Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:02 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.2.2012 11:02 - 11:06 hod.

Edita Pfundtner
Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpila jedna pani poslankyňa, avšak nebol podaný žiadny procedurálny návrh.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 15:54 - 15:57 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 22. novembra 2011 určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Notársky poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 577). Podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh po formálno-právnej stránke spĺňa náležitosti uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Taktiež predmetný návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie. Je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku sa uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 pod č. 578 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 18:07 - 18:09 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem obrátiť na pána predkladateľa, pána poslanca Madeja. Pán kolega, ozaj si myslíte, že stav v našej spoločnosti si priamo a neodkladne pýta tento ústavný zákon? Bola by som rada, keby ste mi vysvetlili, ako sa teraz tieto práva priznávali. Mali tu žijúce menšiny kolektívne práva? Asi poznáte odpoveď. Potom nerozumiem potrebe tejto úpravy.
Viete mi povedať aspoň jeden prípad, kedy naši občania maďarskej národnosti pri výkone svojich menšinových práv ohrozili ústavné fungovanie našej krajiny? Ohrozili zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenska? Ja taký prípad, pán kolega, nepoznám. Slovenská spoločnosť v súčasnej dobe zápasí s neporovnateľne vážnejšími problémami. Ľudia na námestiach demonštrujú svoje postoje a hlavne v takých časoch je mimoriadne dôležitá úloha nás politikov zabezpečiť všetky podmienky na to, aby sa situácia upokojila a aby ľudia mohli žiť v pokoji, v bezpečí a s istotami, na ktoré sú zvyknutí.
Pán kolega, neberte ľuďom istoty, zaslúžia si ich. Veľkosť človeka... (Ruch v sále.) Nevykrikujte, prosím vás, ja som tiež nevykrikovala do vášho vystúpenia! (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, no veď! Ešte navyše dáma hovorí, tak poprosím o pokoj.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Veľkosť človeka a politika je v tom, že vie dávať. Aj tým niekedy, že nemení veci, ktoré meniť netreba. Tvrdíte, že vami navrhovaná zmena nie je namierená voči príslušníkom národnostných menšín. Ako to? Veď sa to nebude vzťahovať na Viktora Orbána a členov jeho kabinetu. Ani neovplyvní maďarskú ústavu, bude sa to vzťahovať na nás.
Pán poslanec, odpustite mi, ale o vašom dobrom úmysle pri tvorbe tohto návrhu voči maďarskej menšine si dovoľujem vážne... (Preušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Nakoľko sme schválili prednesený pozmeňujúci návrh, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Vážený pán predseda, dovoľujem si vás informovať, že k vládnemu návrhu zákona v rozprave nevystúpil nikto. Z uvedeného dôvodu navrhujem pristúpiť k hlasovaniu v druhom čítaní o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy.
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, ktorým sa mení účinnosť návrhu zákona v čl. 3 z 1. januára 2012 na 1. februára 2012, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Ďakujem. Keďže sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2011 11:26 - 11:26 hod.

Edita Pfundtner
Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Informujem, že k vládnemu návrhu zákona v rozprave nikto nevystúpil. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu v druhom čítaní o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy. Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, ktorým sa mení účinnosť návrhu zákona v § 25 z 1. januára 2012 na 1. februára 2012 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2011 9:47 - 9:51 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, podáva v zmysle rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 18. októbra 2011 pod číslom 658 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona o výkone väzby v znení neskorších predpisov, odporúčali schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 22. novembra 2011 pod číslom 335 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením z 15. novembra 2011 pod číslom 93. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť rokoval o vládnom návrhu zákona 22. novembra 2011, neprijal však platné uznesenie, nakoľko predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva tento pozmeňujúci návrh.
V čl. III sa slová "1. januára 2012" nahrádzajú slovami "1. februára 2012".
Vychádzajúc z predpokladaného termínu schválenia predmetného návrhu zákona a vzhľadom na lehoty stanovené pre ďalší ústavný proces a vyhlásenie v Zbierke zákonov je treba deň účinnosti zákona zosúladiť s týmito lehotami. Gestorský výbor odporúča tento pozmeňujúci návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (tlač 499), schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 22. novembra 2011 pod číslom 349. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrh podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis