Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:29 - 15:30 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja len som sa príkladom, ktorý som uviedol, snažil vysvetliť, že práve to udelenie výnimiek alebo posunutie účinnosti na udelenie výnimiek o vykonávaní činnosti v chránených územiach, by sa mohlo predísť rôznym problémom a po prípade možno aj súdnym sporom, ktoré by mohli dôjsť. Tak preto toto posunutie tej účinnosti alebo toto je zmysel môjho pozmeňovacieho návrhu. Samozrejme, boli by sme radi, aby tá zonácia Vysokých Tatier prebehla čím skôr a určite potom by to pomohlo aj tomuto zákonu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 15:19 - 15:25 hod.

Mikuláš Krajkovič
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 15:30 - 15:33 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Združenie miest a obcí Slovenska a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 19. júna 2019 návrh na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu, tak ako to uviedla pani ministerka, a to pána Michala Sýkoru a pána Olivera Šiatkovského.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1651 z 21. júna 2019 pridelil predmetný návrh vlády výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na prerokovanie do 25. júna 2019. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 67. schôdzi dňa 25. júna 2019 prerokoval predmetný návrh vlády a vo svojom uznesení č. 295 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade, aby zvolila na návrh vlády dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to pána Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Národnej rade uskutočniť voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády verejným hlasovaním spoločne. Výbor ma poveril svojím uznesením č. 296 zo dňa 25. júna 2019, aby som predniesol správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vlády. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko spravodajská správa, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:07 - 14:10 hod.

Mikuláš Krajkovič
Áno, hlasovať sa bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:06 - 14:09 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Národná rada uznesením č. 1760 z 10. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 629 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 282 z 11. júna 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 293 z 18. júna 2019. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku. Na zdravie. (Reakcia rečníka na kýchnutie v sále.)
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 9:31 - 9:34 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa zákona, podľa § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada. (Musím sa trošku vydýchať.) Členov rady volí a odvoláva Národná rada, a to šiestich členov na návrh vlády a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
Vzhľadom na to, že aj pri opakovanej voľbe zo dňa 6. decembra 2018 nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu, je potrebné vykonať novú voľbu. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu: Ján Ilavský a Marcel Vrchota.
Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Výbor v svojom uznesení č. 269 z 29. apríla 2019 odporučil Národnej rade, aby zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov a túto voľbu uskutočnila tajným hlasovaním.
Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 276 z dňa 9. mája 2019 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť uvedený návrh na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu a návrh na uznesenie Národnej rady, ktorá je prílohou v predmetnej tlači.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 9:10 - 9:12 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby, pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Fluórované plyny.

Krajkovič, Mikuláš, poslanec NR SR
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 15:58 - 16:00 hod.

Mikuláš Krajkovič
Ďakujem. Hlasovať budeme dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 15:46 - 15:49 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1631 zo 7. februára 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 582 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 392 z 25. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 251 z 21. marca 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh poslancov schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného návrhu poslancov vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 260 z 26. marca 2019. V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.4.2019 9:10 - 9:11 hod.

Mikuláš Krajkovič Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prvom čítaní.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako spravodajca k návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis