Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

4.4.2019 o 10:06 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 4.4.2019 10:06 - 10:07 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu o prerokovaní tlače 1208 vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu s dohodou na prerokovanie výboru pre európske záležitosti a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určil, aby výbor pre európske záležitosti ako gestorský výbor podal v Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 505 a výbor pre európske záležitosti uznesením č. 157 odporučili Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s dohodou súhlas a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre európske záležitosti ako gestorský výbor schválil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch (tlač 1208a).
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s dohodou súhlas a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Zároveň ma výbor určil za spravodajcu výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 14:04 - 14:06 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením z 26. marca 2019 rozhodla, že prerokuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Národná rada tiež 26. marca 2019 pridelila návrh zákona na prerokovanie v druhom čítaní ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre európske záležitosti, ktorý zároveň určila ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 27. 3. 2019 do 14. hodiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, ho prerokovali 27. 3. 2019.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre európske záležitosti tiež 27. marca 2019. Vládny návrh zákona 27. marca 2019 prerokovali a odporúčali schváliť všetky výbory, ktorým bol návrh pridelený rozhodnutím Národnej rady.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III spoločnej správy vyplynulo osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Výbor pre európske záležitosti ako gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe výborov schválenej uznesením výborov č. 177 z 27. marca 2019 ako tlač 1398a. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spoločný spravodajca na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte k obidvom návrhom rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2019 14:32 - 14:35 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako určený spravodajca k tlači 1398. Návrh zákona sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí č. 1474 navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výbor pre európske záležitosti, ktorý zároveň navrhol za gestorský výbor. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako určený spravodajca navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady a navrhujem, aby lehota na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch a v gestorskom výbore bola 27. 3. 2019 tak, aby Národná rada mohla v rokovaní o vládnom návrhu zákona v druhom čítaní pokračovať 27. 3. o 14.00 hodine.
Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

26.3.2019 13:55 - 13:56 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1473 z 15. marca roku 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (tlač 1397), na prerokovanie výboru pre európske záležitosti.
Výbor pre európske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 61. schôdzi dňa 21. marca tohto roku a odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Pán predseda, poprosím vás, otvorte rozpravu k predloženému návrhu na skrátené legislatívne konanie (tlač 1397).
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.1.2019 17:56 - 17:58 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní predmetného materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1313 z 31. decembra 2018 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, tlač 1243a, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 562 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:34 - 17:34 hod.

Ladislav Andreánsky
Ďakujem. Pán predseda, hlasovať o tomto návrhu zákona budeme v utorok o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 16:56 - 16:57 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona o výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1105 zo 14. marca 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Oba výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade schváliť návrh zákona ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 875a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 403 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:23 - 18:24 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca a vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2017 15:33 - 15:35 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 540 z 28. marca 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona oba výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 3 s odporúčaním neschváliť.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 460a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 210 z 9. mája 2017. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 12:09 - 12:10 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prekovali návrh zákona do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>