Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2019 o 17:18 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 17:18 - 17:19 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2280 z 3. decembra 2019 pridelila predmetný návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a určila lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní gestorským výborom.
Oba výbory odporúčali návrh ústavného zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 804 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2019 14:05 - 14:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výboru a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby uvedený návrh ústavného zákona prerokovali výbory a gestorský výbor v lehote do 4. decembra 2019.
Ďakujem, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 18:02 - 18:04 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1929 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1819), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 117. schôdzi dňa 28. novembra 2019. Uznesením č. 779 z 28. novembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu ústavného zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 15:11 - 15:12 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani prvá námestníčka generálneho prokurátora, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy generálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1718 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vziať správu generálneho prokurátora na vedomie. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 766 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 14:03 - 14:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom informoval o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č.1655 z 27. júna 2019 novú voľbu IV, v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte štyroch kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
V zmysle predmetného rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 26. augusta 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 22 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 108. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 16. septembra 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 704 konštatoval, že navrhovaní Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Ladislav Juszkó, Peter Kohút, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Róbert Štefánik, Slavomír Trnkócy spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod., a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra o 11.00 hod.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:16 - 10:19 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som vás informoval, že predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1665 zo 4. júla 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Nebudem opakovať to, čo pán minister všetko už povedal.
Takže iba na záver, ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 107. schôdzi 9. septembra 2019 a uznesením č. 669 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:14 - 10:16 hod.

Jozef Ježík
Pán predsedajúci, ešte by som navrhol, aby sme o tomto bode hlasovali zajtra o jedenástej na žiadosť skupiny poslancov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:13 - 10:14 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1720 z 26. augusta 2019 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným dohovorom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 671 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 16:05 - 16:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, dovoľte, aby som ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom vás informoval o prerokovaní návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 504/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Ústavnoprávny výbor návrh vlády Slovenskej republiky prerokoval, pričom konštatoval, že vláda Slovenskej republiky schválila kandidátky na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pani Zuzana Dlugošovú a pani Moniku Filipovú. Výbor odporúča Národnej rade vykonať voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený predseda Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra 27. júna o 11.00 hodine.
Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 15:49 - 15:51 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1776 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali návrh zákona schváliť okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 657 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis