Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.6.2018 o 12:21 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.6.2018 12:21 - 12:24 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, má za cieľ umožniť obciam zavedenie vyššej dane z nehnuteľnosti pri tých stavbách a pozemkoch, ktoré sú buď dlhodobo neudržiavané či nevyužívané, a znížiť daň z nehnuteľností pri tých stavbách a pozemkoch, ktoré vlastník dá do nájmu alebo výpožičky na verejnoprospešný účel.
Uvedenú úpravu považujeme za nevyhnutné prijať z dôvodu, že na Slovensku sa nachádza veľké množstvo schátraných budov, ktoré majú vysoký architektonický význam, ale ktoré ich vlastníci nechávajú cielene schátrať. Dôvodom takéhoto konania je skutočnosť, že náklady na zbúranie stavieb sú častokrát nižšie ako náklady na jej rekonštrukciu. Okrem toho, že v mestách a obciach takto dochádza k znižovaniu kvality verejného priestoru, mestá prichádzajú o hodnotné architektonické diela, lebo výsledkom pasivity vlastníka býva to, že sa stavba dostane do tak zlého technického stavu, že vlastník získa povolenie na jej odstránenie.
Takto na Slovensku chátra napríklad liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, kúpele v Korytnici. Návrhom zákona chceme dosiahnuť, aby obce mohli ako správcovia dane prostredníctvom prijatia všeobecne záväzného nariadenia zvýšiť ročnú sadzbu dane z pozemkov pri pozemkoch
nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta alebo v jeho jednotlivom katastrálnom území, ak ich vlastník alebo nájomca neudržiava v stave primeranom ich funkčnému využitiu, a zvýšiť ročnú sadzbu dane zo stavby nachádzajúcu sa v jednotlivej časti mesta alebo jednotlivom katastrálnom území, ak vlastník buď ju neudržiava v dobrom stavebnom stave, najmä ak dochádza k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu, v prípade ak vlastník stavbu riadne neudržiava a stavebný úrad mu vo verejnom záujme nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu alebo stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby.
Výška ročnej sadzby je ohraničená hornou hranicou, nesmie presiahnuť desaťnásobok ročnej sadzby dane zo stavieb a pozemkov určenej správcom dane pre stavby vymedzené v § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Okrem uvedeného je cieľom zákona podporiť aktivity tých osôb, ktoré dajú do nájmu alebo výpožičky neudržiavaný pozemok alebo stavbu na verejnoprospešný účel. U týchto osôb by zákonodarca prijatím novely zákona umožnil obci prostredníctvom VZN oslobodiť od dane vlastníka takéhoto pozemku, alebo mu daňové zaťaženie znížiť.
Nadobudnutie účinnosti zákona je navrhnuté na 1. novembra 2018.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, som presvedčená, že návrh zákona prinesie mestám a obciam efektívny nástroj k skvalitneniu verejného priestoru v obciach a mestách a pomôže zachovať chátrajúce, architektonicky významné diela. Preto verím, že náš návrh si nájde u vás, vážené kolegyne a kolegovia, podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2018 12:16 - 12:18 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cieľom nášho návrhu je dať samosprávam do rúk silnejšie kompetencie voči developerom prostredníctvom podrobnejšej úpravy záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci, ktorých vydávanie predpokladá zákon o obecnom zriadení už v súčasnosti. Posúdenie, či dopravná infraštruktúra stačí na to, aby uniesla záťaž zvýšeného počtu ľudí v dôsledku nového developerského projektu je dnes vo všeobecnosti ponechané na zodpovednosť developera. Prax pritom ukazuje, že samotný výsledok posúdenia je ľahko ovplyvniteľný tým, z akých údajov sa vychádza a ako sa prepočítajú. Dôsledkom je, že súčasný systém vytvára konflikt záujmov pri schopnosti posúdiť predpokladanú dopravnú záťaž pre lokalitu objektívne. V rámci záväzných stanovísk, kde sú schválením zákona dopravné posúdenie, vydávané mestá a obce, neobstarávali by ho teda samotní developeri.
Zmenou oproti doterajšej právnej úprave by bola možnosť obce vydanie záväzného stanoviska spoplatniť, ak sa bude týkať investičných projektov s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 metrov, čo sa v návrhu označuje ako záväzné stanovisko k investičným projektom. Výška úhrady by bola zákonom ohraničená a k jej ustanoveniu a zmene by mohli pristúpiť obce len s účinnosťou k začiatku kalendárneho roka. Pravidlá spoplatňovania by tým boli jasne dané počas celého roka.
Okrem dopravného posúdenia by sa obec v záväznom stanovisku vyjadrovala aj k ďalším relevantným skutočnostiam, ku ktorým si žiadateľ záväzné stanovisko vyžiada. Zákon v tejto súvislosti zakotvuje pevné lehoty pre vydanie stanoviska a za nedodržanie termínu zavádza povinnosť vydať záväzné stanovisko k investičným projektom bezplatne.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 12:03 - 12:07 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, vizuálny smog trápi mnoho miest a obcí. Problémom sú vlastnícke práva, kedy mesto nemá dostatok nástrojov na reguláciu výskytu reklamy, ktorá je umiestnená na súkromných stavbách či pozemkoch.
Návrh zákona, ktorý predkladáme spoločne s kolegom Miroslavom Beblavým a Vierou Dubačovou, môže pomôcť obciam efektívnejšie regulovať výskyt vonkajšej reklamy. Naším riešením je umožniť obciam šírenie vonkajšej reklamy zdaňovať.
Novela stavebného zákona, ktorá zaviedla nové procesné podmienky umiestňovania reklamných stavieb, neodstránila problémy, ktoré obce neustále s narastajúcim šírením vonkajšej reklamy majú, a v praxi často nastávajú práve tieto situácie. Mestá nemajú dosah na vonkajšiu reklamu, ktorá nespĺňa náležitosti definície reklamnej stavby v zmysle stavebného zákona, ako sú rôzne voľne položené pútače, áčka, reklamné plachty a podobne. Mestá nemajú nástroj, nástroje, ako vlastníka reklamného zariadenia regulovať a usmerniť pri umiestňovaní vonkajšej reklamy na súkromnom pozemku. Mestá nemajú dostatočné nástroje na to, aby reklamné stavby a pútače odstránili v prípade, že už využívané nie sú.
Je bežnou praxou a obštrukciou zo strany vlastníkov bilbordov, že aj keď mesto rozhodne v zmysle stavebného zákona o odstránení bilbordu, počas konania sa zmení jeho vlastník a celé konanie musí prebehnúť odznovu. Vlastníci budov a pozemkov, na ktorých je vonkajšia, tvrdia, vonkajšia reklama, tvrdia, že reklamné zariadenia nie sú ich a nemôžu ich odstrániť. Toto sú tie problémy, ktoré nastávajú najčastejšie.
Na základe pretrvávajúcich problémov pri aplikácii stavebného zákona v oblasti regulácie vonkajšej reklamy za najvhodnejšiu cestu na riešenie problému neustáleho narastania vizuálneho smogu považujeme zavedenie daňovej povinnosti pre osoby, ktoré sú vlastníkmi vonkajšej reklamy alebo stavieb a pozemkov, na ktorých sa vonkajšia reklama nachádza. V súčasnosti majú obce a mestá možnosť zdaňovať a regulovať výskyt vonkajšej reklamy totiž len v prípade, keď sú umiestnené na pozemkoch a stavbách vo vlastníctve mesta. V prípade umiestnenia reklamy na súkromnom pozemku sú však samosprávy bezzubé a sú nútené prizerať sa na to, ako vonkajšie reklamy na súkromných pozemkoch a stavbách neustále pribúdajú.
Túto prekážku odstraňuje náš návrh zákona, keď pri identifikácii daňovníka vychádza z princípu vlastník zodpovedá. Určenie, že daňovníkom dane za šírenie vonkajšej reklamy môže byť aj osoba, ktorá nie je vlastníkom reklamy, ale je vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorom sa reklama nachádza, odstráni problém s neustálym pátraním po vlastníkovi reklamy a zbavovanie sa zodpovednosti vlastníkov pozemkov za to, čo sa na ich nehnuteľnosti nachádza.
Uvedomujem si, že daňovníkom so zmluvami uzatvorenými pred nadobudnutím účinnosti novej úpravy, ktorých predmetom je šírenie vonkajšej reklamy, môžu po zavedení miestnej dane vzniknúť dodatočné náklady. Ak sa vlastník stavby a pozemku stane daňovníkom, vznikne mu povinnosť platiť daň, pričom náklady na daň nebude mať zohľadnené v odplate, ktorú mu za poskytnutie stavby alebo pozemku uhrádza vlastník reklamného zariadenia. S týmito nákladmi pri uzatváraní zmluvy nemohol daňovník počítať, a preto novela zákona pamätá aj na tieto prípady. V prechodných ustanoveniach zakotvuje právo daňovníka odstúpiť od zmluvy, ktorú má daňovník uzatvorenú s vlastníkom reklamy. Toto právo na odstúpenie od zmluvy mu vzniká dňom povinnosti, vzniku daňovej povinnosti, pričom zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia inému účastníkovi zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy daňovníkovi zaniká pätnástym dňom po vzniku daňovej povinnosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti som presvedčená, že návrh zákona prinesie mestám a obciam efektívny nástroj k tomu, aby mohli eliminovať vizuálny smog na svojom území. Preto verím, že náš návrh si nájde u vás, vážené kolegyne a kolegovia, podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.6.2018 12:01 - 12:03 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a má za cieľ umožniť obciam zdaňovať vonkajšie šírenie reklamy. Kým v minulosti bol tento nástroj zakotvený v zákone č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch ako poplatok z reklamy, my navrhujeme jeho zakotvenia v podobe miestnej dane.
Dôvodom, prečo sme sa rozhodli návrh zákona predložiť, je tá skutočnosť, že mestá dlhodobo bojujú s vizuálnym smogom a nemajú v rukách efektívny nástroj, ako proti nemu bojovať. Cieľom návrhu je umožniť obciam zdaňovať šírenie vonkajšej reklamy, ak sa jedná o umiestnenie reklamnej stavby, reklamného zariadenia alebo iného reklamného pútača bez ohľadu na právny vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádzajú, za podmienky, že sú viditeľné na území obce. Obec bude môcť vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane v závislosti od typu reklamy, náležitosti oznamovacej povinnosti a možnosti oslobodenia od dane, prípadne jej zníženie. Zavedenie takejto miestnej dane za šírenie vonkajšej reklamy je formulované fakultatívne, to znamená, že nepôjde o povinnú daň, ale bude na každej obci, či takúto daň na svojom území zavedie, alebo nie.
Daňovníkom je v zmysle predkladanej novely vlastník reklamnej stavby, ak je reklama reklamnou stavbou v zmysle stavebného zákona. V prípade reklamných pútačov je daňovníkom vlastník stavby alebo pozemku, na ktorom sa reklamný pútač nachádza. Takéto určenie daňovníka v prípade reklamných pútačov odstráni problém s identifikáciou daňovníka pri reklamách, ku ktorým sa nikto nehlási, t. j. sú bez vlastníka a to z dôvodu, že vlastnícke právo k stavbe alebo k pozemku je vo všeobecnosti zrejmé z katastra nehnuteľností.
Výber dane sa bude uskutočňovať obdobným spôsobom, ako je výber dane z nehnuteľností. Daňovník bude povinný oznámiť svoj zámer, umiestniť reklamný pútač a výmeru plochy reklamného pútača v metroch štvorcových správcovi dane najneskôr v deň jeho umiestnenia. Na základe poskytnutých informácií správca dane vyrubí daň. Dani za šírenie vonkajšej reklamy však nebude podliehať označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkárne alebo organizačnej zložky právnickej osoby, alebo fyzickej osoby obchodným menom a ani označenie vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nadobudnutie účinnosti zákona je navrhnuté na 1. novembra 2018. Ďalšie podrobnosti k uvedenému zákonu uvediem v rozprave, do ktorej sa týmto hlásim.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 11:53 - 11:55 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Cieľom nášho návrhu je dať samosprávam do rúk silnejšie kompetencie voči developerom prostredníctvom podrobnejšej úpravy záväzných stanovísk v investičnej činnosti v obci, ktorých vydávanie predpokladá zákon o obecnom zriadení už v súčasnosti. Posúdenie, či súčasná dopravná infraštruktúra stačí na to, aby uniesla záťaž zvýšeného počtu ľudí v dôsledku nového developerského projektu, je dnes vo všeobecnosti ponechané na zodpovednosť developera. Prax pritom ukazuje, že samotný výsledok posúdenia je ľahko ovplyvniteľný tým, z akých údajov sa vychádza a ako sa prepočítajú. Dôsledkom je, že súčasný systém vytvára konflikt záujmov pri schopnosti posúdiť predpokladanú dopravnú záťaž pre lokalitu objektívne. V rámci záväzných stanovísk by po schválení návrhu zákona dopravné posúdenia vydávali mestá a obce, neobstarávali by ho teda samotní developeri.
Zmenou oproti doterajšej právnej úprave by bola možnosť obce vydania záväzného stanoviska spoplatniť, ak sa bude týkať investičných projektov s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 m2, čo sa v návrhu označuje ako záväzné stanovisko k investičným projektom. Výška úhrady by bola zákonom ohraničená a k jej ustanoveniu a zmene by mohla obec pristúpiť len s účinnosťou k začiatku kalendárneho roka. Pravidlá spoplatňovania by týmto boli jasné počas celého roka.
Okrem dopravného posúdenia by sa obec v stanovisku vyjadrovala aj k ďalším relevantným skutočnostiam, ku ktorým si žiadateľ záväzné stanovisko vyžiada. Zákon v tejto súvislosti zakotvuje aj pevné lehoty pre vydanie stanoviska a za nedodržanie termínu zavádza povinnosť vydať záväzné stanovisko k investičným projektom bezplatne.
Vážené panie kolegyne, vážení kolegovia, prosím vás o podporu návrhu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 11:58 - 11:59 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2018 11:45 - 11:46 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z legislatívno-právnej a formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.5.2018 10:38 - 10:39 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať pánovi kolegovi, pánovi poslancovi Dostálovi za veľmi kvalitné vystúpenie. Ja ako primátorka sa teda tiež stretávam s týmito problémami a teda v samospráve, však aj predkladateľ. Pán poslanec Dostál veľmi dobre zhrnul a poukázal na tie problémy, ktoré naozaj s týmto zákonom sú a zostávajú aj po tejto navrhovanej zmene. Predovšetkým aj ja chcem zdôrazniť tú vymožiteľnosť práva, pretože keď k takému priestupku aj dôjde, tak pokiaľ tam prídu mestskí policajti, tak buď sa tam tí obyvatelia už, tí občania, ktorí to urobili, nenachádzajú alebo veľmi ťažko sa identifikujú. Takže naozaj by sa bolo treba zamyslieť nad tým, že ako toto zabezpečiť.
Ďalšia vec je, že presne aj u mňa vznikla tá otázka, že keď bude teda starosta povoľovať tie ohňostroje, tak ak ozaj povolí, kde si to tí ľudia potom kúpia, keď ten predaj nebude povolený, že vlastne kam tých ľudí smerujeme, že asi to je tiež taká otázka, ktorá zostáva nevyriešená.
A potom, aj keď teda ja sama som primátor a mohla by som v podstate teda svojvoľne rozhodovať, tiež si myslím, že by bolo treba dať určité limity, kedy ten orgán samosprávny, v tomto prípade primátor alebo starosta bude môcť povoliť, ja neviem, že to nebude v rozpore s niečím, alebo v nejakom teda rozsahu, akej techniky a kedy nie, aby naozaj tam bol určitý ten legislatívny rámec.
Ale určite inak je fajn a ja určite tento návrh zákona podporím, je dobre, že sa to rieši, len teda treba ešte doplniť tieto veci. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2018 15:12 - 15:13 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutých gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.2.2018 14:44 - 14:45 hod.

Katarína Macháčková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku aj v legislatívnych pravidiel tvorba, tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 13. marca 2018. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis