Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.11.2015 o 16:20 hod.

PhDr.

Eva Hufková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

10.11.2015 16:20 - 16:23 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), tlač 1645.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1902 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 501 zo dňa 3. novembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 714 zo dňa 4. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 507 zo dňa 5. novembra 2015, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 391 zo dňa 5. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 271 zo dňa 3. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v treťom bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 16 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 517 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

10.11.2015 16:13 - 16:16 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z., tlač 1696. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1900 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 502 zo dňa 3. novembra 2015, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie č. 719 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesenia výboru uvedeného v treťom bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tak, ako sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 522 zo 6. novembra 2015.
Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pani podpredsedníčka, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 13:59 - 14:01 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec Valocký, súhlasím s tebou, keď si hovoril, že si smutný z toho, čo sa tu deje dnes v tomto parlamente. Aj ja som smutná, ale nielen to, ale som aj nahnevaná, pretože v čase, keď si máme uctiť našich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami., musíme byť tu v parlamente a zaoberáme sa vecami, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Sú to podozrenia (reakcia z pléna), sú to podozrenia, ktoré sem doniesla opozícia a tak ako pán minister Čislák, tak aj ty, tak aj pán premiér Fico a mnohí poslanci vystupujúci k týmto podozreniam opozície povedali, že nie je to pravda a doložili to aj faktami.
Myslím si, že niektorí páni poslanci za KDH nemajú právo obviňovať nás z niečoho, keď roky zneužívali svoje funkcie, keď boli vo vláde, tak ako sme to počuli.
Veľmi dobre si tiež poukázal, pán poslanec Valocký, hlavne čo sa týka tunelovania zdravotníctva, že keď sa to napíše do novín, je všetko pravda. Netreba doložiť nič, žiadne fakty, ale na základe toho, čo sa píše v novinách, je navrhnuté zvolať mimoriadnu schôdzu. A tak to bolo aj teraz, preto sme tu v parlamente.
Ďakujem ti.
Skryt prepis
 

18.9.2015 14:08 - 14:09 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabráneniu daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej zmluve zaujali výbory stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru. Výbor určil mňa za spoločnú spravodajkyňu výborov a zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

18.9.2015 14:05 - 14:07 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

18.9.2015 14:03 - 14:04 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA (tlač 1666).
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej dohode zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov, zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:52 - 13:54 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike (tlač 1535).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1643 zo 6. júla 2015 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne.
K predmetnej dohode zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 456 z 3. septembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 641 z 8. septembra 2015.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 469 zo 16. septembra 2015. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov, zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tento správy.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 10:50 - 10:51 hod.

Eva Hufková
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.5.2015 11:47 - 11:50 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ja by som sa chcela touto cestou poďakovať pánovi guvernérovi Národnej banky, pretože správa bola veľmi dobre odborne spracovaná. To isté sme konštatovali aj na finančnom výbore ako celok. Bola prehľadne rozdelená do troch častí. Bol tam celkový prehľad o finančnom sektore, ďalej bola to analýza finančného sektora za rok 2014 podľa jednotlivých sektorov a tretia časť obsahovala indikátory obozretnosti na makroúrovni.
Vyjadril sa tu aj pán poslanec Hlina, čo sa týka, že sa zvýšil rast tempa úverov. Áno, je to pravda. Bolo to v správe aj prehľadne uvedené. V decembri 2014 dosiahlo medziročné tempo rastu úverov najvyššiu úroveň od vypuknutia finančnej krízy, a to až 20 %, a zároveň sa teda aj zrýchľoval rast objemu zlyhaných úverov domácností, čo je v správe tiež konštatované. Musím však povedať, že v tomto prípade veľmi zasiahla Národná banka Slovenska a v súvislosti s kumuláciou rizík na trhu retailových úverov vydala ešte v októbri 2014 pre banky odporúčanie. Ďalej tu pán poslanec Hlina hovoril o nebankových spoločnostiach, tam samozrejme kriticky, ale ja chcem konštatovať, že práve vláda strany SMER - sociálna demokracia priniesla do parlamentu návrh zákona o nebankových spoločnostiach a povinnosť týchto spoločností prejsť procesom licencovania prostredníctvom Národnej banky Slovenska, čo doteraz to nik neurobil.
Ďalej pán poslanec Kollár hovoril o Záručnej a rozvojovej banke v súvislosti s Váhostavom. Ako vieme všetci, sudkyňa odobrila reštrukturalizáciu Váhostavu a ja verím, že tak ako rozhodla vláda Slovenskej republiky o 50-percentnom odškodnení ľudí, teda živnostníkov, cestou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, bolo správne a pán guvernér Národnej banky si určite všetko ustráži tak, ako to bolo doteraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.5.2015 9:49 - 9:51 hod.

Eva Hufková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán guvernér, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014. Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1508 zo dňa 20. apríla 2015 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 4. mája 2015. Správa bola predložená podľa § 1 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledok rokovania vo výbore. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 407 zo dňa 28. apríla 2015. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 415 zo dňa 5. mája 2015. Určil ma za spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis