Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2015 o 14:56 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 14:56 - 14:58 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte oboznámiť vás s informáciou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto (tlač 1795).

Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 26. októbra 2015 č. 1853 pridelil návrh na vyhlásenie obce Turany za mesto na prerokovanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 9. novembra 2015.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh na svojej 68. schôdzi dňa 3. novembra 2015. Výbor odporučil na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť podľa § 22 ods. 2 zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Turany (okres Martin, Žilinský kraj) s účinnosťou od 1. januára 2016.

Dovoľte, aby som ešte predniesol uznesenie.

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Turany za mesto: „Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 22 ods. 2 zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Turany (okres Martin, Žilinský kraj) s účinnosťou od 1. januára 2016.“

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 14:52 - 14:54 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som vás oboznámil s informáciou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto (tlač 1794).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 26. októbra 2015 č. 1852 pridelil návrh na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto na prerokovanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 9. novembra 2015.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh na svojej 68. schôdzi dňa 3. novembra 2015. Výbor odporučil na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Gabčíkovo (okres Dunajská Streda, Trnavský kraj) s účinnosťou od 1. januára 2016.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto: „Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Gabčíkovo (okres Dunajská Streda, Trnavský kraj) s účinnosťou od 1. januára 2016.“
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.Pán predseda skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.11.2015 13:40 - 13:43 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení páni poslanci, Národná rada uznesením č. 1991 z 29. septembra 2015 pridelila návrh skupiny poslancov o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 1773, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 710 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil, odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 275 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., tlač 1773, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 281 z 10. novembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 9:09 - 9:11 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis

16.
Ďakujem pekne za slovo. Štefan, ja len niekoľko poznámok k tvojmu vystúpeniu. Spomínal si, že investícia sa niekde rozhodne zrazu. Tak len by som dal do pozornosti § 32 a navrhovaný ods. 2, kde vlastne investícia musí byť alebo, resp. nie je v rozpore s umiestnením a vyplýva z územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Čiže nie je to zrazu, že tuto to bude, hej. Je to dlhodobejší proces, kde už ten územný plán je nejakým spôsobom schválený.
Čo sa týka vyvlastnenia. Z tvojho vystúpenia som mal taký možno mylný dojem, že vyvlastnenie, akoby nejaké násilné zabratie. Je to za cenu znaleckého posudku, hej. Čiže nemyslím si, že je to pri takýchto významných investíciách nejakým spôsobom, nechcem povedať, že nemožné, alebo teda je to realizovateľné. Ďalšiu vec, spomínal si aj vydržanie pozemku ako spôsob obchádzania zákona o nadobudnutí poľnohospodárskej pôdy. K vydržaniu treba splniť niekoľko podmienok a pokiaľ je to známy vlastník, tak vydržanie tam nie je možné, a je tam 10-ročná, minimálne teda 10-ročná využiteľnosť pozemku plus ďalšie podmienky, aby mohlo byť vydané osvedčenie o vydržaní.
A na záver, čo sa týka stavebného konania. Stavebné konanie alebo, respektíve stavebný úrad má zo zákona niektoré povinnosti vyžadovať od vlastníka rôzne prílohy ku žiadosti o stavebné povolenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2015 8:33 - 8:37 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis

4.
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1782, podáva v Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1995 z 24. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 670 z 24. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 377 z 29. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 254 z 29. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 255 z 29. septembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2015 18:07 - 18:10 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Národná rada uznesením č. 1814 z 18. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 643 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 241 z 2. júla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.

Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 249 zo 16. septembra 2015.Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2015 17:52 - 17:56 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, Národná rada uznesením č. 1629 z 12. marca 2015 pridelila vládny návrh zákona (tlač 1426) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 581 z 30. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 229 z 23. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 173 z 30. apríla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich, hlasovať o bode 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 237 z 5. mája 2015.Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril 1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, 2. navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2015 8:54 - 8:56 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1773). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:29 - 13:30 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis

233.
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona.
V čl. XIV sa slová "bodov 62, 63, 66 a 99 až 106" nahrádzajú slovami "bodov 54 a 87 až 94", slová "v bode 60" sa nahrádzajú slovami "v bode 48", slová "bod 87 a § 39 ods. 6 v bode 97 a čl. XI" sa nahrádzajú slovami "bod 75 a § 39 ods. 6 v bode 85 a čl. X", slová "§ 23a ods. 1 až 6 v bode 64" sa nahrádzajú slovami "bodov 50 a 51 a § 23a ods. 1 až 6 v bode 52" a slová "v bode 64" sa nahrádzajú slovami "v bode 52".
Navrhovaná zmena je legislatívno-technickou úpravou, ktorá zosúlaďuje ustanovenia o delenej účinnosti s textom novely a vychádza z potrieb úpravy postupného nábehu účinnosti novely vo vzťahu k jednotlivým projektom v oblasti informatizácie spoločnosti.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:24 - 13:28 hod.

Milan Panáček Zobrazit prepis

231.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1578) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1874 z 30. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 642 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť ho s pripomienkami; Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 471 z 10. septembra 2015 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 243 z 2. júla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III správy vyplývajú tieto... Pardon.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 45 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1578) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 250 zo 16. septembra 2015.
Výbor ma zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a za druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď, zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem pekne, pán predseda.

Skryt prepis