Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 18:22 hod.

Mgr.

Lea Grečková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 18:22 - 18:23 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predložila pozmeňujúci návrh poslankyne Ley Grečkovej k vládnemu návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1716).
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na pozmeňujúci návrh, ktorý som podala na rokovaní Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti dňa 5. novembra a ktorý bol schválený.
Pozmeňujúci návrh znie: „V čl. I 1. bode § 29 sa slová „k 1. júlu 2016“ nahrádzajú slovami „ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.“
Táto legislatívnotechnická úprava prechodného ustanovenia je uskutočnená v dôsledku nevyhnutnosti presunutia účinnosti zákona z 1. júla 2016 na 1. februára 2016. V prechodnom ustanovení sa v súlade so zamýšľaným cieľom vytvoriť zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov už ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona ustanovuje, že ministerstvo zapíše zákonom stanovené orgány do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov k tomuto dátumu.Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 18:19 - 18:22 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1716) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1940 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 687 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 484 z 3. novembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 487 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 38 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne, s odporúčaním schváliť ich.

Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 10. novembra 2015 pod číslom 517.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.Pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa ako prvá hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 17:44 - 17:47 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1643), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1935 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 684 z 3. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 485 z 5. novembra 2015 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 379 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o obidvoch bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 515 z 10. novembra 2015.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.Pán predseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 17:30 - 17:30 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 1698), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných paragrafov zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1937 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 686 z 3. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 486 z 5. novembra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 261 z 3. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 516 z 10. novembra 2015.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku.Pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 10:44 - 10:45 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis

80.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona (tlač 1716). V súlade s príslušnými paragrafmi zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárskej záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 10:31 - 10:33 hod.

Lea Grečková
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 10:28 - 10:30 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis

64.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697). V súlade s príslušnými paragrafmi zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 10:25 - 10:27 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1643).
V súlade s § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

22.9.2015 12:20 - 12:23 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 1576a) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1798 zo 17. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 651 z 8. septembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 187 z 8. septembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 459 z 10. septembra 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať osobitne o bode 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť a spoločne o bodoch 2 až 12 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 476 zo 16. septembra 2015 a týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku v pléne Národnej rady.
Pani predsedajúca, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

22.9.2015 12:14 - 12:17 hod.

Lea Grečková Zobrazit prepis

94.
Vážená pani predsedajúca, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (tlač 1575), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných paragrafov rokovacie poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1797 zo 17. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona
Návrh odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 650 z 8. septembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 447 z 3. septembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 460 z 10. septembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 186 z 8. septembra 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 13 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 477 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť návrhy podľa príslušných paragrafov rokovacieho poriadku Národnej rady v pléne.
Pani predsedajúca, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis