Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.6.2017 o 13:27 hod.

Bc.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.6.2017 13:27 - 13:30 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, prázdne poslanecké lavice a občania Slovenskej republiky, sme svedkami toho, ako sa demokratický režim na Slovensku zvrháva na postupnú, ale istú moc oligarchie. Tá malá skupinka ľudí, ktorá cez nastrčené figúrky ovláda štát, teda rozhoduje o živote všetkých občanov Slovenskej republiky, začína nervóznieť a báť sa. Tento strach a jeho následky pociťujú občania Slovenska od posledných parlamentných volieb. Od demokratických volieb, kedy sa oprávnení voliči rozhodli povedať dosť a odovzdali svoj hlas neštandardnej politickej strane. Následne sme boli svedkami toho, ako sa zaviedli nové protiústavné skutkové podstaty trestných činov, ako sa zriadila ideologická polícia, novodobé gestapo a po najnovšom Najvyšší súd rozhodne na základe politickej objednávky o rozpustení opozičnej parlamentnej strany.
Týchto pár menovaných míľnikov v dejinách Slovenskej republiky demokraciu nielenže pochováva, doslova ju na zemi doráža kladivom. Občania Slovenskej republiky cez svojich volených zástupcov vykonávajú moc a dohľad nad fungovaním štátnej a verejnej správy. Cez svojich zástupcov, či už komunálnych, alebo v krajských zastupiteľstvách, alebo na úrovni parlamentu, presadzujú svoje záujmy a potreby. Nie všetky tieto záujmy sú vypočuté, čo spôsobuje, že sa o nich nemôže diskutovať, rokovať alebo zjednať náprava. Aj preto máme v Ústave Slovenskej republiky zakorenený inštitút referenda. Referendum je jeden z prvkov priamej demokracie. V niektorých štátoch je dokonca povinné pre určité druhy zákonov. Je logické, ak o zákonoch, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov daného štátu, majú právo títo občania v referende vyjadriť svoj názor.
V našom návrhu zmeny ústavného zákona navrhujeme znížiť minimálny počet podpisov od občanov z 350-tisíc na 250-tisíc. Znížením počtu podpisov 100-tisíc sa výrazne priblížime k demokratickým prvkom štátu. Historicky bolo na Slovensku vyhlásených celkom 8 referend, platné z tohto počtu bolo len 1 referendum. Je to dané tým, že kvórum, teda účasť na referende, je minimálne 50 % zo všetkých oprávnených voličov.
V našej úprave navrhujeme toto kvórum upraviť na 50 % z posledných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Tieto voľby dosahujú najvyššiu účasť voličov spomedzi všetkých volieb konaných v Slovenskej republike a považujeme ich za najobjektívnejší a najlegitímnejší ukazovateľ počtu aktívnych voličov na Slovensku, ak chceme, aby sa Slovensko nehralo na demokratický štát, ale ním aj naozaj bolo, ak chceme, aby moc nad štátom držali pevne v rukách občania, nie oligarchovia a ich zástupcovia. Nemajme len prázdne reči o demokracii. Dajme ľuďom skutočné právo rozhodovať a riadiť náš štát, sfunkčnime konečne referendum na Slovensku.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.4.2017 16:13 - 16:18 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslanci za stranu Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Mora, Ján Kecskés a Peter Krupa predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, tzv. banský zákon, v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť v Slovenskej republike najmä účinnú a efektívnu ochranu životného prostredia, pitnej vody, nerastného bohatstva a zdravia občanov SR, ako aj novelizovať dotknuté ustanovenie predmetného zákona.
Ľudstvo pre svoj život potrebuje čoraz viac elektrickej energie. Domácnosti vlastnia čoraz viac elektrických spotrebičov a u veľkých fabrík vidíme naštartovaný proces s postupnou robotizáciou a automatizáciou výroby. Táto potreba mať všetko automatizované a ovládané spôsobila, že sa minuli všetky konvenčné zdroje fosílnych palív. Teda tie, ktorých ťažba nebola tak veľkou záťažou pre životné prostredie. Ťažba bridlicového plynu a ropy hydraulickým štiepením, tzv. frakovaním má vážne negatívne environmentálne dopady, a to predovšetkým na kvalitu povrchových a podzemných vôd a ovzdušia.
Najväčším problémom ťažby bridlicového plynu uvedeným spôsobom je to, že sa len časť značne vysokého objemu kontaminovaných kvapalín používaných pri ťažbe spätne zachytáva a zvyšok uniká do životného prostredia. Environmentálne dopady frakovania sa týkajú predovšetkým úniku a ďalšieho účinku toxických chemikálií používaných pri ťažbe, ktorý vedie ku kontaminácií podzemnej i povrchovej vody. K uvedeným problémom sa pridružuje celý rad iných negatívnych environmentálnych dopadov ako sekundárne znečistenie životného prostredia, napríklad zhustením premávky v lokalitách ťažby, s tým súvisiace zničenie ciest ťažkými mechanizmami, zvýšenie prašnosti a hlučnosti, znehodnotenie veľkého množstva vody v pomere k vyťaženému plynu a jej prípadné ďalšie uskladnenie či tiež kontaminácia životného prostredia rádioaktívnymi látkami.
Voda, ktorá sa použila pri ťažbe bridlicového plynu frakovaním, obsahuje viac ako 700 chemických látok, ktoré sú vysoko karcinogénne, mutagénne a toxické. Táto voda kontaminuje povrchovú a spodnú vodu v blízkosti vrtu. Voda je už ďalej nefiltrovateľná a spôsobuje pre človeka vážne zdravotné problémy. Pitie kontaminovanej vody môže spôsobiť rakovinu, poškodiť plod dieťaťa v tele matky či iné zdravotné problémy. Dôkazom toho sú narastajúce prípady kontaminácie spodných vôd a studní v Amerike. Ľuďom tečie z vodovodných kohútikov voda, ktorá obsahuje metán, a pri stretnutí sa s otvoreným ohňom sa vznieti alebo je to len čistý chemický kokteil. Ľudia sú v týchto oblastiach chorí a ich život sa točí v kolotoči návštev rôznych lekárov. Ťažba bridlicového plynu hydraulickým štiepením rozkladá horninu, z ktorej ťaží plyn. To má za následok zemetrasenia, prepady horniny, ale aj pohyby tektonických vrstiev. Hovoriť o tom, že sa chemická frakovacia tekutina nedostane nad priepustnú horninu a tým pádom do spodnej vody, je teda odvážne.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 44 zaručuje každému občanovi právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Je potrebné, aby táto forma ťažby bridlicového plynu a ropy bola na území Slovenskej republiky zakázaná. Je nesporné, že ide o nebezpečnú a vysoko toxickú formu ťažby, ktorá po sebe zanechá nenávratne zdevastované životné prostredie. Kontaminuje vodu, kontaminuje pôdu a kontaminuje ovzdušie. Nerastné bohatstvo je podľa čl. Ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika má preto právo rozhodnúť o tom, ako so svojím vlastníctvom naloží, vrátane rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky ako najvyššieho zastupiteľského orgánu Slovenskej republiky vyjadrenom vo forme zákona, že ťažba bridlicového plynu hydraulickým štiepením, tzv. frakovaním je zakázaná. V zmysle odkazu pre naše budúce generácie, ktorým chceme nechať Slovensko s čo najkvalitnejším životným prostredím, čistou prírodou a kvalitnou pitnou vodou a ovzduším, nemôžeme dovoliť metódu ťažby bridlicového plynu a ropy hydraulickým štiepením na jeho území.
Kolegyne, kolegovia, ak vám záleží na prírode Slovenska a zdraví našich občanov, tak vás poprosím, prosím o podporu nášho zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 16:23 - 16:29 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod začnem takou otázkou. Musia povinné očkovania absolvovať všetky deti? Áno, musia. Je to uvedené v zákone o ochrane zdravia. Objavuje sa však čoraz viac prípadov, že sa rodičia detí snažia týmto očkovaniam vyhnúť.
Očkovanie je medicínskym zákrokom a treba povedať, že aj pri tých najnevinnejších zásahoch do ľudského organizmu vždy existuje určité riziko poškodenia zdravia. Lekári neriešia, čo obsahujú očkovacie látky pre dojčatá. Jednoducho ich náplňou práce je to, aby očkovacie látky do detí napichali a za každú cenu. Neustále sa stupňujúci očkovací nátlak na verejnosti a príkaz farmaceutických spoločností sa nedá považovať za nič iné, než za psychologickú operáciu.
Z podstaty veci vyplýva, že preventívne opatrenia by mali byť však v prvom rade vysoko bezpečné. To znamená, že riziko v súvislosti s ich nasadením by malo byť zanedbateľné. A pre povinné preventívne opatrenia by to malo platiť desaťnásobne. Je táto podmienka splnená pri očkovaní? Kto ponesie zodpovednosť v prípade, keď nútené podanie vakcíny pacientovi poškodí zdravie alebo ho dokonca usmrtí? Kto sa s čistým svedomím pozrie do očí rodičom dieťaťa, ktoré následkom očkovania utrpelo škodu? To, že to nie sú len hypotetické otázky, ukazujú stovky vedeckých štúdií dokumentujúcich riziká očkovania a tisícky prípadov vážneho poškodenia zdravia, aj smrteľného, spájaného s rôznymi vakcínami.
Zodpovední ľudia vo viacerých vyspelých krajinách si tieto skutočnosti uvedomujú a svojich občanov do očkovania nenútia. Padol tu názor, že na Ukrajine sa šíri DMO ako následok toho, že deti tam nie sú očkované. Ja sa pýtam, prečo sa rovnako rýchlo nešíri DMO aj na Cypre, v Dánsku, v Estónsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku alebo vo Veľkej Británii? V týchto európskych štátoch je očkovanie detí dobrovoľné. Na tomto príklade sa ukazuje, že hlavným aspektom výskytu DMO, čierneho kašľa, rubeoly je nehygienické prostredie, v ktorom deti vyrastajú. Ukrajina je vojnou zmietaný a rozvrátený štát, v ktorom je nedostatočná hygiena, nedostatočná zdravotná starostlivosť, sú tam zlé životné podmienky. To sú príčiny, prečo je výskyt ochorení u týchto detí tak vysoký.
V Ľudovej strane Naše Slovensko sme vytvorili program na podporu sociálne slabých rodín. V rámci tohto sociálne slabého programu sme navštívili aj rodiny, ktorých zdravotný stav detí sa drasticky zhoršil ihneď po očkovaní. Deti začali trpieť autizmom, DMO a zostali paralyzované, doslova priviazané k posteli. Existujú rôzne terapie v neurorehabilitačných centrách, ktoré sú nákladné a pre rodinu, v ktorej zarába jeden z manželov a matka poberá rodičovský príspevok, sú doslova nedosiahnuteľné. Preto sa na rozdiel od tzv. sociálnej vlády usilujeme pomôcť čo najviac žiadateľom, hoci to naozaj potrebujú. Žiaľ, sociálnych prípadov v našom programe pribúda a na rozdiel od vlády nemáme možnosť pomôcť všetkým rodinám, ktoré si to zaslúžia.
Súčasný hlavný prúd medicíny napriek mnohým nesporným úspechom za sebou ťahá aj čiernu stopu závažných omylov s katastrofálnymi následkami, ktoré by nás mali odnaučiť slepo dôverovať všetkému, čo prehlási uznávaná alebo domnelá autorita v akejkoľvek oblasti. Je kopec prípadov, kedy sa u detí, zdravých detí po očkovaní objavili príznaky obrny či autizmu. Na margo toho aj Donald Trump nedávno spojil očkovanie s autizmom. Trump pripustil, že vysloviť sa proti očkovaniu a očkovaciemu kalendáru je dosť sporná vec. Jeho výrok je však aj víťazstvom pre rodičov, ktorí sa dlho domnievali, že očkovanie prispelo u ich detí k neurologickému poškodeniu, ktoré utrpeli pri očkovaní. Rodičia nie sú dostatočne poučení o zložení vakcíny. Článok 24 Ústavy Slovenskej republiky o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je týmto porušovaný v neinformovaní občanov o zložení vakcín, ktoré môžu obsahovať nervové jedy, ťažké kovy, rakovinotvorné látky, geneticky manipulované organizmy, ako aj tkanivá tiel umelo potratených detí.
Súčasná legislatíva na Slovensku pokutuje rodiča za odmietnutie povinného očkovania svojich detí. Nariadenie určujúce u zdravých ľudí povinnosť slepo sa podrobiť akémukoľvek medicínskemu zákroku tvrdo potláča jedno z najzakladanejších práv človeka - slobodu voľby. Aká je to už len snaha udržať zdravie svojich vlastných občanov, keď sa doslova ľudia môžu vykúpiť z povinnosti očkovania? Rodič dieťaťa, ktorý odmietne zaočkovať svoje dieťa, musí zaplatiť pokutu vyrubenú štátny orgánom. Keď pokutu zaplatí, odvtedy sa na dieťa pozerá, ako keby bolo zaočkované? Za čo teda zaplatia rodičia dieťaťa tomuto štátu? Svojím spôsobom zaplatia cez štát ušlý zisk veľkým farma-firmám?
Bola by preto vhodná zmena povinného očkovania na dobrovoľné, ako je to v mnohých iných vyspelých krajinách západnej Európy. Sme za to, aby očkovanie zostalo naďalej bezplatné a dostupné všetkým, ktorí oň prejavia záujem. Nie však donútené každému a kto ho odmietne, musí absolvovať pojednávania a napokon zaplatiť pokutu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 10:29 - 10:30 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, spomínali ste, že súčasná legislatíva upravuje určité limity, kedy si chovatelia môžu doma chovať teda tieto domáce zvieratá. Áno, je to tak, lenže pri súčasných limitoch každý druhý chovateľ svojím spôsobom porušuje zákon a beriem vaše pripomienky ako v pohode, poďme sa o nich baviť v druhom čítaní, podporte náš návrh zákona, vyšperkujeme to tak, aby aj občania boli spokojní a tým pádom sa kŕmili zdravými domácimi potravinami. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 10:15 - 10:18 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, jedným z impulzov, prečo sme sa rozhodli s kolegom Kotlebom a Uhríkom novelizovať zákon o veterinárnej starostlivosti, bol pán z obce Palárikovo, ktorý nám porozprával svoje skúsenosti s inšpektormi z veterinárnej inšpekcie. Porozprával nám o postupe inšpektorov a dôvodoch, prečo nielen on bol pokutovaný za chov oviec v obci.
Pre občanov Slovenskej republiky je vlastný domáci chov hospodárskeho dobytka a domácich zvierat prirodzený, avšak prirodzenejší je pre starších ľudí. Tejto generácii ľudí, ktorá zažila časy, kedy Slovensko bolo úplne sebestačné, čo sa potravín týka, ktorá si častokrát z nízkeho dôchodku nemôže dovoliť ani základné potraviny zo supermarketu, zostali len oči pre plač. Nevydá im na základné potraviny, ako sú mlieko, vajíčka či kvalitné mäso, o zelenine a ovocí ani nehovorím. Vďaka vysokým cenám za nekvalitné produkty sa znovu uchyľujú k chovu domácich zvierat vo vlastných dvoroch a záhradách. Áno, sme v dobe, kedy ponovembrové takzvané sociálne vlády spravili zo starých ľudí doslova žobrákov. Títo ľudia, či už je to starenka z horného konca dediny alebo aj človek v produktívnom veku, ktorý rád vie, čím kŕmi svoju rodinu, si doma chovajú ošípané, ovce, sliepky alebo zajace. Niektorí si z oviec spravili ekologické kosačky, ktoré celoročne spásajú pastviny a po sezóne ich zabijú na mäso. Iní chovajú jednu - dve kozičky na mlieko. Absolútne prirodzená vec, ktorá patrí k životu na dedine.
V roku 2007 sa tie isté ponovembrové vlády rozhodli, že občania na Slovensku si už doma nemôžu chovať a zabíjať domáce zvieratá, ako sa im zachce. Pod tlakom väčšej byrokracie si musia riadne zaregistrovať chov v registri na to určenom, musia podliehať pravidelným veterinárnym kontrolám zvierat, prepravu vlastných zvierat im môže vykonať len spoločnosť s príslušnou certifikáciou. Riadne absolvovanie týchto zákonných povinností výrazne predražuje chov domácich zvierat na vlastnom dvore či záhrade. Mnoho domácich chovateľov nemá ani vedomosť, že svojím chovom porušujú zákon a hrozí im zaň pokuta. Toto v súčasnosti využívajú inšpektori z veterinárnej správy, ktorí snoria po dedinách a veselo rozdávajú pokuty domácim chovateľom. Hold, aj pokuta je príjem do štátnej kasy a preto nemajú problém pokutovať starenku, ktorá si z ostatkov chová kozičku na mlieko. Inšpektori nemajú problém obehávať obce, vyhlasovať svoje kontroly v obecných rozhlasoch a pokutovať veselo, ako sa im zachce. Pri pokute to však nekončí. Automaticky zaregistrujú domáci chov, čím strpčia vyššie spomínanou byrokraciou domáceho chovateľa.
Cieľom našej novely je zvýšenie počtu domácich a hospodárskych zvierat, ktoré môžu domáci chovatelia bez pokuty na svojich či prenajatých pozemkoch chovať. Zároveň chceme aj súčasných chovateľov upozorniť, aké limity a sankcie im platný zákon ukladá.
Ďakujem a žiadam vás o podporu našej novely.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 8.12.2016 15:13 - 15:17 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Vážený pán minister životného prostredia László Sólymos, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Obrátili sa na mňa občania Novej Stráže v Komárne s akútnym problémom kanalizácie v ich mestskej časti. Problém trvá dlhé roky a snaha vyriešiť ho zo strany mesta Komárno je viac než mizivá. Na problém s netesnosťou kanalizácie v roku 2007 poukázal miestny poslanec Novej Stráže v Komárne. Viacnásobne na problém poukazoval na mestskom zastupiteľstve a na verejnosti. Netesnosť kanalizácie a s tým spojené úniky splaškovej vody do zeme označil právom za katastrofu.
V spolupráci so spoločnosťou KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, akciová spoločnosť, ktorá prevádzkuje kanalizáciu, zistil, že sa permanentne kontaminuje pôda s viac ako 11-tisíc litrami splaškovej vody denne, to je viac ako 335-tisíc litrami splaškovej vody ročne. V máji 2007 sa mal začať proces rekonštrukcie kanalizácie pod názvom Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno. Predmetná rekonštruovaná kanalizácia bola skolaudovaná rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Komárno zo dňa 5. 8. 2009.
Občania ulice Podzáhradná majú za to, že rekonštrukciu kanalizácie, rekonštrukciou kanalizácie sa problém nevyriešil. Okrem pretrvávajúcich únikov splaškovej vody do pôdy majú po stredne silnom daždi na ulici doslova kúpalisko. Dažďová voda nie je odvádzaná do predmetnej kanalizácie a opätovným uložením betónových panelov na ceste sa porušili dažďové drenáže, ktoré pred rekonštrukciou kanalizácie odvádzali dažďovú vodu preč z ulice. Pri silnom daždi sa kanalizačné šachty naplnia dažďovou vodou a spolu so splaškovou vodou a fekáliami vyrážajú na povrch. V ideálnom prípade majú občania Podzáhradnej ulice fekálie vyliate na ulici alebo v záhradách rodinných domov, v horšom prípade sa im fekálie razia do domu cez záchody, kúpeľne alebo kuchyne. Splašková voda, ktorá neustále presakuje do pôdy, sa obyvateľom Podzáhradnej ulice tlačia do vodovodných šácht.
Predstavte si situáciu, že si idete odčítať stav vodomeru, otvoríte si vašu vodovodnú šachtu a pohľad do nej vám pripomína pohľad do žumpy. Celá vodovodná prípojka je zaplavená splaškovou vodou a fekáliami. O tom, že splašková voda a fekálie prenikajú do pôdy a spodnej vody, svedčí protokol o štátnom zdravotnom dozore na Podzáhradnej ulici.
Štátny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne konštatuje, že v prípade jedného z občanov predmetnej ulice napojeného na vlastnú studňu bola zistená aj chemická závadnosť pitnej vody s výrazným prekročením stanovených limitov ukazovateľov, ako sú dusičnany, absorbancia, farba, zákal a železo. V rámci mikrobiologického skúšania bola zistená prítomnosť koliformných baktérií escherichia coli a enterococci.
Ešte viac absurdný je však prípad z tohto roku. V auguste sa pán Ján Döminger, obyvateľ Podzáhradnej ulice rozhodol upraviť svoju vodovodnú šachtu takým spôsobom, aby mu splašková voda a fekálie do nej nevtekali. Pri upravovaní kovových dvierok v šachte pomocou uhlovej brúsky sa vznietil dosiaľ neidentifikovateľný plyn. Tlaková skúška plynovej prípojky hovorí o vyhovujúcej tesnosti prípojky a nepripúšťa únik zemného plynu. Svedkovia hovoria o viac ako šesťmetrovom plameni zo šachty. Pán Döminger utrpel popáleniny I. a II. stupňa na 62 % ploche svojho tela. Tvorba neidentifikovateľných plynov pod zemou môže byť následkom úniku splaškovej vody a fekálií. Aj tento prípad poukazuje na závažnosť situácie a pripúšťa možné ohrozenie života a zdravia širokého obyvateľstva.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa vás pýtam:
1. Eviduje ministerstvo životného prostredia podobné podnety občanov z danej lokality?
2. Aké kroky vykonalo ministerstvo životného prostredia v danej veci v minulom období?
3. Považujete vyjadrenia aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne za dostačujúce, pričom nenavrhujú skúmanie možných príčin kontaminácie spodnej vody?
4. Uvedomujete si, že možná kontaminácia spodnej vody splaškovou vodou a fekáliami sa niekoľko rokov deje práve na Žitnom ostrove, na najväčšej zásobárni pitnej vody v Európe?
5. Aké riešenie navrhujete, aby sa predišlo kontaminácii spodnej vody v rámci predmetnej kanalizácie?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 18:42 - 18:43 hod.

Ján Kecskés Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja ďakujem pánovi kolegovi Uhríkovi za vystúpenie v rozprave. Rád by som poznamenal, že ostatní poslanci, ktorí budú hlasovať proti tomuto návrhu zákona alebo sa zdržia hlasovania, odkážu všetkým voličom jediný signál: kandidovali v parlamentných voľbách s vidinou zisku, s cieľom vyhrať voľby a zarobiť tak peniaze. Sú to hlavne štandardné politické strany, ako sa samé nazývajú, ktoré si za desiatky rokov spravili z politickej scény na Slovensku obyčajný biznis. Sú zodpovedné za rozkrádanie Slovenska, po novom zrejme za daňové úniky na vratkách DPH a ešte sa legálne nechajú financovať zo štátneho rozpočtu.
Týchto pár desiatok miliónov eur si viem predstaviť v sektore školstva, v zdravotníctve alebo ako nástroj podpory mladých a sociálne slabších rodín. Nie na účtoch politických strán, ktoré nás pred voľbami z týchto peňazí zaplavia pútavými letáčikmi, na ktorých nás presviedčajú, ako im záleží na Slovensku a ako chránia Slovensko. Chránia Slovensko, ale od peňazí, ktoré môžu byť použité pre dobro a potreby Slovákov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis