Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.6.2018 o 10:04 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 14.6.2018 10:04 - 10:13 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, ja sa skúsim čo najviac udisciplinovať, lebo diskusia je zložitá a mám v sebe celý rad tých protichodných pohľadov na veci. Ale hlavne teda chcem zvýrazniť to, že zmyslom tejto, táto diskusia generuje tým, že vo výbore sme sa dostali k niektorým zásadných informáciám okolo nedobrej atmosféry napríklad vo Fonde na podporu národnostných menšín, ale samozrejme potom každý máme rôzny typ sociálnej skúsenosti a bezprostrednej skúsenosti aj s fungovaním ďalších fondov, predovšetkým fondov na podporu umenia, ale aj Audiovizuálneho fondu.
Samozrejme tie štandardy toho typu, že vždy tí neúspešní a tak ďalej, sú samozrejmé, problém je, že otázka kritérií. Ale to, čo je najdôležitejšie, čo zatiaľ neodznelo v diskusii, všetci hovoríme, že chceme chrániť občanov a teda hlavne realizovať našu, našu právomoc, ktorú nám stanovuje rokovací poriadok, dokonca ústava čiastočne, že máme kontrolovať, ako sa užívajú prostriedky zo štátneho rozpočtu. A teraz ale ani nikto nerozpráva o tom teda, aký je mechanizmus tej kontroly. Ako reálne, ako chceme kontrolovať? Veď my tu máme nejaký vytvorený mechanizmus, všetky fondy, áno, je to dobré, fajn, len takto to nejde. No tak ale kde je esencia toho problému potom, že čo môžme zlepšiť?
Je jasné, že ten problém subjektívneho a objektívneho pohľadu tu bude furt, ten neodstránime, ten tu je. Teraz ide o to, do akej miery chceme cizelovať existujúci systém technicky, aby sme prípadne niektorým veciam, ktoré vidíme, vedeli zabrániť a vedeli zároveň, že ten nový systém, ktorý vytvoríme, nebude generovať nový typ problémov, ktoré bude treba riešiť.
To znamená, ja tam vidím ten zásadný problém v tej pozícii, že my sme urobili u fondov čosi, čo nikde inde nemáme pri využívaní verejných peňazí. My sme ich absolútne odštátnili. Fondy spravujú dneska kompletne všetky kultúrne peniaze. Ide o 30 miliónov, ktoré sú určené na podporu neštátnej kultúry. Samozrejme, to je vždy ten zásadný problém, pretože naozaj tá kultúra je veľmi špecifická a stanovovať hodnotu kultúrneho diela je nesmierne dôležité a vždy vieme, spoločnosť je častokrát rozvrstvená, rôzne typy spoločnosti preferujú rôzne typy umenia a tak ďalej. Takže to sú úplné štandardy a s tým sa nedá robiť nič. Ale politicky, čo môžme urobiť, je, aby sme prípadne zabránili možným excesom, ktoré už sú viditeľné. A ja osobne teda vidím jeden z tých rozmerov, že predovšetkým sledujem úlohu nášho výboru, do akej miery, ktorým sme špecifickým odborným orgánom Národnej rady, ktorý má garantovať ono používanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, aké má k dispozícii nástroje, čo ten výbor reálne môže urobiť. A keď nie, sa pýtam, kto iný môže niečo reálne urobiť. Je úplne jasné, že kontrolu fondov v technickej veci, či dodrží literu zákona ako takú, môže vykonať aj NKÚ. Ale nebude nikdy sledovať vecnosť, nikdy nebude posudzovať NKÚ, či je ten projekt dobrý alebo nie je dobrý a podobne. To proste nespraví. Čiže tá kontrola musí byť špecifická.
Jediná šanca, ktorú ja vidím, je previazať to trošku, že nie tie práva a tej komisia, ktorú sa ad hoc vyberie, ktorá tam je a vyberá to, sú v podstate absolútne a sú následne nekon-trolo-va-teľné z hľadiska vecnosti a z hľadiska ale aj umeleckej hodnotovosti veci. Lebo v zásade ďalší problém je, a to aj diskusia medzi liberálnym a inými: vôbec je nárok na kultúrnu politiku štátu? Existuje také niečo?
Je faktom, že tu schvaľujeme v Národnej rade, v časti, keď schvaľujeme programové vyhlásenie vlády, tak aj hovoríme, aké priorita má vláda v kultúre. Do akej miery ale má potom vláda aj Národná rada, keď peniaze kompletne odovzdáme do samosprávnej neštátnej formy, do akej miery má oné priority stanovovať a do iste miery aj následne kontrolovať? Kto určí a ako?
Akonáhle urobíme fondy, urobíme tú jednu skupiny, iba tí ľudia, ktorí tam sú a ich hodnotový systém, ich estetický systém, ich hodnoty, ktoré majú, tie sú v tejto polohe absolútne. Pretože my nemáme zadané základné veci, čo majú hodnotiť. Pozrite si zákon o fondoch, nemáte tam skoro nič. Ak niekde vznikajú tie mechanizmy pre jednotlivé odborné komisie, tak sú len vo vnútorných predpisoch, v štatútoch, ale to sú interné normatívne smernice, ktoré nikoho nezaväzujú, okrem orgánov, vnútorných orgánov fondu. Ani pre tie kontrolné orgány, do iste miery samozrejme signifikantné sú, ale zásadné nie. Pretože všeobecne záväzných právnym predpisom naozaj je iba náš zákon, právna norma.
To znamená, že asi pravdepodobne aj v našom výbore budeme musieť na veci pozerať komplexne. Trošku možno predbiehame touto diskusiou, keďže práve ideme vykonať prieskum do Audiovizuálneho fondu a prípadne aj do Fondu na podporu umenia. Takže pravdepodobne potom je na nás všetkých, že či sa nám podarí nájsť, samozrejme nie v konfrontačnej atmosfére, ale musíme naozaj hľadať zhodu, musíme hľadať priority, kde sa vieme zhodnúť a musíme nájsť aj vyvážený priestor medzi pozíciou ministerstva kultúry, ktoré je reálne zodpovedné, zodpovedá parlamentu, každý sa môžme pani ministerky čokoľvek pýtať, môžeme jej dávať, ju interpelovať, môžeme na výbore veľmi odborne špecificky rozprávať a pýtať sa na veci, čiže asi musíme vytvoriť nejaký mechanizmus. Nie je možné, aby tieto fondy v podstate pracovali anonymne. Ony formálne zverejňujú výstupy a udelené peniaza, ale to je absolútne všetko. To znamená, že náš výbor ako taký doteraz nemá žiadnu správu od nich, nemá žiadne zdôvodnenie a nemôžme sa pýtať ľuďoch vo fondu, aké hodnoty preferujú, ako fungujú alebo aspoň skúsenosti, ktoré bezprostredne majú, a aby odôvodňovali ten mechanizmus, ktorý tam je.
Takže je tu celý rad otázok, ktoré tu sú. Faktom je, že prečo som sa pôvodne pristal, prihlásil, je iba jediný moment, a to ten, že aj nám to trošku ušlo a aj rozumiem vláde, že to urobila, že predložila v rámci novely zákona o Audiovizuálnom fonde aj to, že aby ešte ten pomer, že minister bez návrhu menuje štyroch členov a päť členov v podstate, poviem to, buď záujmová samospráva, buď nevládne organizácie, kto chce, nech si dosadí, navrhujú tých členov, ktorí sa stávajú členmi rady a tí potom akože majú kontrolovať a dozerať nad fungovaním komisií s tým, že je tam mimoriadne silná funkcia riaditeľa fondu de facto, aj keď de jure môžme kde čo rozprávať, ale v podstate riadi ten fond cez tie interné smernice on. A tento moment treba tiež zvážiť, do akej miery chceme požadovať od členov rady intenzívnejšie vstupovanie, rozšíriť prípadne niektoré kompetencie, prípadne ich donútiť, aby nejaké hodnotové veci alebo širšie zdôvodnenia, aby boli k dispozícii a tak ďalej. Samozrejme, aby sme to na jednej strane neprebyrokratizovali, ale vytvoriť nejaký vyvážený rozmer, aby... Minimálne sa vytvorí atmosféra, že všetci, ktorí konajú offo, ktorí sú už vo fondoch, kde automaticky nemôžeme predpokladať, že to sú tí ideálni, ktorí to budú robiť bez záujmov, bez známostí, bez čohokoľvek takého, že sú takí istí ľudia ako všetci ostatní, a že tu bude aspoň tlak následnej kontroly, že niekto sa na to môže pýtať minimálne a niekde bude treba zdôvodňovať rozhodnutie, prečo to tak bolo a tak ďalej. Takže v týchto veciach si myslím, že je dôležité, aby sme ten rozmer toho štátneho a neštátneho v danom prípade nejakým spôsobom vyvažovali.
No a v súvislosti s týmto vlastne ministerstvo, teda vláda nám následne predložila návrh zákona, v ktorom chce ten pomer minister, to vymenovanie členov rady a nevládnych alebo záujmovej samosprávy organizácií zmeniť na 3:6. Tá požiadavka vcelku, aby tam bol aj zástupca knižníc, iných vecí a tak ďalej, je to istej miery legitímna. Čiže ja si myslím, že vzhľadom na intenzívne aktivity, ktoré výbor začal vyvíjať, že my pravdepodobne budeme musieť vyhodnotiť výsledky prieskumov a pravdepodobne môže byť výstupom aj nejaký vstup do existujúcej legislatívy. Prípadne viem si predstaviť pozitívny návrh výboru, v ktorom chceme tieto veci vyvážiť a dotvoriť. Takže sa tomu budeme venovať a budeme to mať toto na pamäti, ale tu a teraz vo väzbe aj na prizmu toho, čo sa stalo v Fonde pre podporu národnostných menšín, si dovolím dať pozmeňujúci návrh, ktorý je veľmi jednoduchý.
V čl. II sa vypúšťajú body 2 a 3, to sú práve tie, ktoré menia ten pomer, že zostane ten, ktorý je doteraz.
Odôvodnenie: teda ako som už povedal, z deviatich členov rady štyroch vymenúva a odvoláva minister bez návrhu a piatich členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení, aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo u právnických osôb, ktoré sú zriadených zákonom a pôsobia v oblasti umenia, rady teda. Aby zostal doterajší pomer práve z toho dôvodu, aby sa hľadal, aby zostal tento mechanizmus, aby sme do budúcnosti hľadali mechanizmus možnej následnej kontroly, nevstupovať do hodnotových vecí, ktoré sa týkajú umenia, ale aby bol efektívny nástroj, aby sme mohli minimálne vytvárať primeraný tlak a vstupovať do procesov ako legitímni reprezentanti občanov, ako orgán Národnej rady, výbor, ktorý teda zodpovedá ľuďom a jeho úlohou je sledovať používanie finančných prostriedkov.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a odovzdávam pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:49 - 18:51 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, k pánovi Dostálovi, samozrejme, nemajú význam nejaké osobné pútky a podobne, ale odpustite mi, proste provokovali ste, pán kolega, slovenskú verejnosť úplne nezmyselne, ak teda, samozrejme, už hodláte tieto spôsoby opustiť, ja to len privítam.
A už len takú, takú banálnu vec, no tak ak štátotvorný akt Českej republiky budú vnímať, že vznikla Československá republika 28. a na Slovensku povie a Slovensko bude sláviť 30., dátum 30., ako kedy štátotvorným aktom pristúpilo k spoločnému štátu - čo je na tom, aký problém? Netreba žartovať, že 29., jednoducho delegácie sa vymenia, Slováci sa zúčastnia na oslave 28., z Česka príde delegácia na oslavu 30. na Slovensko. Načo z toho robíme zas kontroverzie nezmyselne a podobne? To sú zásadné veci.
K pánovi Klusovi. Nepochybne ja si viem predstaviť tú diskusiu o racionalite, racionalite štátnych sviatkov, je tam celý rad. Podľa môjho názoru isté veci, ktoré minimálne stoja za diskusiu. Len k tej jednej poznámke, pán kolega, že Slovensko, v ústave máme deklarované, že Slovensko teda nie je jedného náboženstva a podobne. No, áno, len tá tradícia, realita prináša v celom rade krajín aj Holandsko, aj Británia, hoci nemá ústavu, sa deklarujú ako demokratické štáty, ale pravdepodobne hlavy štátu, ktoré vznikajú dedením a podobne, nebude rovno demokratický inštitút. Takže sú tu nejaké presahy, tá miera a úloha katolíckeho náboženstva na Slovensku je nesporná, je dramaticky väčšinová a podobne. A že pravdepodobne aj tie vzťahy s Vatikánom majú vo vzťahu Slovensku, k územnému členeniu, aj historici tam rôzneho typu pre minimálne nie malú časť slovenskej verejnosti, veľké pozitívum.
Takže nepochybne si viem predstaviť, že aj diskusia o tom počte štátnych sviatkov môže mať nejakú racionalitu, na druhej strane zase evidentne sú tu silné protitlaky, ak bude spoločenská objednávka širšia a budeme mať predpoklady, že sa na niečom vieme dohodnúť, bez problémov to otvorme. Ale otvárať to len na to, aby sme vytvárali tu nejakú formu kontroverzie, neprinesieme tým Slovensku absolútne nič.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 18:34 - 18:42 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj len veľmi krátko. Tento štátny sviatok, myslím si to, čo k nemu bolo povedané, prebehla diskusia verejná v médiách, a tie základné veci, ktoré tu sú, ktoré zhodnotili ten existujúci doterajší stav, sa myslenia našej spoločnosti, vcelku je známy, to znamená, že veľká časť diskusie, ktorá tu zatiaľ prebehla, vlastnému meritu veci, veci sa, sa vlastne nedotkla. Len problém je ten, že naozaj otvárali sa niektoré problémy, ku ktorým možno treba zaujať stanovisko.
Naozaj, pán Dostál, absolútne nespochybňujem legitimitu vašich vystúpení. Slovensko je, a som na to hrdý, od svojho vzniku demokratickou krajinou, takže máte absolútny priestor. Moje stanovisko bolo hodnotové k tomu, ako vystupujete na Slovensku, s akými hodnotami vystupujete, ako vnímate slovenskú verejnosť, aké hodnoty favorizujete vo svojich vystúpeniach. Klasický, normálny komentár. A je fakt, že teda mne sa nepáči, ale, ale to je čisto subjektívna otázka, len niekedy treba pokonfrontovať s hodnotami, ktoré hlásite. Ten zásadný rozpor, že to Slovensko, sebaurčovacie právo, to, že ste sa, že ste boli proti, to je úplne v poriadku, ale spôsob, akým ste boli proti, tým ste výrazne provokovali slovenskú verejnosť a používali ste formy, argumenty a spôsob interpretácie také, ktoré boli častokrát až urážlivé. Minimálne ja som to takto, ak dovolíte, aby som sa nevykladal za verejnosť, čítal.
A to sa bez nútenia priznám, že veľmi vážne som považoval za najlepšiu formu vtedy autentickú federáciu. Len keď som videl, že tá autentická federácia bola kontaminovaná všelijakými tými stočlennými radami a podobne, som vedel, že niekto nechce korektne pracovať s rovnocenným vyvážením národov. Na druhej strane predtým fungujúcich v spoločnom štáte s tým a že demokratická štruktúra, ktorá automaticky generovala rozdielne pohľady ľavicové, pravicové, rôzne pohľady na zásadné otázky, čiže spôsobovala veľké problémy. A nezávidím ani vtedajším ľuďom, ktorí rozhodovali o tom procese, že museli urobiť tie riešenia. A všímal som si aj potom následne demagogickú dezinterpretáciu tých procesov s cieľom, ktorý sa nedá vyhodnotiť inak, ako škodiť. Iste emocionálny, lebo racionálny základ tam žiadny nevidím, načo by to bolo.
Moja krajina, ale Slovensko akonáhle vzniklo, sa stalo mojou krajinou. Je súčasťou nás všetkých, skladáme sa na školy, na penzie, na zdravotníctvo a na čokoľvek, máme fungovať, máme sa integrovať, máme hľadať integračné momenty, lebo je známe v demokratickej teórii, iste vám to neušlo, že štát má veľmi silné integračné momenty, ale aj veľmi silné dezintegračné. A predovšetkým demokracia ako inštitút výrazne dezintegruje, lebo sloboda záujmovej polarizácie zákonite rozbíja, rozbíja tú jednotu a treba hľadať integračné momenty. A z toho dôvodu sa musí pracovať aj v Európe aj s národnými termínami, aj keď ako vy uznávam a sú, samozrejme, také liberálne pohľady, ktoré čokoľvek, čo spomenie národnú hrdosť, vlastenectvo a podobne, okamžite vyhlasuje za, za negatívny nacionalizmus a čokoľvek.
Čiže tie integračné momenty, veľa ich nie je. Sociálna otázka, náboženská otázka a aj trošičku príslušnosť k nejakému celku. Čiže moje národovectvo nikdy nepresahovalo fenomén, že všetci ľudia sú absolútne rovní, že tento štát rovnako patrí Slovákom, ktorí sa cítia, rovnako tým, ktorí sa necítia Slovákmi, že základné humanistické princípy majú byť vyčlenené a sú včlenené do Slovenska, do ústavy a som presvedčený aj do, do života v našich krajinách s tým, že jak si dookola všímam, aj v iných krajinách totiž apoliticky silné vznikajú tendencie, ktoré do istej miery dokonca majú tendencie ohroziť naše územné členenie, hranice nášho štátu a podobne. A v minulosti, zvlášť v rokoch 2006 až 2010, sme to veľmi intenzívne zažívali. A vtedy, pán kolega, keď začali vznikať karpatské všelijaké poslanecké a neviem aké zoskupenia a kde začali vznikať veľmi intenzívne územné požiadavky na časť Slovenska, jednoducho vtedy bolo treba niektoré veci, mechanizmus politiky, interpretácie a dokonca aj slovník upraviť úplne logicky. To je celé.
Čiže je to moja krajina dneska, našou úlohou je spoločne aj s vami, aby sme ju budovali ako demokratickú krajinu, ale ako korektnú krajinu a v rámci ktorej rešpektujeme niektoré veci. Jak ja rešpektujem vaše liberálne, ultraliberálne videnie, pravdepodobne treba, keďže sme politici, rešpektovať, čo si myslia naši ľudia. Lebo my tu v mene ľudí, ktorí nás volili sem, máme spravovať túto krajinu a máme v svojej činnosti stelesňovať aj to, ako ľudia vidia tento problém. Samozrejme, v interakcii s vedou a tak ďalej a tak ďalej.
Takže v danom prípade som nesmierne hrdý na to, že aj mechanizmus, a som aj veľmi vďačný kolegom v Čechách, bratskému národu, že rozdelenie, Slovensko, prebehlo neuveriteľne. Doteraz je obrovským príkladom a je, je a stretol som sa v tom zahraničí desiatky krát, mimoriadne oceňované ako veľmi korektné a tak ďalej.
Som veľmi rád, že mám za sebou spoločné zasadnutia vlád, máme s Českou republikou, parlamentov, stranícke kontakty na našej úrovni, teda absolútne, absolútne úzke.
To znamená, že ak tu teraz v tejto fáze, kde kontaminuje ten verejný priestor rôznymi úplne nezmyselnými poznámkami, vytvárame možnosť, že spoločne oslavujme mimoriadnu udalosť, vznik, teda 100. výročia vzniku Československej republiky ako predpokladu aj pre budúcu samostatnú štátnosť Slovenska, čo nikto absolútne nepopiera a je zásadná, tak ako a mať voči tomu výhrady a vyprávať tu niečo o výletoch na nejakých, neviem kam a tak ďalej.
No, už Konfucius, pán kolega, hovoril veľmi výrazne o potrebe národných symbolov, rozprávanie o integračných momentoch pre spoločenstvá, pretože aj súčasťou politiky základ je to, čo je esenciou politiky, že musím hľadať spoločnosť čo najvyššieho zjednotenia, potrebujeme 51, minimálne, percent ľudí, ale ak chceme byť demokrati, potrebujeme čo najširšie zjednotenia sa na niečom. A tomu, samozrejme, treba prispôsobiť aj mechanizmus politiky, jazyk a spôsoby.
Hľadanie je úplne zbytočné, nezmyselných kontroverzií, ktorých historicky medzi historikmi oboch krajín, tretích krajín zaznelo tisíce, pán kolega, stovky kníh sú na tú tému, čo sa tu dneska rozprávalo, popísalo, bohužiaľ, už nikto neni originálny, lebo to nejde. Už úplne každý jeden pohľad, ktorý sa dá na túto tému, odznel.
A ja chcem pogratulovať vláde a som na to hrdý, že vymyslela tento, iste, je to prostriedok sui generis, aj sami viete, že aj zákony majú charakter sui generis svojho druhu, dospeli sme k tomu, že vieme si predstaviť zhodu, že v tejto súvislosti jednorazovo urobíme štátny sviatok. Tradičné kontroverzie historickej obce boli medzi tým boli 28. a 30., vy navrhujete 28., nech sa páči, rešpekt, ale som presvedčený, že dramatická väčšina bude súhlasiť skôr s tým 30., lebo chcú tam vidieť aj to Slovensko pri tom vzniku a chcú vidieť aj konkrétne akty toho obdobia, v ktorých naozaj možno identifikovať slovenský prístup a, samozrejme, aj slovenské predstavy o budúcej forme fungovania v štáte.
Takže ja gratulujem vláde a som presvedčený, že je to dobrý sviatok, samozrejme, môžme diskutovať o tom aj ďalej, historici tu budú naďalej, ďalšie generácie budú znovu možno prediskutovávať tento stav veci, naše videnia dobové, ktoré sme tak a onak prežili. Možno aj autenticky a možno budeme pokračovať ďalej.
Ja osobne budem vždy vítať, ak sa budú medzi naším bratským národom prehlbovať vzťahy, budem tomu fandiť, budem tomu pomáhať a za tento návrh zákona, ak bude príležitosť, tak v každom prípade s veľkou radosťou zahlasujem.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:25 - 18:27 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vyčítali ste, pán Dostál, pánovi Hrnkovi, že teda podľa, podľa vás nevedeli, čo chcel povedať. Ja som tiež vás pozorne počúval a tiež mi celkom ten leitmotív jasný, jasný nie je.
Je faktom, že je nás tu niekoľko, ktorí sme vnímali veľmi intenzívne a osobne obdobie rokov 1990, 1992, čo bolo obdobie, kde, ktoré vyústilo potom vznikom samostatnej Slovenskej republiky. A pamätám si teda veľmi dobre úlohu pána Hrnka, ktorý bol teda jeden z významných iniciátorov vzniku samostatnej Slovenskej republiky. A pamätám si aj vašu, pán Dostál, ktorý ste boli principiálnym odporcom vzniku Slovenskej republiky, boli ste jedným z tých 830 osobností, ktorí teda podpísali veľkú petíciu, aby Slovensko nevzniklo. Čo bolo veľmi zaujímavé, ako vnímate sebaurčovacie právo Slovenska, zvlášť keď potom ste zase nesmierne náruživo navštevovali mítingy zrejme občianskeho typu, ktoré robila vtedy SMK v Dunajskej Strede a inde, a nikdy ste nevynehali príležitosť ten väčšinový národ slovenský provokovať a robíte to náruživo doteraz, čo nie je dôležité.
Pretože naozaj ja Slovákov a Čechov považujem za dva bratské národy, ktoré majú spoločnú históriu, aj Tono Hrnko si to myslí, som presvedčený, ktoré prežili spolu dobré aj zlé časy, aj dnes sa veľmi teším z toho, že máme nadštandardné vzťahy so všetkým.
Len vnímanie tej histórie na Slovensku je diferencované. Je časť historikov, ktorí to vidia ako vy, ktorí proste slovenské sebaurčovacie právo principiálne neuznávajú, a sú takí, ktorí ho možno nadužívajú.
Teraz vláda nájde nádherný kompromisný návrh, že chceme osláviť to spoločné užívanie, zatiaľ jednorazovo, pri 100. výročí s tým, že zvážime aj slovenské hľadiská, aj tie, v úvodzovkách, národniarske, aj tie vaše povedzmeže kozmopolitnejšie a nájdeme riešenie.
Výsledok je, že sa postavíte a začnete to degradovať. Nerozumiem tomu. Naozaj som presvedčený, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 20:47 - 20:49 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Úžasný intelektuálny slovník, pani poslankyňa, vagabundi, neviem akí gauneri a ktorí absolútne nič nevedia a vy tá skvelá, skvelá, ten vzor pre Slovensko, vy všetko dáte dokopy. Nech sa páči, vyprávajte, len nie politické chrapúnstva. A poviem vám prečo.
Dvadsiateho šiesteho denník Trend citoval, že teda za vraždou mladého Kuciaka môže byť, môže byť aj talianska mafia, údajne, a že môže byť zapletená s politikmi. Na druhý deň ráno som už čítal ... (pozn. red.: rýchlo povedané), akí sme kamaráti s mafiou a podobné nezmysly, pani poslankyňa.
Tu teraz vyprávať toto celé, čo hovoríte, v našej, ja som zo Štiavnických Baní, vedľa na Beluji je taliansky podnikateľ, ktorý má pozemky, funguje tam. Pravdepodobne možno tiež keď nárokovo si žiada dotácie a podobne. Teraz každý Talian, nikdy som nepočul až do 26. januára, že by na Slovensku bola nejaká talianska mafia, dokonca ten Vadala nikdy nebol odsúdený riadne súdom a vždy mal pozíciu právne ústavnú, pani poslankyňa. Pokiaľ nie je niekto odsúdený, tak sa naňho hladí ako na nevinného. Mal takúto pozíciu na Slovensku, aj teraz som veľmi zvedavý, jak dopadne ten podľa môjho názoru veľmi divne koordinovaný proces v tom Taliansku, som na to zvedavý jak. Ale o to teraz vôbec nejde.
To znamená, teraz keď stretneme akéhokoľvek Taliana, tak principiálne sa s ním nemôžem ani baviť, lebo vy sa tu postavíte a začnete všetci tárať tieto veci o tej mafii týmto spôsobom? A máme sa vôbec baviť ľuďmi z Enelu? Však to sú Taliani takisto! Čo keď sú mafiáni? A vy viete, ktorí to sú, tak nemohli by ste urobiť zoznam tých mafiánov, aby sme sa im vyhýbali?!
Jak môžte tu ministerku obviňovať, že ona nejakým mafiánom dáva nejaké peniaze? Má ešte slovo politické chrapúnstvo nejaký obsah, pani poslankyňa? Sú ešte nejaké hranice, ktoré sa nedajú prekročiť? Trošku slušnosti k politickému súperovi a k žene, ktorá pracuje v tejto sfére 15 rokov. To naozaj z nej musíte urobiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:34 - 11:36 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Fecko, no, počúvam teraz ten obrovský obdiv od vašich kolegov, pani Remišová teda, že konečne vidíme, ako vyzerá odbornosť.
Pán Fecko, ja sa nezaoberám poľnohospodárstvom, len napriek tomu použijem to slovo insitný prejav celkom zaujímavý a nepodceňujem ani insitný, aj insitné umenie mám rád. Len vo vašom vystúpení, a pokiaľ hovoríte o problémoch vlastníctva na Slovensku ako zásadných, viete veľmi dobre, že máme tzv. uhorské právo a reziduá. To znamená, že vlastníctvo pozemkov sa delí v jednotlivých čiastkach. Je hrozne rozdrobené. Ja si pamätám ešte z 80. rokov, keď sa v Petržalke hľadal priestor pre výstavbu budov, kde bolo 500 vlastníkov alebo 500 častí jednotlivých pozemkov. Do toho celého sme urobili tú radostnú vec, že ten nádherný privatizačný a reštitučný proces teda celý, ktorý rovnako zaneriadil zásadným spôsobom množstvom vlastníkov rozdrobených parciel a podobne. Do toho celého ešte úplne geniálny inštitút, za ktorý vy všetci všetkými hodnotovo stojíte, je vydržanie pôdy a ďalšie obrovské zaneriadenie problému. Pamätám si veľmi vážne diskusie o geodézii a kartografii, kde hovorili, ak máme aspoň základný poriadok urobiť v tejto sfére, potrebuje štát najmenej 30 mld. korún.
Ministerka aj my sme zdedili tento stav, kde, samozrejme, v tejto podobe prebiehajú stovky a denne pomaly v každej dedine desiatky vlastníckych sporov o rôzne typy pozemkov, vyčlenenie pozemkov, geometrické plány s tým späté a tak ďalej atď. Žiadna vláda nevyrieši tento problém a vždycky bude spôsobovať ešte dobré desaťročia slovenskú traumu tento problém.
Toto, ak vy ako znalec, nevidíte tento problém a nenaznačíte, ako sa má riešiť primárne?
A poslednú vec. Viete, bol som tajomníkom v 90. rokoch, keď prvýkrát prišli zástupcovia Vojenského výcvikového priestoru Javorina za mnou a hneď mi povedali, pán doktor, je tu 19 mld... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:28 - 11:30 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, ani ma nenapadne polemizovať s týmto typom prejavu, ktorý ste tu predniesla. Agresívny, osobný, nekorektný, urážlivý, bezočivý. Robíte to bežne, je to váš obľúbený, obľúbený nástroj, ale čo je najtragickejšie, zneužívate práva detí a ochranu ich na svoje čisto osobné politické záujmy, bezočivo.
Urážate ženu, ktorá tu sedí, ktorá strávila 40 rokov v prostredí správy práve v otázkach detí, kde má obrovský rešpekt v tomto priestore, ktorý som tisíckrát videl na stretnutiach s obyčajnými, s občanmi a podobne. Toto bezočivé táranie, osočovanie, čo ma, múdry človek v živote nerozpráva tým spôsobom ako vy, pani poslankyňa, pretože má rešpekt aj k ľuďom, s ktorými má rozdielne názory na niečo iné. Mám pocit, že tam kdesi vzadu je ešte ten malý, drobný problém, keď vám pani ministerka bývalá zabránila v manipulácii v umelých adopciách detí, ktorým ste sa veľmi rada, veľmi rada aj s pani podpredsedníčkou v minulosti zaoberala. To je ten zásadný problém. Zneužívate tu, zneužívate tu parlamentnú pôdu na, ktorá má slúžiť na to, aby sme naozaj hľadali riešenia pre deti. Označiť jej správu za nekompetentnú a podobne, keby ste sa 20 rokov od nej učili, tak neviete to, čo vie ona, a nebudete mať jej morálne kvality, ktoré smerovali k tomu a ktoré, kde má pani ombudsmanka za sebou život, ktorý jej závidím, a gratulujem jej k nej. A miesto toho, aby sme ju spoločensky oceňovali, tak dostáva tieto bezočivé urážky, ktoré tu adresujete a surovo zneužívate parlamentnú pôdu na čisto osobný záujem, na osobný nezmyselný spor.
Hanba vám, pani poslankyňa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2018 13:52 - 13:54 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No nie je jednoduché zachovať tie nervy namieste. Ale toľko až bezcharakternosti, jak to tu sledujem, tak po prvé, všetci tí, ktorí aj teraz diskutovali s faktickými poznámkami, čo všetko boli schopní urobiť predtým, keď vznikol problém s vraždou mladého človeka a prepojením SMER-u na mafiu.
Aký je hodnotový systém, pán Beblavý, teda aj váš, že čo toto vlastne má znamenať? Ja by som vám ešte odporučil, aj mňa dajte na ten zoznam, lebo poznal som, vraj som bol dokonca kamarát, a čítal som to v novinách, ako je Trend a podobne, s nejakým Vadalom. Len preto, že medzi tritisíc či dvetisíc ľuďmi, ktorých mám na tomto, sa niekde prihlásilo, kde netuším, kto to je. Tak bezuzdná falošnosť a hodnotový systém a vzťah k bezpečnostným záujmom krajiny.
Ja ani nemám chuť útočiť na pani kolegyňu. A keď hneď pripustím, že teda jej vnímanie sociálne a neviem, akej situácie, len teraz sa bavíme o základných bezpečnostných záujmoch krajiny a kritériách na zabezpečovanie týchto kritérií. Jak schopní ste falošne klamať! A tu napríklad, pán Beblavý, váš kolega, ktorý tu vystupoval, ktorý odpočúval ľudí, ktorý porušoval hrubo zákony tejto krajiny a tak ďalej, a ten ide hodnotovo čokoľvek súdiť?! Poznať niekoho a mafiána na Slovensku, pán, pre ktorého dávate odvolanie, bol mimochodom poradcom oficiálnym podpredsedu Národnej rady v tom období a bol podpredsedom alebo predsedom dokonca svetovej zápasníckej federácie. Nepoznať ho na Slovensku znamená čo? Že poznať alebo nepoznať?
Pán kolega, však to je bezuzdná akurát kampaň pre vašu stranu, kde zneužívate parlament na riešenie čohosi, pričom vaša osobnostná štruktúra, hodnotový systém, ktorý ponúkate, je, je otrasný. Pretože kto takýmto spôsobom je schopný zneužívať situáciu na vlastnú prezentáciu, presne dáva predpoklady, ako bude vyzerať, keby náhodou mal reálnu politickú moc.
Je to hanba, pán kolega! Všetko, čo viem k tomu povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 19:46 - 19:48 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, pán kolega Krajniak, pozorne som vás počúval, nepochybne sú veci z vášho prejavu, s ktorými súhlasím, s niektorými nesúhlasím, ale mal jednu obrovskú kvalitu, rozumiem vám a viem, že čo ste chceli povedať. Čo ani zďaleka nie je obvyklé z toho, čo sa tu deje.
Viete, ale spomínali ste napríklad ako významného, cenného človeka, ktorý pre Slovensko veľa urobil, pána prezidenta Kováča. Len pamätám si, že v roku 1998, keď opätovne kandidoval na prezidenta, tak v prieskumoch nemal ani 5 %, tak sa následne kandidatúry vzdal.
Čo to naznačuje alebo ako to vlastne vyzerá? Vieme dobovo vnímať hodnotu ľudí, ktorí vstupujú do toho nesmierne ťažkého kotla, ktorým je spravovanie krajiny, do toho obrovského reťazca rôznych záujmov a kde môžte fungovať normálne za predpokladu, že máte vytvorené minimálne trošku akceptovateľné prostredie. Viete, myslím si, že je nesmierne ťažké objektívne vnímať stav krajiny, demonštrovať potrebné znalosti, ktorými chcete presvedčiť verejnosť, že vy to budete robiť lepšie, alebo teda iní páni poslanci, a patrí k tomu celý rad ďalších vlastností etických, napríklad aj rešpekt k súperovi. A ten som u vás cítil, ale v drvivej väčšine tu prítomných pánov poslancov ani náznak.
Viete, počúval som aj pána Budaja, ktorý často hovorí o posolstve novembra, no ak je spôsob politického vedenia zápasu pánom predsedom strany, v ktorej pôsobí, nech sa páči. Viete, celý rad vystúpení spochybňovalo legitimitu tohto parlamentu, tejto vlády v tom zmysle, že teda väčšina úplne prirodzene dostala právo opätovne zostaviť vládu.
K vecným otázkam, boli niektoré vystúpenia, ale z pozície akože teda je tu vlastne spálená krajina, a teda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2018 11:36 - 11:38 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, zrejme viem, že nestojíte o moje uznanie, ale takýchto trápností ste sa doteraz vyvarovali. Skúsim vám povedať prečo.
Použité slová "nie je vám hanba", tak mi dovoľte rovnako, nie je vám hanba vyprávať veci v súvislosti s politikou Slovenska vo vzťahu k Európskej únii v situácii, keď v čase, keď má pán prezident, francúzsky, Macron onen prejav, sa s ním stretol premiér Fico a výrazne začal hovoriť o potrebách tvrdého jadra, byť členmi tvrdého jadra a podobne a hovoril o veľmi, o tom, že teda možno očakávať veľmi vážne a dynamické momenty v zmenách v klasickom a štandardnom fungovaní Európskej únie. Čo v tom čase vyprávala celá vaša strana, ale hlavne váš geniálny predseda? Nehorázne hanebnosti, spochybňovanie Fica, čo to tu vypráva, proti, protieurópske postoje vášho predsedu, chodí prednášať pravidelne do Nemecka. Jak môžte týmto istým spôsobom vy, ktorý ste v tej strane a podliehate primeranej straníckej subordinácii, vyčítať niečo SMER-u? To vážne nevidíte tú obrovskú, to brvno vo vašich očiach?!
Keď sme už pri tom, pán kolega, budete mi rozumieť, jeden z významných európskych historikov rozprával o tom, že jedným zo znakov našej civilizácie je to klasické: "Pochybujem, teda som." Ak budete rozprávať, že Rusko má, koná obludne a podobne v situácii, keď toho agenta vydalo a vymenilo, teda ruského, ruského spravodajského dôstojníka ako anglického špióna, v situácii dva týždne pred voľbami a v situácii pred majstrovstvami sveta a pred tou situáciou, ktorá tam je. Závan totality. Závan totality. Tu je náš nový hegemón a okamžite sa klaňajme, váľajme sa po zemi - a čo po demokracii a čo po pravde.
Ja by som sa na vašom mieste hanbil, pán kolega!
Skryt prepis