Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.11.2015 o 13:33 hod.

Ing.

Viera Mazúrová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.11.2015 13:33 - 13:35 hod.

Viera Mazúrová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764a), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1990 z 29. septembra 2015 pridelila návrh zákona, návrh poslanca Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 1764) schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 229 z 10. novembra 2015. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2012 15:54 - 15:57 hod.

Viera Mazúrová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor predkladá Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 203 z 24. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 191) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona odporučil schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 40 z 15. októbra 2012 s pripomienkami.
Ústavnoprávny výbor odporučil vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uznesením č. 89 z 9. októbra 2012.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 87 z 11. októbra 2012 odporučil vládny návrh schváliť s pripomienkami.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča schváliť uvedený návrh zákona v znení pozmeňujúcich návrhov.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v bode IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, a to o bodoch 1 až 5 s návrhom schváliť ich.
Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ma, aby som podala správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 43 zo 16. októbra 2012.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2012 15:31 - 15:34 hod.

Viera Mazúrová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode potreby novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 24. augusta 2012 č. 182 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážená pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.6.2012 14:19 - 14:25 hod.

Viera Mazúrová
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za odpoveď.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>