Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2023 o 14:21 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2023 14:21 - 14:37 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dámy a páni, začali sme asi pred niekoľkými mesiacmi, alebo teda keď to tak úplne že sa vrátim úplne na začiatok, tak ešte v septembri 2021 sme ako strana SMER - slovenská sociálna demokracia zvolali mimoriadnu schôdzu s tým, že sme chceli riešiť ceny potravín. Sme momentálne v júni 2023 a ten stav je taký, aký je, a každý z vás to pociťuje, všetci občania to pociťujú, že tá vysoká potravinová inflácia alebo všeobecne inflácia zasiahla každého z vás. Každý z vás musí v tých potravinách nakupovať potraviny omnoho drahšie ako v iných krajinách Európskej únie. Podotýkam, že dvakrát vyššia inflácia, celková inflácia je u nás na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Napríklad na Slovensku máme tridsaťpercentnú, mali sme tridsaťpercentnú potravinovú infláciu, ktorá bola dvakrát vyššia ako v eurozóne. To znamená, že je preukázateľné, že niekde nastal problém, niekde nastala chyba v tom, že sme boli na konci chvosta z hľadiska cien potravín. To znamená, boli sme najdrahší a sme najdrahší v rámci Európskej únie a preto sme čakali, že vláda s niečím príde. No a neprišla vôbec s ničím. Však sme videli tam dvakrát nejaké kroky zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Na jednej strane to bolo asi pred vyše rokom a pol, to bolo takzvané zastropovanie obchodných prirážok pri trinástich potravinách, čo v zásade nič neznamenalo, lebo ceny rástli, lebo vstupy sa zvyšovali. Ale na druhej strane, to všetci ste zachytili, bol takzvaný ten marketingový ťah zo strany obchodných reťazcov, kde zastropovali cenu potravín, štyristo potravín a v zásade hneď o pár dní ste si kúpili vo vedľajšom obchodnom reťazci tie potraviny pomaly o polovičku lacnejšie.
A my sme potom pristúpili k tomu, že sme sa rozhodli, že zvoláme okrúhly stôl, okrúhly stôl, ktorý fungoval za našich vlád, keď bol problém a vtedajší premiér Robert Fico zvolal takýto okrúhly stôl a veľmi to pomohlo. A ja som veľmi rád, že momentálne sme v druhom čítaní pri týchto našich troch zákonoch, kde sú výsledkom troch okrúhlych stolov, ktoré sme organizovali. Bolo to zvolávané podpredsedom Národnej rady pánom Blanárom. Chcem poďakovať aj pánovi predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo pánovi Karahutovi zo SME RODINA, ktorý, ktorý bol zúčastnený a v zásade to, čo tu dnes predkladáme aj z pohľadu pozmeňujúcich návrhov, je také, taká spoločná cesta alebo spoločný výsledok, hlavne odborného rokovania zo strany, zo strany všetkých zainteresovaných.
Na týchto okrúhlych stoloch sa zúčastnili všetci tí, čo majú do toho čo povedať. Na jednej strane to boli samotní potravinári a poľnohospodári, ktorí produkujú a vyrábajú. Na druhej strane to boli zástupcovia obchodných reťazcov jednak zahraničných, ale aj slovenských. Bola tam aj štátna ochrana, štátna inšpekcia a, samozrejme, všetci dotknutí a hľadali sme riešenia. A výsledkom toho boli po dvoch okrúhlych stoloch tri návrhy zákonov a dva, ktoré tu teraz prerokovávame, s tým, že teda jedná sa o novelizáciu zákona o cenách z roku, je to zákon 18/1996 zákon o cenách.
Čo týmto riešime a čo smeruje k tomu, že aby aký sme výsledok docielili? No tak snažíme sa v zásade suplovať úlohu vlády a hľadáme riešenia na to, a teraz predkladáme aj návrh, aby sa vytvorili kroky na to, ako znížiť ceny potravín. Chcem povedať, že pri tomto zákone z roku ´96, zákona o cenách, je zákon, ktorý umožňoval už od toho roku ´96 určitým spôsobom vstúpiť do cenotvorby, zasiahnuť do toho, hľadať riešenia. Je tam veľa možností, akým spôsobom štát prostredníctvom ministerstva financií mohol toto riešiť, ale, samozrejme, sa nič neudialo. Tak preto sme sa rozhodli novelizovať tento zákon a novelizujeme ho v zásade dvakrát s tým, že v tom jednom, v jednom, v jednej časti tej novelizácie zákona vraciame naspäť, vraciame naspäť to, čo sa nešťastne vypustilo prostredníctvom Sulíkovho kilečka. Podotýkam, že sa jedná o zachovávanie viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovarov v obchodných reťazcoch s tým, že toto vzišlo z okrúhleho stolu.
Možnože pán Viskupič po mne bude kritizovať, že to je zase nejaká navyše byrokracia, ale s týmto súhlasili na tom okrúhlom stole aj predmetné obchodné reťazce. Samozrejme, to uvítali potravinári, ale, samozrejme, štátna, Štátna obchodná inšpekcia, ktorá vítala tento krok, lebo hovorila, že to tu bolo vždy a vlastne je to povinnosťou obchodného reťazca. V zásade oni to aj tak stále zachovávajú, ale teraz to budú mať v zákone povinnosť na tri roky, kde môže potom štátna inšpekcia kontrolovať marže, nákladovosť a všetko, aby sa vedelo do toho nejako vstúpiť. Čiže vraciame, na jednej strane vraciame naspäť to, čo tam bolo a čo fungovalo a, podotýkam, súhlasia s tým všetci dotknutí.
Na druhej strane riešime, riešime aj pozmeňujúcim potom návrhom, ktorý predložím potom, riešime to, že vypúšťame z tohto zákona tú samotnú tabuľku, ktorú sme tam na začiatku do prvého čítania dali, ak by sme vypísali 31 základných potravín. Túto tabuľku dávame preč a na druhej strane presne definujeme povinnosť pre ministerstvo financií do 30 dní od schválenia tohto zákona s účinnosťou od 1. augusta 2023 vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín, ktoré sú presne špecifikované, vychádzajúc z miery inflácie ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, samozrejme kalkulácie nákladov, zisku a iných dokladov odôvodňujúcich v zásade výšku ceny, ktoré si vyžiada tento cenový orgán. To znamená povinnosť vykonať túto analýzu a na druhej strane pokiaľ sa zistia, a to sa zistia, lebo tie ceny sú vysoké, že je tu problém, tak v zásade sa navrhnú, navrhnú opatrenia, ktoré by sa mali následne bezodkladne predložiť potom vláde na schválenie.
To znamená, že na jednej strane je to veľmi dobrý krok a potom ešte druhý pozmeňujúci návrh vlastne k tomu druhému zákonu o cenách, ktorým hovoríme o tom, že vlastne tiež je o tom, že je povinnosťou vypracovať koncepciu cenovej politiky, je potrebné tam zabezpečiť informačný systém pre potreby vyhodnocovania vývoja cien. Maximálna súčinnosť so Štatistickým úradom z hľadiska povinností dávať jednotlivé informácie. To znamená, že samotná novelizácia, dvakrát novelizácia tohto zákona má pomôcť k tomu, aby ste si to vedeli predstaviť, tí, čo nás sledujete, že my máme možnosť určitým spôsobom regulovať, zasiahnuť. Máme tu zákon o cenách.
Ale na druhej strane my týmto zákonom robíme to, že ukladáme povinnosť ministerstvu financií, keď nastane nejaká situácia, aká bola napríklad teraz, že bola 30-percentná potravinová inflácia, čiže o 30 % sa zvýšili ceny potravín. Tak je povinnosťou ministerstva financií do 30 dní vypracovať analýzu na základe všetkých týchto dát, ktoré si dá dohromady a zhodnotiť, že prečo nastala napríklad tá 30-percentná inflácia a navrhnúť kroky a riešenia na to, akým spôsobom znížiť túto infláciu a navrhnúť nejaké riešenia. Toto predloží napríklad vláde a vláda už potom na základe toho navrhne nejaké riešenia. Samozrejme tých riešení môže byť množstvo, ale samotný ten, tá podstata je to, že proste my tu máme nástroje a ministerstvo financií spalo, nespravilo nič vôbec. Sme sa tu tvárili a niektorí, bohužiaľ, kolegovia aj teraz sa tvária, ako keby tu tá inflácia nebola, že všetko je fantastické a všetko funguje a je úplne prirodzené, prirodzený taký rozdiel vnímania tohto.
Kolega Viskupič zo SaS-ky, keď bude vystupovať, tak pohľad SaS-ky je taký, že však trh všetko vyrieši, však sa to, nejako sa to tu uprace a tak nejako to bude fungovať. My zas hovoríme v SMER-e - slovenská sociálna demokracia, že proste pokiaľ nastane takáto situácia, a táto situácia nastala, tak štát do toho musí zasiahnuť. Tvrdá ruka, úloha štátu a, bohužiaľ, tohto, tohto sme svedkami a to jednoznačne treba povedať. To znamená, že máme tu túto novelizáciu, je to dvakrát novelizovaný zákon o cenách.
Pán predsedajúci, ja by som si dovolil teraz predniesť obidva pozmeňujúce návrhy, aj k jednému zákonu, aj k druhému zákonu.
Pozmeňujúci, pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Richarda Takáča a Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 1646.
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 2. znie:
Chcem sa spýtať, mám čítať aj tie všetky úvodzovky, bodky? (Reakcia z pléna.) Nie, nemusím, uhm, dobre.
"2. Za § 23g sa vkladá § 23h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§23h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023.
Ministerstvo je povinné v lehote do 30 dní vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín25) vychádzajúc z miery inflácie, ekonomických oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov odôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán. Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde Slovenskej republiky na schválenie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
"25) Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.".
2. V čl. I bod 3. sa vypúšťa.
3. Čl. II znie:
"Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.".
Toto je koniec prvého pozmeňujúceho návrhu k tlači 1646 a teraz by som si dovolil predniesť k tlači 1647.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Richarda Takáča k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1647.
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vypracováva koncepciu cenovej politiky, predkladá ju vláde Slovenskej republiky do desiatich mesiacov od jej vymenovania a zabezpečuje jej uskutočňovanie; ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov, vypracováva koncepciu cenovej politiky, predkladá ju vláde Slovenskej republiky a zabezpečuje jej uskutočňovanie,".".
2. V čl. I. bod 4 znie:
„4. V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť
a) podľa odseku 2 písm. d) až f) v oblasti cien potravinárskych výrobkov a na účely § 12 ods. 3 druhej vety môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť cien vybraných potravinárskych výrobkov, rozsah, spôsob ustanovenia a ostatné podrobnosti nevyhnutné pre určenie ekonomicky oprávnených nákladov u predávajúceho, ktorý predáva kupujúcemu vo výhodnejšom hospodárskom postavení,
b) predkladá správu s návrhom riešení na rokovanie vlády, ak nastane nežiaduci cenový vývoj pri predaji vybraných potravinárskych výrobkov konečnému spotrebiteľovi,".".
3. V čl. I bod 5 znie:
„5. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne v druhom štvrťroku správu za predchádzajúci kalendárny rok o cenovom vývoji, opatreniach na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja, plnení koncepcie cenovej politiky, uplatňovaní tohto zákona a o návrhoch opatrení vo verejnej politike v oblasti cien.".
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.".
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. § 20 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Slovenská obchodná inšpekcia v súvislosti s výkonom cenovej kontroly podľa § 16 a s výkonom kontroly nad dodržiavaním cenových predpisov podľa osobitného predpisu19ab) spolupracuje s cenovými orgánmi, najmä
a) podieľa sa na vypracovaní a uskutočňovaní koncepcie cenovej politiky,
b) predkladá podnety na zlepšovanie právnej úpravy v oblasti opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a cenovej kontroly,
c) podáva návrhy na zdokonaľovanie informačného systému pre účely vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.".".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19ab znie:
" 19ab) Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
5. Čl. II sa vypúšťa.
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. II.
V nadväznosti na vypustenie čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Zároveň to je už prečítaný celý pozmeňujúci návrh a zároveň ale žiadam, aby sa o bodoch 4 až 8 informácie výborov hlasovalo osobitne.
Skončil som, pán predsedajúci.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2023 14:13 - 14:21 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Dámy a páni, v realite dlhé roky žije svojím vlastným životom verejná politika v oblasti cien a vlastným životom verejná politika súvisiaca s ochranou spotrebiteľa. Obe sú však mimoriadne dôležité pri podpore priaznivejšieho cenového vývoja. Preto v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu spolu s kolegom Milošom Svrčekom navrhujeme doplniť do pôsobnosti ministerstva financií kompetenciu, na základe ktorej ministerstvo podporuje spoluprácu cenových orgánov s orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa. V oblasti spomenutej informovanosti súčasne navrhujeme doplniť do pôsobnosti ministerstva kompetenciu, aby zabezpečovalo zriadenie webového sídla a jeho prístupnosť za týmto účelom: prezentovania verejnej politiky v oblasti cien, informovania o cenovom vývoji, zverejňovania výsledkov z informačného systému pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny podľa § 20 ods. 2, písm. g) zákona o cenách, porovnávanie cien základných potravín s okolitými štátmi, zverejňovania výsledkov konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny podľa § 20 ods. 2, písm. h) zákona o cenách a informovania o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s vývojom cien.
Z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru sa navrhuje, aby pôsobnosť ministerstva financií zriadiť a zabezpečovať prístup webového sídla na účely informovanosti verejnosti o vývoji cien nadobudla účinnosť 1. januára 2014. Zároveň by som rád poďakoval za pomoc pri vecnom zadefinovaní obsahu uvedenej webovej prezentácie a jej legislatívnom stvárnení pánovi predsedovi Karahutovi a jeho spolupracovníkom.
Ďalej si dovolím stručne zhrnúť, čo má priniesť schválenie návrhu na novelizáciu zákona o cenách spolu s dvoma pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi pre zdokonalenie právnej úpravy prvkov inštitucionálnej roviny uskutočňovania verejnej politiky v oblasti cien. Ide najmä o zdokonalenie právnej úpravy, aby ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly bolo povinné nielen vypracovať koncepciu cenovej politiky, ale aj zabezpečiť jej uskutočňovanie, ako aj predkladanie koncepcie cenovej politiky na rokovanie vlády, a to v presnom časovom horizonte a tiež v konkrétnej situácii. Rovnako kontrolné mechanizmy, aby ministerstvo financií v dobrých aj zlých časoch zabezpečovalo využívanie informačného systému pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.
Do pôsobnosti ministerstva financií sa dopĺňa kompetencia, aby za účelom vyhodnocovania vývoja cien zabezpečovalo súčinnostné väzby so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ďalší nástroj má prispieť k zamedzeniu prípadnej nečinnosti ministerstva financií, ale aj pôdohospodárstva v období výrazne nepriaznivého cenového vývoja, ako sme toho svedkom aj v súčasnej dobe, a to zavedením povinnosti predložiť správu s návrhom riešení na prerokovanie vládou Slovenskej republiky, ak nastane výrazne nepriaznivý cenový vývoj. Ministerstvo financií bude podporovať spomínanú spoluprácu cenových orgánov s orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rovnako bude povinné zabezpečovať zriadenie webového sídla a jeho prístupnosť s cieľom informovanosti v cenovej oblasti. Vláda Slovenskej republiky bude povinná predkladať Národnej rade každoročne v druhom štvrťroku správu za predchádzajúci kalendárny rok o cenovom vývoji, opatreniach a zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja. Nakoniec zákon o cenách bude obsahovať aj právnu úpravu spolupráce Slovenskej obchodnej inšpekcie s cenovými orgánmi.
Skôr ako prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh, chcem teda požiadať, hoci sme v takom komornom prostredí, všetkých poslancov na podporu tohoto podľa nášho názoru potrebného zákona na dotvorenie kompetencií orgánov štátnej správy.
Teraz si dovolím, pán podpredseda, prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Miloša Svrčeka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Richarda Takáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k tlači 1647.
V čl. I treťom bode sa v § 20 ods. 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
"o) podporuje spoluprácu cenových orgánov s orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa,19aaa)
p) zabezpečuje zriadenie webového sídla a jeho prístupnosť za účelom
1. prezentovania verejnej politiky v oblasti cien,
2. informovania o cenovom vývoji,
3. zverejňovania výsledkov z informačného systému podľa písmena g),
4. porovnávania cien základných potravín19aaaa) s okolitými štátmi,
5. podpory spolupráce cenových orgánov s orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a podľa písmena o),
6. zverejňovania výsledkov konaní vo veciach porušenia cenovej disciplíny podľa písmena h),
7. informovania o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s vývojom cien.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 19aaa a 19aaaa znejú:
"19aaa Zákon ... o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19aaaa Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov"."
V čl. I treťom bode § 20 ods. 2 písm. p) nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.6.2023 14:08 - 14:12 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 1646, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2223 z 9. mája 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu prerokovania predmetného návrhu v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi (členmi výborov, pozn. red.), ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu, § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre rozpočet uznesením č. 477 zo dňa 13. júna 2023, ústavný, Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a odstavca, a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1996 (správne: č. 350/1996 pozn. red.) o rokovacom poriadku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
V uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. V bode 3 číslo, v bode, čl. I bode 3 prílohe sa slovo „1,5 tuku" nahradzuje „1,5 % tuku", ide o doplnenie chýbajúcej značky percenta. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet v článku, za druhé, v čl. I bod 3 bolo v prílohe celom texte skratka „gr" nahrádza skratkou „g". Ide o používanie skratky pre jednotku hmotnosti gram. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže návrh a stanovisko gestorského výboru odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi nezískal súhlas potrebnej väčšiny Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady mňa, aby som schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996.
Ďakujem, skončil som.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

21.6.2023 14:06 - 14:07 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dámy a páni, pod tlačou 1646 predkladáme vlastne v druhom čítaní novelizáciu zákona, a to č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. My vlastne riešime a snažíme sa riešiť hlavne analytickú časť z pohľadu ministerstva financií pri vysokých cenách a vysokej inflácii, ale v rozprave chcem vystúpiť ako prvý, čiže sa hlásim k slovu, kde chcem predniesť aj, predložiť aj pozmeňujúci návrh a chcem vás požiadať, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.6.2023 14:04 - 14:06 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby, ako určenému spravodajcovi výboru predostrieť informáciu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2221 z 9. mája 2023 pridelila návrh poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
V predmetnom návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre hospodárske záležitosti.
2. Ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
3. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru aj návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru pre financie a rozpočet určil za spravodajcu výboru mňa, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

21.6.2023 14:00 - 14:03 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia poslanci, rád by som sa na úvod poďakoval za rozvinutie širšej a skutočne kultivovanej diskusie o extrémne nežiaducom cenovom vývoji potravín a dôležitých výrobkov, ktorý má zásadný dopad na sociálny a ekonomický rozvoj i na vývoj životnej úrovne a v neposlednom rade aj o diskusii o možnostiach orgánov verejnej moci pri zvládaní tejto kľúčovej problematiky a v neposlednom rade aj o právnej úprave v predmetnej oblasti. Teší ma vôľa poslancov spoločne hovoriť o tom, čo trápi ľudí, od ktorých pochádza štátna moc. Ak by som mal zhrnúť výsledok diskusií, akýsi prienik medzi názormi nerobiť nič proti zdražovaniu a urobiť aspoň niečo, väčšinový postoj by asi znel - štát nemá byť ľahostajný voči extrémnemu zdražovaniu. Rovnako chcem úprimne poďakovať všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí v prvom čítaní na rokovaniach výborov parlamentu podporili predmetný návrh na novelizáciu zákona o cenách. Vďaka vám existuje príležitosť pokračovať v legislatívnom procese.
Ako som pri predkladaní v prvom čítaní uviedol, účelom návrhu zákona nie je vstupovať do právnej úpravy opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. Predmetom návrhu zákona je zdokonalenie právnej úpravy pôsobnosti niektorých cenových orgánov, koordinovanejšieho postupu cenových orgánov a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k reálnemu výkonu existujúcich kompetencií cenových orgánov. Návrh zákona obsahuje zdokonalenie právnej úpravy prvkov inštitucionálnej roviny pre uskutočňovanie verejnej politiky v oblasti cien, to znamená zvýšenie miery vymožiteľnosti plnenia doterajších povinností štátnych orgánov v oblasti cien, doplnenie, tiež doplnenie ich ďalších kompetencií, povinnosti vecne príslušných ministerstiev signalizovať vláde nežiaduci cenový vývoj a navrhovať riešenia.
Ako ste si pravdepodobne všimli, vážení kolegovia, k predmetnému návrhu zákona sú podané a zverejnené dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Prvý doručili pán predseda výboru Karahuta s kolegom Richardom Takáčom, druhý prekladám, som predložil ja s kolegom Milošom Svrčekom. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy jednak reflektujú na pripomienky vzídené z pomerne rôznorodej diskusie, jednak snahu predkladateľov posunúť návrh ďalej.
Toľko, prosím, k uvedeniu návrhu zákona v druhom čítaní. Predloženie pozmeňujúceho návrhu by som si dovolil urobiť v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:34 - 12:36 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pár, pár poznámok hádam by som skúsil, už nemám tú emóciu takú, ako keď bolo vystúpenie, ale poviem to, čo mi napadlo ako prvé.
Keby bolo také jednoduché zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku s tým, že by sme zvýšili zisky v zdravotných poisťovniach, tak to by sme urobili zázrak, ktorý by bol hodný ani neviem akej ceny, to by sme všetkých predbehli, tak potom im dovoľme robiť maximálne zisky akékoľvek, zvýšme to na akékoľvek možnosti a budeme tu žiť vo fantastickom svete. Nie je to tak. Zisky musia byť obmedzené. Podľa mňa je to jednoznačné. Ale ešte, čert to zober, keď, ak by sa splňovali určité teda kvalitatívne systémy, ktoré by boli v tých zdravotných poisťovniach, tak ešte by človek ešte mohol povedať, že to 1 % má nejaký zmysel. Ale chcel by som upozorniť to, že ministerstvo financií vydalo alebo informovalo o nesúhlase so zrušením minimálneho limitu na náklady na zdravotnú starostlivosť. V tom zákone sú nahradené súčasné limity na minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť limitom na maximálne prevádzkové výdavky. To bude viesť k zníženej transparentnosti a ja si myslím, že tam je schovaný ten pes, že, to si myslím, že to tak je. Však nemusí to tak byť. Myslím si, že to tak je, lebo to, o čom rozprávam, umožní robiť akékoľvek účtovné operácie potom v poisťovni, kde sa znova tie peniaze neprehľadne skryjú a nebudú sa používať na to, na čo bude potrebné. Čiže ešte raz, to aby sme si to uvedomili.
Ak by boli, ak by sa plnili teda kvalitatívne ukazovatele, aj k tým mám nejaké poznámky, ale už nemám toľko času, ale ide hlavne o možnosť tých účtovných operácií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:32 - 12:33 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ktorí vystúpili.
Pán poslanec Šefčík, ďakujem za vysvetlenie. Naozaj som teda nevedel, ktoré športy sa myslia tými, ktoré majú malé pohybové aktivity, ale beriem, áno, je vysvetlené.
Pán poslanec Kučera, pokiaľ to bude tak, ako hovoríte, že športové zväzy, športové hnutia ako také, sa k tomu postaví kladne a dá nám signály, že áno, s týmto zákonom sme spokojní, tak potom môj návrh stratí opodstatnenie. Ale zatiaľ je aktuálny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.6.2023 12:26 - 12:27 hod.

Galis Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nedávno sme mali stretnutie na olympijskom zväze, kde sme sa stretli všetci, aj politici, aj športovci a bolo tam veľa pripomienok, s ktorými sme sa, s ktorými by bolo dobré sa zaoberať. Myslím si, že by bolo spravodlivé alebo dobré pre celý, celkový šport, aby sme sa častejšie stretávali a riešili tieto problémy, pretože ak niekto niekedy sám niečo povie a neni sú za ním ostatní, ostatní športovci, neni to správne, ale myslím si, že toto bolo jedno veľmi dobré stretnutie, ktoré by malo mať pozitívny priebeh v budúcnosti a myslím si, že ľudia spolu s prezidentami zväzov by mohli nájsť konečne také riešenie, ktoré by vyhovovalo nielen športu, ale všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o šport.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2023 12:22 - 12:26 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade chcem povedať, že som veľkým priaznivcom športu. Ako viacročný primátor Michaloviec som neraz musel presviedčať mnohých neprajníkov o význame športu a význame jej podpory, teda jeho podpory. Takže neberte, prosím, moje vystúpenie ako vystúpenie proti športu, ale skôr je to vystúpenie za šport.
Pôvodne som chcel hovoriť dlhšie, mal som, mám pripravený teda ten svoj materiál, ale pán poslanec Kučera mi dosť zobral vietor z plachiet tým, že sa venoval práve tomu, čomu som sa ja chcel venovať, teda tým trinástim faulom, pretože na toto som chcel upozorniť, že naše slovenské športové hnutie s týmto zákonom spokojné nie je a že má teda k nemu vážne výhrady.
Pán minister vo svojom úvodnom slove hovoril o tom, že tento zákon vznikol akože z potrieb športového hnutia. Nevnímal som to tak a nevnímam to tak, pretože máme stále platný zákon o športe z roku 2015, ktorý práve športové hnutie vníma ako dobrý zákon, a nevznikla tu teda z ich iniciatívy potreba tento zákon meniť, o čom nás presvedčili aj, keď nás pozvali, zástupcov slovenských politických strán na rokovanie na Slovenský olympijský a športový výbor, kde sme sa viacerí zúčastnili, a zazneli tam nielen ich otázky o tom, ako si predstavujeme v budúcnosti fungovanie športu na Slovensku, či ho budeme podporovať, alebo nebudeme, ale jednou z tém bol aj práve tento zákon. A tomuto zákonu vyčítali teda veľa vecí, okrem iného vyčítali mu aj skutočnosť, že naozaj s nimi nebol prerokovaný, že bol tvorený bez nich, bez teda ich potreby a nevznikol teda požiadavkou zdola, pán minister, ako ste povedali, vznikol v inom prostredí a nerieši hlavné problémy. Tie, ktoré tu, ku ktorým sa už venoval pán poslanec Kučera, takže nebudem sa k nim vracať.
Ja osobne tomuto zákonu vyčítam okrem tejto skutočnosti aj to, že je taký, v porovnaní s tým predchádzajúcim, nie celkom zrozumiteľný. Ak by, ak by tento zákon bol novelou toho jestvujúceho, kde by bolo jednoznačne povedané, tak ideme tento bod meniť a nahradiť tým, vy ste úplne všetko poprehadzovali, preorali, tento zákon v porovnaní s tým predchádzajúcim sa stal dosť neprehľadným a neporovnateľným s tým predchádzajúcim, zavádzate nám celý rad nových pojmov, ktoré možnože nemajú opodstatnenie. Aj dnes v tom pozmeňujúcom návrhu zaznelo, že, pán poslanec Šefčík to spomínal ako športovec viac sa pohybujúci, alebo nejaký takýto termín ste použili, tak neviem, či v niektorom športe, možno v šachoch sa nehýbu športovci, ale všade inde sa hýbu. Takže neviem, aj prečo takéto termíny, ale celkom na koniec chcem povedať to, že ak by ste ma dnes presvedčili o tom, že tento zákon naozaj treba podporiť, že športové zväzy, športové hnutie s ním súhlasí, tak hlasujem aj ja zaň. Ale keďže som sa pýtal kompetentných, ako vnímajú a či teda aj po týchto úpravách sú s jeho momentálnou dikciou spokojní, tak mi povedali, že nie.
Preto ja aj na základe ich požiadavky, ktorá zaznela na tomto stretnutí, kde sme boli, navrhujem, aby tento zákon bol z rokovania stiahnutý, aby bol vrátený na dopracovanie, pretože nie je dôvod, aby sme to takto urýchľovali a doslova to lámali cez koleno. Zazneli tam aj obavy, počuli ste zástupcu paraolympionikov, že im dokonca tento zákon môže výrazne strpčiť život, takže verím, že toto ani vy, ani nikto z nás nechce.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis