Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2021 o 18:09 hod.

Viliam Zahorčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:40 - 18:41 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom pre sociálne veci určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 782. Predkladám informáciu o predloženom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky.
Ambíciou predkladaného návrhu zákona je čiastočná kompenzácia zaužívanej valorizácie dôchodkov a tiež reakcia na očakávaný nárast spotrebiteľských cien v roku 2021 a 2022. Jednorazový príplatok má byť vyplácaný v apríli 2022 dôchodcom v členení 100, 200 a 300 eur v závislosti na výške dôchodku.
V zmysle opatrení, v zmysle oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 812 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore aby bol prerokovaný do 31. januára 2022.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:21 - 18:26 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, prvýkrát stalo teraz v tomto volebnom období, som prvýkrát poslanec, ale pri takomto plnom pléne som ešte nehovoril. Verím, že nebudem mať trému.
Kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a prijatie tohto zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Ide o zákonné zakotvenie tohto finančného nástroja, ktorý sa úspešne už niekoľko rokov používal na Slovensku. V súčasnej situácii, myslíme si, že je nevyhnutné hľadať všetky finančné zdroje na konsolidáciu verejných financií a zmiernenie dopadov zdražovania. Vidíme neskutočné zdražovanie, ktoré tu máme už niekoľko mesiacov, a, bohužiaľ, všetci odborníci a analytici hovoria o tom, že to zdražovanie bude pokračovať ďalej. Hovoríme o zdražovaní a zvyšovaní cien elektriky, plynu, tepla, nehovoriac potravín, kde vidíme až 20-percentné zvyšovanie. A toto zvyšovanie bude pokračovať a je potrebné, aby banky a finančné inštitúcie, ktoré dosahujú ročne až pomaly miliardové zisky, boli spolupatričné a pomáhali na Slovensku.
Finančné inštitúcie pôsobia, pôsobiace na Slovensku, ako som povedal, dosiahli v roku 2021 – a už s predpokladom – rekordné, až pomaly miliardové zisky. Preto navrhujeme a považujeme za správne vrátiť sa k nástroju osobitného bankového odvodu, ktorý by pri sadzbe 0,4 % za príslušný rok mohol priniesť príjem do rozpočtu Slovenskej republiky v objeme cca 300 miliónov. A 300 miliónov, myslím si, že nie je malá suma, a ja pevne verím, že týmto zákonom pomôžeme tým najslabším, ktorí pocítia akékoľvek len minimálne zdražovanie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.
N
ávrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v objeme cca 300 miliónov eur ročne. Návrh zákona nemá negatívny dopad na rozpočet samosprávy, na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy ani žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákon má negatívny vplyv na hospodárenie finančných inštitúcií pôsobiacich na území Slovenskej republiky, a to vo výške spomínaných 300 miliónov eur ročne.
Kolegyne, kolegovia, táto, tento zákon je úplne jednoduchý a to tak, že v čl. I § 1 tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a výšku platenia odvodu.
V § 2, základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe, znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.

A v § 3, banka je povinná uhrádzať odvod, ktorého sadzba je 0,4 % na príslušný rok.
Dámy a páni, potom ďalej v § 4 máme: Podrobnosti o povinnosti platenia odvodu, spôsobu jeho platenia a správy odvodu upraví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.
Účinnosť nadobudnutia dávame od 1. marca 2022 a pevne verím, že schválením tohto zákona pomôžeme slovenským domácnostiam v sume 300 miliónov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 18:19 - 18:19 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som na začiatok, potom sa hlásim hneď ako prvý do rozpravy, predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Myslím si, že toto je téma, ktorá je veľmi potrebná, podstatná. A som rád, že máme možnosť predložiť tak túto novelizáciu a takýto zákon, ktorým chceme riešiť, poviem to tak úplne, bankový odvod, lebo všetci dobre vieme, banky dosahujú neskutočné miliardové zisky a, bohužiaľ, občania vo forme vysokých poplatkov a tak ďalej to vôbec nepociťujú. Ja myslím, že banky musia byť solidárne s občanmi Slovenskej republiky a pomáhať vo forme tohto bankového odvodu.
Takže zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:17 - 18:19 hod.

Vaľová Jana
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. Pán predsedajúci, chcela by som poprosiť, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo v stredu o sedemnástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 18:17 - 18:18 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať tiež pánovi predsedovi výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za ústretovosť. A ak by teda sa uvažovalo o tom, že sa tento návrh zákona posunie do druhého čítania, tak budeme radi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 18:17 - 18:17 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko. Ja sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Habánikovi, pánovi rektorovi Habánikovi, ktorý naozaj s touto problematikou prichádza dennodenne do kontaktu a nielen s ňou v zmysle žiadostí o fondy. A, samozrejme, sa chcem poďakovať aj pánovi Vašečkovi teraz ako predkladateľ, aby som teda dodržoval rokovací poriadok.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz za ústretovosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:14 - 18:16 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako jeden zo spolupredkladateľov tejto právnej normy ešte trošku bližšie vysvetlil niektoré jej náležitosti.
Cieľom predloženého návrhu zákona je, tak ako už bolo povedané mojím kolegom pánom poslancom Dušanom Jarjabkom, je zlepšiť prístup verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Naším cieľom je tento prístup zlepšiť tým spôsobom, že v prípade, ak verejná vysoká škola – a my sa domnievame a predovšetkým asi táto novela zákona bude slúžiť najmä tým umelecky orientovaným verejným vysokým školám, také máme na Slovensku tri, dve sídlia v Bratislave, jedna v Banskej Bystrici, a ak tieto verejné vysoké školy budú sa chcieť uchádzať o finančné prostriedky z tohto fondu a rozmýšľajú o tom, že teda či majú, alebo nemajú zdroje na spolufinancovanie v spomínanej výške 5, 10, niekedy až 15 %, aby toto rozmýšľanie im nebránilo podať žiadosť a uchádzať sa o zdroje z tohto fondu.
Návrh je fiškálne rozpočtovo neutrálny. To znamená, že štátny rozpočet to nejakým spôsobom alebo ten fond nezasahuje. A nezasahuje to teda ani negatívne rozpočet verejnej vysokej školy. To znamená, že verejná vysoká škola by sa mohla uchádzať o prostriedky fondu aj bez toho, aby príslušný projekt, na ktorý ten grant získa, nemusela teda tam dávať tých spomínaných 5, 10 alebo 15 %. Myslím si, že aj takouto úpravou pomôžeme zlepšiť financovanie našich verejných vysokých škôl, osobitne umeleckých vysokých škôl, a tieto budú môcť získať dodatočné prostriedky na svoju činnosť a tieto, samozrejme, použijú v súlade s podmienkami príslušnej výzvy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 18:12 - 18:14 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorských výboroch do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:09 - 18:12 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil s touto síce malou, ale nesmierne významnou novelou pre všetkých žiadateľov fondov i v rámci verejných vysokých škôl
Ako už pán predseda, predsedajúci uviedol, ide o v podstate pomoc pre vysoké školy v rámci ich fondovej činnosti. V dôvodovej správe uvádzame, že cieľom predloženého návrhu zákona je zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi v súlade a právami Európskej únie, v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
A teraz trošku ľudsky. Máme nejaký Fond na podporu umenia. Do toho fondu, o ten fond sa uchádzajú, samozrejme, vysoké školy na základe nejakých žiadostí. No, ide o to, že z hľadiska výzvy vždy je napísané to tzv. spolufinancovanie teda verejnej vysokej školy. Ide o päť, desať, teraz už dokonca o 15 %. To znamená, o toľkoto tie verejné vysoké školy vlastne dostávajú menej. No, viete, spolufinancovať čosi, o čo si žiada, veď ja ako tá vysoká škola žiadam o to preto, lebo nemám asi peniaze. A žiadať zároveň tú vysokú školu, aby spolufinancovala ten projekt, na ktorý žiada tie peniaze, preto lebo ich nemá, sa mi zdá také krajne nelogické, a preto si myslím, že keby sme odstránili tú jednu vetičku, že toto všetko sa netýka verejných vysokých škôl, tak by sme tým vysokým školám veľmi pomohli a pomohli by sme im hlavne finančne. A viete, keby tie školy tie peniaze skutočne nepotrebovali, vysoké, na svoju činnosť, ktorú robia zásluhou dofinancovávania pedagógov, ale často aj študentov, tak by asi o tie fondy nežiadali.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. To je asi v krátkosti všetko na úvod. Eventuálne, keď budete chcieť nejaké bližšie vysvetlenie, samozrejme, sme aj s kolegom Jožkom Habánikom k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:09 - 18:12 hod.

Zahorčák Viliam
Ďakujem, pán predsedajúci, ja len chcem navrhnúť, aby sme o tomto návrhu hlasovali v utorok 30. novembra o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis