Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.2.2012 o 14:49 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.2.2012 14:49 - 14:54 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Jeden je legislatívno-technický, kde budem chcieť zmeniť účinnosť, pretože od účinnosti, ktorá bola navrhovaná v zákone, už uplynul nejaký čas, lebo ten návrh sa stále posúval, takže už nie je aktuálna a druhým pozmeňovacím návrhom by som chcel zjednodušiť prestavbu vodidiel na pohon LPG. Tento pozmeňovací návrh je z dielne ministerstva dopravy, ktorý som si osvojil a ktorý chcem predniesť. Takže začal by som tým prvým.
Pozmeňovací návrh poslanca Milana Laurenčíka k návrhu zákona, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok 2 znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012."
Odôvodnenie:
V dôsledku presunutia rokovania o návrhu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách z júlovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je nutné posunúť navrhovanú účinnosť zákona.
Druhý môj pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Milana Laurenčíka, Zuzany Aštaryovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 352).
V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 - 3, ktoré znejú:
1. V § 18 ods. 4 písm. d) znie:
"d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou."
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby jednotlivého vozidla sa pri montáži plynového zariadenia, podobne ako pri prestavbe jednotlivého vozidla, nebude vyžadovať súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o technickej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia [§ 18 ods. 17 písm. f)] vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.
3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
"protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".
Pôvodný bod 1 sa označuje ako bod 4.
Odôvodnenie:
V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o emisnej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia [§ 18 ods. 17 písm. f)] vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.
V čl. I sa za bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie:
"5. V § 23 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí pre vozidlá kategórie L 1E vyrobené pred 1. januárom 2000."
Pôvodný bod 2 sa označuje ako bod 6.
Odôvodnenie:
Pri malých motocykloch, ktoré nepodliehajú evidencii a od 1. januára 2013 podľa § 112b ods. 2 podliehajú evidencii, je potrebné požiadať o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, časť II. Pre vozidlo kategórie L 1E sa navrhuje vypustiť povinnosť absolvovať kontrolu originality vozidla z dôvodu, že ide najmä o staršie malé motocykle (Babety a podobne) malej hodnoty a povinným vykonaním kontroly originality pre prevádzkovateľov týchto vozidiel by sa proces povinného zaevidovania vozidiel predražil.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolil by som si vás požiadať o podporu týchto mojich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ešte k hlasovaniu. O každom tom pozmeňovacom návrhu by som žiadal hlasovať osobitne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 14:53 - 14:54 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Jarjabek, chcel by som zacitovať jednu poučku, lebo ste sa vyjadril o nejakom nezmyselnom referende. Takže referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej jeho časti rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu, a nie zákonodarnému orgánu. Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie. Toľko poučka. Ak je to pre vás ako zákonodarcu nezmysel, tak potom asi niet čo dodať. Len vám chcem pripomenúť, že referendum, ktoré ste označili za nezmyselné, požadovalo u nás viac ako 350 tisíc občanov, občanov Slovenskej republiky. Pre týchto ľudí to určite nebol nezmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 10:17 - 10:17 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Počiatek, zaujal ste ma vetou, že táto vláda šetrí tam, kde sa to nedá, a nešetrí tam, kde by sa malo. No musím vám povedať, že vaša vláda, vy ste nešetrili ani kde sa malo, ani kde sa nedalo, vy ste nešetrili vôbec, o čom svedčí aj deficit tých verejných financií za vašej vlády. Tejto vláde sa podarilo deficit radikálne znížiť a aj v budúcom roku ten deficit je navrhnutý nižšie ako v tomto roku a nič nebude brániť ani ďalšej vláde, aby šetrenie a deficit znižovala naďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.11.2011 9:57 - 9:57 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. A už je tu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2011 15:11 - 15:12 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Tomanová, uvádzali ste tu, aké hrozby hrozia zrušením pracovnej zdravotnej služby pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov. Ja tam vidím však aj určité výhody, V prvej a druhej kategórii sú dnes zaradené približne 2 mil. zamestnancov, sú to zamestnanci v administratíve, v školstve, verejnej a štátnej správe, a zrušením pracovnej zdravotnej služby pre takýchto zamestnávateľov tak nielen dôjde k úsporám v súkromných firmách, ale znížia sa tak aj náklady úradov a inštitúcií napojených na štátny rozpočet. Napr. Slovenskú poštu údajne pracovná zdravotná služba stojí približne 2 mil. eur ročne.
Pripomínam, že na pracoviskách s prácami v prvej a v druhej kategórii zostáva povinnosť vykonávať lekárske prehliadky u všeobecných lekárov, takže žiadne ohrozenie zdravia a života tu nevidím a nehrozí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Milan Laurenčík
S odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Milan Laurenčík
Pán predseda, sme v treťom čítaní. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Milan Laurenčík
Pán predsedajúci, odhlasovali sme všetky body zo spoločnej správy aj pozmeňovacie návrhy z rozpravy. Mám oprávnenie gestorského výboru požiadať vás, aby sme hlasovali o tom, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Milan Laurenčík
Ďalší pozmeňujúci návrh z rozpravy predniesla pani poslankyňa Vitteková. Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2011 11:16 - 11:16 hod.

Milan Laurenčík
Ďalší pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Kaník. Má dva body. Chcem sa spýtať, či môžeme hlasovať spoločne. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kaníka o obidvoch bodoch spoločne.
Skryt prepis