Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:34 hod.

JUDr.

Katarína Cibulková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Katarína Cibulková
Ďakujem za slovo. V rozprave k tomuto návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 9:39 - 9:41 hod.

Katarína Cibulková
 

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 17:14 - 17:22 hod.

Katarína Cibulková
Schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 17:14 - 17:22 hod.

Katarína Cibulková
Týmto sme rozhodli o všetkých návrhoch, ktoré boli uvedené v spoločnej správe. Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru na to, aby som predložila návrh pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 17:14 - 17:22 hod.

Katarína Cibulková
Padol, o bodoch, padol procedurálny, aby sme spoločne o nich hlasovali, vyňali ich zo spoločnej správy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 17:14 - 17:22 hod.

Katarína Cibulková
Pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Viskupiča, hlasovať spoločne o bodoch 5 a 6 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.5.2011 17:14 - 17:22 hod.

Katarína Cibulková
Ďakujem. V rozprave k tomuto bodu programu vystúpil jeden poslanec, a to pán poslanec Viskupič, ktorý podal procedurálny návrh, a to vyňať body 5 a 6 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 a bode 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.5.2011 16:38 - 16:40 hod.

Katarína Cibulková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som na základe poverenia výboru pre kultúru a médiá predložila ako spoločná spravodajkyňa gestorskú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých je celkovo sedem a ktoré máte v písomnej správe rozdané, teda rozdané spoločne v rámci spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 s návrhom schváliť.
Gestorský výbor zároveň určil poslankyňu Katarínu Cibulkovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju, aby podala správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.4.2011 14:03 - 14:05 hod.

Katarína Cibulková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže ja by som naozaj už veľmi krátko reagovala na aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli pred chvíľkou prednesené v pléne, ale i na vystúpenie pána poslanca Kolesíka.
Pán poslanec Kalist, platenie preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov z nájomného sa podľa reakcie odborníkov, ale aj širokej verejnosti javí ako veľmi problematické a vyvolalo presne opačnú reakciu, ako sa očakávalo. A tak si myslím, že naozaj je niekedy dobre urobiť mierny ústupok, aby sa vytvoril priestor pre konštruktívnu diskusiu a následne aj pre hľadanie systémového riešenia. Chápem, že je niekedy ťažké odhadnúť, aká bude reakcia na zmysel zákona. Verím však, že vami predkladaná novela je dobrá, lebo nezatvára dvere a je vlastne prejavom dobrej vôle. To isté platí aj o riešení, ktoré bolo navrhnuté pre študentov. Je to prejav dobrej vôle a podpory vzdelávania súčasnej vlády. Ja len dúfam, že tí študenti, ktorí nebudú musieť platiť zdravotné poistné, nebudú systém zneužívať neúmerným predlžovaním dĺžky denného štúdia, lebo v konečnom dôsledku sa im na to zdravotné poistenie skladáme my všetci.
A k vám, pán poslanec Kolesík, podľa mňa ste zjavne nepochopil zmysel mnou predkladanej novely zákona, ktorej účelom je odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž a odbúranie demokracie, uuu, byrokracie (reakcia pléna) a prenesenie - byrokracie - a prenesenie tejto povinnosti na zdravotné poistenie. Vaše vystúpenie považujem čisto za politicko-rétorické cvičenie, na ktoré vlastne ani nemá zmysel reagovať. Ale nedá mi to, aby som na okraj nepovedala, že vlastne táto vláda môže poskytovať občanom len také sociálne výhody, do takej výšky a do takej miery, v akom stave vaša vláda nechala verejné financie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.4.2011 13:30 - 13:39 hod.

Katarína Cibulková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám.
Predkladaný návrh zákona má zabezpečiť vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti, ako vieme, vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa však zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie sám.
Samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci, lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre výpočet zdravotného poistenia. Často sú údaje podané zamestnancom neúplné najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia, ktorá je uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania, je pre občanov často nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného.
Podnikatelia dlhodobo označujú systém zdravotného poistenia za zložitý a predstavuje pre nich vysokú administratívnu záťaž. Spôsob vykonávania ročného zúčtovania bol nastavený v roku 2004. Spôsob výpočtu poistného bol za posledné roky dostatočne odskúšaný a prax nám ukázala, že sa dá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preniesť i na zdravotné poisťovne. Na základe platného zákona majú zdravotné poisťovne všetky informácie o príjmoch, a teda i o vymeriavacích základoch zamestnancov. Navrhovaný zákon ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach.
Zdravotné poistenie majú aj v súčasnosti informačné systémy, ktoré sú schopné spracovať príslušné údaje, a nepredpokladá sa potreba ich zásadnej úpravy na základe dnes predloženého zákona.
Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu vôbec nemení. V novele sa navrhuje, aby zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného do šiestich mesiacov od termínu na podanie daňového priznania. V budúcnosti sa predpokladá, že sa táto lehota ešte skráti. Ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa navrhuje vykonať najneskôr do 31. októbra príslušného roku, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Zákon, ktorý dnes máme v druhom čítaní, predkladám už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2009 a minulá vláda sa mojím návrhom ani nezaoberala napriek tomu, že zdravotné poisťovne vyjadrili kladný postoj k navrhovanej zmene, ministerstvo, vtedajšie ministerstvo zdravotníctva malo názor opačný. A je to naozaj veľmi paradoxné, pretože keby sa vtedajšia vláda Roberta Fica mojím poslaneckým návrhom zaoberala seriózne, už dnes by naši občania boli ušetrení zbytočného stresovania z podávania ročného zdravotného zúčtovania, ktorého sme boli svedkami i tento rok.
Druhýkrát som zákon predkladala na konci roku 2010. Aj keď pred prerokovaním materiálu vo vláde ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že má voči môjmu návrhu výhrady, všetky otázniky sme si nakoniec vysvetlili a skonštatovali, že návrh preniesť ročné zdravotné zúčtovanie na zdravotné poisťovne je správne riešenie. Súčasne však bola na tej istej schôdzi predložená novela zákona o zdravotnom poistení z dielne ministerstva zdravotníctva a aby sa legislatívny proces súčasného schvaľovania dvoch noviel k jednému zákonu s rovnakou účinnosťou zbytočne nekomplikoval, rozhodla som sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva tento materiál stiahnuť.
Takže do tretice všetko dobré. Novela prešla v rámci druhého čítania vo výboroch určitými zmenami, základný princíp však ostal zachovaný. Legislatívnotechnické úpravy navrhované Legislatívnou radou vlády a odborom legislatívy a aproximácie práva, ktoré som akceptovala, nezasahujú do základnej filozofie novely zákona. Kolegovia predkladali návrhy, ktoré odstraňovali aj niektoré aplikačné problémy, napríklad s nastavením pojmu zamestnanca na celý mesiac, ak zamestnanec skončí pracovný pomer.
Osobitne sa chcem zastaviť pri zmenách, ktoré navrhol vo výbore pán poslanec Kvasnička. Reaguje na v poslednom čase hojne diskutovaný problém platenia odvodov študentami vysokých škôl. Aj ja som vnímala tento problém, ale objektívne poviem, že jednoduché a spravodlivé riešenie, s ktorým by som sa mohla na 100 % stotožniť, som sama nenašla. To, čo gestorský výbor v prípade tohto problému odporučil schváliť, je určité riešenie, čo rozhodne kvitujem ako pozitívny krok.
Vo výbore bol predložený obzvlášť rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý však nezmenil princíp ročného zúčtovania tak, ako som ho navrhla ja a výsledkom je vlastne rovnaké riešenie. Napríklad v zákone o správe daní a poplatkov bolo rozšírené ustanovenie, ktoré hovorí, čo sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva. Doteraz sa údaje poskytované Daňovým riaditeľstvom zdravotným poisťovniam nepovažovalo za porušenie daňového tajomstva. To sa navrhuje rozšíriť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Chcem len podotknúť, že aj bez tejto úpravy by vedeli poisťovne aj úrad riešiť problematiku získavania údajov z Daňového riaditeľstva, ale uznávam, že takto je to pružnejšie. Úrad sa môže v prípade pochybnosti obrátiť na Daňové riaditeľstvo priamo a zrejme túto možnosť využije aj pri riešení iných úloh a nielen pri ročnom zúčtovaní.
K ďalším prijatým zmenám patrí napríklad zmena inštitútu námietky, ktorý som navrhla, sa zmenila na inštitút nesúhlasného stanoviska. Zmenou označenia sa našťastie nenavrhuje žiadna zásadná zmena vo vzťahu k občanom. Tí môžu namietať, resp. vysloviť nesúhlasné stanovisko v prípade, že zistia nezrovnalosti v údajoch, ktoré má zdravotná poisťovňa a ktoré má poistenec.
Ďalej došlo k rozdeleniu mnou navrhovaného oznámenia poisťovne o výške nedoplatku alebo preplatku poistencovi. Ja som navrhovala, aby sa toto oznámenie aj pre preplatok, aj pre nedoplatok robilo rovnakou formou. Pozmeňujúci návrh túto formu rozdelil na dve. V prípade preplatku by sa malo posielať písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania a v prípade nedoplatku sa pošle výkaz nedoplatkov. Ak to takto zdravotným poisťovniam vyhovuje lepšie a zabezpečí to prehľadnejšie spracovanie ročného zúčtovania, myslím, že v tom nie je žiadny problém.
Tie doplnenia, ktoré zlepšujú komfort zdravotnej poisťovne v prípade, že nedisponujú všetkými potrebnými údajmi, taktiež akceptujem vzhľadom k tomu, že si uvedomujem, že prenesenie povinnosti robiť zdravotné zúčtovanie na poisťovne nie je úplne jednoduchý proces. Ak im vznikajú povinnosti, je dobré, nech majú i adekvátne práva. To, čo je pre mňa rozhodujúce, je však fakt, že základný princíp sa nezmenil.
Dúfam, že prijatím novely zákona o zdravotnom poistení sa situácia pre našich občanov, podnikateľov a zamestnávateľov výrazne zlepší. Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov, ale i ostatných občanov, ktorí boli povinní robiť ročné zdravotné zúčtovanie. Odbúra sa veľká časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou už označovaná dlhé roky ako mimoriadne komplikovaná. Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne i tak kontrolovali a nie raz ho i odstraňovali napriek tomu, že im to v súčasnosti zákon neukladal.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia z vládnej koalície, kolegovia z vládnej(???) opozície, keďže i naša vláda má vo svojom programovom vyhlásení presadenie zásadného odbyrokratizovania verejnej správy, zrušenia zbytočných administratívnych úkonov a duplicitného vyžadovania údajov od občanov, hoci ich má iný štátny orgán k dispozícii, verím, že predkladanú novelu zákona podporíte naprieč politickým spektrom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis