Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.6.2019 o 14:36 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 14:36 - 14:39 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podpredseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v mene výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport predložil ako spravodajca stanovisko k tejto tlači č. 1546.
V súlade s tým § 73, pokračujem, zákona o rokovacom poriadku, teda som bol určený a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z tohto § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor celkom prirodzene navrhujem výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, dovoľte mi ešte, ak bude zákon predložený, že by sme o ňom hlasovali, hlasovali zajtra o 11.00 hod., prípadne o 17.00 hod., neviem, ako nám to vyjde.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

24.6.2019 10:09 - 10:09 hod.

Dušan Čaplovič
Ďakujem veľmi pekne. Ja som zabudol povedať, že odporúčam, aby sme o tomto návrhu poslancov zákona hlasovali zajtra o 11.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 10:08 - 10:12 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ako spravodajcovi predložiť spoločnú správu pod č. 1343a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na, pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. mája 2019 č. 1860 za uzniesla prerokovať návrh, tento návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady pre..., Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Tibora Bernaťáka, Jaroslava Pašku a Antona Hrnka zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijali uznesenie, keďže návrhy uznesení nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 224 z 11. júna 2019 odporúča návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenej zmene s odporúčaním ju schváliť.
Napokon gestorský výbor odporúča návrh spomínaných poslancov schváliť.
Predmetná spoločná správa správa výborov k tlači 1343a bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (teda gestorský výbor) z 18. júna 2019 pod číslom 231.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o tomto výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

21.5.2019 15:51 - 15:54 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene nášho školského gesčného výboru v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, kde som bol určený naším výborom predložiť spoločnú správu za náš výbor, tlač 1343. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z uvedeného § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do nasledujúceho 18. júna 2019.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

11.9.2018 14:16 - 14:23 hod.

Dušan Čaplovič
Hlasovanie navrhujem o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 13:33 - 13:38 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu gesčného výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač č. 1046. Národná rada Slovenskej republiky schválila uvedený zákon dňa 19. júna 2018 v znení, ktoré bolo predložené.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil tento návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory prerokovali uvedený zákon a k návrhu prezidenta Slovenskej republiky obsiahnutého v jeho rozhodnutí, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok, zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru zo dňa 4. septembra 2018 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 10. septembra 2018 uznesením č. 168 odporučil uvedený zákon schváliť a zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona v znení pozmeňujúceho návrhu uvedený, uvedený v čl. II spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pozmeňujúcom návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uvedeného v časti II s odporúčaním gestorského výboru schváliť a
2. o zákone z 19. júna 2018 o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač č. 1046, ako celku v znení pozmeňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením gestorského výboru č. 175 z 10. septembra 2018. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som svoje vystúpenie a prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie otázky 14.6.2018 14:09 - 14:14 hod.

Dušan Čaplovič
Ja by som len samozrejme už nechcel ďalšie doplnenia. Len by som chcel konštatovať, že nemusím súhlasiť a nesúhlasím s mnohými názormi na summite prezidenta Trumpa, ale s jedným musím súhlasiť, keď povedal, že je dôležité, aby G7 sa doplnila opäť o Ruskú federáciu. Lebo len v dialógu je možné dosiahnuť v podstate pokrok. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2018 14:08 - 14:08 hod.

Dušan Čaplovič
Ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi podpredsedovi vlády za odpoveď a samozrejme súčasne, aby to tlmočil aj pánovi predsedovi vlády, a súčasne sa ospravedlňujem, že som urobil z veľkého Kima, z predsedu vlády prezidenta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2018 12:25 - 12:30 hod.

Dušan Čaplovič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi ako spravodajcovi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač číslo 950. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2018 č. 1148 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona prirodzene nerokovali.
Gestorský výbor v časti rímska II konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K rímskej III. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 391 z 5. júna 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 283 zo 7. júna 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 156 z 11. júna 2018 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy, ktorú máte na poslaneckých laviciach. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 63 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
K rímskej V. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport gestorským výborom z 12. júna 2018 pod č. 166.
Týmto uznesením výbor mňa zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Aj sa najmä po vystúpení môjho kolegu, predsedu výboru, ktorý predloží druhú spoločnú správu, budeme môcť bez obáv otvoriť rozpravu, pán predsedajúci. Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 19:40 - 19:40 hod.

Dušan Čaplovič
Pán poslanec Galek, opýtajte sa, koľko hektárov má pani ministerka, a opýtajte sa, koľko hektárov vlastní pán Zsolt Simon a pán Fecko. A budete vidieť ten rozdiel, čo získali legitímne, ja neviem, či nelegitímne, ja to môžem tiež takto povedať, v minulom období okradli tento štát.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.) Myslím to vážne.
Skryt prepis