Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.2.2023 o 11:25 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2023 11:25 - 11:25 hod.

Fico Robert
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, rád by som tejto svorke odkázal, že jeden rožok stojí 14 centov, že maslo stojí 3,50, že chlieb, ktorý stál možno 80 centov stojí dnes 2,50. Prosím vás, spamätajte sa vy, blázni. Čo to tu preboha vystrájate. Ďakujem pekne. To je stanovisko klubu SMER - sociálne demokracia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2023 11:10 - 11:10 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov navrhujem preložiť rokovanie o bode ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás pekne, nevykrikujte. Mám tuná procedurál, je to v mene SMER, Sme rodina a OĽaNO. Presúva sa. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Navrhujem preloženie rokovania o bode Návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady k opatreniam k odstráneniu zlyhávaní hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a ďalších verejných politík zakladajúcich riziká úpadku Slovenska (tlač 1388) na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 14. marca 2023. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

15.2.2023 9:44 - 9:51 hod.

Blanár Juraj
Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie. Pán poslanec Mazurek ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2023 9:00 - 9:01 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol ako spravodajca výboru informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. O výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Ďuricu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k brutálnej vražde Slovenky v Michalovciach a dlhodobej tolerancii antisociálneho správania niektorých komunít (tlač 1350). Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto informáciu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1412 z 11. januára 2023 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh (tlač 1350) v určenej lehote na svojej 94. schôdzi výboru a neprijal k nemu platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebnú väčšinu členov výboru. Prílohou tejto informácie je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán predsedajúci, otvorte rozpravu prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:17 - 19:17 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď nemôžem zhrnúť rozpravu, pretože do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, ale takisto by som chcel apelovať na všetkých poslancov, aby podporili a uctili si ústavu Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky tak, že podporia tento návrh zákona a pokiaľ sme sledovali vyhlásenia jednotlivých politikov s výnimkou možno strany SaS, tak väčšina, tak súčasných vládnych strán ako aj všetkých opozičných strán sa vyjadrovala v tom zmysle, že sú za to, aby bolo možné aj referendom skrátiť volebné obdobie, čiže myslím si, že, že by nemal byť problém tento návrh zákona aj s týmto pozmeňovacím návrhom schváliť. A pán predsedajúci, navrhujem, hlasovanie o tomto bode programu vo štvrtok 16.02.2023 o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 19:14 - 19:16 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pá predsedajúci. Ďakujem pekne za faktické poznámky, kolegovia. Samozrejme tak ako som povedal v svojej rozprave, myslím si, že možnosť skrátiť volebné obdobie aj samotnou vôľou občanov priamou formou demokracie, teda v referende je určitým vyjadrením úcty k ústave a úcty k občanom Slovenskej republiky, ktorí prejavili túto vôľu tak v petícii v tom prvom, v tej prvej petičnej akcii, ktorej sa zúčastnilo vyše 600-tisíc občanov a tak samozrejme aj v samotnom referende potom, ktorého sa zúčastnilo skoro milión dvestotisíc občanov, kde viac ako 98 percent bolo za takúto zmenu právnej úprav, čiže mali tú vôľu, aby mohli vykonávať štátnu moc priamo, no a občania môžu štátnu moc vykonávať priamo v zásade len v referende alebo všeľudovom hlasovaní, ale to sú len technické otázky. Čiže ja si myslím, že, že to, že takúto právnu úpravu chceme zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky, naozaj má svoj význam a má, a spočíva v úcte k samotnej ústavy. A na záver už len možno ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil, je trochu dlhší a komplikovanejší, ale vyplýva to len z toho, že sme koordinovali a konzultovali tieto otázky aj s odborom legislatívy a aproximácie práva, kde sme museli reagovať na už prijaté zmeny ústavy medzičasom a preto sú tam niektoré tie veci možno trošku komplikovanejšie zadefinované, ale tak, aby boli v ústave vykonateľné. Čiže preto je ten pozmeňujúci návrh taký dlhší a trošku, trošku tak textom komplikovanejší. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:01 - 19:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA a Martina NEMKYHO k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147).
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/192 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1147) sa mení a dopĺňa takto:
1. V názve ústavného zákona sa slová „ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.".
2. Vo vete pod názvom ústavného zákona sa pred slovo „zákone" vkladá slovo „ústavnom".
3. V Čl. I. sa za úvodnú vetu vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V čl. 73 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k skráteniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.".
2. V čl. 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta „Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť aj referendom. ".
Doterajší text za úvodnou vetou sa označí ako bod 3.
4. V čl. 1 sa navrhovaný text „V piatej hlave ZÁKONODARNÁ MOC prvý oddiel „ NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY" sa dopĺňa v Čl. 81a ) o písmeno g)
Čl. 81a ) Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká" nahrádza týmto znením „Čl. 81a sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:".
5. V čl. 1 v čl. 81a písm. g) sa slovo „celoštátneho" nahrádza slovom „výsledku".
6. V Čl. 1., v čl. 81a písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo na základe prijatého uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky".
7. Doterajší text čl. 1 sa označuje ako bod 1 a čl.1 sa dopĺňa bodmi 2 až 7, ktoré znejú:
„2. V čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia" vkladá čiarka a slová „skráteného volebného obdobia".
3. V čl. 89 ods. 3 sa za slová „volebného obdobia" vkladajú slová „alebo skráteného volebného obdobia".
4. V čl. 93 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „vrátane skrátenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.".
5. V čl. 98 odsek 2 znie:
„(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky rovnako ako zákon.".
6. Čl. 98 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa platným výsledkom referenda rozhodne o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali najneskôr do 130 dní od ich vyhlásenia.".
7. Za čl. 154h sa vkladá čl. 154i, ktorý znie:
„Čl. 154i
Ustanovenia čl. 73 ods. 1 a 3, čl. 81a písm. g), čl. 82 ods. 5, čl. 89 ods. 3, čl. 93 od. 2 a čl. 98 ods. 2 a 3 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona sa vzťahujú aj na volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020.".".
8. V čl. II sa slová „ 15-tým dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Skončil som pán predsedajúci, s týmto prvým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a teraz prečítam druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA a Martina NEMKYHO k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147).
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky
=======
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:01 - 19:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov, ktorý prerokovávame je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda vyhlásenie, ktorého žiadala petícia podpísaná takmer 600 tisíc občanmi Slovenskej republiky a tak isto obrovské množstvo občanov, ktoré sa zúčastnilo aj keď neúspešného ale zúčastnilo sa referenda a vyjadrili svoj názor väčšinovo v tom, že si želajú mať aj takúto právnu úpravu, aby sa, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie aj referendom ako základným prejavom realizácie výkonu moci, ktorého ústava občanom dáva ako pôvodným nositeľom moci v štáte, ktorí môžu svoju moc vykonávať buď nepriamo prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Čiže myslím si, že mali by sme si ctiť Ústavu Slovenskej republiky a mali by sme občanom Slovenskej republiky dať tú možnosť vyjadriť svoju vôľu skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky aj formou referenda nielen voleným zástupcom formou uznesenia národnej rady tak ako to bolo schválené už v januári tohto roka v Ústave Slovenskej republiky tuná pozmeňujúcim návrhom zo strany SaS.
Čiže, navrhovaný návrh zákona spočíva v doplnení ústavy o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie referendom a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám reaguje na legislatívno-­technické súvislosti, reaguje na a spresňuje možnosť skrátenia volebného obdobia referendom upravuje
nadväzujúce a súvisiace ustanovenia tak, aby táto právna úprava bola v praxi realizovateľná, aby bola úplne jasná a určitá. Zároveň, pokiaľ by došlo ku skráteniu volebného obdobia, navrhujeme týmto pozmeňujúcim návrhom zaradiť do Ústavy Slovenskej republiky povinnosť predsedu národnej rady vyhlásiť voľby do národnej rady do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda a tak isto upravujeme aj účinnosť tohto návrhu zákona dňom vyhlásenia tak, aby sa dalo aplikovať ešte aj prípadne na terajšie skrátené, terajšie volebné, terajšie volebné obdobie. Čiže, to bude prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý si dovolím predložiť v tejto rozprave a potom predložím ešte druhý pozmeňujúci návrh opakovane, ktorý som už predkladal k inému návrhu zmeny ústavy avšak nebol schválený, ale predložím ho opakovane. A to je návrh, aby ak príde k zmene ústavného textu pred konaním referenda, ktoré už bolo vyhlásené, aby bolo možné toto referendum zo strany prezidenta Slovenskej republiky zrušiť. Ide o technický zásah do ústavy v tom zmysle, aby sme tu mali ústavnú poistku toho, že ak bude vyhlásené referendum s nejakou otázkou, ktorá má normatívny charakter a podľa ostatného rozhodnutia ústavného súdu takéto predmet referenda teda má mať normatívnu povahu. A ak medzičasom dôjde k zmene ústavy práve v tejto veci tak, aby bolo možné zrušiť už vyhlásené referendum, aby nedošlo k tomu, že referendum bude meniť normatívny text ústavy, ktorý bol medzičasom v priebehu od vyhlásenia referenda do jeho konania v Národnej rade Slovenskej republiky z hľadiska legislatívnej iniciatívy poslancov zmenené.
Čiže, toto sú základné dôvody, ktoré ma viedli k predloženiu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov. A teraz pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Chcem ešte upozorniť predtým ako ich začnem čítať, že v na webovej stránke resp. na Organizačnom odbore Národnej rady Slovenskej republiky sú podané štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré, z ktorých teda predložím všetky moje všetky, z ktorých však predložím len dva pretože tie dva reagovali ešte keďže tento návrh zákona je tu už v zásade na tretej schôdzi. Čiže, reagovali na právny stav predtým ako bola zmenená ústava pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom pani poslankyne Kolíkovej v minulom mesiaci. Čiže bolo potrebné tieto pozmeňujúce návrhy upraviť a predložiť ich nanovo, čiže tie dva, ktoré sú tam v pôvodnom znení nepredložím takže, aby vás to nemiatlo, že sú tam štyri ale, predložím z ich len dva. Takže toľko k rozprave a teraz budem pán predsedajúci čítať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) ... Martina Nemkyho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147). Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1147) sa mení a dopĺňa takto.
Doterajší text čl. 1 sa označuje ako bod 1 a čl. 1 sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1 pred konaním referenda na návrh petičného výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:01 - 19:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov, ktorý prerokovávame je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda vyhlásenie, ktorého žiadala petícia podpísaná takmer 600 tisíc občanmi Slovenskej republiky a tak isto obrovské množstvo občanov, ktoré sa zúčastnilo aj keď neúspešného ale zúčastnilo sa referenda a vyjadrili svoj názor väčšinovo v tom, že si želajú mať aj takúto právnu úpravu, aby sa, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie aj referendom ako základným prejavom realizácie výkonu moci, ktorého ústava občanom dáva ako pôvodným nositeľom moci v štáte, ktorí môžu svoju moc vykonávať buď nepriamo prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. Čiže myslím si, že mali by sme si ctiť Ústavu Slovenskej republiky a mali by sme občanom Slovenskej republiky dať tú možnosť vyjadriť svoju vôľu skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky aj formou referenda nielen voleným zástupcom formou uznesenia národnej rady tak ako to bolo schválené už v januári tohto roka v Ústave Slovenskej republiky tuná pozmeňujúcim návrhom zo strany SaS.
Čiže, navrhovaný návrh zákona spočíva v doplnení ústavy o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie referendom a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám reaguje na legislatívno-­technické súvislosti, reaguje na a spresňuje možnosť skrátenia volebného obdobia referendom upravuje
nadväzujúce a súvisiace ustanovenia tak, aby táto právna úprava bola v praxi realizovateľná, aby bola úplne jasná a určitá. Zároveň, pokiaľ by došlo ku skráteniu volebného obdobia, navrhujeme týmto pozmeňujúcim návrhom zaradiť do Ústavy Slovenskej republiky povinnosť predsedu národnej rady vyhlásiť voľby do národnej rady do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda a tak isto upravujeme aj účinnosť tohto návrhu zákona dňom vyhlásenia tak, aby sa dalo aplikovať ešte aj prípadne na terajšie skrátené, terajšie volebné, terajšie volebné obdobie. Čiže, to bude prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý si dovolím predložiť v tejto rozprave a potom predložím ešte druhý pozmeňujúci návrh opakovane, ktorý som už predkladal k inému návrhu zmeny ústavy avšak nebol schválený, ale predložím ho opakovane. A to je návrh, aby ak príde k zmene ústavného textu pred konaním referenda, ktoré už bolo vyhlásené, aby bolo možné toto referendum zo strany prezidenta Slovenskej republiky zrušiť. Ide o technický zásah do ústavy v tom zmysle, aby sme tu mali ústavnú poistku toho, že ak bude vyhlásené referendum s nejakou otázkou, ktorá má normatívny charakter a podľa ostatného rozhodnutia ústavného súdu takéto predmet referenda teda má mať normatívnu povahu. A ak medzičasom dôjde k zmene ústavy práve v tejto veci tak, aby bolo možné zrušiť už vyhlásené referendum, aby nedošlo k tomu, že referendum bude meniť normatívny text ústavy, ktorý bol medzičasom v priebehu od vyhlásenia referenda do jeho konania v Národnej rade Slovenskej republiky z hľadiska legislatívnej iniciatívy poslancov zmenené.
Čiže, toto sú základné dôvody, ktoré ma viedli k predloženiu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov. A teraz pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Chcem ešte upozorniť predtým ako ich začnem čítať, že v na webovej stránke resp. na Organizačnom odbore Národnej rady Slovenskej republiky sú podané štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré, z ktorých teda predložím všetky moje všetky, z ktorých však predložím len dva pretože tie dva reagovali ešte keďže tento návrh zákona je tu už v zásade na tretej schôdzi. Čiže, reagovali na právny stav predtým ako bola zmenená ústava pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom pani poslankyne Kolíkovej v minulom mesiaci. Čiže bolo potrebné tieto pozmeňujúce návrhy upraviť a predložiť ich nanovo, čiže tie dva, ktoré sú tam v pôvodnom znení nepredložím takže, aby vás to nemiatlo, že sú tam štyri ale, predložím z ich len dva. Takže toľko k rozprave a teraz budem pán predsedajúci čítať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) ... Martina Nemkyho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147). Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1147) sa mení a dopĺňa takto.
Doterajší text čl. 1 sa označuje ako bod 1 a čl. 1 sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1 pred konaním referenda na návrh petičného výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.2.2023 18:59 - 19:00 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor uvedený návrh ústavného zákona prerokoval na 136. schôdzi avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Návrh správy výboru, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 137. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh správy výboru, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru. Ako spravodajca ústavnoprávneho výboru predkladám túto informáciu a na schôdzi a budem informovať ďalší postup. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis