Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2019 o 15:40 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2019 15:40 - 15:44 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, zákon, ktorý spolu s pánom poslancom Vavrekom predkladáme, má za cieľ zlepšiť podmienky pre vzdelávanie detí z chudobného prostredia. Zámerne hovoríme zlepšiť, zďaleka nie vyriešiť.
Keď sme minulý rok predkladali dočasné predĺženie účinnosti zákona týkajúcej sa definície žiaka so SZP, hovorili sme o tom, že je potrebné prísť s trvalým riešením. Tento návrh slúžil ako trvalé riešenie definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Definíciu zakotvujeme priamo v školskom zákone a celý mechanizmus dopĺňame o výmenu informácií o rodičoch žiaka či žiačky medzi Sociálnou poisťovňou a ministerstvom školstva, aby sme celý proces zjednodušili pre školy a rodičov, čiže zákonných zástupcov.
Mechanizmus určenia žiaka za SZP, ktorý sme zvolili, je administratívne najjednoduchším riešením pre všetky zúčastnené strany. Zároveň pojme veľký počet žiakov, čo bolo naším cieľom. Prvotným kritériom, či žiak je, alebo nie je SZP, sú finančné pomery domácností, kde dieťa žije, čiže hmotná núdza. Cez toto sito by malo prejsť približne 95 % žiakov so SZP. Zvyšných 5 % môžu školy poslať do diagnostického centra, kde dostane žiak posudok, ktorý je platný počas celého štúdia na základnej škole, a škola si ho nemusí vyžiadať každý rok opätovne. Podmienky sú, samozrejme, alternatívne. Takéto riešenie zásadne odbremeňuje školy aj diagnostické centrá. Mechanizmus je doplnený o výmenu informácií medzi ministerstvom školstva a Sociálnou poisťovňou o domácnostiach s nízkym príjmom. Okruh domácností je limitovaný na najmenej rozvinuté okresy. Keďže naším záujmom je pomôcť čo najväčšej miere práve týmto okresom.
Ďalším súvisiacim opatrením je zvýšenie počtu asistentov učiteľa na školách, ktoré navštevujú deti so SZP. V rámci návrhu zákona sa navrhuje zavedenie definície žiaka so SZP priamo zo školského zákona pre účely financovania a zavedenie povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zvýšiť počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách. Asistent učiteľa predstavuje v procese vzdelávania žiakov dôležité prepojenie školy a prostredia, z ktorého žiaci a žiačky pochádzajú. To, že asistent pochádza z rovnakého prostredia ako žiaci, je jeho najväčšou výhodou. Vďaka tomu poznajú asistenti spoločenské pomery detí, čo využívajú v komunikácii s nimi a ich rodičmi. Z hľadiska integrácie žiakov je to jedna z najefektívnejších metód. Rozšírenie možnosti využitia príspevku za SZP aj o pomôcky, ktorý..., pomôcky nad rámec dotácie z ministerstva práce je reakciou na medializovaný prípad malej atlétky v balerínkach v Moldavy nad Bodvou. Po zaradení tohto nákladu už bude jednoznačné, že školy môžu z príspevku uhrádzať aj pomôcky pre talentované deti, ktorých rodičia si to nemôžu dovoliť. Toto opatrenia sa nevzťahuje iba na športové, ale aj na umelecké, či iné pomôcky.
Poslednou zmenou je zjednodušenie administratívneho procesu pri vyraďovaní škôl. Dovolíme si povedať, že ide o odstránenie administratívneho nezmyslu, kedy obec či kraj museli opätovne schvaľovať vyradenie školy, ktorej vyradenie už raz schválili.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Zákon napomáha k dosiahnutiu princípu rovnosti príležitostí zakotveného v Ústave Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2019 9:33 - 9:35 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu, ktorým sa dopĺňa zákon č. 422/2015 o uznávaní dokladov navrhujem v čl. II v bode 5 za slová "právoplatne skončené" vložiť slová "alebo začatom po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020".
Odôvodnenie je nasledovné. V záujme zachovania právnej istoty občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú v Slovenskej republike vykonávať regulované povolanie architekt a stavebný inžinier, sa navrhuje prechodné ustanovenie pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody, avšak za predpokladu, že bude zo strany Spojeného kráľovstva zaručená vzájomnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo prejavilo záujem vystúpiť z Európskej únie, je potrebné upraviť situáciu pre osoby, ktoré nadobudli práva pred ustanovenými dátumami v doterajšom znení vo vzťahu k príslušným regulovaným povolaniam a požiadajú o uznanie po dni, kedy Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie. V týchto prípadoch sa po uvedenom dni bude na základe prechodného ustanovenia postupovať podľa všeobecného systému uznania odbornej kvalifikácie podľa navrhovaného prechodného ustanovenia do 31. decembra 2020 bez potreby vykonania doplňujúcej skúšky. Od roku 2021 sa bude uplatňovať všeobecný systém uznania odbornej kvalifikácie v plnom rozsahu vrátane vykonania doplňujúcej skúšky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 9:43 - 9:44 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 9:03 - 9:06 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. mája 2019 č. 1852 sa uzniesla prerokovať návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 665 z 19. júna 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 425 z 13. júna 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 235 z 25. júna 2019 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pod bodmi 1 až 39 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport 25. júna 2019 č. 236. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:53 - 13:55 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Ja len naozaj veľmi krátko. Pani kolegyňa, absolútne, začnem od konca. Teda ja som nesmierne rád, že sa zhodneme teda a v podstate vieme, vieme ten návrh zákona podporiť. Hádam len jedna myšlienka, kde by som vás opravil, že toto, toto nie je najmä, alebo nie je primárne o opotrebovaní sa toho športovca, ale možno na tom prvom mieste je snaha o to, aby sme nejakou formou kompenzovali tým športovcom to, že sa počas tých rokov, keď sa pripravovali na ten, na ten vrcholový šport, resp. na tie vrcholové výkony, tak sa nemohli plnohodnotne venovať tomu, tomu svojmu povolaniu. Čiže toto, toto je to primárne. To, že sa opotrebúvajú, aj to je pravda, ale to nebolo na prvom mieste.
A ak ste sa pýtali na ten vek, áno, bola tam tá dilema aj z našej strany. Strašne veľa sme rozmýšľali. Chceli sme sa inšpirovať zahraničím. Tie okolité štáty to tiež nemajú zarovnako, majú 35, 40. My sme si povedali 35 preto, lebo sa v podstate jedná o viaceré skupiny športovcov a nám tam najmä vyskakovali tí, teda vyskakovali (povedané s pobavením), myslím z tej skupiny teda, tí paralympionici. Kvôli nim sme to znížili na tých 35, lebo u nich to opotrebovanie sa tela je určite niekde inde ako u zdravých športovcov. Čiže preto sme to dali na tých 35 rokov.
Ale v podstate čo s vami môžem súhlasiť, to, ja si myslím, že ešte nie je na zahodenie sadnúť si k tomu a ešte si premyslieť tú poznámku ohľadne športovcov, ktorí v podstate boli, boli v tom zväzku ministerstva obrany, tak tam máte v podstate pravdu, takže tam by sa ešte dalo s tým niečo robiť. Ale ďakujem pekne teda za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:33 - 13:45 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k uvedenému zákonu.
Odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: V podstate vo veľkej miere sa jedná o legislatívno-technické úpravy.
Ďalej ide o zosúladenie názvu jednotlivých štátnych útvarov s použitými názvami v zákone č. 112/2015 Z. z. a o technickú úpravu pojmu príspevok vzhľadom na potrebu jeho upresnenia.
Ďalej pozmeňovacím návrhom sa navrhuje upraviť okruh oprávnených osôb tak, aby neprišlo k tomu, že občania Českej republiky si účelovo zmenia štátne občianstvo, aby si mohli nárokovať príspevok za zásluhy, a súčasne ide o zosúladenie so zákonom č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Ďalej sa jedná o úpravu, ktorá navrhuje zosúladenie so Správnym súdnym poriadkom.
Čo sa týka konkrétneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V názve zákona sa slová "športovej oblasti" nahrádzajú slovami "oblasti športu".
2. Slovo "príspevok" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1, § 2 ods. 3, § 3 ods. 2 a ods. 5, § 4 ods. 1, § 5 ods. 5, § 6 ods. 2 a ods. 7 a § 8 ods. 4 nahrádza slovami "príspevok za zásluhy" v príslušnom tvare.
3. § 1 vrátane nadpisu znie:
"§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "príspevok za zásluhy") ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie."
4. V § 2 odsek 1 znie:
"(1) Vybranými medzinárodnými súťažami na účely tohto zákona sú
a) letné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
b) zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom,
c) letné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
d) zimné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom,
e) šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou,
f) letné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich,
g) zimné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich."
5. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
6. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) je štátnym občanom Slovenskej republiky a príslušnú medailu získala
1. po 31. decembri 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Slovenskej republiky,
2. do 31. decembra 1992 a v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Slovenskej republiky alebo
3. do 31. decembra 1992, v čase jej získania bola štátnym občanom Československej republiky, štátnym občanom Československej socialistickej republiky alebo štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, k 31. decembru 1992 nebola štátnym občanom Slovenskej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky,".
7. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová "Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918".
8. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne oprávnená osoba v žiadosti o priznanie príspevku za zásluhy údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov."
9. V § 3 ods. 3 sa slovo "ministerstva" nahrádza slovami "Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")".
10. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová "rovnakého druhu".
11. V § 3 sa vypúšťa odsek 5.
12. V § 4 ods. 1 úvodná veta znie: "Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako".
13. V § 5 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
14. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
15. V § 5 odsek 5 znie:
"(5) Príspevok za zásluhy sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok za zásluhy na základe rozhodnutia o zmene poskytovania príspevku za zásluhy alebo o zmene výšky sumy už priznaného príspevku za zásluhy."
16. V § 5 ods. 7 sa slovo "bezodkladne" nahrádza slovami "do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k rozhodujúcej skutočnosti,".
17. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
18. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a nárok na výplatu príspevku".
19. V § 6 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "o zmene poskytovania príspevku alebo".
20. V § 6 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 sa vypúšťajú.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane preznačia.
21. V § 7 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "a nárok na jeho výplatu".
22. V § 8 ods. 3 sa za slovom "príspevok" vypúšťa čiarka a slová "nárok na jeho výplatu".
23. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa primerane preznačia.
24. Za § 8 sa vkladajú nové § 9 a 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:
"§ 9
Jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu

(1) Nárok na jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu (ďalej len "jednorazový príspevok za zásluhy") vzniká fyzickej osobe, ktorá
a) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b) získala zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva (Družba 84),
c) bola v čase získania príslušnej medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a
1. bola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo
2. nebola štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky a do 31. decembra 1993 si zvolila štátne občianstvo Slovenskej republiky a
d) je bezúhonná.
(2) Výška jednorazového príspevku za zásluhy je 10 000 eur.
(3) Na konanie o jednorazovom príspevku za zásluhy je príslušné ministerstvo. Konanie o priznaní jednorazového príspevku za zásluhy sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na jednorazový príspevok za zásluhy; dňom začatia konania je deň, kedy bola písomná žiadosť doručená ministerstvu.
(4) Ministerstvo vyplatí jednorazový príspevok za zásluhy oprávnenej osobe najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o výplatu jednorazového príspevku za zásluhy.
(5) Ak si nárok na príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý jednorazový príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy zamietne.
(6) Ak si nárok na poskytnutie jednorazového príspevku za zásluhy uplatní fyzická osoba, ktorej bol priznaný príspevok za zásluhy, ministerstvo žiadosť o priznanie jednorazového príspevku za zásluhy zamietne.
(7) Ak si nárok na príspevok za zásluhy a jednorazový príspevok za zásluhy uplatní fyzická osoba súbežne, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 10
Spracovávanie osobných údajov

Ministerstvo spracúva na účely poskytnutia príspevku za zásluhy osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom, x)."
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
"x) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší § 9 sa primerane preznačí.
25. V prílohe sa vypúšťajú tretí odsek a štvrtý odsek a časti "Potvrdenie Slovenského olympijského a športového výboru Slovenského paralympijského výboru, Deaflympijského výboru Slovenska" a "Potvrdenie príslušného Národného športového zväzu".
26. V čl. II novelizačný bod znie:
"V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
"ad) príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59jh),
ae) jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu, 59ji)."
Poznámky pod čiarou k odkazom 59jh a 59ji znejú:
"59jh) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 o príspevku za zásluhy v športovej oblasti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ji) § 9 zákona č..../2019 Z. z."
27. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III.
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová "olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách,".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Suma príspevku

Suma príspevku je rozdiel medzi sumou
a) 750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
b) 600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
c) 500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov, 3), a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala
1. bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách sveta alebo
2. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) na majstrovstvách Európy."
4. Za § 10 sa vkladá nový § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 11
Prechodné ustanovenia k 1. januáru 2020

(1) Nárok na príspevok, ktorý vznikol do 31. decembra 2019 za zlatú medailu, striebornú medailu alebo bronzovú medailu na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách, zostáva zachovaný do rozhodnutia podľa odseku 2.
(2) Ak poberateľ príspevku požiada o príspevok za zásluhy v oblasti športu podľa osobitného predpisu, 7), a ministerstvo školstva právoplatne rozhodne o jeho priznaní, ministerstvo školstva túto skutočnosť bezodkladne oznámi platiteľovi a platiteľ rozhodne o odňatí príspevku ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku za zásluhy v oblasti športu."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
"7) § 1 ods. 1 zákona č..../2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajší článok III sa primerane preznačí.
V nadväznosti na doplnenie nového čl. III sa upraví nový zákon (pozn. red.: správne malo byť "sa upraví názov zákona").
Na záver ešte, pani predsedajúca, žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 1 a 5 zo spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

21.6.2019 13:30 - 13:33 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrcholoví športovci v priebehu svojej športovej kariéry vynakladajú mimoriadne úsilie pre dosiahnutie športových úspechov, pričom dosiahnutie významného športového úspechu na olympijských hrách je mimoriadne cenené nielen odbornou verejnosťou. Takýto športový úspech vedie k pozitívnej propagácii štátu, ktorý je reprezentovaný úspešným športovcom v celosvetovom meradle. Každý štát však pre dosiahnutie takýchto úspechov musí vytvárať adekvátne podmienky. V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je upravený nárok fyzických osôb, ktoré reprezentujú, respektíve v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku v športovej oblasti, na príspevok za zásluhy pre Slovenskú republiku v tejto oblasti. Takáto právna úprava je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napríklad Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska, Ukrajiny a ďalších.
Účelom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
Navrhovaná právna úprava zároveň do budúcna motivuje ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Navrhovaná úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 9:52 - 9:54 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 15:49 - 15:51 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. marca 2019 č. 1684 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vörösa v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 606 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež č. 218 z 9. mája 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 9. mája 2019 č. 222. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 16:03 - 16:04 hod.

Ladislav Balódi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis