Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2020 o 14:14 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:14 - 14:15 hod.

Šutaj Eštok Matúš
Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si podať procedurálny návrh na vypustenie z rokovania schôdze Národnej rady body č. 4 a 11 uvedené pod tlačami 81 a 82, vzhľadom na porušenie legislatívnych pravidiel vlády s poukázaním na absenciu zdôvodnenia skráteného legislatívneho konania, obzvlášť pri zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:11 - 14:12 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, mám dva procedurálne návrhy. Ctená Národná rada, chcel by som v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia predložiť procedurálny návrh, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o vyhodnotení opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 počas ostatných veľkonočných sviatkov na budúcu schôdzu.
Ako odôvodnenie uvádzam, že v súvislosti s týmito opatreniami boli vykonávané aj rôzne dotazníky, sledovanie pohybu občanov, a preto poslanci Národnej rady by sa radi zoznámili s týmito výsledkami.
Druhý procedurálny návrh. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie informácie o monitorovaní občanov prostredníctvom mobilných dát Úradom verejného zdravotníctva počas koronakrízy na základe novelizácie telekomunikačného zákona. Termín je budúca schôdza, rovnako, keďže SMER - sociálna demokracia dala aj podnet na Ústavný súd, že toto je v rozpore so základnými právami, ľudskými, aj s Ústavou Slovenskej republiky a ešte zatiaľ nerozhodol Ústavný súd, preto chceme vedieť, ako sa tieto mobilné dáta dovtedy využívajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:10 - 14:11 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na stiahnutie z programu rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3 vládneho, je to vládny zákon v skrátenom legislatívnom konaní o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a bod 10, vládny návrh zákona 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Dôvodom na stiahnutie je fakt, že akútne zriaďovanie epidemiologických ambulancií v rámci skráteného legislatívneho konania vzhľadom na aktuálne počty a denný prírastok nakazených považujem za zjavne neopodstatnený a najmä návrh zákona nebol odkonzultovaný s odbornou verejnosťou, preto navrhujem nechať ho prejsť v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a dopracovať ho tak, aby viaceré jeho ustanovenia neboli účelovo viazané iba na šírenie COVID-19, ale aby mal komplexnú podobu a reflektoval prípadne na akúkoľvek inú epidemiologickú situáciu v budúcnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:20 - 18:21 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Sme v prvom čítaní, ja som nechcel porušovať rokovací poriadok a nechcel som o tom hovoriť pri skrátenom legislatívnom konaní.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím. V bode 2 tohto návrhu sa hovorí, že sa dopĺňa zákon: "Zasadnutia Súdnej rady môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku". Bodka, to je všetko.
Ja apelujem na pani ministerku, aby sme v druhom čítaní, teda aby pani ministerka možno s príslušnými poslancami v druhom čítaní zvážila, či sa táto právna úprava viac detailne nerozoberie a nedoupravuje tak, ako sme to spravili pri hlasovaniach samosprávnych, územných samospráv. Pretože treba si uvedomiť, že Súdna rada rozhoduje naozaj vo vážnych otázkach, ktoré môžu mať konštitutívny charakter, ktoré môžu sa týkať personálnych otázok jednotlivých sudcov a podobne, a nechávať to celé na úpravu rokovacieho poriadku samotnej Súdnej rady, si myslím, že nie je správne a tie základné princípy a mantinely, najmä ak sa napríklad preruší spojenie pri hlasovaní alebo ďalšie veci, ktoré naozaj môžu, môžu vyplynúť z takéhoto prenosu povedzme videokonferencie alebo podobne, by mali byť upravené, by mali byť upravené zákonom. Samozrejme, s tým ďalej, čo som povedal v skrátenom legislatívnom konaní, to platí naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:58 - 17:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánom poslancom za faktické pripomienky. Ja vystupujem a vystupoval som k navrhovanému zneniu. Ja som to aj povedal v pléne, ak ste ma dobre počúvali, na výbore tiež, že ja principiálne nie som proti zavedeniu takéhoto inštitútu, ale myslím si, že v takom znení, ako je predložený návrh zákona, to nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie, ktoré je odôvodňované pandémiou COVID-19, a teda tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby v tomto čase sa zabezpečili tie náležitosti a tie skutočnosti, ktoré sú tu zdôvodňované. A keďže táto právna úprava je všeobecná do budúcnosti, tak preto si myslím, že to nespĺňa náležitosti. A o tom, že či to bude alebo nebude upravené v druhom čítaní, to, to uvidíme a to nechcem teraz hodnotiť.
A pokiaľ ide o funkčnosť Súdnej rady, tak podľa mojich informácií v súčasnosti Súdna rada je uznášaniaschopná a je plne funkčná, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme to v skrátenom legislatívnom konaní takto do budúcnosti všeobecne teraz upravovali bez toho, aby to bolo ohraničené práve tým časom, časom pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 17:49 - 17:53 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu zmeny zákona, pričom skrátené legislatívne konanie je upravené v § 89 zákona o rokovacom poriadku, upravuje taxatívne dôvody, kedy je ho možné použiť. A to keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. A nemyslí sa tým práva konkrétneho jednotlivca, ale ak môžu byť ohrozené základné práva a slobody všeobecne.
Dôvodová správa k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu hovorí, že cieľom tohto zákona je umožniť Súdnej rade vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu. Nevyriešenie týchto dvoch otázok okamžitým zásahom legislatívneho charakteru spôsobuje a bude spôsobovať v čase pandémie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nefunkčnosť Súdnej rady a má to negatívny vplyv na fungovanie súdneho systému.
Ďalej hovorí, že nedostatočne fungujúci súdny systém negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon na ochranu základných práv a slobôd, a to práva na prístup k spravodlivosti. Rovnako negatívne bude neriešenie nastolených otázok ovplyvňovať aj právo na prístup k verejnej funkcii tých členov Súdnej rady, ktorí sa nemôžu v čase pandémie riadne zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, čiže v čase pandémie.
Čiže povedzme si ale otvorene, čo hlavne tento, posledná veta v dôvodovej správe v praxi znamená a to aj v súvislosti s účinnosťou tohto zákona, ktorý sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Nezakrývajme si oči a neprelepujme koronapandémiou hlavný cieľ tejto novely, a to je, aby mohol pán doktor Mazák, novozvolený člen Súdnej rady, hlasovať 11. mája o novom predsedovi Najvyššieho súdu, pretože sa nachádza v zahraničí a ak by mal prísť naspäť na Slovensko, tak by musel ísť do karantény. Inak ide o novozvoleného člena Súdnej rady parlamentom v rozpore s filozofiou programového vyhlásenia vlády, ktoré súčasne v týchto dňoch schvaľujeme, kde sa píše, že parlament má voliť nesudcov, pričom nešpecifikuje, či aktívnych, alebo bývalých, a pán doktor Mazák je bývalým sudcom.
Principiálne ale musím povedať, že my nie sme proti takejto právnej úprave vo všeobecnosti, veď schválili sme obdobný princíp aj pri územných samosprávach, avšak ak to má byť v súvislosti s pandémiou, tak takáto právna úprava musí byť ohraničená časom, a to časom trvania pandémie a nie – tak ako je to navrhované – natrvalo.
Ak by to malo byť, zavedený tento princíp natrvalo, tak s tým takisto nemáme problém, ale potom nech to je v riadnom legislatívnom procese, tak aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj odborná verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Okrem toho teda treba ešte aj v texte, ale to sa vyjadrím v prvom čítaní, doriešiť aj procesné a ďalšie podmienky takéhoto rokovania, pretože tie vôbec nie sú ustanovené, a preto si myslíme, ale najmä preto, že to nie je ohraničené dobou pandémie, takýto návrh, ktorý tu máme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že tento návrh nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:52 - 16:54 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán Dostál, vy keď ste pod tlakom faktov a stále vás odhalím, ako sa chameleón, ako chameleón sa meníte podľa toho, či ste vo vláde, alebo v opozícii, tak hovoríte o demagógii. Vaše vyjadrenie zo začiatku rozpravy vám dám zarámovať a vám ho osobne donesiem.
Pán Krúpa, vy tiež hovoríte o prekrúcaní faktov, o demagógii, len ste nespomenul ani jeden fakt, ktorý bol prekrútený. Hovorili ste, že dve minúty vám nestačia, ja si myslím, že dve minúty je na vás až, až príliš veľa.
Pán Stančík, Fico nie je premiér, váš premiér tu má byť, je to vaše programové vyhlásenie vlády.
Pán Šudík, len som povedal, že mi tam chýba garancia sociálnych opatrení, teda ďalšia pravda.
Pán Kašper, pán Doležal povedal najprv, že ide rušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov a potom si to rozmyslel, keď mu určite pán Kollár zavolal, takže buďme korektní.
Pán Linhart, teší ma, neviem, kde ste videli nejakú osobnú invektívu z mojej strany k pánovi premiérovi. Akože to, že som mu povedal, že by mal ísť na detektor lži aj s príkladom, to je osobné? Nebuďte smiešny! Chcem vám pripomenúť, že mňa váš pán premiér celé minulé volebné obdobie prirovnával k nacistickému zločincovi, keď už sme pri osobných invektívach, takže dúfam, že zavedieme inú kultúru.
Pani Pleštinská, raz je to pravda, proste nebolo to prerokované s tripartitou, to je proste fakt a to, že to budete robiť následne, ja to oceňujem, ale opäť ďalší fakt a pravda.
Pán Žiak, ja neviem, čo som, ahá, ahá, vy ste hovorili, že teda veľký odborník na tom Hlavnom banskom úrade, výrobca čalúneného nábytku, fakt, skvele, tlieskam mu, úplne výborne. Nášho ste hneď označili bez toho, aby ste rešpektovali nejakú prezumpciu neviny, vy rovno všetkých nabrýzgate, ale hovoríte, že my brýzgame; vy brýzgate bez akýchkoľvek dôkazov, tak máme tam odborníka čalúneného nábytku.
Pán Šefčík, k vám radšej sa ani nevyjadrujem, lebo vy ste vybrali nejakú vetu, ktorú som ja nepovedal, tak si to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:37 - 16:39 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja myslím, že ako boli tuná pomenované isté veci, na ktoré ani predrečník nedal nejaké zvláštne odpovede, jednoducho otázky, ktoré sa týkajú súčasnej koalície. A tých otázok bude stále viac a viac, ako ten politický život bude bežať. Vy si nemyslite, že takto skončíte ako nepopísaný papier. Už o malú chvíľu budete popísaní – a až-až. A budeme sa na to, pochopiteľne, pýtať, presne tak, ako nám to vyplýva z našeho mandátu, tak sa na to ani nehnevajte.
A ja čo by som chcel v tejto chvíli zdôrazniť, je to, že pán poslanec Tomáš tiež hovoril o tom, že mu chýbajú vystúpenia ministrov preto, lebo programové vyhlásenie vlády, tak ako ho máme pred sebou, je naozaj bianko šek. A ja som si dokonca ani neni istý, či ste ho všetci čítali, vážení koaliční poslanci, preto lebo reagujete niekedy skutočne tak, ako keby ste ho nečítali. A my sme si ho teda prečítali pozorne. Možno pozornejšie, ako keď sme predkladali to naše programové vyhlásenie vlády.
Pýtam sa, prečo ministri, o čo by možno viacej vystúpili ministri, o to by sme možno menej vystupovali my, lebo to je naozaj bianko šek, hovorím to, ja neviem, desiaty raz. Ja by som veľmi chcel rád vedieť, ako v oblasti kultúry alebo v oblasti školstva, to je jedno, sa bude napĺňať programové vyhlásenie konkrétnymi návrhmi zákonov, tak ako to myslia tematicky jednotliví ministri, ktorí tie návrhy zákonov budú predkladať. Tuná nič takého neexistuje. Tu je napísaných niekoľko strán, ktoré sa dajú vykladať tak či onak, preto vznikajú tieto otázky, preto tu už tak dlho sedíme, jednoducho na to nedostávame odpoveď. Keby vystúpili konkrétni ministri a zdôvodňovali by konkrétne kapitoly, určite by to takto nebolo a my by sme si hlavne ušetrili čas a možno aj vaše nervy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 16:25 - 16:35 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegovia a kolegyne, bez mučenia sa priznám, že programové vyhlásenie vlády nepodporím, ale to vás asi nikoho neprekvapuje, zvlášť, keď mnohí z vás, napríklad pán Dostál, už na začiatku povedali, že vás náš názor ani veľmi nezaujíma, pretože programové vyhlásenie vlády sa vraj predkladá len vládnej koalícii, nie aj opozícii. Tak len chcem pripomenúť, že programové vyhlásenie vlády sa predkladá celému parlamentu a o dôveru vláda žiada celý parlament.
Po druhé, naozaj som veľmi sklamaný z toho, aká je účasť členov vlády počas celej rozpravy k programovému vyhláseniu vlády, zvlášť z účasti pána premiéra, ktorý, ak by to bolo v opačnom garde, by vykrikoval z poslaneckých lavíc – a tí, ktorí ste tu noví, si to môžete skontrolovať –, že kde je premiér. Keď chýbal Robert Fico v sále alebo Peter Pellegrini, to bolo stále, kde je premiér? Pán Dostál ten bol asi najaktívnejší v tomto. A kde je premiér, kde sú členovia vlády, pán Dostál, teraz? Teraz to neprekáža? Teraz to nevadí? Že za celú tú dobu proste nedokázali prísť k základnému dokumentu, ktorým sa chcú riadiť celé štyri roky?
No a tretia vec ešte k samotnej procedúre. Je pre mňa nepredstaviteľné, že tak dôležitý dokument nebol prerokovaný so sociálnymi partnermi, čo aj vyjadrili v otvorenom liste vláde, nemali možnosť ho pripomienkovať ani odborári, ani zamestnávatelia, ani ZMOS. Toto sa nikdy nedialo v minulosti. A keby sme niečo urobili také my, tak rovno kričíte, že je to arogancia moci. Toto nie je arogancia moci? Vy môžete? Vy ste tí slušní a vy môžete toto robiť? Nepáči sa mi to.
K samotnému dokumentu. Už to tu bolo niekoľkokrát spomínané a poviem to aj ja, je pre mňa nepochopiteľné, že základný dokument vlády, vládny program nereaguje na najväčšiu výzvu v histórii novodobého Slovenska. Nereaguje na situáciu, s ktorou sa naše generácie, priatelia, nestretli. Sami priznávate, že len jedno percento z tohto dokumentu sa venuje koronakríze. Prečo? Prečo ľudia nemôžu vedieť od vlády, ako to bude, aké sú východiská, čo sa týka ich zdravia a čo sa týka ekonomiky? No, myslím si, že preto, že nemáte plán. Že vláda jednoducho nemá plán.
Ja teraz nechcem prvoplánovo kritizovať, pretože uznávam, že chcete, že vláda chce. Však ktorý normálny člen vlády by nechcel pomôcť, ale skôr to vyzerá, že neviete, vážená vláda, že neviete pomôcť. Nemôžte ani oponovať to, že by opozícia nepodávala pomocnú ruku, pretože pri drvivej väčšine zákonov sme hlasovali jednomyseľne s vami. Ale opakujem, to, že sa dokument prakticky vôbec nevenuje najzákladnejšej téme súčasných dní, je veľmi nezodpovedné a svedčí to o buď kvalite, alebo zodpovednosti vládneho kabinetu. Potom sa nám stávajú také veci, že prvá pomoc pre podnikateľov, ľudí a živnostníkov prichádza po štyroch týždňoch a čo čítame? Z tej sľubovanej jednej miliardy sa zatiaľ minulo sedem miliónov. No úžasné! Keby tak zdravotníci podávali prvú pomoc chorým ľuďom, tak už dávno vykrvácajú. To isté by sme sa mohli baviť o DSS-kách, kde už zomierajú ľudia, ale nechcem do toho ísť, preto ešte raz chcem povedať, držím palce vláde, držím palce, len mali ste mať plán, mali ste ho mať v programovom vyhlásení vlády a mali ste už konečne sa rozhýbať a niečo robiť. Budeme podávať ruku tam, opakujem, kde len treba.
Oblasť zdravotníctva, aby som konfrontoval tento dokument s predvolebnými sľubmi, bola jednou z priorít súčasných vládnych strán, najmä hnutia OĽANO. Všetci si pamätáme, ako bola táto téma využívaná alebo skôr zneužívaná v predvolebnom boji. Všetci si pamätáme tie sviečky za odvrátiteľné úmrtia. Pýtam sa teraz, že či sa nedali odvrátiť úmrtia v DSS, v domovoch sociálnych služieb; ale dobre, nebudem taký ako váš premiér, nebudem. A tou najlepšou vizitkou pre oblasť zdravotníctva v tomto vašom programe je, že predsedníčka zdravotníckeho výboru ho nepodporí. Nehovoriac už o odborníkoch, ktorí ho označili za príliš vágne, plné všeobecných fráz, dali mu dokonca známku tri mínus. Nehovorím to ja ako opozičný politik, to hovoria odborníci a opakujem, vaša koaličná predsedníčka ho nepodporí.
Venujem sa najmä sociálnej oblasti a môžem tu opäť, tretíkrát zopakovať: Prečo v základnom dokumente vlády nie je garancia sociálnych opatrení, ktoré prijali naše vlády, keď dvaja ľudia, kľúčoví v tejto vláde, pán Matovič a pán Kollár vyhlasovali, že principiálnou podmienkou ich účasti vo vláde bude zachovanie týchto opatrení? Prečo to tam nie je?
No ja viem prečo, pretože tak ako sme varovali, viaceré z týchto opatrení sa budú rušiť. Už to aj naznačujete, už aj o tom otvorene hovoríte, už sme zachytili, že chcete preskúmať, respektíve opraviť zákon o automatickom zvyšovaní minimálnej mzdy, ktorá by ľuďom dala minimálnu mzdu na budúci rok na úroveň 650 eur, to už nebude platiť, to už vidíme. Už ste zrušili vlaky zadarmo pre študentov, chceli ste zrušiť aj vlaky zadarmo pre dôchodcov, len po tom ostrom proteste si to pán Kollár na poslednú chvíľu rozmyslel, lebo vedel, že už by toho bolo veľa. Už ste prakticky povedali, že trinásty dôchodok vyplácať nebudete, lebo vraj to stojí strašné peniaze. Tak kde je tá miliarda, sa ešte raz pýtam, ktorú ste tu pred štyrmi týždňami sľubovali? Sedem miliónov sa vyplatilo zatiaľ, ale pre dôchodcov peniaze nie sú, pre dôchodcov nie.
Čiže len to zhrniem. Tým, že tá garancia tam nie je v tom programovom dokumente, je úplne evidentné, že voliči boli podvedení, minimálne z dvoch strán, zo SME RODINA a OĽANO, pretože Sulík sa tým nikdy, nejakým spôsobom nebránil sa tomu rušeniu. Ale takto to je, to je ďalšia konfrontácia s programovým vyhlásením vlády.
Takou najväčšou pýchou toho vášho opatrenia alebo tohto programového vyhlásenia je justícia, spravodlivosť, slušnosť. Viete, možno vás prekvapím a môžete si ušetriť aj niektoré faktické poznámky, ja považujem za veľmi vážne informácie týkajúce sa pani Jankovskej, pána Kičuru. Je to problém. Dokonca súhlasím, že v justícii treba urobiť veľké zmeny, treba. Pretože justičná samospráva zlyhala, bola nastavená ešte pravicovými vládami, ale to je jedno, ale zlyhala. Len potom mi vysvetlite, prečo, prečo ešte predtým, než schválite programové vyhlásenie vlády, ktoré ste si napísali, idete proti nemu. Veď to je neskutočné, vy v programovom vyhlásení vlády píšete, že zákonodarná a vládna moc, teda politici, nemajú nominovať sudcov do Súdnej rady. A už ste to dvakrát urobili. Veď to je svetový rekord, to môžte zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Urobiť niečo ešte predtým, než programové vyhlásenie vlády je schválené, v rozpore s ním.
A to isté pri ďalšej tej vašej pýche, transparentné riadenie štátu, vznešený názov tejto kapitoly. Namiesto "našich ľudí" odborníci do štátov! No a šéfom Hlavného banského úradu už je výrobca čalúneného nábytku, saskár. Pán Kollár prišiel, na lístočku dal všetky mená podriadených inštitúcií na ministerstve dopravy, už nehovoriac o pani Bilecovej na ministerstve vnútra. Veď vy ste iní! Ste tvrdili voličom, že vy ste iní, my sme všetci v SMER-e zločinci, my sme nejaká zločinecká organizácia, tak sme boli pomenovaní, úplne paušálne, a vy ste iní a robíte to, ešte ste ani neschválili základný dokument, úplne to isté, čo ste vyčítali nám. Tak ako to je?
No a najlepšou pikoškou; nevidím svoj čas, môžem vás poprosiť? Aha tam, dobre. A tou, takým najväčším alebo zásadným opatrením, alebo takým dôležitým v tej oblasti justície, slušnosti, transparentnosti je detektor lži. Výborne! Vláda tvrdí, že bude konať čestne, hovoriť vždy pravdu, tak potom by nemal byť problém aj pre členov vlády alebo minimálne pre premiéra ísť na detektor lži a vysvetliť niektoré veci, nie? Je to logické. No tak keď to navrhuje v prípade policajných funkcionárov, keď pani Bilecová mala ísť, tak prečo nejde pán premiér? Vieme, že sú tu nejaké, ja teraz vás nebudem ohadzovať vašimi kauzami, lebo vy ma budete ohadzovať našimi, to už je klasické klišé parlamentné. Sústreďte sa, prosím vás, ak môžete, neradím vám to vo faktických poznámkach, na to, čo som povedal, môžte, samozrejme, vyťahovať kauzy. Ale keď má pán premiér reálnu daňovú kauzu, stačí prísť na detektor lži a vysvetliť a je to vybavené. Áno alebo nie? Jazdil som 600 kilometrov na Fabii alebo nie denne? Je to jednoduché, keď to raz odporúčame iným, našim podriadeným inštitúciám, no tak by sme mali začať a ísť príkladom od seba.
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:22 - 16:24 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Ja chcem oceniť veľmi konštruktívny tón, ktorý zaznel aj v reakcii na moje faktické poznámky.
Ja som sa nesnažil byť konfrontačný takisto vo svojom vystúpení a oceňujem aj všetky vystúpenia kolegov, ktorí zazneli v oblasti školstva, lebo vnímal som ich ako vecné vystúpenia, ktoré posúvajú alebo môžu posúvať v tomto volebnom období slovenské školstvo dopredu, a budem rád, keď zotrváme v tomto tóne.
Pán kolega Gyimesi, a neviem, kto bola, pani kolegyňa Pleštinská, či kto ako reagoval na mňa, pokiaľ ide o národnostné školstvo, ako prichádza tu k určitému nepochopeniu, lebo ja neútočím na národnostné školy na Slovensku, ja som celé obdobie v predchádzajúcom období robil všetko preto, aby došlo k zachovaniu status quo slovenského národnostného školstva. Ja sám celý život žijem na národnostne zmiešanom území a nie som ani blázon, ani samovrah, proste že by som si vytváral konflikty so svojimi spolubývajúcimi na jednom území, kde máme neuveriteľne korektné vzťahy preto, lebo fungujeme na normálnom občianskom princípe a hľadáme porozumenie jeden u druhého. Ja som len poukazoval na to, že ak hovoríme o tom – a vy hovoríte tiež alebo povedali ste, že je problém, aby sa deti týmto spôsobom naučili adekvátne slovenský jazyk, teda spôsobom podľa súčasných osnov, a s tým ja súhlasím. Ja nemám nič proti tomu, že sa zavedie slovenčina ako druhý jazyk, teda, teda, že sa bude vyučovať ako cudzí jazyk, ale potrebujem v tom prípade mať garancie, že je to s cieľom zlepšenia ovládania slovenského jazyka, lebo tento jazyk je ten prvok, ktorý nás na Slovensku zjednocuje a je to, je to ten prvok kohézie, je to prvok občianskej spoločnosti, ktorý jednoznačne musíme posilniť.
Skryt prepis