Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.11.2022 o 9:25 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 11.11.2022 9:25 - 9:27 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, informácia o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292) vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1347 z 8. novembra 2022 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a súčasne ho určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore. Výbor pre zdravotníctvo o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Predsedníčka výboru poverila mňa plniť spravodajcu predložiť predmetnú informáciu. Skončil som pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2022 9:25 - 9:27 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
I n f o r m á c i a o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292) vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ___________________________________________________________________ Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1347 z 8. novembra 2022 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a súčasne ho určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková podľa § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bude plniť úlohy spravodajcu a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predloží predmetnú informáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2022 9:25 - 9:33 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
UZNESENIE
Národnej rady Slovenskej republiky
z novembra 2022 k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve.
Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve;
B. berie na vedomie
prerokovanie krízovej situácie v zdravotníctve;
C. konštatuje
1. článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu, ale pod ochranou ústavy je aj zdravotná starostlivosť,
2. občania, od ktorých pochádza verejná moc v Slovenskej republike dlhodobe považujú zdravie, zdravotnú starostlivosť a dostupnosť jej poskytovania za prvoradú prioritu; zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním a rastom kvality života,
3. podceňovanie zabezpečenia a rozvoja personálnej zložky zdravotníctva v priebehu, v súbehu s nízkou úrovňou spoločenského dialógu prispievajú ku kolapsovej situácii v zdravotníctve;
D. uznesenie vyzýva
vládu Slovenskej republiky a zdravotníckych pracovníkov na podpísanie memoranda na ukončenie krízy v zdravotníctve;
E. žiada
vládu Slovenskej republiky
pri vypracovaní memoranda v spolupráci s odbornými a stavovskými organizáciami podľa bodu D.1. tohto uznesenia adekvátne zohľadniť požiadavky zdravotníckych pracovníkov predložené prostredníctvom Lekárskeho odborového združenia:
1. dopracovať a zlepšiť implementáciu systému DRG, ktorý bude pokrývať ekonomicky oprávnené náklady vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri zachovaní ich efektivity, termín do 31. decembra 2023
2. zabezpečiť zdroje v štátnom rozpočte na rok 2023 a dofinancovať sektor zdravotníctva v časti úhrady za poistenca štátu v rozsahu 4 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za poistenca štátu mesačne, termín do 30. novembra 2022
3. upraviť normatív počtu zdravotníckych pracovníkov (lekár, sestra a pôrodná asistentka, praktická sestra a atď. atď.) tak, aby spĺňal súčasné nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, termín 31. december 2023
4. po dohode so stavovskými a odborovými organizáciami nájsť spôsob na zlepšenie fungovania jednotlivých zdravotníckych profesií; v spolupráci so stavovskými organizáciami nájsť spôsob na zmenu a posun kompetencií jednotlivých zdravotníckych kategórií a vytvoriť priestor na vznik nových zdravotníckych kategórií, termín do 31. decembra 2023
5. v spolupráci so stavovskými a odborovými organizáciami sestier a pôrodných asistentiek riešiť navýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkurencia konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky, do 30. novembra 2022
6. navrhnúť zrušenie platnej legislatívy v oblasti povinného nepeňažného plnenia zdravotníckych pracovníkov. Myslím, že tento návrh zákona už pán exminister Krajčí podal ale myslím si, že je to odložené hlasovanie. Toto, aby sa, toto sa navrhuje splniť do 30. novembra 2022
7. vypracovať v priamej kooperácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a za účasti dekanov lekárskych fakúlt a zástupcov stavovských organizácií model teoretického a praktického, tak pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania, ako aj stanoviť harmonogram na jeho realizáciu a zreformovať vzdelávanie mladých lekárov pred atestačné aj po atestačné. Termín do 31. decembra 2023
8. pri optimalizácii siete nemocníc rešpektovať personálne a materiálno technické normatívy nemocníc podľa plánovanej „mapy pohybu pacientov“; zabezpečiť, aby boli naplnené materiálno-technické a personálne zabezpečenia v súvislosti s reformou lôžkovej zdravotnej starostlivosti a adekvátne nové predpoklady zapracovať aj do normatívov ostatných typov zdravotnej starostlivosti tak, aby bola zabezpečená minimálne rovnaká kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, termín 31. december 2023
9. zabezpečiť po dohode s Lekárskym odborovým združením okamžité alebo aspoň postupne konkurencieschopnosť pri získavaní lekárov a sestier pre pacientov tak, aby neatestovanému lekárovi dosiahla základná zložka mzdy vo výške 1,7 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, atestovanému lekárovi výšku 2,8 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, so zohľadnením aktívne vykonávaných špecializácií a certifikovaných činností a so zohľadnením dĺžky praxe, a to zvýšením koeficientu za každý rok praxe o 0,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, termín 30. november 2022
E.2. žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť prerokovanie problematiky krízy v zdravotníctve na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych a odborových organizácií zdravotníctva, neodkladne.
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam a verím pevne, že moje slová padnú na úrodnú pôdu a nájdeme cestu, aby sme zastavili to čo sa na nás hrnie 1. decembra tohto roku. ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2022 9:10 - 9:23 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vážený pán minister, mám dve také poznámky na začiatok. Dneska je svätého Martina a blahoželám každému Martinovi na celom Slovensku a Marošovi, nech sa majú dobre a nech si dajú večer martinskú hus a dobré mladé víno. A chcem samozrejme poďakovať všetkým vám, ktorí ste otvorili túto schôdzu, lebo ju považujem za veľmi dôležitú. Považujem ju za veľmi dôležitú nie preto, aby som na niekoho nadával a vynášal nejaké súdy, ktoré by mohli ísť cez hranu toho celého. Nie, túto schôdzu považujem za dôležitú preto, že sa nám strašne kráti čas medzi tým kedy lekári môžu uplatniť svoje výpovede v našich zdravotníckych zariadeniach a tým, že budeme mať, že prestane byť poskytovaná zdravotná starostlivosť prakticky po celom Slovensku. Vieme, že viac ako dvetisíc lekárov, dvetisícsto lekárov, ak mám dobré informácie podalo výpovede, čo z tých asi šesť až sedem tisíc lekárov sa nezdá až tak veľa, ale keď sa pozriete na odbornosti ktoré sú tam, tak vidíte, že celý systém prakticky skolabuje. To je, páni a dámy, nemysliteľné. Tomu musíme v každom prípade zabrániť. Lekárske odborové združenie, ktoré zorganizovalo a pripravilo tieto výpovede, podľa ich tvrdenia vyše roka sa snaží rozprávať s Ministerstvom zdravotníctva, s Ministerstvom financií, dá sa povedať s celou vládou o riešení tej situácie, ktorá tu existuje v zdravotníctve. Ich hlasy však nie sú vypočuté a dostali sme sa do situácie, keď prakticky o 19 dní nás čaká posledná možnosť vyrokovať niektoré z tých podmienok, ktoré Lekárske odborové združenie dalo pred vládu, pred parlament a pred všetkých politikov na Slovensku. Tu treba naozaj žiadať od každej strany tohto, nechcem povedať sporu, ale tejto situácie, aby si otvorila svoje srdcia a mysle a aby našla spoločné riešenie.
Všetci si dobre pamätáme rok 2006 a vystúpenie premiéra Slovenskej vlády v tom čase, ktorým bol pán Mikuláš Dzurinda v nemocnici v Ružinove, keď bol zahádzaný bielymi plášťami. Bolo niekoľko mesiacov pred voľbami a memorandum, ktoré vzniklo z tejto akcie musela v závere nakoniec riešiť vláda Roberta Fica, ktorá nastúpila po ňom a ministrom Valentovičom, ak sa nemýlim. Všetci si veľmi dobre pamätáme rok 2011, kedy sa táto situácia znova opakovala. A znova celú tú situáciu aj memorandum ktoré vtedy vzniklo musela vyriešiť vláda Roberta Fica, ktorá potom nastúpila. Máte možnosť sa nedostať do takejto situácie. Máte možnosť vypočuť čo od vás chcú. Každá vec, každá skutočnosť v živote nech je akokoľvek temná, prináša príležitosť. A pán minister, táto skutočnosť prináša príležitosť, aby sme žiadali pre zdravotníctvo viac peňazí. Je to nevyhnutné, aby sme mali vyrovnaný finančný ekonomický model v zdravotníctve. Bez toho budeme stále zaostávať a nikdy sa z tohto bludného kruhu, z tohto cirkulovitiózu nedostaneme. To proste musíme prerušiť, musíme urobiť všetko preto, aby sme to urobili. A ten COVID, Plán obnovy a všetko čo sa deje okolo nás nám dáva ohromnú príležitosť, aby sme presvedčili všetkých tých ostatných, tie hluché uši niekedy na Ministerstve financií a na Úrade vlády, aby nás vypočuli, že to je naozaj nevyhnutné čo potrebujeme urobiť. My sa nepotýkame len s tým, že nám chcú odísť lekári. Nám odchádzajú sestry, k nám sestry neprichádzajú. To je tiež ďalšia kapitola o ktorej snáď ešte v rozprave budeme rozprávať. Nám vypovedajú služby lekári a všetci zdravotnícki pracovníci. My tu nemôžme sa tváriť, že my budeme poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť. Prestanú fungovať programy ako je transplantačný program, program robotickej chirurgie, akýkoľvek program, ktorý je zložitejší prestane fungovať z toho dôvodu, že v zásade je závislý na službách a príslužbách týchto ľudí. Zastavme to. Využime túto príležitosť ktorá tu je a presvedčme tieto hluché a slepé hlavy, aby sme napravili situáciu v zdravotníctve. Veľmi vás o to prosím a žiadam. Nehrajme poker, prosím pekne, s ľuďmi, občanmi tejto vlasti. Nedá sa to nechať na posledný deň, kedy sa preruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti a lekári odídu. Nehazardujme s týmto stavom. Žiadam vás o to.
Skúsim prísť k odôvodneniu nášho návrhu.
Článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje nielen právo na ochranu zdravia, ale pod ochranou ústavy aj zdravotná starostlivosť. Nárast tlaku na jej financovanie nadväzne vyvoláva veľký tlak aj na zabezpečenie personálnej zložky zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky a ústavou zaručená ochrana sa stáva problematická. Občania od ktorých pochádza celá verejná moc, dlhodobe považujú zdravotníctvo a zdravotnícku starostlivosť a jej dostupnosť za prvoradú prioritu. Zabezpečenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti predstavuje kľúčovú výzvu súvisiacu s udržaním rastom kvality života. Organizácia zdravotnej starostlivosti a spôsob jej uplatňovania musia zabezpečiť pre každého nárok na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť to poskytovanú zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade so súčasnými poznatkami a zákonmi. Poskytovatelia musia byť personálne, organizačne a materiálno-technicky vybavení tak, aby boli schopní plniť túto funkciu. Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je podmienené aj uceleným systémom rozvoja personálnej zložky zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Naviac k súťaži o zdravotnícke profesie dochádza v konkurenčnom prostredí minimálne okolitých štátov. Takto široko poňatú problematiku obsahujú aj požiadavky predložené Lekárskym odborovým združením. Zdravotníctvo je vo vážnej kríze a hrozí, že od decembra bude výrazne obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dôjde teda k ohrozeniu zdravia a života občanov Slovenskej republiky. Dlhodobé problémy nášho zdravotníctva, to si uvedomujeme všetci veľmi dobre, vyvrcholili a odhalili sa hlavne COVID-om 19. Celý systém sa zatriasol v svojich základoch. Napriek upokojovaniu situácie zo strany vlády Slovenskej republiky bolo však vedenie zdravotníctva v tej dobe chaotické, bez koncepčného riadenia a dobre organizovanej pomoci všetkým poskytovateľom zdravotníckej služby. Tento stav, ako dobre vieme všetci, vyvrcholil tým, že musel odísť premiér Slovenskej republiky z vlády Slovenskej republiky a minister zdravotníctva. Po následnom upokojení situácie a po všetkých tých rečiach, ktoré zdravotnícki pracovníci počuli, celý ten sektor zdravotníctva a samozrejme aj občania štátu očakávali celkom jasné a zreteľné kroky, ktoré budú starostlivo smerovať k stabilizácii celého systému. Hlavnými požiadavkami boli požiadavky personálne a finančné. Napriek občianskemu a politickému tlaku neboli jasne komunikované spôsoby ako sa s danými problémami vysporiadať. Reprezentatívne orgány, organizácie zdravotníkov Slovenska vyjadrovali nespokojnosť s predkladanými riešeniami. Lekárske odborové združenie identifikovalo osem z jeho pohľadu najzávažnejších problémov s ktorými navštívili aj všetky relevantné politické sily v našej zemi, aby sa tieto problémy bez zbytočného zdržania riešili. Sú medzi nimi požiadavky na dofinancovanie, požiadavky personálne, materiálno-technické, ale aj požiadavky, ktoré sa týkajú jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Napriek komplexne formulovaným očakávaniam bol prístup Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a aj Vlády Slovenskej republiky k týmto požiadavkám ambivaletný, laxný a niekedy až arogantný. Vzhľadom na chýbajúcu diskusiu Lekárske odborové združenie zorganizovalo medzi svojimi členmi akciu, ktoré vyvrcholili podaním v tejto dobe 2 100 výpovedí lekárov. Len spomenuté nátlakové kroky podľa nás viedli k tomu, že vznikli niektoré čiastočné opatrenia zo strany vlády Slovenskej republiky. LOZ, teda Lekárske odborové združenie ich však vyhodnocuje ako nedostatočné a výpovede stále nestiahli. Lekárske odborové združenie ponúka, ponúka diskusiu vláde Slovenskej republiky na zlepšenie tejto situácie. My ako politická strana SMER - sociálna demokracia sme vypočuli volanie Lekárskeho odborového združenia a snažili sme sa otvoriť túto tému aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, čo sa nám vďaka vám všetkým podarilo. Pripravili sme uznesenie, ktoré keď sa pretaví do skutočnosti a bude prijaté, môže, môže napraviť situáciu v zdravotníctve a v prvom rade môže zamedziť tomu, aby 1. decembra neprišli lekári do práce. Tým pádom ešte raz opakujem a bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Idem k uzneseniu. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z novembra 2022 k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve.
Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1 návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve;
B....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 16:24 - 16:24 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Kolíková, môžme sa tu si tu argumentovať alebo si tu hovoriť, že kto z nás má pravdu, ale ja nehovorím, že si to myslím, ja mám tie informácie priamo z Krajského súdu v Bratislave, ktorí tvrdia, že sa naozaj nerozhoduje od stola, ale rozhoduje sa na pojednávaniach. Takže váš názor, môj názor môže byť rozdielny, ale názor tých, ktorí o tom rozhodujú, je asi, asi relevantný. Pán poslanec Baránik, teda toto som na toto teda ani neviem ako zareagovať a neviem, čo má duch Harabina spoločný s poručenskou agendou a s tým, že chcem dosiahnuť to, aby vo veciach, kde sa koná o maloletých deťoch, najmä slabšie sociálne skupiny, kde to je vo väčšine prípadov týchto rozhodovaní, nemuseli cestovať z jedného kraja do druhého kraja. Čo je na tom Harabinovské, tak tomu fakt nerozumiem. A pán poslanec Dostál, to čo ste povedali s tým prijímaním cez výbor, že je tam v zásade komplikácia, lebo aby to výbor mohol prijať, no ale to platí len o opozičných návrhoch. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že bol tu prijatý nejakým vsunutím do iného zákona to, čo bolo v pléne Národnej rady zamietnuté, tak stále išlo o koaličný návrh. Takže ani na výbore si neviem predstaviť, aká obštrukcia by bola, aj keby to išlo cez výbor pozmeňujúcim návrhom, keď máte vo výbore väčšinu. Čiže to čo ste povedali, platí, ale platí to len pre opozičné návrhy zákonov a opozičné návrhy pozmeňovanie a doplňujúce. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 16:24 - 16:24 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ako nechcel som už vystupovať v ústnej rozprave, ale keďže pani exministerka ma tu obvinila, že klamem a zavádzam, no tak musím, musím k tomu vystúpiť, pretože to nepovažujem za, za korektné, aby to takto zostalo, zostalo visieť vo vzduchu. Pani ministerka, vy ste povedali, že všetky rozhodnutia v poručenských veciach alebo väčšina rozhodnutí sa robí od stola. No v poručenských veciach je možné na odvolacom súde, čím je, ktorým je teda Krajský súd, možno zrušiť, zmeniť alebo potvrdiť a to v senátnom rozhodnutí. Neviem si predstaviť ako senát rozhoduje od stola, to je prvá vec a druhá vec. Ak je možno niečo rozhodnúť v týchto veciach tak možno len zrušenie, ale určite nie zmenu rozsudku, ani potvrdenie rozsudku. Aj tie, ktoré sa zrušia rozsudky, tak je možné takisto vo veľa prípadoch až po nejakom preverení skutočností, ktoré sa udeje v pojednávacej miestnosti. Čiže tie pojednávania sú vždy nariadené.
Len na ilustráciu v roku 2021, keď ste teda hovorili o štatistikách, že, že ich nemám, tak v roku 2021 bolo napadnutých na Krajskom súde v Bratislave 677 poručenských vecí, z toho bolo 637 vecí vybavených. Len na jednom Krajskom súde. Podotýkam len na jednom. Za prvý polrok v roku 2022 bolo napadnutých 318, vybavených 311 poručenských vecí. Neviem si predstaviť, ja neviem teda, keď vy tvrdíte, že sa rozhodujú od stola, či vy máte nejakú štatistiku o tom, že sa rozhodujú od stola, lebo taká štatistika neexistuje, že sa rozhodujú od stola a pri akejkoľvek zmene rozsudku alebo potvrdení rozsudku je sa rozhoduje v pojednávacej miestnosti, kde môžu prísť účastníci konania a kde sa aj vo väčšine prípadov preverujú tieto veci s účastníkmi konania. Pokiaľ sa jedná ešte o túto poručenskú agendu, treba znova zopakovať, že ide o sociálne najslabšiu skupinu obyvateľstva, ktorí budú musieť cestovať z rôznych krajov do iného kraja v takýchto prípadoch. Čo neúmerným spôsobom zaťaží týchto občanov z hľadiska ekonomických finančných nákladov, či už z hľadiska trov konania respektíve nákladov na cestovanie a podobne.
Pokiaľ sa týka mestských súdov, tak napríklad Okresný súd Bratislava V v Petržalke prečo bol zriadený? Pozrime sa trochu do histórie. Tento okresný súd bol zriadený práve preto, že tu máme mestskú časť v Bratislave, ktorá má 150 tisíc obyvateľov alebo mala v čase zriaďovania tohto mestského súdu, dnes je to ďaleko viacej. Teda preto, aby ľudia, ktorí žijú v tomto obvode, tam mali svoj súd, na ktorý môžu, môžu prísť. Vy ste tento súd z akéhokoľvek relevantného dôvodu bez analýzy dopadov zrušili alebo teda tento zákon ho ruší a presúva túto agendu do iných súdov, kde teda nie hneď, ale postupne sa majú aj presunúť personálne kapacity, pričom takéto voľné miesta nikde nie sú. To isté napríklad koncentrácia civilných sudcov na Okresný súd Bratislava IV. Sa takisto nezmestia do existujúcej budovy. Takže ide tu naozaj o biznis s budovami? No a pokiaľ ide o pána poslanca Baránika s tými pozmeňovacími návrhmi, no pán poslanec, to snáď nemyslíte vážne, čo ste povedali, že na pozmeňujúci návrh treba pätnásť podpisov. Veď to nie je pravda. Na pozmeňujúci návrh, ktorý sa predkladá v pléne Národnej rady je treba podpisy pätnástich podpisov. Ak sa pozmeňujúci návrh predkladá na výbore Národnej rady, tak to môže podať aj jeden jediný poslanec, čiže ten argument toho, že návrh zákona môže podať jediný poslanec a pozmeňovací návrh môže podať len pätnásť podpisov, je absolútne irelevantný. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 16:09 - 16:09 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, no dosť ste ma teraz prekvapili lebo nevedel som, že presadzujete teóriu výkladu právnej normy čisto formalistickým a gramatickým spôsobom, že nepozeráte na účel tej právnej normy a účelom tohto ustanovenia zákona o rokovacom poriadku je práve to, aby sa národná rada opakovane v krátkom období to znamená v období šesť mesiacov nezaoberala schvaľovaním právnej úpravy v tej istej veci. A to, že je tam napísané, že návrh zákona v tej istej veci, no tak predpokladá sa, že keď sa prvýkrát niečo navrhovalo v nejakom návrhu zákona tak sa to opakovane bude navrhovať v návrhu zákona. To neznamená, že by sme to mali formalisticky, gramaticky vykladať tak, že ak sa to predloží ako pozmeňovací návrh a je to v tej istej veci, tak je to niečo iné. Podľa mňa účelom toho ustanovenia zákona o rokovacom poriadku a teda mali by sme z hľadiska práva sledovať aj to čo bolo účelom zákonodarcu upraviť je práve to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky opakovane v krátkom období bez nejakej zmeny spoločenských vzťahov a podobne nezaoberala tou istou vecou, ktorú už raz národná rada odmietla. A toto je práve ten prípad kde ste účelovo obišli takýmto gramatickým formalistickým výkladom práve toto obmedzenie, ktoré hovorí, ktoré obmedzuje zákon o rokovacom poriadku, aby sa opakovane v priebehu šesť mesiacov nerokovalo a nerozhodovalo o tej istej veci, ktorú už raz plénum národnej rady odmietlo. A to si myslím, že je úplne jasné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie je dnes o 12.05 v miestnosti výboru pre európske záležitosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Fico Robert
Pán predseda, samozrejme, sledujeme vývoj, ale predsa len by som poprosil o ozrejmenie ako budeme pokračovať v popoludňajších hodinách, ako to je s hodinou otázok, lebo tých bodov už tu nie je veľa, tak by bolo dobré, keby sme nastavili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:55 - 10:55 hod.

Susko Boris
V prípade, že aj ak by to bola štatisticky pravda, nemám tu tie štatistiky, tak tí, ktorí tam majú prísť budú mať sťažený prístup k tomuto súdu a zriadenie mestských súdov sme kritizovali už aj v procese prípravy a k tomu vlastne, výsledok toho bolo aj že tieto dva zákony o zriadení mestského súdu v Bratislave a v Košiciach neboli schválené. No tak asi nebola vôľa pôvodne schváliť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis