Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.3.2013 o 16:39 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

26.3.2013 16:39 - 16:41 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k predmetnému návrhu. Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený zákon spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
A, ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi predpismi Európskej únie.
Predložený návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť a životné prostredie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave doporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 403 z 25. februára 2013 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2013 14:37 - 14:38 hod.

Vladimír Baláž
Myslím si, že je to veľmi zlá a neadekvátna debata.
A druhý bod. Máte niečo proti doktorom? (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2012 12:04 - 12:05 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Drahý kolega Kuffa, vy ste to úplne perfektne zakončili potom, lebo ste to povedali, tak ako to je v kostole, lebo to tak asi aj vyzerá. To sú zmätené tie veci všetky, o ktorých hovoríte. Viete, ja vás rád počúvam. Ale to nevedie k ničomu. Treba sa pripraviť na to a rozprávať, ak chcete rozprávať o liekoch, o kvalite pridaného života, koľko to stojí, ako to vidieť, čo sa vlastne deje v tom. Ale vy máte len také pocity z toho celého života, ktorý popri vás plynie. Máte, povedzme, dobrý, správny zmysel pre život, ale nevidíte ten problém, vlastne mu absolútne nerozumiete. A to je tá katastrofa tých vystúpení potom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2012 12:08 - 12:11 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spoločný spravodajca a predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač č. 143, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorsky výbor pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona, ktorý je uvedený ako tlač 143, podáva Národnej rade ako gestorsky výbor v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 25. júla 2012 po prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorsky výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi týchto výborov, a výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 4. septembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, uznesenie č. 81 zo 4. septembra 2012. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 11. septembra 2012 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Je to uznesenie č. 17 z 11. septembra 2012.
Z uznesením výborov vyplýva celkovo 44 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorsky výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pani predsedajúca, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

25.7.2012 17:01 - 17:01 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, pričom za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsať dva dní od prerokovania zákona v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

25.7.2012 17:01 - 17:01 hod.

Vladimír Baláž
Pán predseda, prosím, v našej rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Alojz Hlina, ale, myslím, že žiadny nejaký procedurálny alebo pozmeňujúci návrh nedal. Takže prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) posunúť daný návrh do druhého čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.7.2012 14:12 - 14:14 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, dámy, páni, v súlade s rokovacím poriadkom a v súlade s § 73 ods. 1 som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako spravodajca k vládnemu návrhu zákona.
Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z.. Predložený návrh obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie, uvádza v dôvodovej správe. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh nezakladá požiadavky na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, štátny rozpočet a zamestnanosť, ani na životné prostredie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí tento predmetný zákon do druhého čítania.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa zákon pridelil na ďalšie prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do tridsiatich dní a gestorský výbor do tridsiatich dvoch dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2012 10:49 - 10:50 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Nedá mi sa neozvať na tie koncové nemocnice, samozrejme, keď tu je to smerované na mňa. Ja si myslím, že to je každému absolútne jasné, že tie koncové nemocnice v súčasnosti plátajú dieru, alebo poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť ako jediné. Je to len obraz toho, čo sa tu vlastne deje.
Ale chcel by som to troštičku zvrtnúť inakšie. Keď sa my dívame na to, tak celý ten systém, môžme povedať, že bude deregulovaný, že trh rozhodne, to znamená, že poisťovne si vyberú z toho, z tých poskytovateľov, ktorý to poskytuje lepšie, lacnejšie a že takto to bude fungovať. To bola tá predstava, podľa mňa, ktorá tu bola dodaná do tohto štátu. Ale to v tomto štáte takto jednoducho nefungovalo. To všetci, ktorí sa s tým zaoberáme, vieme. Vybrali sa z toho hrozienka, ktoré sú dobré, na štát sa ponechalo len to, čo je extrémne finančne náročné. Alokácia zdrojov bola absolútne zle urobená. No ak zničíme tie veľké fakultné nemocnice, prestane sa poskytovať, a univerzitné, prestane sa poskytovať zdravotná starostlivosť na Slovensku. Nech si akokoľvek vážim všetkých kolegov, kolegyne, sestry a kohokoľvek v tých ostatných nemocniciach, to je úplne jasné. Proste ten systém sa rozbil do takého, do takého tvaru, že bez toho to nejde. Takže ja si myslím, že to musí byť úplne každému jasné, kto má dobrú vieru v tom, aby sme naším ľuďom mohli poskytnúť zdravotnú starostlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2012 9:22 - 9:22 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Dámy a páni, dobré ráno. Pán poslanec, ja by som chcel iba povedať, že rozprávate o koncovej sieti z vášho hľadiska lekára a nerozumiete tomu, že prečo je to tak urobené. Tomu ja naozaj celkom dobre nerozumiem. Na Slovensku je absolútne rozbitá sieť zdravotníckych zariadení. Každý z nás, každý z nás, každý náš známy, keď niečo potrebuje, tak vybavuje, aby sa dostal do tej takzvanej koncovej nemocnice. Koncová nemocnica je jediná nemocnica, ktorá poskytuje komplexnú vyššiu zdravotnú starostlivosť. Ak jej nedáme možnosť, aby vychovávala svoje kádre, sústreďovala výchovu nových lekárov, tak slovenské zdravotníctvo jednoducho skolabuje. Táto vsuvka v zákone je tam jednoducho preto, že vy ste ju z neznámych dôvodov zrušili. Ani nechcem o nich ďalej špekulovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2012 10:05 - 10:20 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Pán predseda, dámy a páni, tie riešenia v zdravotníctve za tej predchádzajúcej vlády, to bolo, nieže nesúhlasia poslanci strany SMER alebo odborníci za SMER, lebo s tým nesúhlasil nikto vlastne. Tak to aj dopadlo. Celá zdravotnícka obec, obyvatelia tohto štátu proste nesúhlasili s tým. Jednak to nikto poriadne nikomu nevysvetlil, čo vlastne chcete, ako ste chceli robiť akciové spoločnosti z nemocníc, keď ste nemali pripravené financovanie, aký ste mali plán. Ak ste mali plán vytvoriť tri veľké nemocnice, mali ste to povedať. Proste ešte raz, nikto to nechcel, nikto tomu nerozumel, napriek tomu ste to urobili.
Čo sa týka tých nemocníc a ich zadlžovania a tak ďalej, nechcem tu rozprávať dlho. Je to veľmi odborná téma, ale aby bolo jasné, my by sme sa mali pozrieť na alokáciu zdrojov, nielen na to, či sa zadlžuje nemocnica, ale aj tam, kde pravicová vláda rozdala všetky tie čerešne zo zdravotníctva, kde sa teraz robí ten veľký biznis, kde sú zazmluvnené poisťovne absolútne perfektne. To je ďalšia vec.
DRG. DRG je vec, ktorá sa v Nemecku zavádzala 11 rokov. To nie je vec, ktorá sa dá urobiť hneď. A nedá sa o DRG hovoriť to, že operácia žlčníka v Banskej Bystrici, by som povedal, a v Brezne bude za iné peniaze. Viete, teraz sa platí tzv. prípad. Takže tam sú zohľadnené tie ceny, ktoré sú tu teraz, pretože v Brezne napr. nebudú operovať ja neviem rakovinu pankreasu.
Takže, viete, nedá sa proste demagogicky povedať na malom priestore to, že táto vláda by s tým nechcela robiť. Som o tom presvedčený, že práve táto vláda s tým bude chcieť niečo robiť. A budeme sa snažiť tým ľuďom vysvetliť, že chceme dostať to zdravotníctvo tam, aby naozaj bolo dostupné pre široké vrstvy ľudí.
Skryt prepis