Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2018 o 10:32 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 10:32 - 10:36 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážená pani ministerka, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 949. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. mája 2017 č. 1147 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 949, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 390 z 5. júna 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 282 zo 7. júna 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesením č. 155 z 11. júna 2018 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 12. júna 2018 č. 165. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2018 18:46 - 18:47 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ja len naozaj, ďakujem, pán podpredseda, len dve-tri vety chcem povedať k tomu. Vystúpilo sedem poslancov. Ja verím tomu, že môžem považovať tieto vystúpenia ku každému bodu, to znamená, že pri záverečnom, pri hlasovaní budem hovoriť o tom, že vystúpili aj pri jednom, aj pri druhom bode siedmi poslanci, lebo sa vyjadrovali k obidvom návrhom zákona.
Čo sa týka samotného obsahu, tak, samozrejme, páni poslanci sa venovali aj tým pozitívnym, ako aj negatívnym z ich pohľadu veciam týchto zákonov, ale pokiaľ prijmeme nejaké zákony, ktoré dajú len lepší rámec na zvyšovanie kvality vysokého školstva, resp. na prijatie pedagógov alebo mnoho pedagógov, ktorí majú určitý aj akademický titul, tak je to len dobré.
Ale postrehol som tu, samozrejme, aj istý politický podtón hodnotenia niektorých vysokých škôl, najmä súkromných škôl, čo, samozrejme, sa tu ľahko hovorí z tohto miesta, ale možno by pri hodnotení vysokých škôl stačilo ísť medzi akademickú obec a tam sa s nimi porozprávať o tom, že sú nekvalitní, lebo som tu zistil, že naše školy sú v katastrofálnom stave, vysoké školy v katastrofálnom stave, s čím nemôžem súhlasiť. A, samozrejme, že pokiaľ sa tu ľahko hovorí o tom katastrofálnom stave, tak treba ísť medzi pedagógov a akademickú obec a tam si to s nimi možno aj vysvetliť, pretože ak je to peniazmi, to sa dá vyriešiť, ak je to žiakmi, takisto, ale myslím si, že máme vzdelanú akademickú obec, ktorá má kvalitné vysoké školy a ktoré aj tú kvalitu garantujú.
Toľko teda z mojej strany. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 16:33 - 16:36 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené, páni poslanci; pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, dovoľte mi, aby som podal informáciu k vládnemu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač 950) v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona (tlač 950). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada pri všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako už bolo spomínané, rokujeme o dvoch návrhoch, tak mi dovoľte predniesť aj druhú spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu uvedeného zákona (tlač 951). Predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2018 16:18 - 16:19 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dámy, páni, naozaj len v krátkosti chcem povedať, že vystúpili štyria páni poslanci ku správe, a chcem oceniť, že tá rozprava bola vysoko odborná, že sa tu nepolitizovalo. Preto chcem poďakovať kolegom a vyzdvihnúť aj ten fakt, že okrem tých teórií, ktoré tu boli povedané kolegami z našej opozície, vystúpil pán župan Jaro Baška, ktorý z praxe poukázal na veci, ktoré sú naozaj z tej praktickej časti veľmi, veľmi zjavné. A to, čo povedal, s tým súhlasím, že ten zákon, ktorý sa tvoril v roku 2015 bol živým materiálom, a živý materiál zostane aj teraz po prijatí tohto zákona v odbornom vzdelávaní.
Treba a chcem vyzdvihnúť aj ten fakt, že sa poukazuje aj na tie benefity, ktoré malí a strední podnikatelia či veľkopodnikatelia môžu naozaj získať pri vstupe do odborného vzdelávania, ako aj na ten fakt, že do tohto systému sa zapojili viaceré organizačné zložky. Už boli spomínané krajské rady pre odborné vzdelávanie, komisie pri VÚC-kach, ako aj zamestnávatelia a podobne. Takže to je len vítané. A ako som naznačil, za tri roky neodsudzujme nejaký materiál, ktorý je stále vo vývoji a musí sa prispôsobiť aj dobe a spoločnosti.
A ešte možno jednu pripomienku a trochu ma tak zaujal ten fakt, ktorý povedal zase pán Poliačik, ale vždycky také témy pekné hodí do placu, teším sa z toho, ale trochu ma mrzí, že ak sú to indície o tom ľudskom odpade, čo si, pán poslanec, naznačil, že sú takí učitelia. Tak ja si myslím, že to by sa malo riešiť potom už trošku iným spôsobom a vysporiadaním sa s takýmito učiteľmi, pretože nechcem byť vulgárny, ale ak takýto učiteľ svoj vlastný materiál nazve ľudským odpadom, je to smutné a s tým by sa mali vysporiadať, samozrejme, učitelia, resp. žiaci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 10:55 - 10:57 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tlač 949, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2018 16:00 - 16:01 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, k programovému vyhláseniu vlády ste nepovedali absolútne nič, takisto ako aj vaši kolegovia v predchádzajúcom období. Jediný, ktorý sa mu venoval, bol iba pán poslanec Kotleba.
Hovoríte o tom, že sa zmenila politická klíma po voľbách v roku 2016. No nezmenila sa. Koalícia má 79 poslancov, fungujeme ďalej, ideme prijímať zákony, vláda bude, dúfam, že schválená.
Jediné, čo sa zmenilo, tak sa zmenila situácia v opozícii, kde odišlo množstvo poslancov z vašich domovských politických strán. Nech idú príkladom, nech opustia túto sálu a nech si tu mnohí nebudujú ani politické strany, tak jak to je, čo sa sem do parlamentu nedostali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 17:05 - 17:05 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, v mnohom súhlasím s mojou predrečníčkou pani Smolíkovou, takže niektoré veci, ktoré povedala, nebudem ani opakovať. Aj preto, že vo vašom vystúpení je mnoho protirečení aj v zmysle toho, ako poznám, ako poznám vaše názory. Úplne súhlasím s tým, aby sa zmenila, zmenilo postavenia rád škôl. Na jednej strane hovoríte, väčšiu demokraciu, potom hovoríte, že sú to zlí členovia rád škôl, lebo nevedia, že ich riaditeľ je vyfľusnutý, že je vyprázdnený, že nemá invenciu a podobne. Tak potom čo chcete?
A pýtam sa vás teraz jednu praktickú otázku. Budete toto platiť aj pre súkromné a cirkevné školy?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 18:30 - 18:31 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pánovi Blanárovi za vystúpenie. Myslím, že bolo korektné, aj keď kritické voči návrhu uvedeného zákona.
Na druhej strane chcem povedať, že pán poslanec Blanár aj vysvetlil, prečo nemôžme podporiť tento návrh, a myslím si, že veľmi zrozumiteľne. Pretože mne sa tiež zdalo, že na začiatku tento návrh bol veľmi chaotický a ako pacient by som asi nerozumel, čo vlastne pán navrhovateľ chcel povedal. Koniec koncov už to povedal aj pán kolega Jožko Valocký pri svojej faktickej poznámke.
Čo sa týka tej konzultácie, resp. toho neštandardného postupu, tiež si myslím, že to neštandardné spočíva najmä v tom, že pán navrhovateľ pravdepodobne nekonzultoval s niektorými zdravotníckymi organizáciami svoj návrh. Na jednej strane potom hovoril aj o chaose v tých platbách, keď najskôr hovoril o bezplatnom objednávaní, potom pripustil možnosť nejakých 5 euro a potom pri neospravedlnení dokonca aj nejaké pokuty, resp. nazval to malusami. Neviem, z čoho to ten pacient bude platiť, či zo svojho, alebo z niečoho iného. Takže aj toto nebolo dobre vysvetlené. Takže zdá sa mi, že naozaj to je trošku chaotické a nezrozumiteľné. A chcem poďakovať pánovi Blanárovi za to, že to takto vysvetlil.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 18:51 - 18:54 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Milé kolegyne, vážení páni, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu, tlač 774, k uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774, vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 30. novembra 2017 č. 944 sa uzniesla prerokovať návrh uvedených pánov poslancov vo výboroch v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory zaujali nasledovné stanovisko: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 327 z 23. januára 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 132 z 25. januára 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom pozmeňovacom návrhu s odporúčaním ho schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda v gestorskom výbore 30. januára 2018 č. 138.
Týmto uznesením ma zároveň poveril výbor, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:23 - 22:24 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Matovič, strácate kondíciu. Toto vaše vystúpenie nestálo naozaj za fajku tabaku a čím ďalej, tým je to s vami horšie.
Priznám sa, nepočul som vystúpenie pána Blahu na pani podpredsedníčku, ale za to som videl vás, ako ste počas rozpravy vykrikovali na pána podpredsedu Národnej rady: "Drž hubu!" A stačilo mi to o vašom charaktere.
Takže, pán Matovič, mali by ste odísť z parlamentu. Avšak paradoxne nám to vyhovuje, lebo OĽANO stráca preferencie, keď ste tu. Takže buďte tu, tak ako to povedal aj pán Erik Tomáš.
Lenže vy potrebujete byť v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo strácate zem pod nohami aj vo vlastnej strane a toho sa bojíte. Preto ste tu a režírujete toto divadlo.
Viete čo, pán Matovič, je mi smutno, že zneužívate takto hyenisticky smrť našich opatrovateliek. Je to až neuveriteľné, čo používate na politický boj, avšak svedčí to o vašej povahe, tak ako ste riešili vysvetľovanie daňových problémov vo vlastnej firme s vlastnou matkou a verte, že mi je z toho smutno.
A pýtam sa vás, spolustraníci, čo si o tom vy myslíte?
Skryt prepis