Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 11:45 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 11:45 - 11:53 hod.

Ivan Švejna
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 11:15 - 11:15 hod.

Ivan Švejna
Odporúčam, aby Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte o tomto hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 10:36 - 10:39 hod.

Ivan Švejna
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 17:18 - 17:21 hod.

Ivan Švejna Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 582).
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedeného v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, a je zrejmý aj jej účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby
1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uvedený návrh zákona prerokoval v druhom čítaní,
2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 586 z 11. novembra 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 10:58 - 10:58 hod.

Ivan Švejna Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec.

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.


Švejna, Ivan, poslanec NR SR
Takže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli podané, preto dajte hlasovať o tom, že Národná rada SR vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi tak, ako je to uvedené v uznesení Národnej rady, ktoré je prílohou spoločnej správy. Hlasujme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2012 11:39 - 11:43 hod.

Ivan Švejna Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal spoločnú správu výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania
návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 585) v druhom čítaní podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 603 z 29. novembra 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku stanoviská poslancov.
K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčali pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 z 31. januára 2012.
Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2011 11:20 - 11:25 hod.

Ivan Švejna Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi na úvod poznamenať, že proces schvaľovania štátneho rozpočtu je v období mimoriadne závažnej a neštandardnej situácie. Vonkajšie podmienky sú neisté a turbulentné. Vieme, že lídri Európy Sarkozy a Merkel včera rokovali, a tak poviem trošku na odľahčenie, si zobrali, obidvaja boli oblečení v čiernej farbe, to znamená, že si uvedomujú tú situáciu, tiež si uvedomujú tú situáciu, ktorá vznikla v Európe, a pravdou je aj to, že mnohí významní ekonómovia, ktorých rešpektujem, očakávajú skôr negatívny vývoj v celej Európe, a najmä teda v eurozóne, a určite viete, že na akademickej pôde alebo, povedzme, aj v rôznych finančných inštitúciách sa už kreslia rôzne scenáre, že čo sa stane, čo sa stane s eurozónou, čo sa stane s Európou v najbližšom období, a máloktorý z týchto scenárov hovorí o nejakom pozitívnom vývoji, teda zdôrazňujem z krátkodobého hľadiska.
Takže Slovensko, musíme si uvedomiť, že Slovensko je veľmi otvorenou ekonomikou, a teda objektívne závislou na stave ekonomík našich najväčších obchodných partnerov. To znamená, že keď sa im bude dariť zle, automaticky nič nevymyslíme, proste neexistuje žiadne perpetuum mobile, aby sme sa ochránili, pretože ako zdôrazňujem, sme malou otvorenou ekonomikou.
Takže toto sú vonkajšie, vonkajšie podmienky, čo v súčasnosti sú. Čo sa týka vnútorných podmienok, tiež, žiaľbohu, nie sú, nie sú ideálne, povedzme si rovno, že je 94 dní pred voľbami, a jednoducho aj táto rozprava svedčí o tom, že je 94 dní pred voľbami, takže niektorí poslanci jednoducho začínajú podmieňovať, podmieňovať svoje hlasovanie tým, že aby sa presadzovali ich, ich myšlienky, ktoré potom, samozrejme, chcú sa s nimi chváliť vo voľbách, že to presadili, ale faktom zostáva to, však pravdepodobne, a nikto z nás to nepopiera, že konsolidačné úsilie ochablo, teda objektívne ochablo. To znamená, že z deficitu 4,9 percent schválime alebo dúfam teda, že schválime rozpočet s deficitom 4,6 percent, ale jednoducho je to, je to realita, je to najväčší možný kompromis, ktorý sa mohol dosiahnuť v súčasnej situácii. Samozrejme, nová vláda, ktorá vzíde z volieb, predpokladám, že bude čeliť tým istým problémom, to znamená, bude musieť konsolidovať, konsolidovať verejné financie a, samozrejme, predpokladám, že razantnejšie, a bude musieť prísť, prísť s nejakým, s nejakými opatreniami alebo resp. s mixom opatrení, či už na výdavkovej, príjmovej stránke, ale jednoducho určite aj tá nová vláda pravdepodobne zmení, zmení priority, priority súčasnej dosluhujúcej vlády.
Pri mojom krátkom vystúpení dovoľte mi ešte apelovať na tých poslancov, ktorí váhajú, váhajú s podporou tohto rozpočtu, že nech si uvedomia, že v podstate už tento rozpočet, de facto nejde o priority tejto vlády, ale skôr, poviem to otvorene, udržiavací rozpočet, ale zdôrazňujem, jednoducho v súčasnej situácii sa ináč ani nedá nič, nič ambicióznejšie urobiť. Takže pred tých, ktorí ešte váhajú, ako hovorím, že s podporou, treba si uvedomiť, že to nejde už ani o dôveru vláde, ale ide o to, že pokiaľ by sa rozpočet neprijal a nastúpilo by rozpočtové provizórium, by to automaticky znamenalo zvýšenie úrokov, za ktoré si požičiava štát, a tým vlastne by sa Slovensko zadlžilo. Takže keď niekto bude rozmýšľať o tom, že nepodporí, tak nech rozmýšľa o tom, že nepodporenie rozpočtu znamená zvýšenie zadlženosti tejto krajiny.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

19.10.2011 11:51 - 11:51 hod.

Ivan Švejna
... schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2011 11:51 - 11:51 hod.

Ivan Švejna
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokúvaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2011 11:51 - 11:51 hod.

Ivan Švejna
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, pán predseda, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis