Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 17:16 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:16 - 17:16 hod.

Pavol Hladký
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil pán Poliaček, pán poslanec Poliačik, pán poslanec Kubovič, ktorý predložil jeden doplňjúci návrh a pani poslankyňa Rosová, ktorá predložila dva pozmeňujúce návrhy. Najskôr, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Pán predseda, žiadam vás, aby ste teraz nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh ihneď v treťom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Teraz by sme hlasovali o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne v súvislosti s...
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Ak bude pani poslankyňa Rosová súhlasiť, dám hlasovať spoločne, samostatne o každom bode. Dobre, čiže najskôr by som dal hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rosovej v súvislosti s obecnou políciou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy. Najprv prosím dajte hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Kuboviča.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Prosím, dajte hlasovať o bodoch 2 a 5 spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Hladký
Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch z informácie, ktorú som predložil, navrhujem, aby sa hlasovalo o bodoch 1, 3, 4 a 6 spoločne. Takže dajte, prosím, hlasovať o týchto bodoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2012 16:01 - 16:07 hod.

Pavol Hladký Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podávam informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení a o zmene niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 558) - druhé čítanie.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 717 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Pani poslankyňa Tatiana Rosová predložila v určenej lehote gestorskému výboru pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý si osvojil pán poslanec Fedor, predseda výboru. Poslanci hlasovaním 3 za, 9 proti, neschválili pozmeňujúci návrh poslankyne Rosovej. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov. Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 12 poslancov, pričom za hlasovali 6 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci. Ostatné výbory, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami:
1. V Čl. I 2. bod doplniť § 139g, ktorý znie: „§ 139g Držiteľ vozidla má voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla.“
Navrhované znenie rieši nárok doterajšieho držiteľa vozidla na náhradu ním zaplatenej pokuty za správny delikt skutočného prevádzkovateľa tak, aby účinnosť novej úpravy a absencia doterajšej zákonnej a zmluvnej úpravy nepoškodila veľký počet subjektov v súčasnosti zapísaných ako držitelia.
Tento návrh bol schválený na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
2. V čl. I sa za 2. bod dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 143b ods. 1 písm. o) sa za slovo „D,“ vkladajú slová „D1E, D1,“.
4. V § 143b ods. 1 písm. q) sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a to len na území Slovenskej republiky.“.“ Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia účinné od 19. januára 2013, kedy sa v nadväznosti na transpozíciu smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch zmenia súčasné podskupiny vodičských oprávnení na skupiny a taktiež sa zavedú niektoré nové skupiny. Prvá zmena reflektuje na skutočnosť, že v súčasnosti udelené vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, teraz sa ospravedlňujem, troška mi unikla súvislosť. Vy teraz čítate spoločnú správu, áno?

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
Informáciu.

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Teda informáciu. Čiže to nie je pozmeňujúci návrh, ale informácia, lebo spoločná správa nebola prijatá. Nech sa páči. Môžte, ja som bol troška vyrušený, tak som bol mimo kontextu. Nech sa páči, môžte pokračovať.

Hladký, Pavol, poslanec NR SR
Páni poslanci a pani poslankyne nechcú počuť celý ten text. Nemusím to čítať celé. Netreba. Dobre, tak prejdem na záver. Záverečné ustanovenie. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto informácie, rokoval 31. januára 2012 o spoločnej správe na svojej 32. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky určil spoločného spravodajcu poslanca Pavla Hladkého informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Toľko k informácii.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2011 11:35 - 11:37 hod.

Pavol Hladký Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja nebudem dlho rozprávať, iba pár myšlienok k predkladanému materiálu.
Je symbolické, že v tomto období, kedy vrcholí hračkárska sezóna, prichádzame s návrhom, s vládnym návrhom zákona. Ja by som, ak by som ho mohol zhrnúť jedným slovom, mohol by som povedať konečne. Konečne je tu materiál, ktorý jasne a transparentne popisuje pravidlá; pravidlá pre výrobu, obchod, spotrebu aj kontrolu. A konečne je tu jeden ucelený dokument, ktorý je v prvom rade určený pre spotrebiteľa a v druhom rade, samozrejme, aj pre tých, ktorí hračky vyrábajú, ktorí s nimi obchodujú a ktorí, vlastne ďalší segment je tí, ktorí majú tento segment trhu kontrolovať.
Takže ja z môjho pohľadu človeka, ktorý v tomto segmente dlhé roky pracoval, chcem vyjadriť podporu tomuto vládnemu návrhu zákona a požiadať všetkých takisto o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2011 11:42 - 11:43 hod.

Pavol Hladký Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do tridsať dní a gestorskému výboru do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis