Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2019 o 14:03 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 14:03 - 14:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom informoval o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov vyhlásil predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č.1655 z 27. júna 2019 novú voľbu IV v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte štyroch kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
V zmysle predmetného rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 26. augusta 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 22 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 124 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých ma vymenovať. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov, ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 108. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 16. septembra 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 704 konštatoval, že navrhovaní Ladislav Diditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Ladislav Juszkó, Peter Kohút, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Zuzana Potoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Róbert Štefánik, Slavomír Trnkócy spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 11.00 hodine. A v prípade ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra o 11.00 hod.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:16 - 10:19 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som vás informoval, že predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1665 zo 4. júla 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Nebudem opakovať to, čo pán minister všetko už povedal.
Takže iba na záver, ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 107. schôdzi 9. septembra 2019 a uznesením č. 669 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:14 - 10:16 hod.

Jozef Ježík
Pán predsedajúci, ešte by som navrhol, aby sme o tomto bode hlasovali zajtra o jedenástej na žiadosť skupiny poslancov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:13 - 10:14 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1720 z 26. augusta 2019 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným dohovorom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 671 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 16:05 - 16:06 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, dovoľte, aby som ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom vás informoval o prerokovaní návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 504/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Ústavnoprávny výbor návrh vlády Slovenskej republiky prerokoval, pričom konštatoval, že vláda Slovenskej republiky schválila kandidátky na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pani Zuzana Dlugošovú a pani Moniku Filipovú. Výbor odporúča Národnej rade vykonať voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený predseda Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra 27. júna o 11.00 hodine.
Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 15:49 - 15:51 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1776 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali návrh zákona schváliť okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 657 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 15:11 - 15:15 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom si vás dovoľujem informovať o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1594 z 23. mája 2019 novú voľbu III, v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte šesť kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
Dovoľte, aby som vás tu informoval aj o tom, že dneska cez obedňajšiu prestávku prebehla 104. schôdza ústavnoprávneho výboru a bolo tam prijaté uznesenie č. 666, ktoré prečítam. "Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča k otázke predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1 Národnej rade Slovenskej republiky voliť v novej voľbe III šesť kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky."
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 30. mája 2019 podľa § 116 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 23 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 101. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 17. júna 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 656 konštatoval, že navrhovaní Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 20. júna o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila v utorok 25. júna o 17.00 hodine.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2019 9:01 - 9:05 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som informoval o prerokovaní tohto bodu vo výbore.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou Slovenskej republiky nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil dňa 5. apríla predseda Národnej rady Slovenskej republiky novú voľbu č. II.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1498 z 5. apríla 2019 o vyhlásení novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v termíne do 15. apríla 2019 podľa § 116 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených celkovo 37 návrhov, ktoré nominovali 25 uchádzačov.
V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu na svoju 97. schôdzu konanú dňa 2. a 3. mája 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 614 konštatoval, že navrhovaní Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Monika Jurčová, Vieroslav Júda, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Patrik Palša, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová listom zo dňa 30. apríla 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila podľa priebehu rokovania schôdze zajtra, čas nejdem upresňovať.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 9:01 - 9:05 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podal informáciu ako spravodajca ústavnoprávneho výboru.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohúta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať; v tomto prípade osemnásť kandidátov. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1394 z 15. februára 2019 bolo v zmysle zákonov ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 51 návrhov, ktoré nominovali 30 uchádzačov. V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 92. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 21. a 22. marca 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy spoločne o všetkých uchádzačoch, či spĺňajú Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači Pavol Boron, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Radovan Hrádek, Stanislav Irsák, Martin Javorček, Rastislav Kaššák, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 14. marca 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 3. apríla o 17.00 hod. a v prípade, ak nebol zvolený dostatočný počet kandidátov v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila 4. apríla o 17.00 hodine.
Pani predsedajúca, dajte, prosím, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.2.2019 17:19 - 17:20 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Pán predseda, dovoľte, aby som vás informoval ako poverený spravodajca ústavnoprávneho výboru o nových skutočnostiach týkajúcich sa návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávnemu výboru boli dnes, to je 12. 2. 2019, doručené späťvzatie návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu Mgr. Radovana Hrádeka a späťvzatie súhlasu s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Z tohto dôvodu predseda ústavnoprávneho výboru týchto uchádzačov do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu nezaraďuje.
Skryt prepis