Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

19.10.2011 o 17:36 hod.

Jaroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 19.10.2011 17:36 - 17:39 hod.

Jaroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý máte v laviciach poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, Jaroslava Suju, Jany Kiššovej a Natálie Blahovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 475).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení, a dopĺňa takto:
K článku I:
1. Za bod 21 sa vkladá nový bod 22, ktorý znie: „V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie27).“.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie: „27) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.“
2. Body 33 a 34 sa vypúšťajú.
3. Bod 35 znie: „V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúšťajú.
4. Bod 36 sa vypúšťa.
5. V bode 42 uvádzacej vete sa slová „vkladajú § 39d a 39e, ktoré vrátane nadpisu znejú“ nahrádzajú slovami "vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie“ a § 39e sa vypúšťa.
V súvislosti s vypustením bodov a doplnením nového bodu je potrebné nasledujúce body prečíslovať.
Odôvodnenie. Navrhujeme, aby zamestnávateľ, ktorý má zaradené vykonávané práce len do 1. kategórie alebo 2. kategórie nemusel mať zo zákona povinnosť zabezpečiť preventívne a ochranné služby formou pracovnej zdravotnej služby. Pracovná zdravotná služba má svoje opodstatnenie len u tých zamestnávateľov, ktorí majú vykonávané práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie rizikových prác.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2011 10:57 - 10:58 hod.

Jaroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, som si vedomý, že gestorský výbor odporučil schváliť pripomienky pána prezidenta, ale i napriek tomu si stojím za svojím pozmeňujúcim návrhom.
Môj návrh rieši situáciu občanov, ktorí prišli o svoje vozidlo neštandardným spôsobom, ako je napr. prírodnou katastrofou, zosuvom pôdy, požiarom, ale i napr. rieši problém pri zdedení len evidenčných čísel vozidla. Takíto občania pri odhlásení vozidla z evidencie motorových vozidiel sú nútení použiť nezákonný spôsob alebo musia nezmyselne platiť zákonné poistenie.
A preto vás, ctené plénum, žiadam o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu a prelomenie pripomienky pána prezidenta uvedenej ako č. 1 v spoločnej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2011 9:47 - 9:49 hod.

Jaroslav Suja
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.6.2011 12:53 - 12:54 hod.

Jaroslav Suja
Ďakujem. Pani kolegyňa, nebudem s vami súhlasiť, že morálny úpadok dedín zapríčiňujú podnikatelia. Ako oni na to nemajú dosah, že sú nejaké zloženia dedín, kde sú chudobní, bohatí a opačne. Skôr si myslím, že to zapríčiňuje štát. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.6.2011 12:50 - 12:50 hod.

Jaroslav Suja
Ďakujem kolegom za faktické pripomienky a vlastne budem reagovať na kolegu Jasaňa.
Pán kolega, nikto neobviňuje samosprávy alebo zastupiteľstvá z korupcie, ale priestor na korupciu je vždy a všade. A ja som povedal aj v mojej rozprave, že pokiaľ starostovia, primátori a poslanci zastupiteľstiev chcú rozhodovať o tom, či budú mať na svojom území herňu, alebo nie, tak nemáme s tým problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.6.2011 12:32 - 12:43 hod.

Jaroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vyjadril názor k predloženej novele. Na prvý pohľad sa javí tento návrh ako šľachetný a taký, ktorý ochraňuje ľudí pred hazardom. Verím, že predkladatelia mali dobrý úmysel, ale musím konštatovať, že sa im to v poslaneckom návrhu zákona nepodarilo.
Mám vecné výhrady k predloženému návrhu. Predkladatelia menia § 49 zákona č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách, a teda rušia povinnosť herne mať 5 a viac automatov. Toto je zásadná zmena v zákone o hazardných hrách.
Po prijatí novely zákona o hazardných hrách z dielne poslancov KDH nastane stav, že na zriadenie herne bude stačiť iba jeden výherný prístroj. Zopakujem to. Dnes na zriadenie herne prevádzkovateľ potrebuje 5 a viac automatov, samozrejme, tým má väčšie náklady a väčšie povinné odvody. Ale po prijatí vášho návrhu na zriadenie herne bude stačiť prevádzkovateľovi iba jeden výherný prístroj. Áno, iba jeden.
Vážení predkladatelia, zjednodušujete podmienky na zriadenie herne a znižujete počet automatov pri zriadení. A na druhej strane sa tvárite, že váš návrh pomôže ochrániť občanov a obmedziť im prístup k herniam, a teda aj k výherným automatom a videolotériám.
Na svete je už vládny návrh novely zákona o hazarde, ktorý navrhuje podstatné zvýšenie odvodov za výherné prístroje, videohry i technické zariadenia, ktorý sme aj my poslanci strany Sloboda a solidarita podporili. Zvýšenie odvodov z výherných prístrojov a videolotérií v kombinácii s pôvodným zákonom č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách plní presne tú funkciu, že každý si rozmyslí, či zriadi herňu, keď bude mať vysoké prevádzkové náklady v podobe vysokých odvodov a podmienkou, že tých automatov pri zriadení musí byť aspoň 5. A to nielen pri zriadení, ale počas doby jedného roku a je vystavený riziku, či sa mu náklady vrátia, alebo nie.
Veď poďme si pozrieť tabuľku odvodov pre výherné prístroje. Aké budú odvody po schválení vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Čiže po novom po schválení vládneho návrhu budú za videohry, odvod bude 4 700 eur, dnes na zriadenie herne potrebujeme 4 700 x 5 automatov, to je 23 500 eur. Ale po prijatí vašej novely pri zriadení herne s jedným automatom bude len 4 700 eur. Čiže zriaďovateľovi herne klesnú odvody o 18 800 eur, čím zjednodušujete zriadiť herňu.
Prejdem k ďalším bodom predkladanej novely, ku ktorým mám výhrady.
Bod 2 predkladanej novely. V § 21 sa ods. 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: "d) platný súhlas obecného zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva so zriadením herne v obci alebo v mestskej časti".
Pozrime sa na to, aké má samospráva možnosti, keď posudzuje žiadosť o vydanie licencie na prevádzkovanie výherného prístroja. Samospráva rozhodne o tom, či udelí licenciu, alebo neudelí. Pokiaľ žiadateľ nespĺňa zákonom stanovené podmienky, tak mu ju neudelí. Nemám vedomosti, či ste s týmto konkrétnym návrhom požiadali o vyjadrenie napríklad ZMOS. Nedovolím si odhadnúť, aké by bolo ich stanovisko. Totiž oslovili ma starostovia a primátori, ktorí nechcú niesť zodpovednosť s udelením súhlasu so zriadením herne v obci. Pomenovali to presne, že im dávate nôž na krk.
Uvediem príklad. Obecné alebo mestské zastupiteľstvo schváli a dá platný súhlas na zriadenie herne v obci, ale občania, ktorí nesúhlasia s herňou v obci, budú neustále atakovať starostu a poslancov zastupiteľstva, prečo zriadenie herne povolili. A to nehovorím, akým korupčným tlakom vystavíme starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev. Veď obec, kde nebude herňa ani automat, bude pre firmy prevádzkujúce výherné prístroje veľmi zaujímavá pôda. A oplatí sa im lobovať, aby dostali povolenie a súhlas na zriadenie herne. Pokiaľ ale starostovia, primátori a poslanci zastupiteľstiev chcú rozhodovať priamo, tak nemám s tým problém. Určite im brániť nebudeme, ale je slušné opýtať sa ich. Minimálne bude zaujímavé sledovať, ako budú vznikať na Slovensku pásma Las Vegas.
Bod 4, odsek 3: "Ak o to písomne požiada osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, alebo jej blízka osoba, prevádzkovateľ herne je povinný odmietnuť takejto osobe prístup do herne."
Áno, súhlasím, patologické hráčstvo je choroba a treba sa touto témou zaoberať. Ale podľa mňa tento návrh nerieši situáciu a je v mestách nevykonateľný. A vyvoláva vo mne otázku. Ja sa pýtam: Je osoba, ktorá je patologický hráč, nesvojprávna, že za ňu môžu rozhodovať iní? Napríklad ako blízka osoba v Bratislave písomne požiada všetky herne, aby jej blízku osobu nevpustili dovnútra? A ako sa má zachovať obsluha? Má kontrolovať občiansky preukaz alebo ako identifikuje osobu, ktorej bol vstup zakázaný? Čo sa stane, keď obsluha nespozná osobu, ktorej bol zakázaný vstup, a osoba sa dostane do priestorov herne? Tu vzniká otázka, aký postih bude mať prevádzkovateľ, keď vlastne porušil povinnosť vyplývajúcu zo zákona?
Dodnes som nevidel žiadnu reklamu a upozornenia, ktoré budú upozorňovať na to, aká je vážna závislosť od výherných automatov. Pozrime si napríklad odstrašujúce varovania na cigaretových škatuľkách a vlastne všade sa stretávame s reklamou, ako nám fajčenie škodí a čo všetko spôsobuje. Prečo nevedieme takúto antikampaň alebo prevenciu proti hazardným hrám? Môj návrh je, poďme sa venovať prevencii a osvete, aby sme znížili počet závislých hráčov.
Bod 5 a 6 predkladanej novely. V bode 5 v § 48 ods. písm. e) sa slová "tri sekundy" nahrádzajú slovami "4 sekundy, to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne".
Bod 6. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h, ktoré znie: "čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry, musí byť najmenej 15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne".
Tieto ustanovenia spôsobujú zmätok v predkladanej novele, lebo v § 49 zákona č. 171/2005 Z. z. zakazujete prevádzkovať výherné prístroje a videolotérie v kasíne. Teda zakazujete ich tam, kde sú pod najväčšou kontrolou. Tomuto návrhu vážne nerozumiem, prečo v kasíne nemôžu byť výherné automaty, a na druhej strane budú môcť byť v malej herni o počte a 1 kus. Takéto herne sú prevádzkované väčšinou na dedinách a pod menšou kontrolou.
Bod 7 odsek 1: "Výherný prístroj, technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi a videohru možno prevádzkovať iba v herni."
Ďalej v bode 7 a v odseku 2 zakazujete fajčiť a používať alkoholické nápoje, ale tieto zákazy neplatia pre kasíno.
Keď sa dotknem témy podnikateľského prostredia, tak zavádzate rozdielne podmienky na podnikanie. Dane do štátneho rozpočtu majú podnikatelia, firmy rovnaké a nevidím určitú skupinu podnikateľov zvýhodňovať. Veď kasíno a herňa je vlastne to isté. Ale podľa vášho návrhu zákona budú jedni podnikatelia zvýhodňovaní a iní, naopak, obmedzovaní.
Nespochybňujem dobrý úmysel predkladateľov, ale prečo navrhujete rozdielny meter v jednom predmete podnikania? Po prijatí vašej novely vznikne nerovnaké podnikateľské prostredie.
Ďalej. Nesúhlasím so stanoviskom, že tento návrh zákona nemá vplyv na verejné financie. Pokiaľ umelo znížime alebo zvýšime počet výherných prístrojov a videolotérií, tak klesnú alebo stúpnu príjmy do štátneho rozpočtu a takisto klesnú alebo stúpnu príjmy samosprávam.
V dôvodovej správe uvádzate, že stúpol počet výherných prístrojov a videolotérií. S týmto tvrdením nesúhlasím a môžme si pozrieť tabuľku, zdroj Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, "Hlásenie o odvodoch z prevádzkovania hazardných hier". Porovnáme si rok 2009 a rok 2011. V roku 2009 bolo 33,5-tisíc hracích miest, v roku 2011 je 22,7-tisíc. Čiže je tam pokles o nejakých 30 %.
A už len na záver dodám, že váš návrh novely zákona o hazardných hrách na mňa pôsobí prohibične, vytvára priestor na korupciu, podporuje rozvoj nelegálneho prevádzkovania hier. Váš návrh novely vôbec nechráni členov rodiny pred kontaktom s hazardnými hrami, ba naopak, uľahčujete podmienky na zriadenie herne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2011 17:58 - 17:58 hod.

Jaroslav Suja
Pani Tomanová, vaša rozprava bola presne v duchu komunistickej rétoriky. Áno, áno, vy sa vyznáte (Hlasy z pléna.), ale ako minúť 300 miliónov v čiernej diere.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2011 17:23 - 17:23 hod.

Jaroslav Suja
Ďakujem ti, pani poslankyňa, za to, že si presne popísala realitu detských domovov a chcem ti povedať, že máš moju podporu. Predložený pozmeňovací návrh podporím a budem hlasovať za návrh. A ešte raz ti ďakujem za tvoj príbeh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.5.2011 14:37 - 14:37 hod.

Jaroslav Suja Zobrazit prepis
V tejto situácii je minister Galko nútený prijímať opatrenia, ktoré obmedzujú poslanie ozbrojených síl, napr. zastavenie výcviku v niektorých oblastiach, predovšetkým v letectve, neopravovanie zastaranej techniky, čo má negatívny dosah na ich schopnosť plniť svoje úlohy v domácom aj v medzinárodnom krízovom manažmente.
Na druhej strane, keď predostrel návrh stiahnutia našich vojakov z Cypru z finančných dôvodov a z dôvodov nízkeho efektu pre rozvoj ozbrojených síl, nikto ho nepodporil. A teda podotázka je, či podporíte ministra obrany v jeho riešeniach.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 26.5.2011 14:36 - 14:37 hod.

Jaroslav Suja
Podotázku.
Skryt prepis