Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.12.2015 o 14:03 hod.

MUDr.

Emília Müllerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.12.2015 14:03 - 14:08 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 1867).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 14. decembra 2015 č. 1880 pridelil zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 1867), týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ako gestorský výbor k vráteniu zákona určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
1. Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
2. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 6095-2015-KPSR zo 14. decembra 2015 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon schválila s touto zmenou:
V čl. I. sa 14. bod a 16. bod vypúšťa.
Doterajší 17. bod až 27. bod sa označujú ako 14. bod až 24.
3. K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 534 z 15. decembra 2015 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 189 z 15. decembra 2015. V časti IV ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 15. decembra 2015.
Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v časti III rozhodnutia zo 14. decembra 2015, v čl. I sa 14. bod až 16. bod vypúšťajú. Doterajší 17. bod až 27. bod sa označujú ako 14. bod až 24. bod. Gestorský výbor odporúča neschváliť.
V odseku V gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní hlasovať o pripomienke prezidenta uvedenej v časti II tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť a o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený návrh zákona schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania zákona z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením č. 190 z 15. decembra 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril spravodajkyňu Emíliu Müllerovú, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pán podpredseda, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 9:59 - 10:03 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis

22.
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani riaditeľka, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 (tlač 1790a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1800 z 15. októbra 2015 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 5. novembra 2015. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 dňa 3. novembra 2015. Výbor svojím uznesením číslo 490 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť s tým, že príjmy na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 43 149 000 eur a výdavky vo výške 18 665 000 eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 18´ dňa 26. októbra 2015. Výbor svojím uznesením číslo 184 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť s tým, že príjmy na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 43 149 000 eur a výdavky vo výške 18 665 000 eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 10. novembra 2015. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 schváliť. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až ´18 odôvodnila na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predsedníčka výboru (pozn. red.: správne má byť "úradu") pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Pažinková a poveril spoločného spravodajcu výborov Emíliu Müllerovú predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, môžte otvoriť rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 9:11 - 9:16 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Emílie Müllerovej a Vladimíra Baláža k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1720).
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 72/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
"m) realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializovaných odboroch (ďalej len "vzdelávací program"),"
2. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. m) možno poskytnúť na
a) nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v rámci vzdelávacieho programu,
b) úhradu administratívnych poplatkov pre zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu určených na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu,
c) mzdy zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu,
d) odmeny pre zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností na príslušnom pracovisku, ktorí vykonávajú praktickú výučbu zdravotníckych pracovníkov špecializovaného štúdia podľa akreditovaných špecializačných študijných programov (ďalej len "školiteľ"),
e) prípravu školiteľov vzdelávacieho programu,
f) propagáciu vzdelávacieho programu."
3. V § 4 ods. 1 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
4. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)" a v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová "i až l" nahrádzajú slovami "i až m".
5. V § 4 ods. 4 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
6. V § 4 ods. 6 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
7. V § 4 ods. 7 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
8. V § 4 ods. 9 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
9. V § 4 ods. 10 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
10. V § 4 ods. 11 sa slová "b) až l)" nahrádzajú slovami "b) až m)".
11. V § 5 ods. 9 sa slová "a) až l)" nahrádzajú slovami "a) až m)"."
Článok II sa upraví ako článok III a v nadväznosti na to sa upraví názov zákona.
Odôvodnenie: Cieľom navrhovaných zmien zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch (ďalej len "vzdelávací program") na účel zabezpečenia dopĺňania systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov s ich následným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok alebo majú vysoký vekový priemer, a to v súlade so strategickým rámcom starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2020 schváleným vládou Slovenskej republiky dňa 18. decembra 2013.
Vzhľadom na skutočnosť, že viac ako 90 % prostriedkov ročne počítaných na tieto vzdelávacie programy sa vzťahuje na zabezpečenie mzdy účastníkov vzdelávacích programov, odmeny školiteľov vzdelávacích programov a školné, návrhy súčasne taxatívne ustanovujú oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory špecializovaných odborov pre zdravotníckych pracovníkov, najmä v povolaní lekára.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2015 9:08 - 9:10 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1720) a informovala vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1959 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Pani predsedajúca, skončila som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 18:24 - 18:34 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Andreánskeho a Emílie Müllerovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780).
Po prvé. V článku I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: „V poznámke pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťajú slová „§ 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.“ Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie. Poznámka pod čiarou sa upravuje s ohľadom na úpravu v bode 2 tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorou sa zavádza ďalšia povinnosť poskytovateľa vrátane odkazu na príslušný právny predpis (§ 79 ods. 1 písm. ah) a poznámka pod čiarou k odkazu 55jap.
Po druhé. V čl. I bode 8 sa § 79 ods. 1 dopĺňa písmenom ah), ktoré znie: „ah) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť55jap)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 55jap znie: „55jap) § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.“
V nadväznosti na túto úpravu sa v dotknutom bode vykonajú príslušné legislatívnotechnické úpravy.

Odôvodnenie.

Zo všeobecných povinností poskytovateľa ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) sa osobitne vyníma povinnosť dodržiavať predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na kompetencie samosprávnych krajov pri kontrole plnenia povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s dodržiavaním cenníka všetkých zdravotných výkonov a zoznamu zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, je opodstatnené, aby túto povinnosť rovnako kontroloval samosprávny kraj, a nie orgán príslušný na vydanie povolenia, ako pri uvedenom § 79 ods. 1 písm. a).

Okrem toho poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia predkladať cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ako aj ich zmeny, rovnako samosprávnemu kraju.
Po tretie. V článku I sa za bod 15 vkladajú nové body 16 až 18, ktoré znejú:

Bod 16. V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slová „až zw)“ vkladajú slová „a ah)“.

Bod 17. V § 81 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú slová „a ah)“.

Bod 18. V § 81 ods. 2 sa slová „Orgán príslušný na vydanie povolenia, ministerstvo zdravotníctva a komora príslušná na vydanie licencie sú oprávnené“ nahrádzajú slovami „Orgány dozoru podľa odseku 1 sú oprávnené“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie. Ustanovuje sa, že dozor nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť bude vykonávať samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
Po štvrté. V článku I sa za bod 18 vkladajú nové body 19 až 21, ktoré znejú:

Bod 19. V § 82 ods. 9 sa na konci pripájajú slová „a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ah) pokutu až do 16 596 eur“.

Bod 20. V § 83 odsek 1 znie: „Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“

Bod 21. V § 83 ods. 3 sa slová „orgán príslušný na vydanie povolenia, ministerstvo zdravotníctva alebo komora“ nahrádzajú slovami „orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1)“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie.

Ustanovuje sa výška pokuty za porušenie povinnosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na skutočnosť, že táto povinnosť bola doteraz zahrnutá v ustanovení § 79 ods. 1 písm. a), preto sa výška pokuty za porušenie povinnosti uvedenej v písmene ah) navrhuje v rovnakej výške ako pri porušení povinnosti uvedenej v písmene a).

Súčasne sa z dôvodu rozšírenia kontrolných kompetencií samosprávnych krajov navrhuje aj predĺženie lehôt na začatie konania o uložení pokuty. Tieto lehoty sa primerane zosúlaďujú s ďalšími právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva upravujúcimi ukladanie pokút za porušenie povinností.
Po piate. V čl. I bode 19 sa § 102t dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.“

Odôvodnenie. Umožňuje sa, aby poskytovatelia špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a v špecializačnom odbore pediatria mohli prevádzkovať svoje ambulancie do doby, kým si doplnia vzdelanie v inom príbuznom špecializačnom odbore. Takáto špecializačná príprava trvá spravidla 3 roky.
Po šieste. V čl. III sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie: „V § 7 ods. 7 sa slová „je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať“ nahrádzajú slovom „poskytuje“.“ Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.Odôvodnenie. Ustanovenie sa zosúlaďuje so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje vydávanie povolení pre zdravotnícke zariadenia.
Pani predsedajúca, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 18:22 - 18:24 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1780a), a informovala vás o spoločnej správe výborov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2067 zo 7. októbra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote.

Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.

Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Gestorský výbor rokoval dňa 10. novembra 2015 o návrhu zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Časť IV spoločnej správy obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.Pani predsedajúca, skončila som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.10.2015 15:46 - 15:48 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis

4.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1780). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 11:59 - 12:01 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru k spoločnej správe výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho, Jozefa Valockého a Vladimíra Baláža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1606a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený podľa § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. Gestorský výbor prerokoval dňa 16. septembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 11:54 - 11:55 hod.

Emília Müllerová Zobrazit prepis

109.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1720. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2015 16:29 - 16:30 hod.

Emília Müllerová
Dovoľte mi, aby som predniesla návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 12. februára 2015: „Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o zámere realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave (tlač 1392).“
Skryt prepis