Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2015 o 13:59 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2015 13:59 - 14:00 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis

238.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pani kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1686).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostala som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ a ani spravodajca sa nechcú vyjadriť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Keďže už je viac ako 14. hodín, prerušujeme rokovanie dnešného dňa 54. schôdze, prajem vám všetkým pekný víkend. Stretneme sa v utorok o 8.30 hod. a budeme začínať bodmi pod gesciou pána ministra vnútra. (Reakcie z pléna.) Až o štrnástej teda. Tak som mala zlú informáciu. Takže začíname v poradí bodmi, ktoré, áno, ktoré nasledujú po poslednom prerokovanom bode.
Ešte raz, pekný víkend prajem.

(Prerušenie rokovania o 14.02 hodine.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:20 - 13:21 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
1. V čl. I v § 3 ods. 2 písm. e) sa za slovo "forma" dopĺňa sa slovo "podnikania".
Odôvodnenie: Vzhľadom na obsahovú nejednoznačnosť zapisovaného údaju o "právnej forme" fyzickej osoby - podnikateľa je potrebné jeho spresnenie, a preto sa navrhuje explicitne vyjadriť, že ide o právnu formu podnikania, teda rozlišovanie medzi viacerými právnymi titulmi, zákonmi, na základe ktorých fyzické osoby podnikanie vykonávajú.
2. V čl. I v § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a osoby podľa § 4 ods. 1 až 7".
Odôvodnenie:
Predmetné ustanovenie je potrebné spresniť, keďže v odkazovaných ustanoveniach § 4 ods. 1 až 7 sa ukladajú povinnosti len orgánom verejnej moci, a nie iným osobám. Preto sa navrhuje vypustiť zmienku o "osobách podľa § 4 ods. 1 až 7".
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:16 - 13:20 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1875 z 30. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 642 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 243 z 2. júla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 33 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 248 zo 16. septembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 8:53 - 8:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Miškov, na túto vládu chrlíte len to všetko zlé, síru, že každé jej rozhodnutie bolo špatné. Len sa pozrite teraz na to, ako aj Európska únia sa chytila rozumu, aj keď neskoro, ako keby počúvala rady tejto vlády, Roberta Fica. My sme tu všetci proti kvótam, ale koldokola mlátime prázdnu slamu. A vy to takisto robíte. Sú bohatí ľudia, ktorí môžu pomáhať. Ja som veľmi rád, že chcete pomôcť nejakej rodine, máte na to finančné príjmy, by ste mohli pomôcť aj viacej a viacerým ľuďom, ale to nepomôže tomuto svetu ani Európe. To sú len malicherné veci, ktoré vy hovoríte.
Táto vláda nesie zodpovednosť za Slovensko a za všetko, ale aj za Európu, ale čo urobila vaša vláda? Veď ste boli ministrom v jednej vláde a keď ste mali zobrať na seba zodpovednosť, tak ste sa radšej rozpadli. Veď si vstúpte aj vy do svedomia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.7.2015 14:10 - 14:12 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis

58.

Pán kolega Lipšic, ja sa chcem dotknúť tej časti, kde ste hovoril o vzdelaní starostov. Ja si myslím, že vy nemáte pravdu a že pán generálny prokurátor to, čo hovoril, to hovorí to, čo sa deje v praxi, že ľudia, ktorí dostanú dôveru a môžu kandidovať a byť zvolení a byť starostom, tak naozaj je potrebné, aby vedeli čítať, aby vedeli písať, aby vedeli zápisnicu, ktorú na zastupiteľstvách schvália, aby ju vedeli prečítať, aby si ju vedeli vysvetliť, aby vedeli komunikovať, aby vedeli prečítať korešpondenciu, eurofondy. A to sú všetko už náročné veci.

A ja si myslím, že ten zákon, ktorý bol prijatý v Národnej rade, ktorý ste vy potom napadol na Ústavnom súde, kde ešte stále nie je doriešený, ja si myslím, že ste spravili zle pre občanov, kde hazardujete s verejnými zdrojmi. Ja ten zákon, kde bolo vlastne len stredné vzdelanie nižšie, sekundárne, to je, že dostane nejaké vysvedčenie o tom, že ste ukončili trojročnú školu. Čiže je tam určite to, že budete vedieť čítať, písať. Nie ani výučný list, ani maturitu nebolo treba. A ja si myslím, že keď pri iných funkciách, ktoré sú menej náročné, musí byť nejaký vzdelanostný konsenzus, tak pri priamej voľbe, kde tí ľudia, ťažko povedať, že či len na východe sa to stáva, alebo aj v ktorejkoľvek časti, kde je malá pravdepodobnosť, že by vedeli čítať, písať, tak aspoň ich to bude motivovať. A že tú školu akú-takú si tí kandidáti na starostu urobia.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 18:29 - 18:29 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis

Ja chcem veľmi pekne poďakovať predkladateľom kolegom, ktorí sa pripojili k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý naozaj vylepší a zjednoduší prácu našim samosprávam. Takže v mene 2 900 obcí a miest veľmi pekne ďakujem. A tomu, že sme našli taký súbeh cez politické spektrum, som veľmi rád. Takže naozaj je vidieť, že nám záleží na našich obciach a na našich mestách, aby sme mohli našim občanom vychádzať v ústrety promptne a aby neboli nejaké zábrany pri verejných obstarávaniach. Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 9:36 - 9:37 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis

Pán kolega Novotný, na rozdiel od vás mi pripadá tento vládny návrh zákona veľmi rozumný a potrebný. A mne to tak prišlo, ako keby ste nechceli počúvať našich slovenských interpretov alebo ako keby ste nechceli tú produkciu našich umelcov, ktorí sú takisto kvalitní. Myslím si, je veľmi potrebné aj pre našu mladú generáciu, aby slovenskú hudbu počúvala, aby mala rada našich interpretov. Vy ste z nich spomenuli len niektorých. Ja keby som ich začal menovať, pričom myslím si, že sú všetci veľmi kvalitní, tak by sme tu možnože nejakú hodinku počúvali mená tých našich úspešných a dobrých interpretov a aj skupiny, ktoré sú veľmi dobré a veľmi kvalitné. A hľadať korupciu pri takomto vládnom návrhu, to mi pripadá úplne scestné.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.6.2015 15:10 - 15:11 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tlač 1579).
K predloženému návrhu zákona predkladám túto informáciu. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2015 11:53 - 11:54 hod.

Dušan Bublavý
Mňa to naozaj uráža. Pán kolega, ja mám asistenta, ktorý sa venuje ľuďom, naozaj pomáha aj právnymi radami bezplatne. Každý týždeň, pomáha naozaj nezištne a venuje sa svojej práci tak, ako sa má asistent. A vy sa navážate do nás, do strany SMER dlhodobo. O nikoho iného sa nezaujímate, len o stranu SMER, aby ste im robotu devalvovali. Naozaj by som bol veľmi rád, keby ste boli objektívny, a nie tak, ako ste to previedol dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 18:50 - 18:50 hod.

Dušan Bublavý

182.

Ja len úplne krátko. Pani kolegyňa, vo vyhláške je to, nech sa páči, v § 5. Všetko o dotáciách, nech sa páči, môžete si to a vo všetkých ostatných.

Skryt prepis