Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.10.2014 o 15:36 hod.

Ing.

Svetlana Pavlovičová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.11.2015 11:21 - 11:21 hod.

Svetlana Pavlovičová
Ďakujem veľmi pekne. Kvôli záznamu, pán predseda, hlasovanie č. 187, parlamentná tlač 1731, zariadenie ma vykázalo, že som nehlasovala, avšak hlasovala som za.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2015 10:35 - 10:35 hod.

Svetlana Pavlovičová

52.
Ďakujem veľmi pekne. Kvôli záznamu, vážené kolegyne, kolegovia, v pozmeňujúcom návrhu pani Šedivcovej, Pavlovičovej a Vittekovej v prípade, ak bol prednesený nesprávny zákon v čl. II, konkrétne 446/2010 Z. z., správne má byť zákon č. 546/2010 Z. z. Ďakujem veľmi pekne, poprosím dať do záznamu.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2015 9:52 - 9:56 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis

32.
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som vám predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Šedivcovej, Pavlovičovej, Vittekovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1471.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z, zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 456/2010 Z. z. (pozn. red.: správne má byť – "č. 546/2010 Z. z."), zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 179 ods. 4 sa slovo "nespôsobí" nahrádza slovom "spôsobí".".
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti. Zároveň je potrebné navrhovanú zmenu premietnuť aj v názve zákona.
Odôvodnenie: Účelom pozmeňujúceho návrhu je oprava zrejmej chyby v znení § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka, kde má byť namiesto negácie "nespôsobí" správne použitý výraz "spôsobí".
Ďakujem, skončila som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2015 9:50 - 9:51 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister. Dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1471.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporučili Národnej rade schváliť, respektíve výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh neprerokoval z dôvodu, že nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie.
Z uznesení výborov vyplynul jeden doplňujúci návrh, ktorý je uvedený v časti IV spoločnej správy. Tento návrh gestorský výbor odporúča schváliť a rovnako odporúča schváliť aj zákon ako celok.
Vážená pani predsedajúca skončila som, poprosím, otvorte rozpravu a hlásim sa ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2015 14:16 - 14:17 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis

46.

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, ja som si vypočula vaše vystúpenie a dovolím si zareagovať. To, či je výhodnejšie byť v II. pilieri, sa skutočne treba opýtať aj terajších dôchodcov, ktorí dostávajú pravidelne každý mesiac dôchodok a skutočne s tými, s ktorými som sa ja stretla, naozaj sa cítia podvedení, pretože minimálne, keď vstupovali do II. piliera, tak bolo im sľúbené niečo úplne iné. Samozrejme, že sprostredkovatelia boli určite finančne motivovaní a častokrát odborne nie zdatní. A ja sa možno aj teraz pýtam, prečo by mal štát kompenzovať nesprávne a rizikové rozhodnutie konkrétneho občana a možno tu niekomu vadí aj to, že sme sociálni a solidárni. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2015 10:08 - 10:10 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím zhodnotiť aj trošku s nadhľadom aj túto správu. Naozaj Slovensko prvýkrát riadne implementovalo v plnom rozsahu toto programové obdobie, ktoré bolo v období 2007 až 2013, predtým v podstate sme mali možnosť zapojiť sa do čerpania eurofondov len prostredníctvom skráteného programovacieho obdobia alebo to boli predvstupové fondy. Ja sa možno pýtam, aké legislatívne nástroje boli prijaté v období rokov 2002 – 2004/2005, keď sme nemali ani zákon, ktorý jasne špecifikoval podmienky čerpania eurofondov, neboli jasne stanovené kompetencie zodpovednosti riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, ale aj napriek tomu si dovolím zhodnotiť toto programovacie obdobie. Samozrejme, to vysvedčenie teda, aký objem finančných prostriedkov bol vyčerpaný, aké sú korekcie, to nám príde v určitom čase, ale určite za toto programovacie obdobie sa jednoznačne vybudovali štruktúry ľudí, sú tuná odborníci, ktorí majú obrovské skúsenosti jednak z procesu prípravy výziev, každá výzva je zverejnená aj na proces pripomienkovania a v podstate každý jeden z nás má túto možnosť zapojiť sa do konkrétnych výziev, keď cíti nejakú ujmu, že teda konkrétna výzva nemá správne nastavenie. Ale naozaj za to zdĺhavé obdobie máme vybudované štruktúry, sú tuná sprostredkovateľské orgány, riadiace orgány, odborníci, sprístupnili sme elektronizáciu podávania výziev, je jednoduchšia komunikácia s príjemcami, so žiadateľmi, s riadiacim orgánom. A ja som presvedčená, že aj keď sa urobili niektoré chyby, tak sa z nich treba ponaučiť a treba urobiť maximum preto, aby terajšie bežiace programovacie obdobie bolo pre nás ešte atraktívnejšie, výhodnejšie a aby sme vlastne posunuli celé to Slovensko dopredu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2015 18:35 - 18:37 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, vypočula som si naozaj celý váš diskusný príspevok, urobila som si aj pár poznámok, ale naozaj, nedá mi súhlasiť s tým, že zodpovedný za čerpanie eurofondov je Robert Fico a vláda Slovenskej republiky. Všetci veľmi dobre vieme, že je viacero aspektov, ktoré nám vstupujú do celého toho balíka, do celého procesu a hádam najdôležitejší sú tu príjemcovia. A častokrát príjemcovia naozaj nezvládajú tú svoju pozíciu. Nedokážu riadne a načas doručiť na riadiaci orgán ani samotnú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, opakovane predlžujú proces verejného obstarávania, ktorý je opakovane s chybami. Pri samotnom procese kontroly i častokrát sú zrealizované stavebné úkony práce, technológie rozdielne s tým, čo mali naplánované. Snáď by bolo vhodné sústrediť sa možno aj na toto aktuálne programovacie obdobie a Slovenská republika bola jednou medzi prvými piatimi krajinami, ktoré podpísali partnerskú dohodu s Európskou komisiou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2015 14:30 - 14:32 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Takže dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
No, vydýchajte sa. Nech sa páči.

Pavlovičová, Svetlana, poslankyňa NR SR
Dovoľte mi, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru v súlade s § 73 podala v prvom čítaní spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, naozaj, vydýchajte sa trošku, no. A medzitým by som chcela pozdraviť študentov z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vitajte v Národnej rade! (Potlesk.)
Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

Pavlovičová, Svetlana, poslankyňa NR SR
... Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a to do 30 dní, resp. 32 dní od jeho prerokovania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.2.2015 18:23 - 18:25 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1337 z 15. decembra 2014 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, tlač 1325, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie do 23. januára 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy dňa 20. januára 2015. Uznesením č. 319 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy.
Gestorský výbor prerokoval túto správu o prerokovaní predmetného návrhu a uznesením č. 325 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a poveril ma vystúpiť na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.10.2014 15:36 - 15:41 hod.

Svetlana Pavlovičová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1296 z 10. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v časti IV spoločnej správy spolu s odporúčaniami gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 86 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 296 zo 14. októbra 2014.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky,
Poprosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis