Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2012 o 10:57 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.5.2012 10:57 - 10:59 hod.

Alojz Přidal
Pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci: pán poslanec Miškov, Kolesík, Martvoň. Nezaznel žiadny procedurálny návrh. Prosím teda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2012 9:49 - 9:50 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Kolesík, mne sa zdá, že naozaj by to bolo dosť málo na doktorát, vedieť, že 51 je viac ako 49, nuž, možno časy sa menia, ale v našich časoch to tak nebolo, takže je dobré, že nemáte doktorát z matematiky.
Čo sa týka ale toho vášho vyjadrenia, že ste hovorili, že 51 je viac ako 49, no jednoducho problém je naozaj ten primárny v tých privatizačných zmluvách, kde tie zmluvy boli uzavreté tak, ako boli uzavreté, a ja si myslím, že možnože to bola aj chyba tých strategických partnerov, ktorí vstupovali do takýchto podnikov a mali si uvedomiť, že v budúcnosti jednoducho to môže robiť problém, že majú len 49 % akcií.
Možno najlepšie a definitívne vyriešenie by bolo také, keby naozaj, ako hovoril pán kolega Miškov, rozhodol s konečnou platnosťou Ústavný súd, lebo ani vy nebudete večne pri moci a zase príde nejaká iná vláda, ktorá to bude prehadzovať. Bolo by dobré v tom spraviť poriadok raz, a teda na dlhšie obdobie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2012 9:25 - 9:27 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán exminister, použili ste také trošku silné slová, asi ste presvedčený o tom, že máte pravdu. Ja by som si v žiadnom prípade nedovolil tvrdiť, že tento návrh zákona je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ale máte na to inštitút, predpokladám, že poslanci SMER-u ten zákon teda schvália a potom cez 30 poslancov sa môžte obrátiť na Ústavný súd.
Viete, to, čo chceme riešiť, ale nie je problém tohto zákona, ale je to naozaj stav v regulácii a na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, s tým s vami plne súhlasím. Vy ste to chceli riešiť v závere teda skráteného volebného obdobia energetickým zákonom a zákonom o regulácii sieťových odvetví, Kresťanskodemokratické hnutie to podporilo. Ja myslím, že naša úloha v opozícii bude pri predkladaní týchto zákonov, ktoré sem nepochybne prídu, aby sme ustrážili nezávislosť regulátora, aj keď aj ja mám obavy, pretože ako som sa vyjadril aj k programovému vyhláseniu, tam sa zaštiťovala strana SMER alebo predkladateľ programu vládneho tým, že prakticky na základe tretieho liberalizačného balíčka zvýši ingerenciu štátu, čo sa týka regulácií sieťových odvetví - a to je zjavné nepochopenie tretieho energetického balíčka.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

16.5.2012 9:02 - 9:10 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 4 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pánov Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb., teda Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento dokument bol predložený ako tlač č. 29. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Tiež konštatujem, že tento uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti, ktoré sú určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. O tom, že predkladaný návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie.
Chcel by som v tejto predmetnej veci povedať, že vlastne sa vraciame k nášmu rokovaniu z 29. 3. 2012, v podstate ide o to, čo sa tu vtedy zmenilo. Vtedy to išlo o zrušenie zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení Obchodného zákonníka, a teda zákona o regulácii sieťových odvetví. Vlastne páni poslanci týmto navrhujú, aby sa ten stav vrátil tak, ako bol predtým, a tá podstata tkvie v tom, že aby predstavenstvo mohlo podávať na ÚRSO cenový návrh len vtedy, keď je to schválené valným zhromaždením.
Ja by som chcel povedať, že tento predkladaný návrh poslaneckého návrhu zákona podporím v prvom čítaní. Možno že by bolo lepšie, keby išlo o vládny návrh zákona. Neviem, prečo ste to podávali takto. Podľa mňa neobstojí ani ten fakt, že teda v čase podávania poslaneckého návrhu nemala vláda dôveru, pretože bolo jasné, že ju získa. Predpokladám, že aj pán minister Malatinský je oboznámený s týmto zákonom, a teda že sa s ním stotožnil, prišiel z podnikateľského prostredia, a teda uvedomuje si dôsledky, ktoré tento zákon na podnikateľské prostredie bude mať.
Tiež sa mi zdá, že to zdôvodnenie, ktoré ste uviedli a pán poslanec Kondrót ho tu prečítal, ja ho zopakujem. Jednoducho, že ten návrh zákona rešpektuje ten princíp, ktorý je vyjadrený v ustanovení § 176b ods. 1 Obchodného zákona, podľa ktorého naozaj akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
Tak ako som povedal v prvom čítaní, ho podporím, ale v druhom len za jednej podmienky. Jednoducho, keď ho opravíte v súlade s poslaneckým pozmeňovacím návrhom, ktorý riešil tú problematiku alebo upravoval v tej danej veci, bol to poslanecký návrh, ktorý tu odznel 29. 3. 2011, a vtedy teda najväčší, myslím, energetickí experti SMER-u sa pod neho podpísali a predkladal ho pán Ľubomír Jahnátek, Peter Žiga a Ladislav Lazár, boli autori pozmeňujúceho návrhu, podpísal ho aj premiér Robert Fico. A podstatou toho návrhu bolo, že podanie cenového návrhu na základe súhlasu valného zhromaždenia sa nevyžaduje a nevzťahuje sa na tie obchodné spoločnosti, ktoré majú viac ako päť spoločníkov alebo akcionárov.
Predpokladám, pán poslanec, že poznáte ten návrh vašich kolegov, a teda opakujem, môžem podporiť ten zákon len v tom prípade, keď v druhom čítaní prídete s takýmto pozmeňujúcim opatrením alebo návrhom teda, pardon.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. apríla 2012 č. 19 a tiež podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem práve Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona Národnej rady v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka parlamentu, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 10:59 - 11:00 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Kvasnička, ja vám veľmi ďakujem za vaše fundované vystúpenie, za váš pohľad na kultúru a pripomenutie si naozaj dôležitých kresťanských tradícií v tomto národe. Ďakujem vám aj za to, že ste si spomenuli na Juraja Fándlyho pôsobiaceho v Naháči, a za to, že ste pripomenuli naše záväzky, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy so Svätou stolicou a ostatnými registrovanými cirkvami.
Chcem však povedať, že nepochybne Slováci si veľmi uctievajú šaštínsku Pannu Máriu, patrónku Slovenska, a v kuloároch som zachytil, že sa hovorí o rušení dvoch septembrových sviatkov. Páni a dámy zo SMER-u, ja viem, že mnohí ste veriaci kresťania, katolíci, chcem v prvom rade vás presvedčiť, požiadať, aby ste sa porozprávali s pánom ministrom Richterom, nech s takýmto návrhom ani neprichádza, lebo kresťania, katolíci takýto návrh naozaj nemôžeme podporiť. Ak to nie je pravda a jednoducho boli to len nejaké šumy, tak budem veľmi rád.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 19:06 - 19:07 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Jarjabek, ja som nevedel, že ste odborník na energetiku. Ale veď v poriadku, vážim si vás ako operného speváka, máte pekné cédečko. Takže fajn. Svoje rady som naozaj myslel úprimne, ale myslím si, že komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Potom tu bol jeden predrečník, ktorý trikrát povedal, že tomu nerozumie. No, tak keď tomu nerozumiete, tak nech hovoria tí, čo tomu rozumejú. No, čo sa týka výhodnosti privatizácie Slovenských elektrární, ja som hovoril o transparentnosti. A naozaj, nikoho sme nevylúčili z tendra, vyhral ten, čo dal najviac. Pán poslanec Matovič, veď vy držíte palce legitímne zvolenej vláde, v poriadku. Len vás chcem pripomenúť, že boli ste to vy, kto tu pána premiéra Fica, vtedy ešte poslanca, sedemnásťkrát hulvátsky nazval vagabundom v jednom prejave, a ja som sa za vás vtedy hanbil. Pán poslanec Galko, to čo ste hovorili, to ste niekde počuli, alebo ste sa dočítali, alebo neviem ako, čo ste tým chceli, čo ste tým chceli povedať. No, ja by som vám chcel povedať, že ja som svoju sekretárku hlavne počúval, nikdy som ju neodpočúval. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2012 18:34 - 18:53 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán premiér, páni ministri, dovoľte mi najprv poďakovať pánovi premiérovi, že sem prišiel. Je vidieť, že v SMER-e má veľkú autoritu, vaše rady veľmi zhustli, čomu sa teším.
Chcel by som povedať, že programové vyhlásenie vlády ma vôbec, ale vôbec neprekvapilo. Jednoducho je presne také, ako som očakával. Nuž, je po voľbách, zvyknime si. Jedinou istotou je, že ľudia nebudú mať žiadne istoty. Benjamin Franklin, šírilo sa to na Facebooku, povedal, že jedinou istotou sú smrť a dane. Ale na Slovensku je to tak, že jedinou istotou je to, čo SMER občanom nasľuboval, nikto, nikto, ani SMER nemôže splniť.
Pravdupovediac, ja som čakal, že programové vyhlásenie vlády uzrie svetlo sveta oveľa skôr. Stačilo len zobrať programové zameranie strany SMER, označiť dokument, spraviť Ctrl C, Ctrl V, zmeniť názov a dokument mohol byť na svete. Premárnili ste tri-štyri týždne a všetci vieme, že čas sú peniaze.
A ešte niečo ste mali spraviť, pretože máte absolútnu väčšinu. Jednoducho mali ste zmeniť formulácie typu vláda podporí, vláda bude požadovať, vláda sa zameria, na slovné spojenie vláda urobí, vláda realizuje. Za výsledky tejto vlády je a bude zodpovedný jedine SMER a predseda vlády, pán Robert Fico. Nepomôže rozkladať zodpovednosť na nový národný front, ani cirkvi, ani odbory, ani záhradkári, ani hasiči, ani rybári, ani chovatelia poštových holubov jednoducho nebudú tí, na ktorých sa budete môcť vyhovárať.
Občania a hlavne vaši voliči majú právo očakávať, že splníte všetko. Opakujem, všetko, čo ste im sľúbili vo volebnom programe, vo vašom programovom zameraní, vo volebnom programe SMER-u. Programové vyhlásenie vlády ani ja, ani moji kolegovia z KDH, samozrejme, nemôžme podporiť. Programové vyhlásenie nepodporím i preto, že ak by ste chceli splniť všetko, čo ste sľúbili, tak na to potrebujete peniaze. Ja vidím, že máte naozaj veľké pokušenie siahnuť na úspory občanov v druhom pilieri. To nie je dobrá cesta. To je jednoducho socialistické smerovanie. Ja dávam druhému pilieru rok, najviac dva.
Pán Fico tu obhajoval tie dôvody, prečo treba robiť niečo s druhým pilierom, a hovoril, že občania nepoznajú druhý pilier. Nevedia, ako je to s dedením v druhom pilieri. Ja musím povedať, že som si istý, že občania o druhom pilieri vedia presne to, čo o prvom pilieri. Tu bola zmienka, či sa to dedí, nededí, pán exminister Mihál hovoril o sirotách a vdovách. A ja sa pýtam, v prvom pilieri sa niečo dedí? Vy ste ukázali starosť o zomrelých, zosnulých, jednoducho, ja som si istý, že tí po smrti budú mať iné starosti. Budú hľadať hodnoty, ktoré ani moľ, ani hrdza nezožerie, a jednoducho každý si nájde tam, čo si tam poslal.
Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi teraz pár slov k energetike. Tak ako celý návrh programového vyhlásenia je deklaratívny, neobsahuje merateľné, kontrolovateľné ciele, tak je to aj v tejto oblasti, ale, bohužiaľ, tu sú aj mnohé protichodné vyjadrenia. Vo volebnom programe SMER sa píše: "Vo volebnom programe v oblasti energetiky vláda nadviaže na predchádzajúci program z roku 2006, podľa ktorého sa energetika stala prioritou." V programovom vyhlásení vlády už je posun: "V oblasti energetiky vláda nadviaže na stratégiu energetickej bezpečnosti z roku 2008." Jednoducho, aj keď je tam dvojročný posun na to, na čo chcete nadväzovať, nie je mi celkom jasné, prečo chcete nadväzovať na tento dokument z roku 2008, ktorý je už vzhľadom na vývoj za posledné štyri roky v mnohých ohľadoch prekonaný.
Chýba mi tu tiež zmienka o prioritnej aktualizácii dokumentu Energetická politika Slovenskej republiky. Tá posledná verzia bola schválená 11. januára 2006 uznesením vlády č. 29 z roku 2006 a následná aktualizácia mala byť predložená do vlády v jedenástom mesiaci, teda v novembri 2011, avšak kvôli predčasným voľbám k tomu nedošlo. V Energetickej politike sa píše, že je vypracovaná v zmysle zákona o energetike na obdobie 25 rokov. Ministerstvo hospodárstva bude energetickú politiku aktualizovať minimálne každý piaty rok s prihliadnutím na zmeny faktorov, ktoré na energetickú politiku majú priamy alebo nepriamy vplyv.
V programovom vyhlásení sa ďalej uvádza: "Vláda podporí tvorbu novej energetickej architektúry, vychádzajúc z jednotnej energetickej politiky Európskej únie. Energetická politika pre Európu bola publikovaná 10. 1. 2007 v Bruseli ako oznámenie Komisie Európskych spoločenstiev, Európskej rade a Európskemu parlamentu. Teda je to už päť rokov. Hovoríte o podpore novej energetickej architektúry, vychádzajúc z jednotnej energetickej politiky. Nuž, ja nie som si celkom istý, či vôbec existuje alebo bude existovať nejaká jednotná architektúra, viď napríklad úplne rozdielny prístup k využívaniu jadrovej energie v krajinách Európskej únie.
Je pravdou, že existujú viaceré dokumenty ohľadne jednotnej stratégie pri budovaní prenosových sietí, aj keď otázkou zostáva, kto nakoniec zaplatí výstavbu nových transkontinentálnych vedení, ktoré asi najviac potrebujú Nemci. Všetky však nebudú na území Nemecka. A už teraz je s tým problém, mám na mysli nemecké využívanie českých a poľských prenosových sietí, ktoré tlačia elektrinu vyrobenú veterníkmi na severe ku spotrebiteľom na juhu. Ich vlastná sieť to celkom nezvláda a niekedy to hraničí s veľkým rizikom. Teda pre Slovensko je veľmi dôležité mať vypracovanú aktuálnu vlastnú energetickú politiku ako podmnožinu európskej, ale životaschopnú vlastnú, ktorá popíše zámery vlády v oblasti budovania zdrojov, ich skladby, prenosových sietí v severojužnom, západovýchodnom smere a ich pripojenie na susedné štáty. V tejto dobe je to dôležité aj preto, aby v prípade nepredvídateľných udalostí na trhu s elektrickou energiou bolo Slovensko pripravené a malo dostatok zdrojov.
Tu však konštatujem, že v programovom vyhlásení je naozaj významný posun oproti volebnému programu SMER-u. Keď vo volebnom programe hovoríte o energetickej bezpečnosti, v navrhovanom vládnom programe o tom, že vláda vytvorí podmienky pre sebestačnosť a proexportnú schopnosť vo výrobe elektriny. Nie som proti. V tejto súvislosti uvádzate, že vláda urýchli pripravenosť na výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a využije všetky možnosti na zdynamizovanie dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. A tu vidím výrazný posun od vášho volebného programu, v ktorom sa uvádza: "Vláda urýchli výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice." Teda držte sa volebného programu. Urýchlite, začnite výstavbu, nie pripravenosť na výstavbu. A očakával som, že predstavíte model financovania tohto projektu. Pýtam sa teda, aké to budú zdroje? Verejné, privátne, mix alebo nakoniec žiadne?
Chcem pripomenúť, že i vláda Ivety Radičovej mala v programovom vyhlásení podporu projektu výstavby jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ale iba pod podmienkou súkromnej investície bez ďalšej účasti štátu. Som rád, že na rozdiel od volebného programu ste v programovom vyhlásení nezabudli na jadrovú bezpečnosť pri využívaní jadrovej energetiky. KDH podporuje využívanie jadrovej energie, budovanie nových bezpečných jadrovo-energetických zdrojov, avšak pri zachovaní aktuálnych bezpečnostných požiadaviek a štandardov a súčasného zaistenia bezpečného spracovania rádioaktívnych odpadov a dlhodobého bezpečného skladovania vyhoreného jadrového paliva.
Vo vašom programovom vyhlásení nie je ani zmienka o takej dôležitej podmienky rozvoja jadrovej energetiky, ako je záverečná alebo zadná časť palivového cyklu. Vláde chcem aj pripomenúť, že nesmie zabúdať, že do päť rokov budeme musieť predĺžiť licenciu na V2 a to bude spolu so spustením Mochoviec hlavná výzva aj v kontexte politickej diskusie v Európskej únii o výsledkoch záťažových testov a možných následných opatrení, ktoré v oblasti jadrovej a prevádzkovej bezpečnosti ako doporučenia alebo záväzné dokumenty iste prídu.
Naozaj oceňujem, že využijete všetky možnosti na zdynamizovanie dostavby tretieho a štvrtého bloku. Aj preto by bolo dobré nastaviť korektné vzťahy s majoritným vlastníkom Slovenských elektrární a posilniť finančne a personálne Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.
V programovom vyhlásení ďalej uvádzate, že: "Slovenská republika sa vzhľadom na svoju geografickú polohu môže stať dôležitým článkom pri zaistení energetickej stability a bezpečnosti nielen svojho územia, ale aj Európskej únie." Celkom nerozumiem tejto deklarácii, pretože Slovenská republika s ohľadom na geografickú polohu a existujúce prepojenia medzištátne už aj teraz je dôležitým článkom európskeho energetického systému. Ak sa ním len môže stať, teda podľa vás, mala by vláda uviesť aspoň kľúčové opatrenia, ktoré realizuje, aby sa ním Slovenská republika stala. Je dobré, ak si vláda Roberta Fica osvojila, alebo nasleduje záväzok predchádzajúcej vlády v posilnení bezpečnosti dodávok budovaním prepojení s plynárenskými sieťami vrátane využívania plynu LNG a s elektrizačnými sústavami okolitých krajín.
Tu treba konštatovať, že i v programovom vyhlásení predchádzajúcej vlády bolo záväzné, stanovené vybudovanie severojužného plynárenského prepojenia spájajúceho LNG terminály v Chorvátsku a v Poľsku, prechádzajú cez všetky krajiny V4, čím sa
vytvorí možnosť prepojenia Slovenska k takým významným plynárenským projektom ako je Nabucco, South Stream a podobne. Dôležitým faktom je, že 9. 11. 2011 bola vytvorená pod záštitou Európskej komisie pracovná komisia na vysokej úrovni, ktorej členom je aj Slovenská republika, a výsledkom jej práce je podpis memoranda týkajúceho sa severojužných energetických prepojení, ktorého súčasťou je i akčný plán pre všetky sektory v oblasti elektroenergetiky, plynu i ropy. Tento plán zahrňuje päť veľkých projektov medzištátnych energetických prepojení a nová vláda má už podmienky pre posilnenie bezpečnosti dodávok energie, vytvorené predchádzajúcou vládou.
Chcem tiež konštatovať, že vo vašom programovom vyhlásení úplne absentuje vyjadrenie vlády k ropovodu Bratislava - Schwechat, ktoré minulá vláda podporovala za dodržania podmienky, že trasa ropovodu musí ísť mimo Žitný ostrov.
No, a teraz k tomu rozporu hlavnému. Implementácia tretieho liberalizačného energetického balíčka EÚ. Implementáciou tohto balíčka chcete podstatne rozšíriť právomoci štátu v oblasti dohľadu nad regulovanými subjektami. To snáď nemyslíte vážne. Jednoducho tretí liberalizačný balíček, už ako hovorí jeho názov, je o ďalšej liberalizácii trhov s energiami v EÚ, teda aj o znižovaní ingerencie štátu a súčasnom posilňovaní nezávislosti regulačných úradov. A práve rozširovanie právomocí štátu v dohľade nad regulovanými subjektami je úplne v rozpore s týmto tretím energetickým balíčkom a môže vytvoriť podmienky na to, aby sa u nás liberalizácia trhu zastavila a štát čelil narastajúcemu počtu súdnych a arbitrážnych konaní kvôli zlej regulácii. Tiež by som uvítal konštatáciu, že transpozícia takzvaného tretieho energetického balíčka je priamo podmienená prijatím nového zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach.
Sľubujete tiež, že vláda vytvorí podmienky, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mal dostatočné nástroje na preverenie nákladovej štruktúry regulovaných subjektov, no a toto podľa mňa, že vláda vytvorí podmienky, aby ÚRSO mal dostatočné nástroje, má len deklaratívny charakter bez praktického významu, pretože ÚRSO má nástroje na preverenie nákladovej štruktúry. Pán premiér, nedajte sa húpať pánovi Holienčíkovi. Súčasný systém regulácie metódou price-cap však stanovuje maximálnu cenu a bolo by dobré možno uvažovať o zmene systému regulácie.
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov bude musieť byť prísne diferencovaná. Budovanie elektrární na biomasu nezodpovedá reálnym podmienkam Slovenska. Chcem pripomenúť, že prioritou KDH v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií, samozrejme, za podmienky ekologickej udržateľnosti a ekonomickej efektívnosti je podpora programov na využívanie biomasy, ktorá okrem efektívneho zdroja energie predstavuje veľký potenciál pre zamestnanie nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Poľnohospodársku biomasu, hlavne slamu, odporúčam využívať v lokálnych podmienkach ako zdroj na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, skleníky, v zdrojoch s výkonom do 10 MW tepelných. Bohužiaľ, v prípade obnoviteľných zdrojov úplne absentuje zmienka, hlavne pri biomase, o podpore jej využitia v teplárenstve.
Tak ako vy deklarujete, chcem vás ubezpečiť, že i my podporujeme dôsledné presadzovanie záujmov štátu v energetických podnikoch s účasťou štátu. Avšak prehlásenie, že v oblasti energetiky a sieťových odvetví bude vláda tlmiť nepriaznivé dôsledky netransparentnej a chybnej privatizácie, ste si mohli odpustiť.
Je po voľbách a stačilo, keď ste kopali do strategických investorov vo volebnom programe a o transparentnosti tendrov vašej predchádzajúcej vlády radšej pomlčím. Chcem vás ubezpečiť, že vstup strategického partnera do slovenských elektrární bol transparentný a naozaj vyhral ten subjekt, ktorý ponúkol najviac. Bol tam váš poslanec Maroš Kondrót v komisii ministra a nikde nehovoril o tom, že by bol ten tender nejaký netransparentný alebo nečestný, jednoducho, on sa zdržal hlasovania, ale len z toho dôvodu, že je proti vstupu strategického partnera ako takému. Odporúčam vám teda naozaj mať korektné vzťahy so strategickými investormi aj z toho dôvodu, že jeden je naozaj dominantný pri dostavbe tretieho a štvrtého bloku. A o tom, že i KDH je za dôsledné presadzovanie záujmov štátu v energetických podnikoch, sa presvedčíte ešte na tejto schôdzi.
Záverom chcem konštatovať, že ma tiež mrzí tá skutočnosť, že v celom dokumente nie je ani zmienka o tom, že Slovenská republika je členom viacerých inštitúcií zriadených Európskou komisiou pre energetiku a medzinárodných organizácií ako sú ECD, OECD, AEIE, AIE a ďalšie. Z toho vyplývajú pre Slovenskú republiku záväzky a potreby koordinovaného postupu pri budovaní medzištátnych prepojení a riadení energetických sietí a nezohľadnenie takéhoto závažného faktu je veľkým nedostatkom dokumentu.
Programové vyhlásenie vlády ani ja, ani moji kolegovia z KDH, samozrejme, nemôžme podporiť. Dokonca vám ani tak ako šéf strany-nestrany nedržíme palce a verím, že ho nepodporia ani tí poslanci zo SaS, ktorí vám predčasne otvorili dvere k moci. Je však isté, že tým, ktorým sa páči, by ho mali podporiť. No, sám som zvedavý na záverečné hlasovanie.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis