Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 19:09 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 19:09 - 19:10 hod.

Jozef Kollár
Poslanecký klub SaS sa pripája k tomuto návrhu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 18:53 - 18:55 hod.

Jozef Kollár Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 619.
V čl. I. v bode 80 nadpis pod paragrafom znie: „Prechodné ustanovenia", slová "do 29. februára 2012" sa nahrádzajú slovami „pred dňom účinnosti tohto zákona" a slová „po 29. februári 2012" sa nahrádzajú slovami „po dni účinnosti tohto zákona".
2. V čl. V sa slová „1. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
3. V článku V sa slová „31. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Navrhujem, teda navrhuje sa úprava účinnosti návrhu zákona vzhľadom na zmeny a doplnenia vykonané v procese schvaľovania, navrhujem za zjednotenie účinnosti ku dňu vyhlásenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 15:02 - 15:08 hod.

Jozef Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov Monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v Monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."
„(11) Činnosť Monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.“
3. Doterajší článok II sa označuje ako článok III s tým, že článok II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Odôvodnenie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza v stave krízy, kedy si neplní svoje zákonom stanovené úlohy, v dôsledku zlyhania vedenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky pri implementácii nového informačného systému.
Slovenskej republike hrozia vážne hospodárske škody z dôvodu ohrozenia plynulosti výberu daní a poplatkov. Vznik ďalších škôd hrozí v prípade, ak si daňové subjekty uplatnia náhradu škody voči štátu v dôsledku omeškania štátu s plnením si svojich záväzkov v zákonom stanovených lehotách. Pretrvávajúci krízový stav výrazným spôsobom poškodzuje podnikateľské prostredie Slovenskej republiky a ohrozuje jej dôveryhodnosť v zahraničí.
Navrhuje sa preto zmena zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanoví osobitný orgán kontroly plnenia zákonných úloh (spomínaný Monitorovací výbor) vykonávaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Úlohou Monitorovacieho výboru by malo byť vykonávanie dohľadu a kontroly nad Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky pri plnení úloh spojených s riešením krízového stavu v tejto inštitúcii na časovo obmedzené obdobie, to znamená do schválenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ustanovenej po voľbách uskutočnených 10. marca 2012.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 15:02 - 15:08 hod.

Jozef Kollár
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.2.2012 11:22 - 11:22 hod.

Jozef Kollár
Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet ihneď.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2012 16:08 - 16:09 hod.

Jozef Kollár
Vážený pán poslanec Jarjabek, vy ste dlhšie v politike ako ja, tak si určite bude pamätať na jeden konkrétny prípad, ktorý sa stal, keď bol členom vlády Ján Čarnogurský, a keď si spomínate, odmietol poskytnúť vysvetlenie v prípade Zlatých stránok. Viete veľmi dobre asi, o ktorom prípade hovorím, a vtedy musel skutočne ísť vysvetliť svoj priestupok pred, a toto je jasný dôkaz toho, že členovia vlády ani dnes nemajú imunitu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2012 16:07 - 16:08 hod.

Jozef Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol legislatívno-technický pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kollára, Mikuša, Hrušovského a Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 360.
Je to krátky dvojriadkový pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
V čl. I. v prvom bode v § 9 ods. 2 sa pred slovom "sudca" vypúšťa čiarka a dopĺňa sa spojka "a" a vypúšťajú sa slová "a člen vlády Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: Ponecháva sa platný právny stav zodpovedajúci skutočnému stavu. Členovia vlády nemajú podľa platného právneho stavu imunitu. Navrhovaným ustanovením by mohla teoreticky nastať situácia, kedy by niektorý správny orgán mohol vyvodiť, že člen vlády imunitu má, ale nie je upravený proces, ako v jeho prípade sa má postupovať. Preto je potrebné zapracovať do predloženého návrhu aj tento pozmeňujúci, podčiarkujem, legislatívno technický návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2012 14:07 - 14:12 hod.

Jozef Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Účelom predloženého poslaneckého návrhu zákona je doplniť platný zákon o priestupkoch a ďalšie zákony tak, aby po prijatí novely sa rozšírila jeho pôsobnosť konať, prejednávať a postihovať konanie, ktoré javí znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch a podľa iných zákonov upravujúcich priestupky, a to aj v prípadoch, ak sa javí, že uvedeného konania sa mal alebo mohol dopustiť niektorý z ústavných činiteľov Slovenskej republiky, či už je to poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu, sudca alebo člen vlády.
Chcel by som uviesť, že novela vychádza vlastne z materiálnej podstaty našej ústavy. Odcitujem len čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti i v právach.
V ostatných rokoch sme boli svedkami toho, že v Národnej rade Slovenskej republiky bol opakovane, avšak podčiarkujem, že vždy neúspešne predkladaný návrh na zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov, teda aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a vlastne niekoľko rokov, a snáď to už prekročilo aj jednu dekádu, ustavične prebieha spoločenská diskusia o tom, či je priestupková imunita čo do rozsahu, ale aj čo do počtu jej nositeľov, v právnom štáte ešte vôbec opodstatnená.
Osobne sa domnievam, že nie, že opodstatnenou nie je. Je síce pravdou, že aj podľa v súčasnosti platnej právnej ústavy, ústavní činitelia nie sú beztrestní. Avšak v rámci uplatňovania vzájomných kontrolných mechanizmov medzi jednotlivými zložkami moci sa v súčasnosti používa na prejednanie ich skutkov, a rovnako tak aj vyvodenie zodpovednosti voči nim iný postup, než voči ostatným občanom Slovenskej republiky.
Na prejednanie konania sú rovnako určené iné orgány než orgány polície alebo správne orgány. Takže ústavní činitelia môžu aj prijatím tejto novely, o ktorej budeme dnes, prípadne zajtra hlasovať o jej prípadnom schválení alebo neschválení, preukázať, že majú dôveru v inštitúcie nášho právneho štátu.
Dovoľte mi, aby som ešte na záver uviedol, že novou úpravou sa rieši aj ten problém, že bude možné prejednať každé konanie ústavného činiteľa okrem stanovených výnimiek, ktoré je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, ale aj podľa osobitných predpisov, a súčasne sa určuje, že také konanie, ktoré bolo prejednané alebo je prejednávané podľa priestupkového zákona, nemôže byť predmetom disciplinárneho konania sudcov a poslancov. A tým je vlastne aj dodržaný súčasne princíp, že za jeden skutok je možné udeliť len jedno opatrenie.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť od marca tohto roku.
Dámy a páni, dovoľte mi ešte na záver uviesť krátke štyri poznámky.
Po prvé, zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov je zapísané v programovom vyhlásení vlády. Po druhé, pod tento návrh sú podpísaní všetci štyria predsedovia ešte stále vládnych, aj už keď nie koaličných, poslaneckých klubov. Rovnako existuje dohoda, ktorú podpísali predsedovia všetkých štyroch vládnych strán. Po tretie, ako som spomínal, doposiaľ všetky pokusy zrušiť priestupkovú imunitu poslancov v Národnej rade boli neúspešné. Boli to častokrát až tragikomické pokusy, a preto, dámy a páni, verím, že aj hlasovaním o tomto návrhu zákona každý z nás bude môcť prejaviť, ako si ctí Ústavu Slovenskej republiky a najmä už spomínaný čl. 12, ja ho len opäť zopakujem, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti a v právach.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

13.12.2011 15:24 - 15:24 hod.

Jozef Kollár
Takisto zasadnutie výboru pre financie a rozpočet zvolávam ihneď.
Skryt prepis
 

8.12.2011 11:16 - 11:16 hod.

Jozef Kollár
Zvolávam zasadnutie finančného výboru na 11.45 hodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis