Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2019 o 9:04 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.6.2019 9:04 - 9:08 hod.

Milan Mojš
Ďakujem. O tomto návrhu budeme hlasovať v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 9:04 - 9:07 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, tlač 1399, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1765 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 620 z 11. júna 2019. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Výbor Národnej rady pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo uznesením č. 146 z 11. júna 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu, zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 375 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 9:03 - 9:04 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 18:15 - 18:17 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor, výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.5.2019 10:08 - 10:09 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 10:00 - 10:02 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory, predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 17:26 - 17:28 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som predniesol dva pozmeňujúce návrhy.
Prvý môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh je k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 751.
V čl. I § 170 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:
"(26) Inšpekcia všetkých plynových nádrží na stlačený zemný plyn (CNG) a na skvapalnený zemný plyn (LNG) podľa § 133 ods. 1 musí byť vykonaná do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".
Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.
Súčasne navrhujem, aby bod 64 spoločnej správy bol vyňatý na osobitné hlasovanie.
Odôvodnenie: V § 170 ods. 26 sa navrhuje ustanoviť prechodné ustanovenie pre inšpekciu všetkých nádrží na zemný plyn. Ďakujem, to je prvý.
A druhý pozmeňujúci návrh sa týka ohľadne účinnosti. Prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môj, mňa k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 751.
V čl. VIII (pozn. red.: správne má byť – "čl. XIII") sa "slová 1. marca" nahrádzajú slovami "1. mája".
Súčasne navrhujem bod 78 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie.
Odôvodnenie: Zmena navrhovaného nadobudnutia účinnosti právneho predpisu sa navrhuje z hľadiska zachovania ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 12:34 - 12:36 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatými na 12. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (tlač 804).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 857 z 12. januára 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 23. januára 2018 a prijal uznesenie č. 311. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 25. januára 2018 a prijal uznesenie č. 204. Obidva výbory odporučili Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatými na 12. valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami predmetného dohovoru a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami a doplnkami predmetného dohovoru vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 219 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia.
Ďakujem, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 12:28 - 12:31 hod.

Milan Mojš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 11:49 - 11:51 hod.

Milan Mojš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť k tej časti vystúpenia pána Marosza ohľadne liberalizácie a podania pozmeňovacieho návrhu na výbore ústavnoprávnom pánom Ježíkom.
Ja si myslím, že ten návrh, ktorý pôvodne ministerstvo dalo, dával možnosť tej liberalizácii, absolútnej liberalizácii, kde stačilo splniť podmienky a musela by byť otvorená STK-ačka, to je jedno, v ktorom okrese, a to je jedno, na aký počet vozidiel, na aké percento sú vyťažené existujúce linky.
Myslím, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa tá liberalizácia obmedzila a vytvára možnosť vytvorenia v každom okrese maximálne dve STK-čky. Čiže aj ten názor, akože kto určí, či tie linky budú môcť byť na 25 %, myslím, že to určí ministerstvo, že otvorí možnosť vytvorenia tej STK-čky, keď v tom okrese, kde môže byť maximálne dva, tak je počet vozidiel taký a v spádovej oblasti aj možno z iných okresov, keď bude na novú linku možnosť otvorenia, teda toho 25-percentného ako využitia. Dané je to aj v krajoch štyri s výnimkou Košíc a Bratislavy, kde to bude ako viac. Čiže tým je daný počet maximálnych staníc a tým je možno zabezpečená tá nie celkom liberalizácia alebo otvorenie aj konkurencie medzi STK-čkami hlavne v tom, že kto ponúkne tie služby lepšie, že veď tie linky nie sú využité na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis