Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:15 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

9.2.2012 11:15 - 11:15 hod.

Anna Vitteková
K uvedenému návrhu zákona, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 16:45 - 16:48 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma v uznesení z 22. novembra 2011 určil za spravodajkyňu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 36/2002 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 581. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočnilo prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, dôvodová správa nerieši otázku súladu návrhu zákona s ústavou, zákonmi, nevyjadruje sa o súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s medzinárodnými dokumentmi. Z obsahu navrhovaných zmien môžem usudzovať, že s nimi nie je v rozpore. V doložke vybraných vplyvov navrhovateľ uvádza, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, neovplyvní podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie ani informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 11. novembra 2011 č. 585 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

3.2.2012 11:24 - 11:24 hod.

Anna Vitteková
Ďakujem. Ja by som poprosila, aby sme o bode jedna, tento vyňali na samostatné hlasovanie a ostatné spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:04 - 15:04 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Priznám sa, pán predsedajúci, že ja strácam slová, pokiaľ mám sa vyjadrovať k pánovi Matovičovi.
Pán Matovič, myslím si, že ovládam, čo je retroaktivita, a ja som povedala, že skutočne budem hľadať všetko po nadobudnutí účinnosti tohto zákona aby som našla akékoľvek vaše konanie, ktoré bude zodpovedať skutkovej podstate priestupku, a ja pevne verím, že aj skutkovej podstate trestného činu, ktorý je v trestnom zákone. A budem tomu venovať naozaj, aj v čase, kedy už nebudem mať čo robiť, že sa budem venovať vašej osobe. I keď si myslím, že nestojíte za to.
Ďakujem. (Smiech v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 14:50 - 14:59 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, priznám sa, že po pánovi Matovičovi sa mi veľmi zle vystupuje, lebo aj keď hovoríme o imunite, imúnna nie som voči jeho vulgarizmom a agresivite. (Potlesk.) A chcela by som ho uistiť, aj keď tu nie, že po nadobudnutí účinnosti novely tohto zákona budem skutočne rozmýšľať s ďalšími kolegami na podaní trestného oznámenia a hľadať skutkové podstaty, ktoré sa na neho vzťahujú, aby si už aj sám hneď vyskúšal na sebe účinky tohto zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk v sále.)
K uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského, Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 360, podávame uvedený pozmeňovací návrh:
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
,,1. V § 9 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.".
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť' možnosť' využitia imunity všetkým osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona.
2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
,,2. V § 9 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
,,(3) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, a konania sa dopustil prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.".".
Doterajší bod 2 sa označí ako bod 3.
V čl. I. bod 2 sa odsek preznačí na ods. 4.
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť' pôsobnosť' zákona o priestupkoch aj na osoby ako prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušník Železničnej polície.
3. V čl. I v doterajšom bode 2 slová "v odseku 2" nahrádzajú sa slovami "odseku 2 a 3", a to v tomto bode celkom dvakrát.
V tomto prípade ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s bodom 2.
4. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 4, ktorý znie:
,,4. Paragraf 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
,,(4) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v ods. 2 alebo v ods. 3, príslušný orgán, ktorý priestupok prejednal, o tom bezodkladne informuje najbližšie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala. Ak priamy nadriadený takejto osoby nie je, príslušný orgán zašle oznámenie podľa prvej vety Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.".".
Odôvodnenie: Navrhujem, aby príslušný orgán po prejednaní priestupku ďalej informoval najbližšie nadriadeného osoby uvedenej v ods. 2 a 3. Pokiaľ osoba uvedená v ods.u 2 a 3 nadriadeného nemá, príslušný orgán informuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 5, ktorý znie:
,,5. Paragraf 10 sa vypúšťa.".
Odôvodnenie: Právna úprava logicky nadväzuje na ods. 2 návrhu zákona, ako aj ods. 3 navrhovaný v bode 2, podľa ktorých sa má priestupok najprv prejednať ako priestupok a následne oznámiť najbližšiemu nadriadenému, prípadne Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady.
6. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
"Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., ďalej č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 503/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 187 sa vypúšťa písmeno b).
2. V § 198 sa vypúšťa ods. 2.
3. V § 214 sa vypúšťa ods. 4.
A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.".
Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u prokurátorov sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť' za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.
7. Za čl. III sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999, 181/1999, 356/1999, 224/2000, 464/2000, 241/2001, zákona č. 98/2002, 328/2002, 422/2002, 659/2002, 212/2003, 178/2004, 201, 365, 382, 727, 732/2004, zákona č. 69/2005, 623/2005, 342, 513/2007, 61, 278, 445, 491/2008, zákona č. 70/2009, 60/2010, 151/2010, 543, 547/2010 a 48/2011 sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 52 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 2. V § 53 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 3. V § 54 sa vypúšťajú slová "alebo znaky priestupku".
Bod 4. V § 55 sa vypúšťa ods. 3.
Bod 5. V § 56 sa vypúšťa ods. 3.
Bod 6. V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová "alebo priestupkom".
Bod 7. Paragraf 58 sa vypúšťa.
Bod 8. V § 59 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 9. V § 59 ods. 4 sa vypúšťajú slová " alebo za priestupok".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2011 16:25 - 16:26 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, k uvedenému vládnemu návrhu zákona podávam pozmeňujúci návrh a je to, konkrétne citujem: V § 88 ods. 7 sa slová "do siedmich dní" nahrádzajú slovom "bezodkladne". Odôvodnenie uvedenej zmeny: V návrhu nie je ustanovená konkrétna lehota na úkony správneho orgánu, ktorý musí spis predložiť súdu spolu s vyjadrením k podanému opravnému prostriedku. Súd môže rozhodnúť len potom, ako mu boli predložené všetky potrebné podklady, a získa vyjadrenie dotknutej osoby. Ustanovenie striktnej lehoty siedmich dní bude súd nútiť rozhodnúť aj bez dostatočných podkladov, preto navrhujem ponechať doterajšie znenie zákona, ktorý ukladá súdu rozhodnúť bezodkladne hneď potom, ako má k dispozícii všetky potrebné podklady k rozhodnutiu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2011 11:13 - 11:13 hod.

Anna Vitteková
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu ako celku s návrhom gestorského výboru návrh schváliť v znení schválených a doplňujúcich návrhov.
Skryt prepis
 

19.10.2011 11:13 - 11:13 hod.

Anna Vitteková
Ďalej dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.
Skryt prepis
 

19.10.2011 11:13 - 11:13 hod.

Anna Vitteková
Ďakujem. K vládnemu návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste (tlač 451) v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto, prosím, pristúpme k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy spoločne, a to o bodoch 1, 2, 3 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2011 9:09 - 9:11 hod.

Anna Vitteková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. septembra 2011 č. 568 pridelila vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplynuli doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tejto správy. Jedná sa o doplňujúce návrhy v počte tri. Gestorský výbor odporúča o týchto doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady z 10. októbra 2011 pod č. 311. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81, 83, 84, 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, nech sa páči, otvorte rozpravu.
Skryt prepis