Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2014 o 14:05 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2014 14:05 - 14:06 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Do rozpravy ústne sa hlási pán poslanec Poliačik. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. A ešte raz sa pýtam, lebo boli tu nejaké, ukončím, vystúpi pán poslanec, pán, pani navrhovateľka, pán spravodajca alebo prerušíme rokovanie a vystúpite v utorok? (Reakcia z pléna.) Dokončíme? Je všeobecný súhlas. Nie? (Hlasy v sále.) Ale pán poslanec, nekričte, pýtam sa, normálne chcú rokovať poslanci, tak fakt ako rešpektujte niečo, ja neviem. (Reakcia z pléna.) Nie je, starajte sa o seba. Nie je všeobecný súhlas, žiaľbohu. Neviem, pán poslanec odišiel. Nie, nie nebol všeobecný súhlas.
Ďakujem vám pekne, prajem vám pekný víkend a budeme teda rokovať v utorok o tomto bode programu, ako skončíme, ako skončíme, nie, nie, ako skončíme správou o plnení úloh Vojenského spravodajstva. Začína to ráno o 9.00 hodine. Uvidíme, o koľkej to skončí, pokračovali by sme potom týmto bodom programu. A zahraničná politika, sme si odsúhlasili o 14.00 hodine. Dobre?

(Prerušenie rokovania o 14.09 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2014 14:34 - 14:40 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem predložiť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu vlády Slovenskej republiky pri rokovaní o Vyrozumení verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným dňa 19. 6. 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou a s nesúhlasom s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva, ktorý máme ako tlač 866.
Národná rada Slovenskej republiky A. vyjadruje vážne znepokojenie z pokusov o zneužite témy policajného zásahu vykonaného 19. júna 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou na vytváranie protirómskych a protipolicajných nálad v spoločnosti; B. berie na vedomie a) uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 18 z 8. januára 2014 k Vyrozumeniu verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným 19. 6. 2013 v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a o nesúhlase s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a osôb, ktoré polícia predviedla na policajné oddelenie, a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva, b) plánovaný návrh novelizácie predpisov upravujúcich vykonanie zásahov silami Policajného zboru, c) zavedenie vyhotovenia obrazových záznamov zásahov vykonávaných silami Policajného zboru; C. odporúča generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky zabezpečiť nezávislé a objektívne vyšetrenie policajného zásahu vykonaného 19. júna 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou.
Krátko odôvodním svoj návrh uznesenia. Z návrhu skupiny poslancov vyplýva, že sa dostatočne neoboznámili s prijatým uznesením vlády č. 18 z 8. januára 2014. V citovanom uznesení vláda zdôraznila, že aj verejný ochranca práv pri vybavovaní podnetu je povinný postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení. Rozsah a spôsob, ktorým sa verejný ochranca práv ako nezávislý orgán podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, upravuje zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Podľa § 17 ods. 5 zákona ak orgán verejnej správy nevyhovie žiadosti verejného ochrancu práv, verejný ochranca práv oznámi túto skutočnosť jeho nadriadenému orgánu a, ak takéhoto niet, vláde Slovenskej republiky. Prezídium Policajného zboru má nadriadený orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V uvedenom prípade nie je možné použiť postup, pri ktorom neexistuje nadriadený orgán verejnej správy. A preto by nastupovala vláda Slovenskej republiky. Uvedenú skutočnosť však verejná ochrankyňa práv vyvolala vedome tým, že v konaní poňala dve inštitúcie ako jednu inštitúciu, a to Prezídium Policajného zboru a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pričom zo zákona o Policajnom zbore je zrejmý jednoznačný vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Nesprávnym postupom verejná ochrankyňa práv protiprávne a umelo chcela zatiahnuť vládu do vybavovania podnetu a spolitizovať celú záležitosť. Vláda Slovenskej republiky aj napriek tomu dňa 8. januára 2014 prerokovala Vyrozumenie verejného ochrancu práv a prijala k nemu uznesenie č. 18 z roku 2014. Týmto uznesením vláda Slovenskej republiky vyjadrila vážne znepokojenie zo snáh o politické a mediálne zneužitie témy policajného zásahu vykonaného 19. júna 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou, v jej časti Budulovská na vytváranie protirómskych a protipolicajných nálad v spoločnosti. Odporučila verejnému ochrancovi práv pri vybavovaní podnetu dodržiavať čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a dôsledne postupovať podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. Súčasne odporučila generálnemu prokurátorovi zabezpečiť nezávislé a objektívne vyšetrenie policajného zásahu vykonaného 19. júna 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou, v jej časti Budulovská.
Podstatou môjho predloženého uznesenia je vyjadriť stotožnenie sa s postupom vlády Slovenskej republiky, ktorý vyjadrila vo svojom uznesení č. 18 z roku 2014.
Ďakujem pekne za pozornosť a prosím o podporu predloženého návrhu uznesenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.1.2014 13:24 - 13:24 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, navrhujem, aby sme bod 22 z programu Národnej rady, tlač 761, zaradili za bod 58, a to je návrh poslanca Národnej rady Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch, tlač 851. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2013 17:13 - 17:13 hod.

Jana Laššáková
Kolegyne, kolegovia, vážení občania Slovenskej republiky, aj ja chcem za klub strany SMER - sociálna demokracia vám popriať požehnané a šťastné vianočné sviatky v kruhu svojich rodín a všetko dobré do nového roku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2013 17:55 - 17:57 hod.

Jana Laššáková
Pán poslanec Kaník, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2013 13:59 - 14:02 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi teda, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny odôvodnila návrh zákona, ktorý predkladá výbor.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 až 1989 a o založení Ústavu pamäti národa je výsledkom konsenzu všetkých politických strán zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky a je predkladaný ako návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor svojím uznesením ma zároveň poveril na uvedenie tohto zákona v druhom čítaní.
Predmetným návrhom zákona reagujeme na aktuálnu situáciu nevyhnutnej potreby šetrenia finančných prostriedkov v rámci fiškálnej konsolidácie štátnych výdavkov. Tu by som chcela uviesť, že, a zvýrazniť, že tento návrh zákona je naozaj návrhom výboru a nevznikol z iniciatívy predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, ako som mohla z niektorých vyjadrení zistiť. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy patrí predsedovi dozornej rady bez ohľadu na výšku príplatku určenom správnou radou za výkon funkcie mesačne odmena vo výške trojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom sa mu má odmena vyplácať.
Taktiež podľa súčasnej platnej právnej úpravy patrí jednotlivým ostatným členom dozornej a správnej rady za výkon funkcie mesačne odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republike zistené Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa im má odmena vyplácať.
Zmenou v § 10 ods. 5 zákona sa navrhuje iné vyplácanie odmien. Týmto návrhom sa vlastne ušetrí viac ako 110 tis. euro. Návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch, ktorým bol určený a chcem uviesť, že takýto návrh bol v tých výboroch podporený. V spoločnej správe z výborov nie sú uvedené žiadne pripomienky. A keďže návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nijako zásadne nemení a neovplyvňuje postavenie, význam, či plnenie odborných úloh Ústavu pamäti národa, poprosím vás, aby ste po tom, ako vás spravodajca oboznámi so spravodajskou informáciou, aj po rozprave hlasovali za tento návrh. A chcem oceniť to, že tento návrh bol ako návrh výboru a je naozaj výsledkom konsenzu politických strán, ktorí sú v tom výbore zastúpení. Ďakujem pekne a poprosím vás o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2013 9:59 - 10:01 hod.

Jana Laššáková
Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Huba, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, a pán poslanec Simon. (Reakcia z pléna.) Chcete s faktickou? Nie, dobre, dobre.
Takže nech sa páči, pán poslanec Huba.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2013 10:14 - 10:17 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem, pán podpredseda vlády, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet, poslancovi Štefanovi Hrehovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
Nech sa páči, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2013 16:27 - 16:28 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Naozaj rozprava trvala celý deň. Však zákon o rokovacom poriadku je, je významný zákon, ale znova chcem potvrdiť to, čo som povedala na začiatku, že riešili sme situáciu, ktorá, a tým svojím návrhom situáciu, ktorá v Národnej rade vznikla po voľbách s tým, že od roku 1993, teda od samostatnosti Slovenskej republiky stanoviská ústavnoprávneho výboru boli rešpektované, a ak klesol počet poslancov v klube pod 8, takýto klub automaticky zanikol. Teraz začali sa rôzne výklady, tak sme pristúpili k tomu po dohode s viacerými poslaneckými klubmi, že sme takýto návrh podali. Všetky návrhy, ktoré odzneli, ja som ich pozorne počúvala, treba rozanalyzovať a myslím si, že treba na túto tému diskutovať, aby sme prijali zákon, ktorý bude platiť niekedy v budúcne, ak budeme ešte robiť novelu zákona o rokovacom poriadku, aby sme ho prijali taký, ktorý bude naozaj nadčasový a bude slúžiť na dobré riadenie celej Národnej rady.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2013 9:18 - 9:20 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko zareagujem. No, pani poslankyňa, myslím si, že sme už dosť dlho v parlamente na to, aby sme si možno mohli hovoriť, čo bolo štandardné - neštandardné. Každý si to prispôsobuje k tomu, či je v opozícii alebo v koalícii.
Ale aby som vám aj odpovedala na tú otázku, keď ste nás vyzvali, aby sme návrh zákona stiahli, v túto chvíľu návrh zákona nestiahneme, pretože je už v druhom čítaní. Myslím si, že túto otázku ako treba vyriešiť, aj keď sme tu uznávali určitú prax parlamentnú, ktorá bola, nakoniec strana Sloboda a Solidarita sa voči tomuto ohradzuje, neuznáva ani stanovisko ústavnoprávneho výboru, zbytočne by sme sa odvolávali na doterajšiu prax a výklady. Takže z tohto dôvodu návrh zákona určite nestiahneme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis