Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

11.9.2018 o 16:39 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 11.9.2018 16:39 - 16:41 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1069 v prvom čítaní. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, toľko, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 12:14 - 12:15 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podal spravodajskú správu.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2018 13:01 - 13:04 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú správu. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1172 zo 17. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 380 z 5. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 177 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 22 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 183 z 12. júna 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Toľko k spoločnej správe. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2018 9:34 - 9:37 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Takže, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1032 zo 17. mája 2018 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej, je to tlač 987, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze.
Určil zároveň, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ako gestorský výbor, ako gestorský rokoval výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 23. mája 2018. Uznesením č. 171 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ma poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej a určil poslancov Jána Kvorku, Máriu Janíkovú, Petra Antala a mňa ako spravodajcov výboru. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, toľko, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 9:54 - 10:01 hod.

Mikuláš Krajkovič
Ja len krátko, chcem oznámiť, že som zaregistroval žiadosť pani poslankyne Pfundtner a dám potom o tom hlasovať.
Skryt prepis
 

17.5.2018 9:05 - 9:07 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spravodajskú správu. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 905. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2018 16:18 - 16:22 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis

56.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, poslanci, pani ministerka, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu výboru.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 921 z 28. novembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 315 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 143 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 2 až 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy alebo v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 147 z 30. januára 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 15:08 - 15:10 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Peter, ja len by som chcel tak troška rozptýliť tie, tu reči, že vlastne, alebo deklarácie, že celé tie akčné plány a rady pre rozvoj okresov boli len a len výlučne v réžii SMER-u a tým by som to chcel odpovedať aj pánovi Dostálovi, pretože ja naozaj nepoznám ten príklad z Rožňavy, ale budem hovoriť za Svidník, kde žijem. Vo vtedajšej rade pre rozvoj okresu podľa tohto ešte starého znenia zákona, vlastne len tajomník, ako zo zákona prednosta okresného úradu bol v podstate zo SMER-u, ale všetci ľudia, ktorí tam v tom čase pracovali. V tej akčnej rade boli ľudia, ktorí, bol tam primátor mesta Svidník, ktorý nie je zo SMER-u, boli tam predstavitelia MAS-iek, ktorí nie sú starostovia, ktorí nie sú zo SMER-u a tak. Takže nie celkom je to taký všeobecný názor, že by to bolo všetko v réžii SMER-u. Skôr ja som tam videl problém v tom, že naozaj do tých akčných plánov alebo do tých projektov sa naozaj tam dostávali veci, ktoré ani len náhodou nesúviseli s nejakým deklaratórnym vytvorením pracovného miesta. Tam, proste si tam každý dával, čo chcel a tie akčné rady, nakoľko oni nemali až takú nejakú veľkú kompetenciu to nejakým spôsobom korigovať, neschvaľovať, schvaľovať a tak, tak samozrejme, že to, že to takto nejako sa to schvaľovalo rôzne, ale to už je, to už je vlastne na tých ľuďoch. Ja by som skôr ocenil, aby sme aj tie výbory teraz podľa nového návrhu zákona, aby, aby prednostovia okresov, ktorí budú ako predstavitelia tých výborov, aby mali aj zodpovednosť a aby tá zodpovednosť bola aj nejakým spôsobom merateľná a nejakým spôsobom aj, aj braní na zodpovednosť. Pretože takto, ako to bolo doteraz, nie celkom sa dalo nejakým spôsobom vyvodiť zodpovednosť a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2018 14:47 - 14:49 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, nie, nie celkom rozumiem, ako ste dospeli vo vašom, vo vašom pozmeňovacom návrhu v bode 1, že zloženie toho novovznikajúceho výboru by mali mať väčšinu predstavitelia obcí alebo starostovia. Totiž ja si myslím, že starostovia nemajú celkom vzťah k okresu. Oni, samozrejme, majú vzťah pochopiteľne k svojej obci, pretože tam boli voličmi zvolení a tam majú aj svoju zodpovednosť. A máme skúsenosti, konkrétne zo Svidníka, že, a myslím si, že aj viacerí, z viacerých okresov, starostovia v podstate aj vo svojich žiadostiach vlastne, vlastne si chcú riešiť cez rôzne programy a projekty z akčných plánov, alebo vlastne tie svoje komunálne boľačky, ako povedzme obecné úrady a podobne. Takže normálne videl by som v tom aj istý, istý konflikt záujmov. Takže neviem, ako ste došli k tomu (povedané s pobavením), že by práve väčšinu mali mať zástupcovia obcí samosprávy, samozrejme pre všetkej úcte k zástupcom samosprávy, ktorí sú aj v týchto okresoch. O tom druhom bode vášho pozmeňujúceho návrhu iste by sa dalo diskutovať a je veľa vecí, čo by sa dalo aj súhlasiť s týmto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 16:32 - 16:34 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, myslím, že nie je o čom. Všetci si myslíme, ja takisto, že zvolaním tejto schôdze, a to vaším už tretím odvolaním v tomto volebnom období, je vlastne zlyhanie predkladateľov.
Ale ja som si s veľkým záujmom vypočul váš prejav a naozaj bol som a sedel som tu ako prikovaný a možnože vám neušlo, že som častokrát mal aj otvorené ústa, čo ste tu hovorili o pánovi predkladateľovi Rajtárovi. Niektoré veci som naozaj ani netušil a musím povedať, že som v dosť, dosť veľkom šoku, čo som sa tu dozvedel o pánovi Rajtárovi. A keby som mal takú nejakú tabuľku, kde by som si písal nejakých podvodníkov a klamárov, tak určite by zaujal nejaké miestečko v tejto, v tejto tabuľke.
Dúfam, že pán predkladateľ si osvojil aj také základné ekonomické tézy, ktoré ste vysvetlili a ktoré určite, ak by pochopil, tak by určite sa a možno by sa nepodpísal do budúcna pod nejaký návrh na odvolanie, na vaše odvolanie, ak ešte niekedy bude.
Možnože teraz mám takú, takú zaujímavú vec, dúfam, že sa to nestane, ale keby raz, dúfam, že to nikdy v živote nebude možné, ale keby čisto teoreticky bolo možné odvolať poslancov Národnej rady, tak práve pán predkladateľ by bol na to súci a tá dôvodová správa by bola veľmi dlhá a zaujímavá.
Ďakujem.
Skryt prepis