Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.5.2018 o 9:05 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

17.5.2018 9:05 - 9:07 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spravodajskú správu. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 905. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2018 16:18 - 16:22 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis

56.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, poslanci, pani ministerka, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu výboru.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 921 z 28. novembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 315 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 143 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 2 až 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy alebo v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 147 z 30. januára 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 15:08 - 15:10 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peter, ja len by som chcel tak troška rozptýliť tie, tu reči, že vlastne, alebo deklarácie, že celé tie akčné plány a rady pre rozvoj okresov boli len a len výlučne v réžii SMER-u a tým by som to chcel odpovedať aj pánovi Dostálovi, pretože ja naozaj nepoznám ten príklad z Rožňavy, ale budem hovoriť za Svidník, kde žijem. Vo vtedajšej rade pre rozvoj okresu podľa tohto ešte starého znenia zákona, vlastne len tajomník, ako zo zákona prednosta okresného úradu bol v podstate zo SMER-u, ale všetci ľudia, ktorí tam v tom čase pracovali. V tej akčnej rade boli ľudia, ktorí, bol tam primátor mesta Svidník, ktorý nie je zo SMER-u, boli tam predstavitelia MAS-iek, ktorí nie sú starostovia, ktorí nie sú zo SMER-u a tak. Takže nie celkom je to taký všeobecný názor, že by to bolo všetko v réžii SMER-u. Skôr ja som tam videl problém v tom, že naozaj do tých akčných plánov alebo do tých projektov sa naozaj tam dostávali veci, ktoré ani len náhodou nesúviseli s nejakým deklaratórnym vytvorením pracovného miesta. Tam, proste si tam každý dával, čo chcel a tie akčné rady, nakoľko oni nemali až takú nejakú veľkú kompetenciu to nejakým spôsobom korigovať, neschvaľovať, schvaľovať a tak, tak samozrejme, že to, že to takto nejako sa to schvaľovalo rôzne, ale to už je, to už je vlastne na tých ľuďoch. Ja by som skôr ocenil, aby sme aj tie výbory teraz podľa nového návrhu zákona, aby, aby prednostovia okresov, ktorí budú ako predstavitelia tých výborov, aby mali aj zodpovednosť a aby tá zodpovednosť bola aj nejakým spôsobom merateľná a nejakým spôsobom aj, aj braní na zodpovednosť. Pretože takto, ako to bolo doteraz, nie celkom sa dalo nejakým spôsobom vyvodiť zodpovednosť a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 14:47 - 14:49 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, nie, nie celkom rozumiem, ako ste dospeli vo vašom, vo vašom pozmeňovacom návrhu v bode 1, že zloženie toho novovznikajúceho výboru by mali mať väčšinu predstavitelia obcí alebo starostovia. Totiž ja si myslím, že starostovia nemajú celkom vzťah k okresu. Oni, samozrejme, majú vzťah pochopiteľne k svojej obci, pretože tam boli voličmi zvolení a tam majú aj svoju zodpovednosť. A máme skúsenosti, konkrétne zo Svidníka, že, a myslím si, že aj viacerí, z viacerých okresov, starostovia v podstate aj vo svojich žiadostiach vlastne, vlastne si chcú riešiť cez rôzne programy a projekty z akčných plánov, alebo vlastne tie svoje komunálne boľačky, ako povedzme obecné úrady a podobne. Takže normálne videl by som v tom aj istý, istý konflikt záujmov. Takže neviem, ako ste došli k tomu (povedané s pobavením), že by práve väčšinu mali mať zástupcovia obcí samosprávy, samozrejme pre všetkej úcte k zástupcom samosprávy, ktorí sú aj v týchto okresoch. O tom druhom bode vášho pozmeňujúceho návrhu iste by sa dalo diskutovať a je veľa vecí, čo by sa dalo aj súhlasiť s týmto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 16:32 - 16:34 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, myslím, že nie je o čom. Všetci si myslíme, ja takisto, že zvolaním tejto schôdze, a to vaším už tretím odvolaním v tomto volebnom období, je vlastne zlyhanie predkladateľov.
Ale ja som si s veľkým záujmom vypočul váš prejav a naozaj bol som a sedel som tu ako prikovaný a možnože vám neušlo, že som častokrát mal aj otvorené ústa, čo ste tu hovorili o pánovi predkladateľovi Rajtárovi. Niektoré veci som naozaj ani netušil a musím povedať, že som v dosť, dosť veľkom šoku, čo som sa tu dozvedel o pánovi Rajtárovi. A keby som mal takú nejakú tabuľku, kde by som si písal nejakých podvodníkov a klamárov, tak určite by zaujal nejaké miestečko v tejto, v tejto tabuľke.
Dúfam, že pán predkladateľ si osvojil aj také základné ekonomické tézy, ktoré ste vysvetlili a ktoré určite, ak by pochopil, tak by určite sa a možno by sa nepodpísal do budúcna pod nejaký návrh na odvolanie, na vaše odvolanie, ak ešte niekedy bude.
Možnože teraz mám takú, takú zaujímavú vec, dúfam, že sa to nestane, ale keby raz, dúfam, že to nikdy v živote nebude možné, ale keby čisto teoreticky bolo možné odvolať poslancov Národnej rady, tak práve pán predkladateľ by bol na to súci a tá dôvodová správa by bola veľmi dlhá a zaujímavá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 14:34 - 14:35 hod.

Mikuláš Krajkovič
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2017 15:31 - 15:32 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 748. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 10:32 - 10:36 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 807 z 12. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 261 z 3. októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 189 z 3 októbra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rady Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 116 z 28. septembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy 1 až 23 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach, uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 124 z 10. októbra 2017. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko spoločná správa. Pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2017 9:05 - 9:09 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 700 z 15. júna 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Gábora Gála, Jaroslava Bašku a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je to tlač 583, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 243 zo 4. septembra 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 103 z 24. augusta 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy alebo v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Gábora Gála, Jaroslava Bašku a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Gábora Gála, Jaroslava Bašku a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 112 z 5. septembra 2017. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:09 - 10:10 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 83 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 661. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis