Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 9:13 hod.

PhDr. CSc.

Ján Golian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 9:13 - 9:51 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, spolu so skupinou poslancov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh ktorý vylepšuje návrh, ktorý v spoločnej správe predniesol pán poslanec Tóth. A dopredu sa vám ospravedlňujem, že budem hovoriť trochu dlhšie. Budem sa snažiť hovoriť zrozumiteľne a dostatočne rýchlo, aby som po skúsenostiach to nemusel opakovať dvakrát. Takže prosím o trpezlivosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem nasledujúce zmeny a doplnenia.
Za článok I sa vkladajú nové články II až IX, ktoré znejú:
Článok II. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2005 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 389/2011 Z. z. sa mení takto: „V § 4 ods. 2 sa slová „finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „finančnej správy“.“
Ide o terminologické zosúladenie s § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, v ktorom je zavedený pojem „prezident finančnej správy“.
Článok IV. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z. a zákona č. 570/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie: „Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určená povinná osoba, orgán štátnej správy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určené činnosti, okrem zodpovednosti za povinnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.“
Úprava sa navrhuje vzhľadom na doterajšie prílišné definičné obmedzenie možnosti delegácie činností na prevádzkovateľa, ktoré nezodpovedalo v plnom rozsahu praktickému výkladu a použitiu. Návrhom sa dopĺňajú aj orgány štátnej správy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, avšak v zmysle príslušných kompetencií môžu vykonávať prevádzku určených informačných systémov verejnej správy.
2. V § 3 ods. 5 sa slová „fyzickú alebo právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu“.
Návrhom sa dopĺňajú aj orgány štátnej správy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, avšak v zmysle príslušných kompetencií môžu vykonávať prevádzku určených informačných systémov verejnej správy.
Článok V. Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., v znení zákona č. 465/2008 Z. z., v znení zákona č. 493/2009 Z. z., v znení zákona č. 485/2010 Z. z., v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 1 písmeno j) znie: „j) používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie: “15c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“
Vzhľadom na to, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
2. V § 19 písmeno h) znie: „h) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti7) s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu15c)“.
Vzhľadom na to, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú uhlie na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
3. V § 31 ods. 1 písmeno f) znie: “f) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu“.
Vzhľadom na to, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane zo zemného plynu sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú zemný plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
4. § 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie: „Ak je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti, ktorý odoberá zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu podliehajúci dani, a súčasne používa zemný plyn na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. f), je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu informáciu o množstve zemného plynu na účely oslobodené od dane za každé odberné miesto samostatne. Ak je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti podľa prvej vety zastúpený spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, (ďalej len „spoločenstvo“) podľa osobitného predpisu alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu (ďalej len „správca“) podľa osobitného predpisu, je túto informáciu povinný poskytnúť dodávateľovi zemného plynu správca alebo spoločenstvo. Dodávateľ zemného plynu je povinný uplatniť oslobodenie podľa § 31 ods. 1 písm. f) od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola informácia doručená, najneskôr však vo faktúre, v ktorej sa zúčtováva skutočná dodávka zemného plynu.“
V nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 3 sa navrhuje ustanoviť povinnosť pre správcu alebo spoločenstvo, aby dodávateľovi zemného plynu oznamovalo údaje potrebné na určenie množstva zemného plynu použitého na varenie domácnosťami, ktoré odoberajú zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu.
5. Za § 48c sa vkladá § 48d, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012“ znie:
Odsek 1: „Ak mala byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 elektrina dodaná s daňou osobám podľa § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného do 29. februára 2012 a táto bola dodaná oslobodená od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu28).“
Odsek 2: „Ak malo byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 uhlie dodané s daňou osobám podľa § 19 písm. h) predpisu účinného do 29. februára 2012 a toto bolo dodané oslobodené od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu28).“
Odsek 3: „Ak mal byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 zemný plyn dodaný s daňou osobám podľa § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného do 29. februára 2012 a tento bol dodaný oslobodený od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu28).“
Odsek 4: „Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky elektriny osobe, ktorou je koncový odberateľ elektriny v domácnosti7), aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.“
Odsek 5: „Ustanovenie § 19 písm. h) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky uhlia osobe, ktorou je koncový odberateľ uhlia v domácnosti7), aj v období...“ (Ruch v sále.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán kolega, páni kolegovia poslanci, pán kolega sa priznal, že má problém s hlasivkami a ešte ho aj trápite. No tak je to aspoň v ľudskosti trošku. Nech sa páči.

Golian, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem. „... od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.“
Odsek 6: „Ustanovenie § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky zemného plynu osobe, ktorou je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti7), aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie: „28) § 154 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z.“
V nadväznosti na úpravy uvedené v odsekoch 1 až 3 je potrebné upraviť prechodné ustanovenia.
Článok VI. Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 384/2011 Z. z. sa mení takto: „V § 5 ods. 3 písmeno i) znie: “i) zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami“.“
Dopĺňa sa kompetencia daňového úradu spracovať výkazy predkladané obcami, ktorá vyplýva z iných osobitných predpisov.
Článok VII. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 26 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: “Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému finančnému riaditeľstvu údaje na účely správy daní.“
Je potrebné rozšíriť rozsah údajov, ktoré Sociálna poisťovňa poskytuje na účely správy daní, vzhľadom na nové procesy a povinnosti (najmä na účely vedenia registra, prípravu na vykonávanie ročného zúčtovania daní a odvodov).
2. V § 165 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sankcia sa uloží podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení účinnom do 31. decembra 2011, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala do 31. decembra 2011 a ak je to pre daňový subjekt priaznivejšie“.
Dopĺňa sa ustanovenie, podľa ktorého sa na skutočnosti rozhodujúce pre uloženie sankcie použije právny predpis platný a účinný v čase, keď tieto skutočnosti nastali, čím sa zabezpečí právna istota daňových subjektov v súlade s čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.
3. Doterajší text § 165a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne uplynutím 15 dní odo dňa, keď sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 im vznikne uplynutím 15 dní odo dňa účinnosti plnomocenstva voči správcovi dane podľa § 9 ods. 4.“
Odôvodnenie. Je potrebné umožniť daňovým subjektom alebo ich zástupcom dostatok času, aby mohli zabezpečiť všetky nevyhnutné náležitosti, ktoré sú potrebné pre elektronickú komunikáciu so správcom dane.
Článok VIII. Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písmeno d) znie: „d) spravuje informačné systémy finančnej správy11); zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu“.
Navrhovaná úprava je z dôvodu presunu niektorých činností na Kompetenčné centrum finančných operácií.
2. V § 4 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov a colných deklarantov, udržiava a aktualizuje bázu dát a“.
Navrhovaná úprava je z dôvodu presunu uvedených činností na Kompetenčné centrum finančných operácií.
3. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno p). Doterajšie písmená q) až w) sa označujú ako písmená p) až v).
Navrhovaná úprava je z dôvodu presunu uvedených činností na Kompetenčné centrum finančných operácií.
4. V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo „profily“ vkladajú slová „daňových a“.
Navrhovaným znením sa terminologicky spresňuje okruh subjektov, s ohľadom na používanú terminológiu v daňových predpisoch.
5. V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „účet“ vkladajú slová „daňového a“.
Navrhovaným znením sa terminologicky spresňuje okruh subjektov, s ohľadom na používanú terminológiu v daňových predpisoch.
6. V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.
Navrhovaným znením sa terminologicky spresňuje okruh subjektov, s ohľadom na používanú terminológiu v daňových predpisoch.
7. V § 6 ods. 3 písm. g) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.
Navrhovaným znením sa terminologicky spresňuje okruh subjektov, s ohľadom na používanú terminológiu v daňových predpisoch.
8. V § 6 ods. 3 písm. j) sa slovo „subjektoch“ nahrádza slovami „a hospodárskych subjektoch a iných osobách“.
Navrhovaným znením sa terminologicky spresňuje okruh subjektov, s ohľadom na používanú terminológiu v daňových predpisoch.
9. V § 6 ods. 3 písm. k) sa slovo „prevádzkuje“ nahrádza slovami „vytvára, rozvíja a prevádzkuje“.
Navrhuje sa presunúť uvedené činnosti z finančného riaditeľstva na Kompetenčné centrum finančných operácií, keďže tento orgán zabezpečuje komplex činností týkajúcich sa informačných systémov finančnej správy.
10. V § 6 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie: „l) vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie12), vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy“. Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
Navrhuje sa presunúť uvedené činnosti z finančného riaditeľstva na Kompetenčné centrum finančných operácií.
11. V § 6 ods. 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie: „m) prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu21)“. Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
Navrhuje sa presunúť uvedené činnosti z finančného riaditeľstva na Kompetenčné centrum finančných operácií.
Článok IX. Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „sa vyjadruje po 0,5 %, pričom zistený skutočný obsah alkoholu11)“.
Odôvodnenie. Za účelom spresnenia a jednoznačnosti vyjadrenia percenta objemu skutočného obsahu alkoholu v pive sa navrhuje upraviť percento objemu skutočného obsahu alkoholu v hotovom výrobku tak, aby základom dane bola hodnota skutočného obsahu alkoholu získaná po matematickom zaokrúhlení skutočného obsahu alkoholu na jedno desatinné miesto.
2. V § 6 ods. 4 písm. d) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „0 %“.
Odôvodnenie. Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je tichý fermentovaný nápoj, sa na základe predloženého návrhu ustanovuje vo výške 0 eur/hl.
3. V § 6 ods. 4 písm. e) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „59 %“.
Odôvodnenie. Sadzba dane na alkoholický nápoj, ktorým je šumivý fermentovaný nápoj, sa na základe predloženého návrhu ustanovuje v rovnakej výške ako na šumivé víno.
4. V § 12 odsek 7 znie: „Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.“
Odôvodnenie. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie.
5. V § 29 ods. 10 sa slová „žiadosť o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“.
Odôvodnenie. Ustanovenie sa navrhuje upraviť v nadväznosti na skutočnosť, že vrátenie dane možno uplatniť už len v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.
6. V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ daňového skladu uzatvára evidenciu liehu týkajúcu sa liehu, ktorý spracováva stárením, a to k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol proces tohto stárenia ukončený; týmto nie je dotknutá povinnosť uvedená v prvej vete.“
Odôvodnenie. Vzhľadom na špecifickosť technologického procesu spracovania liehovín ich prirodzeným stárením, ktorý trvá zvyčajne niekoľko mesiacov až rokov, je potrebné ustanoviť výnimku týkajúcu sa uzatvorenia evidencie liehu, ktorý sa spracúva stárením, a to k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol proces stárenia ukončený.
7. V§ 60 odsek 2 znie: „Od dane je oslobodený aj šumivý fermentovaný nápoj vyrobený na daňovom území malým výrobcom fermentovaného nápoja podľa § 64 ods. 1, najviac v množstve 1 000 litrov za hospodársky rok74). Takto vyrobený šumivý fermentovaný nápoj je určený pre vlastnú spotrebu malého výrobcu fermentovaného nápoja a jeho domácnosť, a pre spotrebu jeho blízkymi osobami6).“
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že sa navrhuje ustanoviť nulová sadzba dane na fermentované nápoje, je potrebná úprava § 60 ods. 2 tak, že od spotrebnej dane je oslobodená výroba šumivého fermentovaného nápoja domácnosťou.
8. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu „Osobitná úprava pre tichý fermentovaný nápoj“ znie: „Ustanovenia § 63 sa použijú pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.“
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že sa navrhuje ustanoviť nulová sadzba dane na tichý fermentovaný nápoj, je potrebné rovnako ustanoviť osobitnú úpravu pre tieto nápoje, ako je to ustanovené pre tiché víno.
9. V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tichý fermentovaný nápoj alebo“.
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že sa navrhuje ustanoviť nulová sadzba dane na tichý fermentovaný nápoj, je potrebné rovnako ustanoviť osobitnú úpravu pre tieto nápoje, ako je to ustanovené pre tiché víno.
10. V §72 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ odkaz „7)“ nahrádza odkazom „83a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie: „83a) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Odôvodnenie. Úprava sa navrhuje z dôvodu, aby bolo zrejmé, že na správu spotrebnej dane z alkoholických nápojov sa vzťahuje celý zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
11. V § 72 odsek 3 znie: „Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 48 a 52, pri vydávaní povolenia podľa § 29 ods. 7 a § 54 a pri ostatných činnostiach podľa § 63 a 66 vzťahujú ustanovenia o registračnom konaní podľa osobitného predpisu84) primerane.“
Odôvodnenie. Dôvodom na zmenu je skutočnosť, že okrem konaní o registrácii alebo zaradení do evidencií správca dane vedie aj povoľovacie konanie, resp. iné konanie, ktorého výsledkom je zápis daňového subjektu do databázy správcu dane.
12. § 73 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie: „Ak bol v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 dovozca spotrebiteľského balenia zaradený colným úradom do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2012, splnenie povinnosti podľa § 54 ods. 9 a splnenie podmienok podľa § 54 ods. 11 sa nevyžaduje. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 13 ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2012. Dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, a ktorý nespĺňa podmienky podľa § 54 ods. 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti doviezol z územia tretieho štátu.“
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že ustanovenia § 52 zákona č. 530/2011 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, je potrebné doplniť prechodné ustanovenia v prípade dovozcov spotrebiteľského balenia liehu evidovaných podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2012.
13. Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012“ znie:
Odsek 1: „Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 podala colnému úradu daňové priznanie a preukázateľne zaplatila daň z tichého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie dane.“
Odsek 2: „Ak osobe v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 vznikla daňová povinnosť podľa § 10 z tichého fermentovaného nápoja alebo táto osoba má k 1. marcu 2012 jeho zásoby a v lehote do 29. februára 2012 a) nepodala daňové priznanie, postupuje sa pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) a § 12 ods. 7 zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží, b) podala daňové priznanie a daň nezaplatila, postupuje sa pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží.“
Odsek 3: „Ak osobe, ktorej vzniká daňová povinnosť z tichého fermentovaného nápoja, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 nepodala daňové priznanie alebo podala daňové priznanie a daň nezaplatila a konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu83a) a) nebolo právoplatne ukončené k 29. februáru 2012, v konaní sa nepokračuje, b) bolo právoplatne ukončené k 29. februáru 2012, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak pokuta bola zaplatená, správca dane na žiadosť pokutu vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu83b), c) nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.“
Odsek 4: „Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 25. marca 2012 podala colnému úradu daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január a február 2012 a preukázateľne zaplatila daň zo šumivého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie rozdielu dane, a to vo výške pripadajúcej na rozdiel medzi daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného do 29. februára 2012 a daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného od 1. marca 2012.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie: „83b) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z.“
Odôvodnenie. Vzhľadom na ustanovenie nulovej sadzby spotrebnej dane na alkoholický nápoj, ktorým je tichý fermentovaný nápoj, sa navrhuje v prechodných ustanoveniach umožniť tým daňovým subjektom, ktoré v mesiacoch január a február 2012 zaplatili spotrebnú daň, túto zaplatenú spotrebnú daň vrátiť. Vzhľadom na zníženie sadzby spotrebnej dane na šumivý fermentovaný nápoj sa upravuje možnosť vrátenia dane zaplatenej na základe vyššej sadzby dane za január a február 2012.
V nadväznosti na navrhované doplnenie nových článkov je potrebné primerane upraviť názov zákona.
O všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhujem hlasovať spoločne. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.10.2011 17:24 - 17:27 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som niekoľko slov povedať, ktoré budú mať možno nejaký význam aj k správe o poľnohospodárstve. Tieto správy sa permanentne na pôde Národnej rady prerokovávajú roky rokúce. Sú určené širokej verejnosti a sú určené vláde a sú určené zákonodarcom, aby vedeli nejakým spôsobom ovplyvniť politiku v tomto rezorte.
Tie správy sú veľmi výrečné. Majú naozaj vysokú hodnotu, ale málokto sa im venuje. Ich dosah na spoločnosť je však podľa môjho názoru pomerne veľký a je škodou, že naozaj takýmto správam v Národnej rade venuje pozornosť len niekoľko poslancov. Ja som už na výbore diskutoval o tejto tematike. Ak sa majú tie správy Zelené predkladať len preto, aby sme splnili niečo, a majú vyslovene formálny charakter, nemá to význam. Ja si však myslím, že význam by to mať malo, pretože to má veľký dopad najmä na rozvoj vidieka.
K tej správe o lesníctve poviem len niekoľko údajov, aby tí, ktorých to zaujíma, vedeli, o čo kráča. Keď zoberieme hospodárenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a porovnávame ho s hospodárením neštátnych vlastníkov lesov, tak zistíme, že rozdiel v hospodárení je zhruba šesťnásobne vyšší v prospech neštátnych vlastníkov lesov. Keď to porovnáme s hospodárením štátneho podniku Lesy Českej republiky, ktoré, ktoré napríklad v roku 2010 vyťažili okolo 7 mil. kubíkov hmoty, naše štátne lesy vyťažili okolo 6 mil. kubíkov hmoty, i keď tá štruktúra nie je totožná, samozrejme, pretože české lesy majú viac monokultúr smrekových, tak sa tam dosiahol hospodársky výsledok v Českej republike pred zdanením okolo 3,8 mld. českých korún, dosiahli zisk a po zdanení 2,55 mld. českých korún. Po rokoch predchádzajúcej vlády, keď tie výsledky boli omnoho nižšie, sa v tomto roku v slovenských lesoch dosiahol výrazne lepší hospodársky výsledok, dosiahol sa 1 milión 600 tis. eur približne. To rádove predstavuje niekoľkonásobne nižšiu sumu ako dosiahli Lesy Českej republiky. A práve v tom je význam, že v Českej republike, ale aj v Poľsku, v Rakúsku, v Nemecku sa venuje oveľa širší priestor tejto tematike, a aj štátne orgány jej venujú, tejto činnosti, oveľa väčšiu pozornosť.
Ja by som preto navrhoval, aby do budúcnosti, keď tu už bude nový parlament, nová vláda, sa tejto tematike venovala primeraná pozornosť, lebo ak sa bude venovať taká pozornosť, ako to bolo za posledné roky, tak navrhujem, aby sa tieto správy vôbec nepredkladali do parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2011 17:16 - 17:16 hod.

Ján Golian
Schváliť.
Skryt prepis
 

14.9.2011 17:16 - 17:16 hod.

Ján Golian
Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2011 17:16 - 17:16 hod.

Ján Golian
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec a nezazneli žiadne pozmeňujúceho návrhy.
Preto budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 3 spoločne s návrhom gestorský výboru uvedené body schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2011 10:27 - 10:27 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o tabakových výrobkoch, tlač č. 408, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 512 z 29. júna 2011 pridelila vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu súhlasné stanoviská.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú doplňujúce návrhy, tak ako sú uvedené v spoločnej správe.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

7.9.2011 9:58 - 9:59 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, pretože vás poznám už z minulého volebného obdobia, zostal som na začiatku trošku prekvapený, že ste sa chceli postaviť k riešeniu tohto problému vecne. Ale už vo svojej druhej časti vystúpenia ste to obrátili vyslovene do politickej roviny, čo ma trošku mrzí, i keď uznávať, že táto snemovňa je priestor na to, kde sa majú vymieňať aj politické názory.
K tej vecnej stránke chcem povedať, že napr. niektorí starostovia najmä v menších obciach a tam, kde teda sú kľúčoví podnikatelia z oblasti poľnohospodárstva, mali tým, keď mali 40-násobok možnosť zvyšovať daň, veľký priestor na to, že sa vedeli dohodnúť, pretože vieme, ako fungujú tie obecné zastupiteľstvá a akí sú, tým nechcem generalizovať, niektorí poslanci, vytváral sa veľký priestor na to, že mohli úplne ľahko zlikvidovať toho, kto napr. aj dobre pracoval. Tak mu jednoducho zvýšili daň, a to tak významným spôsobom, že ten to nedokázal prežiť. Práve tento návrh zákona sa snaží riešiť aj túto oblasť, aby sa znížil tento priestor.
Viete, a nepáčia sa mi prirovnania, že to vytvárali ľudia od lesa, ako keby les bol niečím urážlivým. Les je vysoko organizované biologické spoločenstvo. A ponižovať to na úroveň, že to robili ľudia od lesa, považujem za nedôstojné.
Rovnako aj zákazka na tlačivá. To hádam nepatrí na túto pôdu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2011 16:59 - 17:01 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú do 26. augusta 2011 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2011.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2011 16:59 - 17:01 hod.

Ján Golian
Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2011 16:59 - 17:01 hod.

Ján Golian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 101 zo 16. júna 2011 ma určil ako spravodajcu k predloženému návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené všetky podmienky predpísané, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 20. schôdze.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona č. 350/1996 Z. z. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc s oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 9. júna navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 26. augusta a v gestorskom výbore do 31. augusta.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis