Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 18:13 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 18:13 - 18:14 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom k tomu, že legislatívny proces trvá dlhšie, ako bolo predpokladané, tak by som, chcem podať teda pozmeňovací návrh, čo sa týka účinnosti tohto zákona.
Ten samotný pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467).
V čl. II sa slová "1. augusta" nahrádzajú slovami "1. novembra".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:35 - 13:49 hod.

Milan Mojš
Ďakujem. Hlasovať budeme o 17.00 hod. dneska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:31 - 13:34 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1564).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila predmetný zákon z 27. júna na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564). Vo svojom rozhodnutí č. 3133-2019-KPSR zo 17. júla 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhla päť pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1669 z 22. júla 2019 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 9. septembra 2019.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 9. septembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku hlasovať nasledovne: spoločne o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky uvedených pod bodmi 1 až 5 s odporúčaním neschváliť, vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 380 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.6.2019 13:37 - 13:39 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podávam informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1467) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1795 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslanca Národnej rady Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 635 z 11. júna 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 426 z 13. júna 2019 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 373 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pri hlasovaní o návrhu budem navrhovať hlasovať samostatne, samostatne o bode 1 a o bodoch 2 až 4 z informácie výboru spoločne.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 13:15 - 13:23 hod.

Milan Mojš
Hlasovať o tomto zákone budeme v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 13:11 - 13:15 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, chcel by som k predmetnému návrhu zákona predložiť pozmeňujúci návrh. Tento návrh sleduje také dva body ako základné: Prvý, sledujeme zabezpečenie procesnej efektivity v konaní o vydaní súhlasu na skúšobnú prevádzku, lebo podľa navrhovaného znenia je vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku možné vydať až po posúdení správy o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Správu o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky tak v záujme zefektívnenia a hospodárnosti procesných krokov konania nebude nutné dokladať už pri podaní písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku.
Druhá taká závažná vec, ktorá rieši predkladaný návrh zákona, je to reakcia na súčasnú bezpečnostnú a geopolitickú situáciu v čase zvýšenia rizika teroristických hrozieb z dôvodu eliminácie týchto rizík vyplývajúcich zo záujmov rôznych teroristických skupín a jednotlivcov, ktorých aktivita je nepredvídateľná a môže byť namierená voči objektom osobitnej dôležitosti a ďalším dôležitým objektom. Projektová dokumentácia týchto objektov najmä vo forme výkresov a ostatných detailných dokumentov obsahuje vysoko citlivé informácie, ktoré sú pri zneužití nepovolanými osobami spôsobilé napomôcť naplánovaniu alebo vykonaniu činností s cieľom spôsobiť ich narušenie alebo zničenie a tým nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť verejnosti a spôsobiť ekonomickú a ekologickú škodu. Aby sa takémuto riziku čo najviac predišlo, v záujme ochrany širokej verejnosti nielen v Slovenskej republike, ale aj v okolitých krajinách je potrebné doterajšiu právnu úpravu obohatiť o zákaz sprístupňovať stavebnú dokumentáciu, hlavne stavebné objekty.
A teraz samotný pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mojša k predmetnému návrhu zákona. Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, tlač 1372:
1. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 19 ods. 6 sa slová "doloženej správou" nahrádzajú slovami "a po posúdení správy"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. II sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
"5. Doterajší text § 133 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Pri stavbách objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu nezverejňuje, nesprístupňuje a ani sa neumožňuje do tejto dokumentácie nazerať a robiť si z nej výpisy."."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 13:08 - 13:10 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Róberta Puciho a Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 1372, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1790 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 636 z 11. júna 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 372 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 379 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy.
Ďakujem za pozornosť. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 10:33 - 10:43 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, nedá mi, aby som sa neozval v tomto prípade, lebo naozaj tento letecký šport prevádzkujem, prevádzku mám od ´75. roku, čiže už dosť veľkú dobu, a venujem sa tomu ako koníčku.
Ja chcem povedať k tým diskusiám, ktoré prebehli aj na sieťach elektronických, dostal som kopu mailov od spolukamarátov, spoluletcov, ako je to zlé všetko, čo sa ako pripravuje. Bolo na to veľa reakcií. Ale reakcií takých, že sa to len posúvalo, vlastne to, čo tam bolo napísané v tej jednej, jedna správa k tomu, ako je to zlé, ako ide sa rušiť slovenské malé letectvo a letiská, tak vlastne sa len k tomu ako pridávali. Čiže nebolo tam veľa.
Myslím si, že na ministerstve existujú aj písomné zápisy o tom, s ktorými bolo rokované pri tomto návrhu ako zákona včítane univerzít a všetkej tejto verejnosti. Bol som aj ja osobne s pánom poslancom, kolegom pánom Balážom na ministerstve ohľadne tohto zákona na základe aj tých podnetov, ktoré určite aj vy ste dostali niektorí. Takže dostali sme, myslím, dostatočné odpovede, ale zároveň sme vyzvali pani štátnu a jej kolegov, aby bola otvorená ešte možnosti, nejaké úpravy, ktoré vzniknú z týchto diskusií, a prisľúbila ako tú spoluprácu a na základe toho aj vznikol ten pozmeňujúci návrh.
Veľmi bolo to dobré, že pán Ivan, pán poslanec Ivan zorganizoval komisiu ku tomuto, kde všetci sa stretli. Zúčastnil som sa na tomto a vlastne pred tou komisiou bol už otvorený aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý je súčasťou spoločnej správy. A vlastne všetci viac-menej s týmto sa stotožnili. Bolo povedané, fajn. Pokuty sa riešili, fajn. Názov letiska sa zachoval, lebo ja osobne, myslím, som bol, lebo slovenčina, máme to v hlave, že keď poviem letisko, tak to je letisko a keď poviem plocha, tak je to plocha. Z pohľadu letectva, ja keď pristávam na plochu, to znamená, že pristávam nie na letisko, pristávam na takú plochu, ktorá nie je letiskom a ktorú som si vybral, pretože idem núdzovo pristávať, lebo mám nejaký problém, či už som na vetroni a nefunguje príroda, nejaké stúpavé prúdy, alebo idem na motorovom lietadle a mám problém nejaký technický a musím spraviť nútené pristátie alebo núdzové pristátie, tak vtedy pristávam na plochu a letím podľa vetra, podľa reliéfu terénu a všetkých tých vecí. Ale to, čo má dráhu danú, že to je napríklad 0624, tak už je to dráha, už to neni plocha, je to letisko. A prijal sa ten kompromis, že sa to takto nazvalo, lebo to nespĺňa zase podľa medzinárodných pravidiel všetky tie náležitosti, ktoré letisko musí mať. Čiže dal sa k tomu prídavok.
Čo sa týka toho rušenia, tak tuná sú také aj vo mne dve také roviny. Jedna vec je tá letecká. Je dobré, keď letím a náhodou mi ten motor začne štrajkovať a je tam aj to práškarské letisko a že môžem tam pristáť, lebo sa mi to raz stalo. V Čechách pri Nymburku som núdzovo pristával na práškarskom letisku, kde mi vypovedalo riadenie lietadla, že som nevedel ovládať krídielka ani výškovku. A podarilo sa bezpečne pristáť so štyrmi osobami na 500-metrovom letištiatku. Čiže keby tam nebolo, musel by som pristáť do terénu, kde človek nevie, aká prekážka tam je, aká bude rigola alebo nejaké skruže, tyče, označenia alebo stromy. No, to je jedno.
Takže zase na druhej strane tá rovina je taká, že sú mestá a obce, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať. A ak je tu letisko, ktoré využíval predtým na poľnohospodárske účely, teraz je tam kopa sena alebo balíkov slamy, alebo hnoja, tak ani to by mi nepomohlo, keby sa mi niečo stalo, lebo nedá sa tam pristávať, keď sú tam prekážky. A keď tá obec chce sa tam rozvíjať a neni tam záujem o využívanie tejto plochy tohto letiska, tak nech má, nech je postup ten, aby sa to, keď s tým všetci súhlasia, aby sa to zrušilo ako letisko a išla tam tá individuálna výstavba alebo priemyselný park na zvýšenie zamestnanosti, lebo to je jedno. Čiže tuná sa to už rieši aj v tomto pozmeňovacom návrhu, ktorý sme dali, že kto požiada o prevádzkovanie, tak už je tam zastavená táto činnosť rušenia týchto ochranných pásiem a vôbec ako toho letiska, že tam môže zostať. Stačí podať žiadosť a už sa nemôže nič takéto konať.
Takže ja si myslím, že to je dostatočná ochrana, že sme to dosť dobre vyrokovali ako s ministerstvom, aj s Dopravným úradom, že takéto postupy ako budú.
A myslím si, že jediný ako z tých, ktorí tam boli aj na tej komisii a potom aj na výbore, keď sme to, keď sme to prerokovávali ako druhýkrát ako spoločnú správu, tak bol pán Dado, ak si dobre spomínam, ktorý má nejaký problém so svojím letiskom, ktoré nejak kúpil a stále si to nevie ako priznať, že teda treba spraviť tie kroky na leteckom úrade tak, aby dostal to prevádzkové povolenie. Nikde inde som potom nedostal nejaké spätné väzby, že toto je nejaký veľký problém, kde by to bol problém. Takže viac-menej určite nie každý môže byť spokojný s celým tým zákonom, lebo vždy sú tam veci, ktoré sa osobne týkajú niekoho, lebo je to špecifické. Tak ja si myslím, že je to vcelku dobré.
No, čo sa týka tých pokút, ešte k tomu sa vyjadrím. Však v tom pôvodnom návrhu bola pokuta do 3 500 euro. Dosť ako ten priestupok, že sa bude riešiť do 3 500 euro. Bola požiadavka, aby nebola možná tá akoby korupcia alebo kamarátstvo, že keď má také veľké rozpätie, tak za ten istý priestupok, aj keď je to nie celkom možné, dá z toho, ak niekomu 2 000 euro. Takže zase v spolupráci s ministerstvom sa to rozčlenilo na podrobnejšie členenie.
A teraz, pán Ivan, váš pozmeňujúci. Len to tak som si všimnul, že tie ostávajú, len sa mení, že "do" pri tých niektorých. Čiže zase je tam tá otázka toho, ako kto bude prižmurovať oko, prečo od – do. Ak je to dané a každý si je vedomý, keď spravím takéto niečo, tak dostanem takúto pokutu. A je to aj ten, veď pokuty sú na to, nie, aby sa vyberali, ale aby to ľudí odrádzalo od takéhoto konania.
A poviem ešte z tej mojej praxe, od toho ´75. roku ja som bol len dvakrát kontrolovaný leteckým úradom vtedy, hej, teraz je to Dopravný úrad. Dvakrát, aj to náhodne, že niekde som pristál, neviem, či, myslím, že v Trnave. Oni tam niečo robili, tak spravili si aj tú povinnosť, že prosíme si doklady, či máte všetky, ktoré majú byť na palube. Čiže to neni bežná činnosť, ako sme zvyknutí u dopravnej polície, že striehnu na každom rohu a za kríkmi, že, a skúšajú, že či ide o desať kilometrov rýchlejšie alebo pomalšie. Čiže tuná sú skôr tie, keď sa už spraví naozaj vážny priestupok, že preletí do zakázaného územia, že ohrozuje bezpečnosť ľudí, že robí nízke prelety nad skupinami ľudí, lebo sú aj také prípady, že sa predvádzajú nad nejakými zhromaždeniami, tam lieta nízko a tak a pri tom sa stávajú aj letecké nešťastia, nehody s tragickými následkami, ale nielen toho samotného aktéra, ale ohrozuje aj iných ľudí. Takže myslím si, že sa netreba báť tých, že tie, teraz, keď sú tie pokuty tak dané, že to budú, nemajú tam toľko ľudí ani, aby boli na každom letisku, a vo vzduchu sa akosi zastaviť nedá, takže my sa toho neobávame.
Ďakujem za pozornosť.
No, ešte hlasovanie bude o, v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 10:02 - 10:05 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, podávam informáciu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1423, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1767 z 10. mája 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1423, prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 619 z 11. júna 2019 a výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 428 z 13. júna 2019. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplýva 20 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pri hlasovaní o návrhu zákona budem navrhovať hlasovať o všetkých 20 bodoch z informácie výboru spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 9:43 - 9:48 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, chcel by som aj ja k tomuto predmetnému návrhu zákona podať pozmeňujúci návrh, ktorý rieši také dva zásadné body alebo doplňuje, a to je, ako vieme všetci, pozemok pre výstavbu bytovej budovy je jedným z limitujúcich faktorov rozvoja bytovej výstavby. Platné znenie zákona č 150/2013 Z. z. umožňuje poskytnutie úveru na kúpu pozemku iba právnickým osobám. V snahe uľahčiť mestu, obci, samosprávnemu kraju a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu financovanie pozemku, navrhujem, aby výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu pozemku bolo možné poskytnúť aj týmto žiadateľom.
Druhý taký moment, prečo podávam tento zlepšovací, teda pozmeňujúci návrh, je ten, že v súvislosti so zavedením nového účelu podpory na obstaranie ubytovacieho domu sa doplnila aj možnosť poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti a kúpu pozemku súvisiacich s obstaraním tohto ubytovacieho domu. Navrhovanou úpravou sa ustanoví maximálna výška podpory na obstaranie technickej vybavenosti a kúpu pozemku na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku.
Úprava nadväzuje na odporúčanie uvedené v časti A stanoviska odboru legislatívy.
Teraz samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Milana Mojša k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1424.
Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1424.
1. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 6 vkladá nový 7. bod, ktorý znie:
"7. V § 7 ods. 9 sa slová "ods. 1 písm. g)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. b), c), f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 9 vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
"10. V § 8 ods. 1 písmenách i) a j) sa za slovo "byt" vkladajú slová "alebo na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. K čl. I, body 21 a 37
V čl. I bod 21 (§ 10 ods. 16) a bod 37 (§ 14c ods. 2) sa slovo "prevádzka" nahrádza slovom "prevádzkareň".
4. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 38 vkladá nový 39. bod, ktorý znie:
"39. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová "§ 6 ods. 1 písm. b) a f)" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. 1 písm. b), f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. K čl. I, nový bod
V čl. I sa za bod 45 vkladá nový 46. bod, ktorý znie:
"46. V § 18 ods. 2 písm. a) sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a slová "ods. 16" sa nahrádzajú slovami "ods. 13 písm. a) alebo ods. 17"."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.
Skryt prepis