Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2015 o 10:33 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2015 10:33 - 10:36 hod.

Vladimír Matejička
Pán Zajac, vôbec to nesúvisí s tou podriadenosťou, určite to pán minister potom bližšie vysvetlí. A ten pozmeňujúci návrh, ten bod 1 zato ide, pretože vlastne opozícia kritizovala ministra, že berie zodpovednosť a chod Policajného zboru, čiže zato sú tie paragrafy, a inšpekčnú službu, to je v spolupráci, naozaj to je len pozmeňujúci návrh z ministerstva vnútra, myslím si, že bližšie to pán minister vysvetlí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 10:30 - 10:33 hod.

Vladimír Matejička
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 10:26 - 10:29 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších prepisov (tlač 1733), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.

Národná rada uznesením č. 1994 z 30. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 700 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 218 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 237 z 10. novembra 2015.

Výbor určil za spoločného spravodajcu výborov mňa predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 10:25 - 10:27 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Dovoľte mi, aby som vám podal správu výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1849) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1858 z 30. októbra 2015 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky:
1. Zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.
2. Vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis
 

29.9.2015 15:36 - 15:37 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1733). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. A odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2015 19:01 - 19:05 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis

120.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1400, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1641 zo 17. marca 2015 pridelila návrh výboru na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh výboru pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 338 z 22. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č.184 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 590 z 30. apríla 2015 odporučil Národnej rade návrh výboru schváliť s pripomienkou.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Máte to v tlači 1400 pred sebou, tak, musím prečítať? (Reakcia predsedajúceho.) Nie, máte to tam, no. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu výboru hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 191 z 5. mája 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, po druhé, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu výboru ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2015 13:07 - 13:09 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1400. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 4. mája 2015.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2014 23:15 - 23:16 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No počuli sme slovo Novotného. Pán poslanec Novotný, počúvať vás hodinu pätnásť, kde skoro ste nič nepovedali, len dokola ste hrali alebo rozprávali jak z gramofónovej pokazenej platne, to, čo máte už nabrífované. Úlohu ste si splnili, hodinu ste potiahli čas, lebo to máte asi podelené.
A ja som pri vašom vystúpení pochopil, že prečo takéto veci robíte, keď zvolávate takúto bezdôvodnú schôdzku. Vy ste tam spomenuli, že premiér sa zľakol, lebo budú komunálne voľby, bude to mať pred sebou. Vy sa bojíte nás a hlavne premiéra, aby nešiel medzi ľudí, lebo máte strach z jeho popularity. Toto vás podľa mňa, keď to ľudia budú pozerať, aj im to dávam do pozornosti, nech si to prehrajú. Vy keď si to prehráte, zistíte, čo ste tam trepali.
A jedno ešte také na záver. Dúfam, že pán Fecko tiež bude aspoň hodinu hovoriť.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.12.2013 14:17 - 14:17 hod.

Vladimír Matejička
Ďakujem, pani predsedajúca, veď sme odhlasovali, že sa pokračuje v schôdzi a nevidím dôvod, prečo by malo byť grémium. Grémium zvoláva predseda Národnej rady, nie predsedajúci. (Reakcia z pléna.) No tak...
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.9.2013 14:16 - 14:17 hod.

Vladimír Matejička Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane (tlač 694) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 670 z 23. augusta 2013 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s ukončením pôsobenia a vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis