Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.12.2021 o 14:58 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 14:58 - 14:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ja sa ospravedlňujem, ak som sa pomýlil, ale aby teda som urobil zadosť procedúre, tak si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh ešte raz, je veľmi krátky, takže budem rýchly.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, tlač 815.
1. V čl. I v § 117 ods. 21 sa vypúšťajú slová... (Reakcie z pléna.) Prosím?
V čl. I v § 17 ods. 21 (reakcia z pléna: „117“), čo som povedal? Takže ešte raz.
V čl. I v § 117 ods. 21 sa vypúšťajú slová:
„Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa prvej vety, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol by zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej vety; bezodkladne potom, čo pominie dôvod na ich spracovanie, podnik písomne informuje dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúval.“
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 14:45 - 14:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Dobrý deň všetkým. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, máme tu opäť doplnenie zákona o elektronických komunikáciách, ktorý bol v ostatnom čase vrátený a vetovaný pani prezidentkou s pripomienkou, kde sa opätovne schválil tento zákon o elektronických komunikáciách, resp. táto novela. Teraz dopĺňame, resp. pokúšame sa dopĺňať ustanovenie, ktoré bolo v rámci tohto prerokovania vráteného návrhu zákona z textu zákona vypustené.
Chcem však povedať, že tuná sa opäť zavádza právna úprava, ktorá opätovne podľa môjho názoru by neprešla testom ústavnosti, nakoľko opätovne sa umožňuje uchovávať a spracúvať údaje tentokrát už nie lokalizačné, ale prevádzkové údaje o účastníkoch v takom rozsahu, ktorý nie je odôvodnený v rámci spracúvania ani v rámci jeho dĺžky spracúvania. Pretože z hľadiska tej možnosti spracúvania ide o prevádzkové údaje, pričom prevádzkovými údajmi sú akékoľvek údaje, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie siete alebo služby, teda týkajúce sa konkrétneho telekomunikačného spojenia medzi dvoma, prípadne viacerými koncovými užívateľmi. Ich telefónne čísla, údaje o volaných telefónnych číslach, čas a dĺžka spojenia, typ využitej služby, cena hovoru alebo inej využitej služby, IMEI koncového zariadenia, typ mobilného zariadenia, údaje o dátovom spojení, napríklad typ prístupu k internetu, zdrojová IP adresa, protokol, objem prenesených dát, signatúra využitej služby, IP adresa servera, dátum a čas uskutočnení, uskutočnenia spojenia a tak ďalej. Teda údaje, kto s kým telefonoval, ako dlho, koľkokrát a ďalšie informácie o komunikácii cez elektronické komunikačné siete, ako aj informácie o pripojení k službám internetu a ďalšie.
Z hľadiska účelu a dôvodovej správy sa dočítate, že toto ustanovenie má za cieľ v zásade chrániť Slovenskú republiku pred dovezeným vírusom zo zahraničia, teda majú to byť informácie, ktoré smerujú k tomu, aby sme vedeli, kto sa nachádzal v rizikových krajinách a kto prichádza na územie Slovenskej republiky z rizikových krajín.
Znenie však tohto návrhu zákona ide ďaleko nad rámec tohto účelu spracúvania a napriek tomu, že v prvej vete ustanovenia § 117 novovkladajúceho sa ods. 21 sa hovorí, že podniky poskytnú Úradu verejného zdravotníctva údaje len v rozsahu telefónneho čísla. Tak ďalšia veta hovorí o tom, že podnik je na tieto účely oprávnený spracúvať prevádzkové údaje, a to počas celej doby núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie a tak ďalej. Pričom ale tie prevádzkové údaje, ako som spomínal, sú údaje o celej komunikácii, teda kto s kým volal, kedy, koľkokrát, aké sú telefónne čísla aj volajúceho a nielen volaného a tak ďalej.
Čiže zas sa tu zhromažďujú u telekomunikačného podniku na tieto účely nejaké údaje, ktoré on nevyhnutne nepotrebuje na spracúvanie za účelom, na ktorý sa prijíma táto právna úprava.
A preto v závere svojho vystúpenia prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý toto ustanovenie, resp. tú ďalšiu vetu, ktorá hovorí o spracovaní prevádzkových údajov podnikom, vypúšťa, pretože si myslím, že takéto znenie by neprešlo testom ústavnosti a neprimerane umožňuje zhromažďovať údaje telekomunikačnému podniku za účelom, na ktorý tieto údaje nie sú potrebné.
A okrem toho im ešte aj umožňuje tieto údaje spracúvať a uchovávať na neprimerane dlhý čas, pretože sa tam hovorí o núdzovom stave alebo o celom trvaní mimoriadnej situácie. A pokiaľ dnes viem, mimoriadnu situáciu tu máme už dva roky, čiže telekomunikačné podniky by mohli tieto údaje uchovávať aj počas dvoch rokov. Pričom terajšie platné ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách hovorí o tom, že podnik môže tieto údaje spracúvať aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ale len po dobu trvania spojenia a potom ich je povinný zlikvidovať. S výnimkou ak ich potrebuje na účely fakturácie alebo vyúčtovania služieb alebo poskytnutia príslušným orgánom, a to najmä orgánom činným v trestnom konaní na základe súhlasu sudcu alebo s príkazom sudcu.
Čiže sú tu veľmi striktne obmedzené aj trestným poriadkom, aj zákonom o elektronických komunikáciách situácie, kedy podnik môže takéto údaje uchovávať po dlhšiu dobu, ako je samotný čas poskytovania služby. A tuná sa zavádza nad rámec tohto všetkého absolútne neobmedzený spôsob spracúvania a uchovania týchto údajov pre telekomunikačný podnik počas doby ďaleko dlhšej, ako dnes umožňuje zákon o elektronických komunikáciách, ktoré je zásadne nad rámec toho, na čo účel tohto návrhu zákona slúži.
A teda podľa môjho názoru je to neprimerane široký rozsah údajov a neprešiel by takýmto testom ústavnosti a je to v zásade to isté, čo vytýkala pani prezidentka pri tej predchádzajúcej verzii, akurát je to napísané inak.
Na to nadväzuje totižto aj odsek, teda § 22, ktorý sa dopĺňa do tohto návrhu zákona, ktorý hovorí, že Úrad verejného zdravotníctva môže získavať a spracúvať a uchovávať údaje podľa ods. 1 na tieto účely. Pričom ale ten paragraf by mal znieť len tak, že je oprávnený spracúvať a uchovávať údaje poskytnuté podnikom podľa ods. 1. Nie všetky údaje, to znamená nie tie, ktoré podnik spracúva na svoje účely, teda prevádzkové údaje, ale len údaje o telefónnych číslach, lebo len v rozsahu týchto údajov podnik poskytuje tie údaje Úradu verejného zdravotníctva.
Ten § 117 ods. 22 sme vyriešili na ústavnoprávnom výbore a prijali sme zmenu, ktorá je v spoločnej správe pod bodom I. Tu by som poprosil pána spravodajcu, navrhujem, aby sa do spoločnej správy z toho čl. IV, bod I vyňal na osobitné hlasovanie. Pretože ten si myslím, tak ako je tam naformulovaný a upravený, ako sme sa dohodli na ústavnoprávnom výbore, je v poriadku. Ja som ho pôvodne navrhoval inak, ale bol pozmenený na ústavnoprávnom výbore, a tak, ako je dnes v spoločnej správe, si myslím, že vyriešil tento problém v ods. 22.
Ale problém v ods. 21 vyriešený nie je. Podľa môjho názoru je potrebné ho dať do súladu s ústavou a s ústavou garantovanými základnými právami a slobodami. Pretože aj judikáty Ústavného súdu hovoria jasne, že nie je možné spracúvať predmet telekomunikačného tajomstva, ktorým sú prevádzkové údaje nad rámec nevyhnutný na účel, na ktorý majú byť tieto údaje spracúvané, a ani po dobu, ktorá je nad nevyhnutý rámec na účely spracovania, ktoré v tomto prípade je ochrana života a zdravia.
Čiže to znenie, tak ako je dnes, podľa môjho názoru je v rozpore s ústavou a neprešlo by testom ústavnosti.
Okrem toho by som sa chcel ešte vyjadriť k spoločnej správe k čl. IV, pardon, áno k čl. IV bod II. V čl. IV bod II bol na ústavnoprávnom výbore prijatý návrh nového čl. II do zákona o elektronických komunikáciách, predložil ho pán poslanec Vetrák, ktorý reaguje na rozhodnutie ústavného súdu, to je v poriadku. Ale je to návrh, ktorý novelizuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je zjavným prílepkom k zákonu o elektronických komunikáciách, vôbec s ním nesúvisí a ak tak len veľmi okrajovo. A obávam sa, že pokiaľ pani prezidentka dostojí svojich slov z minulosti, tak musí nám aj tento zákon, návrh zákona vrátiť, resp. ak ho schválime, tak zákon. Pretože toto je zjavný prílepok, ktorý aj keď síce obsahovo asi rieši problematiku, ktorá bola Ústavným súdom nejakým spôsobom napadnutá z hľadiska toho, že čo je izolácia a karanténa napríklad. Ale myslím si, že v rámci zákona o elektronických komunikácii by takáto komunikácia nemala, nemala byť a je v rozpore s legislatívnymi pravidlami o prílepkoch.
Takže toľko z mojej strany všeobecne k týmito návrhom.
Teraz prečítam text pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, tlač 815.
1. V čl. 1 v § 17 (117, pozn. red.) ods. 21 sa vypúšťajú slová:
„Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa prvej vety, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol by zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej vety; bezodkladne potom, čo pominie dôvod na ich spracúvanie, podnik písomne informuje dotknutého účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o ňom spracúval.“
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:36 - 11:36 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, znovu iba kvôli upresneniu a kvôli organizácii práce. Ak teda dobre tomu rozumieme, dnes budeme hlasovať ešte o skrátených konaniach, to je v poriadku, potom v pondelok je rokovací deň do ôsmej hodiny bez hlasovania?

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
A prvýkrát hlasujeme o 17.00 hod. v utorok večer.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Áno.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Dovtedy žiadne hlasovanie okrem dnešných skrátených konaní nebudú. (Reakcie z pléna.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Môžete sa spoľahnúť. (Povedané so smiechom.)

Fico, Robert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:05 - 11:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som upozorniť na to, že pri tlači 705, pozmeňovací a doplňujúci návrh pani poslankyne Horváthovej, ktorý predložila v pléne, bol predložený v rozpore s § 29 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, pričom, čo je ešte, ešte závažnejšie, je, že pani poslankyňa bola upozornená predsedajúcim, že predkladá tento pozmeňovací a doplňujúci návrh v rozpore s rokovacím poriadkom, a pani poslankyňa na to vyhlásila, že tak spravila vedome.
Chcem len upozorniť na to, že, že tu zavádzame naozaj precedens nevídaný, že poslanci úmyselne porušujú rokovací poriadok, ktorý teda nie je internou normou Národnej rady, ale je to zákon, a teda vedomé porušovanie a úmyselné porušovanie zákona o rokovacom poriadku je absolútne bezprecedentné, a keď toto pripustíme, tak potom ho môžme celý roztrhať a môžme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 10:30 - 11:00 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mám tu toho trošku viacej, takže budem sa snažiť do hlasovania všetko povedať, čo som k rozpočtu povedať chcel.
Rozpočet, máme ho tu opäť, je to zákon roka a ja ho považujem za veľmi... alebo ten najzávažnejší zákon, ktorý tu prerokúvavame, napriek tomu, teda že vidím, že záujem o rozpravu až taký veľký nie je, a dopredu v podstate máme avizované, že koalícia napriek tomu, teda že sú tam rozpory, sú tam dohadzovania kto komu čo za čo, takže si ho schválite, takže vidím, že hlavne z koaličných ľavíc o rozpočet momentálne, o rozpravu nie je veľký záujem.
Na druhej strane chcem poďakovať členom finančného výboru, ktorí sa tejto rozpravy zúčastňujú, aj predsedovi, aj pánu Beluskému, ktorí sa už vyjadrili. Považujem ich vyjadrenia za veľmi kultivované a myslím si, že toto patrí práve k rozpočtu.
Na druhej strane chcem povedať, že čo sa týka pána ministra ministra Matoviča, ktorý už v predchádzajúcom bode, kde sme sa teda bavili o výške dlhu, na mňa osobne zaútočil. Ja na to reagovať nebudem. Ja si rozpočet natoľko vážim, že nie je to, nie je to parketa, kde by som sa teda v tomto chcel vybíjať. Chcem, aby sa táto debata vrátila do odbornej roviny, aby sme zákon, ktorý je tak dôležitý pre Slovensko, nakoľko je to zákon, s ktorým financujeme všetko, čo sa na, viac-menej na Slovensku deje v tej verejnej oblasti, si to zaslúži, takže poďme, poďme k tomu.
Najskôr by som chcel povedať toľko, že čo sa týka samotného rozpočtu, tak dal som mu niekoľko prívlastkov a budem ich postupne rozoberať. Ale ešte predtým by som chcel povedať, že chcem sa vyjadriť hlavne teda aj k dokumentom, ktoré súvisia so samotným rozpočtom. Je to dokument, ktorý vydáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je to hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy a tak isto k správe národného kontrolného úradu... Najvyššieho kontrolného úradu k rozpočtu a, samozrejme, budem sa vyjadrovať aj k jednotlivým číslam.
Chcem povedať, že toľko peňazí koľko má táto vláda k dispozícii, nemala žiadna vláda v predchádzajúcom období a budem to potom dokumentovať aj na číslach. Pán predseda Viskupič hovoril o tom, že tento rozpočet je mimoriadne štedrý. Áno myslím si, že toľko peňazí, koľko je v tom rozpočte, skutočne nikdy asi už v budúcnosti možno ani mať nebude, lebo je to dané aj tým, že, že momentálne neplatia mnohé pravidlá, ktoré platili pre rozpočty, ktoré boli ešte za našej vlády. Ja si pamätám ťažké rokovania s Európskou komisiou, keď sme museli spĺňať rôzne kritériá na predkladaný rozpočet, to je jedna stránka veci, na druhej strane je tu zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý zase, teda zasvätení vedia, že potom, ako sa vymenuje nová vláda, tak sa v podstate gro tohto zákona vypína a sú tu len určité menšie sankcie, ktoré hovoria napr. o tom, že ak sa teda prekročí určitý dlh na Slovensku, tak sa bude musieť zdôvodniť a musia sa predložiť určité opatrenia na... ako ide vláda riešiť teda vysoké zadlženie. K tomu sa budem, samozrejme, ešte vyjadrovať, to bolo to, čo som si, čo som sa v prvej rozprave nevyjadril.
Na druhej strane chcem na úvod povedať, že, a myslím to úprimne, že ja sa teda čudujem ministrovi financií v jednej veci, že keď sú rokovania, ja som zažil teda všelijaké, vždy rokovania o rozpočte som si nikdy nenechal utiecť na výbore, bol som aj predsedom výboru, ale mne sa, ja si nepamätám, že by sa mi stalo, že by minister financií chýbal na rokovaní výboru pre financie a rozpočet, keď sa prerokúva rozpočet. To sa, to sa ešte nestalo. Bohužiaľ, a chcel by som aj pána ministra poprosiť, a teda, uvidíme, teda či sa ešte aj budúci rok budeme stretávať na takomto fóre, aby sa takýchto zúčas... rokovaní zúčastňoval, lebo zatiaľ boli predložené za tie, za túto vládu 2 rozpočty - a ani pri jednom nebol minister financií. A to sa týka aj pána Hegera. To isté.
Ja to považujem za absolútnu ignoráciu, lebo rozpočet sa schvaľuje v Národnej rade a vláda je podriadená Národnej rade. Čiže ja nechápem, ako sa takéto niečo môže stať. Ja chápem, štátni tajomníci sú na to, aby vedeli, aby pripravili veci, a môžu chodiť do výboru vtedy, keď minister nemôže, využíval som to aj ja, ale pri rozpočte je psou povinnosťou každého ministra financií, aby sa toho zúčastnil.
Čo sa týka, čo sa týka samotného, samotného rozpočtu, musím povedať jednu vec, že už pri samotnom prijímaní vo vláde Slovenskej republiky boli obrovské pripomienky, hlavne zo strany tripartity, ktorá nemala čas na to, aby sa vôbec k rozpočtu mohla akokoľvek vyjadriť. Ja si pamätám, že tesne pred rokovaním vlády rozpočet bol doručený tripartite a tripartita mala k tomu aj patričné pripomienky. Ja by som zopár z nich možno, možno použil, to teraz nájdem rýchlo... (Rečník listuje v podkladoch.)
Napríklad stanovisko Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Sťažovalo sa na to, že bol krátky čas na posúdenie. Hlavne im vadí nulová valorizácia platov - o tom ešte budeme hovoriť. Vadia mi vysoké výdavky na obranu.
Je tu stanovisko AZZZ, ktoré má obrovský problém s rozpočtom na zdravotníctvo, nakoľko je v rozpore s programovým vyhlásením vlády. O tom možno bude hovoriť ešte opozičný kolega Raši, takže ja mu nechávam túto, túto úlohu, a ja sa budem vyjadrovať k iným veciam, a sektor že je podfinancovaný. Samotný ZMOS takisto mal pripomienky k tomuto rozpočtu a takisto Spoločné odbory Slovenska kritizovali nedostatok času na pripomienkovanie.
Pri tejto vláde sme si už zvykli, že tripartita je veľmi často ignorovaná, a ja nebudem ďalej rozoberať, ako, aká, aké sú vzťahy najmä k odborárom na Slovensku, ktoré považujem, že sú najhoršie za posledných, od vzniku Slovenskej republiky.
Takže poďme, poďme k samotnému charakteris... k samotnej charakteristike rozpočtu. Ja považujem tento rozpočet za rozpočet enormného zadlžovania. Ja sa ešte budem detailnejšie vyjadrovať prečo. Na jednej strane počas pandémie tu bola jedna z najnižších pomocí v rámci Európskej únie, na druhej strane dynamika dlhu Slovenskej republiky je jedna z najvyšších a ja to budem potom dokumentovať aj na číslach.
Je to rozpočet nezvyšovania platov. My sme tu, myslím, že to bolo pred jedným alebo dvoma dňami, predložili pozmeňujúci návrh na to, aby sa zvýšili platy o 300 mil. zdravotníkom, ktorým sa, ktorí sú momentálne absolútne najzákladnejšími, kľúčovými ľuďmi, aby sa zvládala pandémia. Budem ešte hovoriť, na čom táto vláda hlavne pri rozpočte šetrila, a to sú hlavne, hlavne platy.
Zdravotníci ak nám poutekajú, tak môžte tu robiť akékoľvek lockdowny, môžte tu robiť akékoľvek opatrenia, tak pandémia sa proste nezvládne. Ja to považujem za hrubú a najväčšiu chybu vôbec všetkého, čo tu táto koaličná vláda robí. Na to sa proste musia nájsť peniaze, kdekoľvek by ste ich zobrali, ak by ste aj zvýšili dlh, tak na toto musíte nájsť peniaze. Nemôžte robiť analýzu platov zdravotníkov po tom, ako sa vo vláde príjme rozpočet, a v podstate dnes sa schváli alebo zajtra sa, alebo v utorok sa schváli rozpočet a na platy zdravotníkov okrem toho, čo majú vyjednané v kolektívnych zmluvách, to je ten platový automat, v podstate sa nenašla, nenašlo ani jedno euro.
Ďalej, samozrejme, zamestnanci vo verejnej správe. Ak si pozriete aj minulý rok rozpočet, aj tento rok, veľká nula. Bavíme sa o... o vojakoch, hasičoch, policajtoch a ďalších a ďalších, záchranároch, ktorí neuvidia ani euro. Je to rozpočet, opäť sa ešte k tomu vrátim v rozprave, je to rozpočet vydierania koaličných partnerov. Včera tu pán minister poved... hovoril o tom, že ponecháva síce deficit na úrovni toho rozpočtu, tak jak je, 4,94 %, a že ho nezníži na 4,3 %. Ja som teda ešte nezažil, že by niekto pozmeňujúcim návrhom znižoval, znižoval deficit, výdavky rozpočtu, ale na druhej strane povedal takisto, že on tie peniaze nepustí, dokedy sa koaliční partneri nepodvolia jeho vôli. Ja chcem povedať pánu Matovičovi, že nie sú, rozpočtové peniaze sú peniaze všetkých občanov Slovenskej republiky, nie sú to peniaze ministra financií, ktorý si s nimi robí, čo sa mu len zachce. To je veľmi vážna funkcia na to, aby sa takýmto spôsobom tuto handlovalo a robili, robili sa, robili sa marketingové aktivity, ktoré sa hodia ministrovi financií.
Čo je, v čom je to vydieranie? No vydieranie je v tom, že ak sa koaličný partner nepodvolí, no tak učitelia nedostanú zvýšenie platov. Je tam 0,5 mld. peňazí, ktoré môže uvoľniť na určité opatrenia, a jedným z tých opatrení sú platy učiteľov. Toto nemôže byť predmet vydierania, tak ako to robí Igor Matovič, a to som veľmi faktický.
Čo sa týka, hovoríme o tom, ja hovorím, že je to rozpočet ďalšieho úteku zdravotníckych zamestnancov, a nebavíme sa len o tom, že by odchádzali do zahraničia, ja som sa bavil nedávno so zdravotníkmi a oni mi hovorili, viete, že niekedy to nie je len o platoch, ale je to aj o tom, aké dostávame pokyny, ktoré sa stále menia, a my už nevieme, čo s tým máme robiť, a mnohí z nás odchádzajú zo zdravotníctva úplne do iných sektorov, lebo už toho majú plné zuby. A vy ste nenašli ani, ešte ani tie peniaze, lebo tie peniaze nie sú vždy rozhodujúce, ale keď im nedáte ani tie peniaze, tak tí ľudia sa len proste zbalia a odídu.
Tí, ktorí môžu ísť do predčasných dôchodkov, tak to urobia automatizovane, lebo už majú tiež toho plné zuby. Namiesto toho, aby ste ich snažili sa zadržať, aby neodchádzali, od začiatku roku nám odišlo možno 1 200 až 1 500 lekárov a sestier mimo sektor a potom vidíme aj tie dôsledky, že napríklad pľúcne ventilácie nemá kto obsluhovať, máme ich na sklade a nič sa s tým nerobí, a hlavne že táto vláda hovorila o tom, ako výborne je pripravená na tretiu vlnu pandémie a že sme, môžme byť vzorom pre všetky ostatné krajiny EÚ. Presný opak je pravdou.
Tento rozpočet je postavený vo veľkej miere na Pláne obnovy a čerpaní eurofondov. O tom tiež budem ešte možno hovoriť, ak teda stihnem, lebo čas mi uteká veľmi rýchlo. Ale môžem povedať, že, že mnohé investície, hlavne teda napríklad v oblasti zdravotníctva z 99,4 % investícií je závislých od, práve od Plánu obnovy a od európskych peňazí. Tento rok sme dostali z Európskej únie predplatbu 800 mil. euro. Viete, koľko sa minulo na projekty Plánu obnovy? Tento rok nič. Ani sa neminie. Už tento rok sme mali čerpať nejaké peniaze, lebo to sú krátkodobé peniaze, ktoré potrebujeme na preklenutie. To znamená, do roku ’23 musia byť všetky projekty hotové, do ’26 aj zrealizované. Čiže ak sa nič neudeje, tak prídeme o obrovskú sumu peňazí. Bavíme sa o 6,3 mld. eur. Počúvam tu debaty o nových nemocniciach a počúvam aj kolegov, ja nie som odborník na stavanie nemocníc, ale hovoria všetci, že toto sa proste za ten čas nestihne, takže jedna vec sú krásne plány, na papier sa zmestí absolútne všetko, ale potom je otázka realizácie.
Takisto sme sa bavili na výbore pre financie a rozpočet, kde bol aj teda predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, a bavili sme sa s predsedom, teda podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý upozornil na to, že Slovenská republika je momentálne so 45 % čerpaním eurofondov najhoršia v celej Európskej únii, a ja už zase počujem, ako za všetko mohol SMER, lebo nám tu nechal také onaké.
Páni a dámy, keď príde, väčšina eurofondov sa vždy čerpala, vždy sa čerpala ku koncu programového obdobia. Programové obdobie končí 2020 a máme ešte tri roky navyše do roku 2023, aby sa vyčerpali všetky eurofondy. Minulé programové obdobie bolo obdobné. Na konci sa dočerpali väčšina peňazí a bolo, bolo vyčerpaných 97 % všetkých eurofondov. Bodaj by to bola pravda aj u vašej vlády. Ja sa obávam, aby sme neprišli o desiatky percent. Viete, a pani Remišová môže, môže v televíznych reláciách sa stále vyhovárať, že o... o fondoch mi ani nehovorte, ale my sa pani Remišovej, už ste tu dva roky alebo už druhý rok, a my sa pani Remišovej budeme pýtať, koľko peňazí vyčerpá a koľko, koľko prepadne z eurofondov.
Aby som sa vyjadril konkrétnejšie, počkajte, mám tu ešte aj čísla, čo sa týkajú eurofondov. Z tohto programového obdobia nám stále ešte chýba, myslím, dočerpať, dočerpať okolo 8 mld., počkajte, ja si to nájdem. Stále nám ostáva dočerpať okolo 8 mld., a čo sa týka Plánu obnovy, máme 6,3 mld., ktoré by sme mali vyčerpať, ale na základe toho, čo sledujem, tak mám veľkú obavu, že tie peniaze nedočerpáme, a potom tu máme nové programové obdobie od roku ’21 do roku ’27, to je ďalších 12,8 mld. My nemáme v starom programovom období dočerpané peniaze, nemáme peniaze dočerpané z Plánu obnovy a máme tu nové programové obdobie. Peniaze z Európskej únie sú pre nás najlacnejšie. Vy všetko robíte cez štátny rozpočet. Toto je moja veľká výtka voči tomuto.
Všetko, čo sa nedá, čo sa dá vytiahnuť z peňazí Európskej únie, treba urobiť. Viete, potom keď nedočerpáme desiatky percent, už ten naivný úsmev pani Remišovej nám bude nanič. Bude sa vyhovárať stále na SMER. Už tu bude rok ’24 a stále bude hovoriť o tom, jak SMER nečerpal. To je obrovské riziko tohto, tohto rozpočtu a toto riziko vidí aj Najvyšší kontrolný úrad ako jedno z najväčších rizík tohoto rozpočtu.
Čo sa týka ďalej, musím povedať, že, samozrejme, priority, mnohí kolegovia sa tu budú vyjadrovať určite aj k jednotlivým kapitolám, ja to neurobím, lebo nemám toľko času, ale proste priority tejto vlády v mnohých prípadoch nie sú pre... nie sú tak nastavené, aby, aby sa dosiahli, dosiahol nejaký aj sociálny zmier, aj to, aby jednotlivé rezorty boli dostatočne dofinancované, a mnohé peniaze sa míňajú na nesprávnom mieste.
Nebudem spomínať vyhodené peniaze na celoplošné, celonárodné testovanie - miliarda eur. Málo ľudí si vie predstaviť, čo to je 1 mld. eur. Keď poviete, že niekto, niekto zobral alebo ukradol 200-tisíc, to si každý predstaví, ale čo je to miliarda, to si nikto nevie predstaviť. To je tisíc miliónov eur. Obrovské peniaze. Za to sa dá postaviť niekoľko nemocníc. Ja netvrdím, že ich niekto celé ukradol, ale tvrdím, že sa minuli neefektívne. Minuli sa obrovské peniaze na MOM-ky, z čoho si urobili kšefty niektorí aj jeden zo štátnych tajomníkov ministerstva zdravotníctva. Miznú tu peniaze na iných miestach a ja si nenechám nadávať tuto do mafiánov a do zlodejov. Ja som nikdy nič neukradol.
Čiže poďme ďalej. Táto vláda odpustila bankám bankový odvod, 300 mil. euro ste mohli mať do rozpočtu a banky by ani nemrkli. Pozrite si zisky bánk za tento rok - historicky najvyššie zisky. A vyhovárať sa na to, že keď sa zavedie bankový odvod, že si to zoberú banky na poplatkoch, teraz sa jasne potvrdí, že to neplatí. Banky si poplatky zvyšujú, či bankový odvod je, alebo nie je. Tento rok od roku 2010 bude pravdepodobne najvyšší hrubý zisk, ktorý sa bude hýbať niekde okolo 900 mil. až 1 mld. eur. A vy ste bankám takto to povedali, že dobre. Keď ste zrušili bankový odvod, banky mali odviesť do Fondu na ochranu vkladov to, čo chráni ľuďom vklady, asi 232 mil., a vy ste povedali, že sme uzavreli super memorandum. Tak viete, čo ste urobili? 232 mil. ste im poslali, ktoré mali oni zaplatiť za rok 2019. Tam ste mohli mať peniaze, ktoré ste mohli používať.
Keď sa bavíme o samotných výdavkoch, to ešte tiež budem hovoriť. Budúci rok, ja vždy porovnávam rok 2019, kedy som bol ja ministrom, a naša vláda, to je posledný rok, kedy sme ho plný absolvovali, sme odovzdali, keď si pozriem výdavky verejnej správy, nemôžem vám ukazovať tabuľky, ale poviem vám. Napríklad, keď si zobereme samotnú verejnú správu, tak sme mali výdavky v roku 2019 40,07 mld., v roku 22 49,39 mld., o 9,32 mld. viac. Vy budúci rok, na COVID v rozpočte je vymedzených 700 mil. eur a z Plánu obnovy to má, má byť asi 1,3 mld. Čiže ak odrátame covidové výdavky a Plán obnovy, tak dostávate sa na to, že táto vláda vo verejnej správe minie o 7,4 mld. viac. Čiže to je to, čo som povedal, že nikdy vláda nemala viac peňazí ako teraz.
Čo sa týka príjmov. Príjmy vám rastú, čo je dobrá správa, ale práve zato, že vám rastú, by potom sa to malo prejaviť aj v nižšom deficite. Pri štátnom... príjmy verejnej správy rastú v roku ’22 oproti roku 2019 asi o 5,36 mil. eur. To sa týka aj štátneho rozpočtu. Výdavky vám narástli o 7,45 mld. a príjmy vám narástli o 4,15 mld. eur.
Idem k samotnému, k samotným číslam. Musím povedať, áno, čo sa týka makra, tak minulý rok bol prepad, teda v roku ’20, v roku 2020 bol prepad hospodárskeho rastu niekde okolo 4,8 % a v budúcich rokoch ste si nakreslili 3,7 - 4,2-percentný nárast. Samozrejme, najväčším rizikom je stále COVID, ja to nespochybňujem, ale nemôžme sa stále len vyhovárať na COVID. Budúcoročný rast má byť hnaný investíciami, kde ste si teda všetko postavili na Pláne obnovy, 16,7 %. Ak Plán obnovy zlyhá, tak hospodársky rast nebude.
Ja som už počul posledné, myslím, teraz nedávno vyšla správa, že čo sa týka tretieho kvartálu, sme mali jeden z najhorších hospodárskych rastov v Európskej únii. Ďalej tento rast má byť hnaný súkromnou spotrebou. No ak ľudia nebudú mať platy, nebudú sa im zvyšovať mzdy, nebudú mať prácu, ktoré budú spôsobené covidom, tak bude tu veľký, veľký sociálny, sociálna katastrofa. Momentálne nám rastú mzdy okolo, a teda inflácia, máme okolo 4,2 až 5 %. Ja si myslím, že tie čísla sú ešte podstrelené a reálne mzdy budú tým pádom, ak bude inflácia rásť, budú, budú nie stúpať, ale klesať. To, čo ste nadávali na SMER, tak za SMER-u nominálne mzdy rástli o 7,8 % a reálne rástli o 5 %.
Poďme ďalej k číslam. Hrubý dlh. To, čo sme sa tu mali baviť pred, pred týmto, pred touto schôdzou, teda pred týmto bodom. Verejný dlh Slovenskej republiky - od roku 2013 nám klesal z 54,7 na 48,1 %. To je výsledok SMER-u a bývalej koalície. Čiže po sebe nám šesť rokov hrubý dlh klesal a nebudem, nebudem hovoriť, áno, neboli to zlé časy, ale my sme hľadali vždy, a to považujem v rozpočte za najdôležitejšie, nájsť balans medzi tým, aby sa udržal sociálny zmier, a medzi číslami, z čísel sa ľudia nenajedia. To je proste problém. My sme to vždy robili. My sme dvíhali platy učiteľov, my sme dvíhali platy zdravotníkov a ostatných zamestnancov verejnej správy, dvakrát napríklad po 10 %. Vy ste si napísali do rozpočtu jednu veľkú nulu a na základe toho, keď máme infláciu, tak tie reálne mzdy ľuďom reálne klesajú. Píše to aj Najvyšší kontrolný úrad, kde teda učiteľom napríklad by mali klesnúť príjmy až o 1 %. To považujem za veľký problém.
Ja som tu včera počúval to, že pomaly nárast dlhu z roku 2019 je, bol 48,1 %, vzrástol na 59,79 roku 2020, v roku ’21 61,5 % HDP a v tomto a v budúcom roku opäť 61,5 % HDP. A ja som tu, sa tu včera dozvedel, že za to môže SMER, za to môže SMER, že tu, že vám narástol dlh. To je absolútne ne... neakceptovateľné. Pán minister sa chváli, že áno, že je to aj na úkor hotovosti, alebo teda vďaka hotovosti, ktorú, ktorú prijal, ale ak si pozrieme ďalšie čísla, tak hotovosť do budúcich rokov nám stále bude klesať - až na polovicu. Čiže to, čo ste kritizovali nás, že vďaka hotovosti sme si vylepšovali čísla, vy robíte presne to isté. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje na to, že budúci rok, 2023 a 2024 je váš rozpočet nerealistický. Stále vám chýba 700 mil. opatrení, ktoré by ste mali urobiť. Celkovo deficit tým pádom bude nad 3 %. Bezpečná, alebo teda úroveň deficitu pod 3 % umožňuje ďalej znižovať dlh, ktorý ste si vy v podstate nakreslili do rozpočtu, ale ak neurobíte tieto opatrenia, tak aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje na to, že z roku ’23 na ’24 dlh začne opäť rásť. Hrubý dlh v roku 2019, to znamená za našej vlády, keď sme ho odovzdávali, bol 45,28 mld. eur v nominálnych hodnotách. Za dva roky ste sa vyšplhali na 50... na 60 mld., čiže plus 14,68 mld. a budúci rok tento dlh v nominálnych číslach vzhľadom na to, že rastie HDP, narastie až na 65 mld. eur. Rozdiel je skoro 20 mld. eur. Čiže rátajte, v roku 2019: 45 mld., v roku ’22: 65 mld., 20 mld. rozdiel. Keď to zoberieme v percentách, je skoro, skoro vyše, je to vyše 40 % nárast dlhu.
Mám málo času, tak ešte, aby som... Pán minister sa tu chválil, že dostal nejakú bronzovú medailu za jeho čísla. Tak chcem upozorniť na materiál, ktorý si mohol vypočuť na výbore pre financie a rozpočet, ktorý si ale nevypočul, lebo tam nebol, tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hodnotí nárast deficitu a dlhu za roky 20’ - 21’, to znamená počas koronakrízy. Hovorí o tom, že náš, áno, hovorí o tom nárast deficitu a dlhu bol podpriemerný, to znamená pomeruje to k celkovému priemeru v Európskej únii. Ale keď si pozrieme detailne na jednotlivé čísla, tak v deficite sme dosiahli z 27 v tom náraste, o koľko nám sa stúpol ten deficit, 9. miesto za tieto dva roky, to nie je bronzová medaila, pán minister.
Ale ak si pozrieme dlh, tak nárast dlhu je, máme 19. miesto z 27. 19. miesto! Sme pod priemerom v Európskej únii, lebo krajiny ako Španielsko, Grécko, Malta, Taliansko, Francúzsko, zdvíhali svoje dlhy skoro o 20 až 25 percentuálnych bodov. A toto spôsobilo, že napriek tomu, že sme na 19. mieste, sme pod priemerom v Európskej únii. Ale chcem povedať, že krajiny ako Cyprus, Nemecko, Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko, Lotyšsko, Portugalsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Poľsko, Holandsko, Dánsko, Bulharsko, Luxembursko, Švédsko a Írsko, im dlh rástol pomalšie ako v Slovenskej republike. Aké 3. miesto? Aká bronzová medaila, pán minister? Toto je bronz...? Ja neviem, odkedy sa udeľuje bronzová medaila za 19. miesto v Európskej únii. (Ruch v sále.)
Na záver ešte opäť zopakujem len to, že tento rozpočet enormného zadlžovania, nezvyšovania platov, vydierania koaličných partnerov, úteku zdravotníckeho personálu, postavený na nereálnom čerpaní Plánu obnovy, čerpaní eurofondov, ktorý zvyšuje chudobu na Slovensku a míňa na nesprávnom mieste, strana SMER - sociálna demokracia nepodporí. Budeme hlasovať proti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:23 - 10:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel pani poslankyni ako predkladateľke za prvé poďakovať, že predložila tento pozmeňovací návrh, ale na druhej strane by som sa chcel aj opýtať jednu vec, resp. dve. Jedna sa týka čl. II, kde sa novelizuje zákon o zdravotnej starostlivosti, a to je bod tretí, kde sa zavádza nový paragraf 10b), v ktorom sa hovorí, že v škole môže byť deťom alebo žiakom tejto školy poskytovaná zdravotná starostlivosť, ak ju, ak ju poskytuje zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky a tak ďalej, a končí to - v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania. A toto by som chcel poprosiť pani predkladateľku, keby vedela vysvetliť, čo to znamená v rozsahu praxe výkonu zdravotníckeho povolania, pretože ja som podrobne si študoval zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale takýto, takáto konštrukcia, takýto pojem sa v tomto zákone vôbec nenachádza, takže preto by som chcel vedieť, čo sa tým má na mysli - v rozsahu praxe zdravotníckeho pracovníka.
A druhá vec je taká legislatívnotechnická skôr a to sa týka čl. I bod 1 hneď, kde sa novelizuje § 30 ods. 5, pričom je pravdou, že zákon nadobúda účinnosť podľa tohto novelizovaného článku o účinnosti až 15. januára, ale chcem upozorniť na to, že súčasné znenie zákona obsahuje § 30 ods. 5 v úplne inom znení, pretože od 1. januára 2022 sa doterajší odsek 5 vypúšťa a tie odseky sa prečíslovávajú. Čiže ak dnes novelizujeme § 30 ods. 5, tak novelizujeme úplne iné znenie, ako sa chce novelizovať. A toto sa chcem spýtať, že či je teda legislatívne v poriadku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:21 - 10:23 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. My sme predmetný návrh novely zákona pomerne dlho diskutovali aj na školskom výbore s tým, že sme sa dohodli, že bude pripravená celá séria pozmeňovacích návrhov a zrejme toto je výsledok aj rokovania nášho výboru, ale možno aj výboru zdravotníckeho, prípadne výborov iných.
Ja som pôvodne tiež chcel predložiť spoločne s pánom poslancom Suskom tri pozmeňovacie návrhy, ale ktoré sa dotýkali informovaného súhlasu zákonného zástupcu, interpretácie tohto informovaného súhlasu v aplikačnej praxi, ktoré sa mali dotýkať materiálno-technického vybavenia školy alebo školského zariadenia, kde by sa táto zdravotná starostlivosť mala poskytovať, prípadne spresnenie súhlasu a nesúhlasu inej osoby ako zákonného zástupcu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nakoniec sme sa teda rozhodli, že tento náš pozmeňovací návrh nepredložíme, pretože sme spoločne s pani poslankyňou a predkladateľkou konzultovali, myslím, že predvčerom, celý tento pozmeňovací návrh, ktorý je pomerne rozsiahly. Povedzme si, že on je rozsiahlejší ako samotná novela zákona, školského zákona, ale dokonca v niektorých veciach je ešte prísnejší ako náš pôvodný návrh, takže preto sme sa rozhodli, že nepredložíme nakoniec naše tri pozmeňovacie návrhy, lebo ich obsahuje váš pozmeňovací, pozmeňovací návrh.
Možne ešte taká jedna poznámka k samotnej novele školského zákona. Na jednej strane je dobre, že bude môcť byť zdravotná sestra v škole alebo v školskom zariadení, ale na druhej strane normatív neviem, či umožní zriadiť za týchto podmienok takéto pracoviská na škole a ško... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 9:12 - 9:12 hod.

Valocký Jozef
Ďakujem pekne. Pán poslanec Šefčík, ďakujem za faktickú poznámku, a keďže tomu veľmi rozumiete, tak nebudem na vás ani reagovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 9:02 - 9:11 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
No ale musím, ja tu mám pozmeňovák, vieš? Môžem, pán predsedajúci?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, keďže, keďže zhodnotili podrobne, podrobne pán poslanec Raši aj pán poslanec Baška zhodnotili, prečo tento zákon nepodporíme, tak ja by som pre... už neopakoval tie dôvody. Chcel by som povedať iba tri dôvody. Alebo dva. Jeden je ten, že tento zákon bol nedostatočne prerokovaný s vyššími územnými celkami a orgánmi samosprávy.
Po druhé tento zákon v podstate je o nemocniciach a nemocnice budú vlastne jeho účinnosť budú, bude nadobúdať nemocnica až o nejaký rok alebo dva, preto mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh.
Do toho. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Jozefa Valockého, Vladimíra Baláža, Roberta Fica a Vladimíra Faiča k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorou zákonov (tlač 706).
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) znie:
„Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1. odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) podľa § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. vyjadruje znepokojenie
B.1. nad návratom k sprofanovanému prístupu k „reformám“, keď skrytým účelom takzvaných „reforiem“ bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb,
B.2. nad predložením legislatívneho návrhu nelogicky smerujúceho k znižovaniu kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovaniu ich kategórie, a to práve v čase, keď súčasne prebiehajú opatrenia na zásadnú redukciu plánovaných zákrokov pred avizovaným kolapsom nemocníc; vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podľa osobitnej časti jeho dôvodovej správy paradoxne postavený na východisku - „súčasná sieť nemocníc Slovenskej republiky je príliš široká v počte lôžok, ale aj v počte nemocníc,...“,
C. konštatuje
C.1. článok 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje... článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu zdravia, ale pod ochranou ústavy je aj zdravotná starostlivosť. Zásahy do organizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti predovšetkým formou redukcie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konečnom dôsledku negujú ústavu zaručenú ochranu,
C.2. občania, od ktorých pochádza verejná moc v Slovenskej republike a dlhodobo považujú zdravie, zdravotnú starostlivosť a dostupnosť, jej poskytovanie za prvoradú prioritu, zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním a rastom kvality života,
C.3. ani Národná rada Slovenskej republiky ani vláda Slovenskej republiky doteraz neprerokovali koncept zásadných zmien v organizácii a v usporiadaní ústavnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky a rovno bol predložený návrh legislatívneho riešenia;
dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) sa dôsledne nevyporiadala s povinnými náležitosťami stanovenými v § 68 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predovšetkým nedostatočným je rozbor nevyhnutý na všestranné posúdenie návrhu zákona,
C.4. príprava zásadných zmien v organizácii o usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky bola uskutočnená bez verejnej diskusie,
C.5. všeobecný konflikt a nesúvis medzi alokovaním peňažných zdrojov v Pláne podpory, obnovy a odolnosti a podmienenými reformami; v zdravotníctve napríklad tlaky na redukciu kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovanie ich kategórie v protiklade s doslova rozšafnou podporou 100 miliónov euro z Plánu podpory, obnovy a odolnosti na starostlivosť o duševné zdravie,
D. žiada
D.1. vládu Slovenskej republiky
a. predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o koncepte a zásadných zmien v organizácii a usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky, zabezpečení kvality a dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, dopadoch znižovania kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovania ich kategórie a predpokladaných druhoch v oblastiach a rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v regionálnych nemocniciach, ako aj spôsobe a rozsahu zazmluvnenia so zdravotnými poisťovňami,
do: 30 dní.
D.2. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
a. zabezpečiť prerokovanie konceptu zásadných zmien v organizácii o usporiadaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky a dopadoch znižovania kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti v regiónoch alebo znižovania ich kategórie na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií zdravotníctva a reprezentatívnych združení miestnej a regionálnej územnej samosprávy,
do: 40 dní.“
Ďakujem pekne. Predložil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Keďže som hovoril s pánom ministrom včera a dnes, len by som ho chcel požiadať, keby... by som chcel hovoriť o zdravotných sestrách, a chcel by som požiadať ministra, aby vynaložil úsilie, aby zdravotné sestry mohli opäť tak ako pred rokom 2001 vychádzať zo stredných zdravotníckych škôl. A myslím si, že ak by sa nám toto podarilo, prelomiť tento úradnícky moloch, ktorý od roku v podstate 2001 úradníci na ministerstve zdravotníctva tvrdia, že zdravotné sestry nemôžu vychádzať zo stredných zdravotníckych škôl, pretože to chce Európska únia a že musia mať podľa Európskej únie, myslím, 4 600 hodín praxe.
Zaujímavé na tom je, ja som tiež absolvent strednej zdravotníckej školy, ale zaujímavé na tom je, že tieto sestričky so strednou zdravotníckou školou, veľká časť ich robí vo všetkých krajinách Európskej únie. Len u nás to nemôže byť sestrička.
Čiže hovoril som o tom s pánom ministrom, hovoril som o tom aj s pani predsedníčkou výboru opakovane. Toto by som poprosil pána ministra a týmto končím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 20:01 - 20:03 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vlastne neviem ani, ako mám začať. Pán bývalý minister Krajčí tu hovoril o tom, že on niečo pripravil, on niečo urobil, 25 rokov sa tu neurobilo nič a v podstate je to všetko jeho zásluha.
Pán bývalý minister, však si nevykopal ani jednu jamu na postavenie ani jednoho pavilónu. Ak áno, tak mi povedz kde. Ja si ťa pamätám ako opozičného politika, keď si hovoril, že keď budú dlhé čakacie doby, čo, čo uznal aj pán poslanec Šefčík, že jeho mama musela ísť do šiestej nemocnice. No kde sú tie Rakúska? Kde je to, keď si ty bol ministrom? Čo tu chválite? O čom hovoríte? Už ste dva roky pri moci, nevykopali ste ani jednu jamu! Ja tým nechcem povedať, že v minulosti bolo všetko dobré, ale nechváľte sa tu ako malé deti.
Minister tu predložil nejaký návrh, ktorý bude o rok, o dva realizovaný, hovoríme o ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ja neviem, chlapci, či viete, o čom hovoríte. Áno? Mňa to mrzí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis