Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.10.2015 o 17:52 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.10.2015 17:52 - 17:53 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne. Procedurálny návrh - pán poslanec Lipšic.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 19:08 - 19:10 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, pani poslankyňa, ďakujem veľmi pekne, že čítate tu rôzne e-maily, menej je už tak z tej vašej vlastnej tvorby, ale však tak to je úplne normálne, veď možno zase niekedy budeme mať my príležitosť prečítať tie e-maily, čo chodia nám, bude to potom celkom zaujímavé čítanie, aj počúvanie pre vás.
Ale keď sa tu celkom prezentuje dnes ako celkom taká osoba, ktorá vie úplne všetko do detailu o celom tom prípade, a bránite tu konkrétne osoby a niekedy veľmi tak až dojemne vystupujete, ja by som sa vás chcel spýtať, či by ste nám mohli vysvetliť, ako dnes prebiehajú v štáte platby. Či ste ešte stále presvedčená, že dnes sa ešte vypisujú nejaké papieriky a s tým sa potom niekde ide na nejaký úrad a tam sa to predloží a na základe toho štát niekomu zaplatí. Či náhodou viete, že už funguje Štátna pokladnica a platby sa zadávajú elektronicky a jedna osoba platbu do štátneho systému zadá a druhá ju musí autorizovať a až na základe takejto autorizácie platba prebehne.
Skúste zistiť na Štátnej pokladnici, kto zautorizoval úhradu viac ako 400-tisíc euro z ministerstva školstva a kto svieti v systéme Štátnej pokladnice Slovenskej republiky, ako tá osoba, na základe ktorej elektronického potvrdenia a podpisu platbu povolila a schválila. Skúste si to potom zistiť a potom skúste rozprávať, či niekto je, alebo nie je podpísaný a podpis dnes - a to asi dobre viete - neznamená len podpis fyzický, ale aj podpis elektronický, je rovnocenný tomu fyzickému.
Skúste si to zistiť a potom možno budete trošku inak vystupovať, tak ako tu vystupujete teraz. A nemyslím si, že na základe týchto zistení mal minister konať nejak inak, ako konal. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2015 17:09 - 17:09 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne, prosím uviesť do záznamu.
Pán poslanec Beblavý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2015 12:46 - 12:46 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne.Na vaše vystúpenie je jedna faktická poznámka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Brocka je prihlásený s faktickou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2015 11:24 - 11:38 hod.

Peter Pellegrini
S reakciou na vaše vystúpenie traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.
Ako prvý pán poslanec Přidal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2015 10:14 - 10:14 hod.

Peter Pellegrini
Pán poslanec Bobík.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2015 17:04 - 17:05 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne, pán poslanec.


Na vaše vystúpenie sú štyri faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Ako prvý s faktickou je pán podpredseda Číž.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2015 13:15 - 13:15 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Nechcete ten svoj stiahnuť hej? Dobre. Dobre kolegyne, kolegovia budeme teda hlasovať o návrhu na zmenu a doplnenie programu. Ak teda som to správne pochopil a vystúpenia pána poslanca Lipšica, Mikloška a pána Fronca mali skôr podporný charakter k tomu, že do programu sme zaradili už tento bod, takže o týchto návrhoch hlasovať nebudeme. Poprosím teraz, aby sme hlasovali o návrhu pána poslanca Hubu, ktorý žiada doplniť do programu 53. schôdze Národnej rady bod informácia vlády Slovenskej republiky o pozícii vlády Slovenskej republiky ku konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v decembri tohto roku v Paríži. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Už ste? Poprosím zobraziť výsledok na tabuľu. Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 51, proti boli 2, zdržalo sa 77 poslancov. Návrh pána poslanca Hubu sme neschválili. Ďalší návrh dal pán poslanec Kadúc, ktorý navrhuje, aby Národná rada požiadala špeciálneho prokurátora, predložiť správu o stave korupcie a túto zaradiť ako bod a za bod 100, čo je správa o činnosti Generálnej prokuratúry. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 50, zdržalo sa 80. Návrh sme neschválili. Jeden z technikov poprosím, keby ste sa mohli ísť pozrieť na hlasovacie zariadenie pani poslankyni Pfundtner. Dali ste správnu kartu pani poslankyňa. Na kreditku to zatiaľ nejde. Už vám to ide pani poslankyňa? Mali ste odkukať, ako to pán kolega pošúchal, aby to fungovalo. Nech sa páči, budeme hlasovať o ďalšom návrhu pani poslankyne Vášáryovej, ktorá žiada, aby bola na rokovanie Národnej rady zaradená mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv, ktorá už bola tu predložená do Národnej rady v roku 2013, prerokovali ju príslušné výbory, ale nebola prerokovaná na samotnom pléne. Neodporučil to výbor, len pripomínam. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Vášáryovej.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 10, zdržalo sa 71. Tento návrh sme neschválili. Pani poslankyňa ďalej žiadala, aby Národná rada požiadala ministra kultúry o predloženie správy o Matici slovenskej. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 51, proti boli 6, zdržalo sa 73, nehlasoval 1. Tento návrh sme neschválili. Pani podpredsedníčka Jurinová požiadala zaradiť do programu informáciu o stave prípravy zákona o eliminácii a prevencii násilia páchaného na ženách v gescii ministerstva práce a tiež zákona o obetiach v gescii ministerstva spravodlivosti. Nech sa páči, hlasujme o návrhu pani podpredsedníčky.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 33, zdržalo sa 47. Tento návrh sme neschválili. Pán poslanec Viskupič beriem skôr ako apel, aby pri príprave stanoviska v danej veci Eurovýbor koordinoval svoj postoj, aj zasadnutie a budeme sa samozrejme snažiť dôstojne odrokovať ten bod aj s tým, aby sme mali všetko pripravené a skoordinované, takže to berieme ako, ako apel. Zároveň by som teda rád vyriešil pripomienku pani poslankyne Gibalovej, ktorá povedala, že jej bod, môžte pani poslankyňa 25? Jej bod 25 je totožný s ďalším bodom. Beriem tak na vedomie, že pani poslankyňa ako jediná predkladateľka berie späť tento návrh z rokovania a 36-ty, kde je spolupredkladateľka s pánom poslancom Froncom, zostáva v riadnom programe Národnej rady. Čiže je vypustený bod 25 z programu Národnej rady. Ďakujem pekne. A ešte bol tu pán poslanec Kaník, ktorý navrhol zlúčiť rozpravu o jeho bode 48 novela zákona o DPH s vládnym návrhom zákona o DPH, ktorý je pod bodom 67. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 70, zdržalo sa 11, nehlasoval 1. Návrh sme neschválili. Teraz panie poslankyne, páni poslanci dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplneniami prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 84, zdržalo sa 49. Konštatujem, že sme program 53. schôdze Národnej rady schválili. Panie poslankyne, páni poslanci neopúšťajte rokovaciu sálu, pretože vás chcem informovať, že pristúpime k hlasovaniu o siedmich prerokovaných bodoch z 51. schôdze, ktoré zostali ešte neodhlasované. Dnes teda budeme hlasovať teraz o siedmich prerokovaných bodoch z minulej schôdze a potom budeme hlasovať o sedemnástej hodine po prerokovaní zákona vráteného prezidentom, ak dovtedy skončí rozprava. V ďalších rokovacích dňoch budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať tak, ako je zvykom vždy o jedenástej a o sedemnástej hodine, pokiaľ sa Národná rada nerozhodne inak. Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport pána poslanca Martina Fronca, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon, tlač 1473. Pán poslanec nech sa páči, máte slovo, uveďte hlasovanie.

Fronc, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. Tlač 1473 len chcem pripomenúť, že to je o strave, aby ste si pamätali a navrhujem pán predseda, aby sme návrh poslankyne Evy Horváthovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245 prerokovali v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajcu, prerokovať tento návrh pani poslankyne v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 26, proti boli 3, zdržalo sa 100 poslancov, nehlasoval 1. Tento návrh sme neschválili. Pán poslanec uveďte ešte ďalšie hlasovanie o ďalšom návrhu pani poslankyne Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon, tlač 1474.

Fronc, Martin, poslanec NR SR
Áno ani tuná nebol podaný žiaden procedurálny návrh, takže pán predseda prosím dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona tlač 1474 poslankyne Evy Horváthovej prerokuje Národná rada v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 27, proti 2, zdržalo sa 101 poslancov, nehlasovali 2 poslanci. Ani tento návrh Národná rada neschválila. Poprosím teraz pána poslanca Novotného, aby uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Kaníka, Freša a Jurzycu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, tlač 1478.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
Pán predseda dajte prosím hlasovať o tom, že predmetný poslanecký návrh prerokujeme v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 47, proti boli 3 poslanci, zdržalo sa 82 poslancov. Ani tento návrh sme neschválili. Teraz poprosím pani podpredsedníčku Jurinovú, aby uviedla hlasovanie o návrhu poslancov Brocku a Figeľa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, tlač 1502. Pani podpredsedníčka nech sa páči, máte slovo.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda dajte hlasovať o postúpení predmetného návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani podpredsedníčky prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 46, proti bolo 42 poslancov, zdržalo sa 45 poslancov. Návrh sme neschválili. Pán poslanec Přidal poprosím vás, aby ste prišli uviesť hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Viskupiča a Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, tlač 1511.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda dajte hlasovať v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, že Národná rada prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 44, proti bolo 30, zdržalo sa 58, nehlasovali 2. Návrh sme neschválili. Pán poslanec Mikuš poprosím, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu poslanca Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Tlač 1533.

Mikuš, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. Prosím dajte hlasovať o tom, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c), že prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spravodajcu, prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 25, proti bolo 24, zdržalo sa 83 poslancov, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Pán poslanec Zajac uvedie teraz hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslanca Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tlač 1520. Nech sa páči.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Vážený pán predseda prosím, dajte hlasovať o postúpení predmetného návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajcu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 12, zdržalo sa 70. Tento návrh sme neschválili. Teraz bude nasledovať druhé čítanie o zákone z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Materiál máme uverejnený ako tlač 1588. Chcem požiadať spoločného spravodajcu z výboru pre sociálne veci pána poslanca Viliama Jasaňa a poprosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči pán poslanec, uveďte túto informáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 11:25 - 11:25 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne pán minister. Ďalší v rozprave vystúpi pán minister Miškov, ešte predtým mi dovoľte na balkóne privítať deviatakov zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára zo Senca. Vitajte! (Potlesk.)
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2015 17:10 - 17:10 hod.

Peter Pellegrini
Neviem, kde tam bol procedurálny návrh.
Pán poslanec Hudacký.
Skryt prepis