Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.4.2016 o 9:26 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 27.4.2016 9:26 - 9:32 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť odborný administratívny a personálny výkon kompetencií, za ktorých koordináciu a politické riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície. Návrh zákona má vytvoriť reálny nástroj na plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v súlade s ktorým majú byť posilnené princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využití fondov Európskej únie, a tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády.
Ak budeme hovoriť o tom, či návrh spĺňa alebo nespĺňa náležitosti, dovoľte mi uviesť niektoré skutočnosti potreby prerokovať tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Prvým je potreba zahájiť výkon reálnych opatrení smerujúcich k pozitívnemu vplyvu na štátny rozpočet bez akéhokoľvek odkladu, implementácia programovacieho obdobia 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne, t. j. už v druhom kvartáli roku 2016 ešte stále len na začiatku. Alarmujúci stav na niektorých rezortoch je doplnený aj aktuálnou situáciou pozastavenia implementácie národných projektov, prostredníctvom ktorých sa má zabezpečiť využitie významnej časti alokácie určenej pre Slovenskú republiku.
Legislatíva Európskej únie v tomto programovom období ešte prísnejšie sleduje včasné napĺňanie cieľov stanovených v operačných programoch, pričom oneskorený začiatok môže mať výrazne negatívny vplyv na možnosť Slovenskej republiky vyčerpať všetky poskytované prostriedky. Už skúsenosti s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 poukazujú na to, že je potrebné vyhnúť sa chybám z minulosti a prijať včasné a účinné opatrenia, ktoré zabezpečia plynulé čerpanie finančných prostriedkov už od najskoršieho možného momentu. Akýkoľvek ďalší odklad len zvyšuje riziko, že navrhované opatrenia nebudú tak účinné, aby mohli reálne napomôcť k dosiahnutiu jasne definovaného cieľa – efektívne a včasné využitie zdrojov z európskych štrukturálnych investičných fondov.
Skrátené legislatívne konanie sa preto odôvodňuje reálnou finančnou hrozbou v podobe nevyčerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, nezískaním zdrojov výkonnostnej rezervy, ktoré sú finančným benefitom za včasné a efektívne čerpanie týchto fondov, a teda aj negatívnym vplyvom na štátny rozpočet, ale aj rozvoj ekonomiky vo všetkých oblastiach, kam investície z Európskej únie sú cielené.
Ďalším z dôvodov je potreba definovania jedného nositeľa úloh v oblasti informatizácie. Informatizačná spoločnosť, ktorá je základným pilierom už teraz, ale aj smerom do budúcnosti budú výkonnejšie krajiny sa líšiť od tých menej výkonných a ktoré budú mať náskok v rámci stále rastúcej konkurencie v rámci rozvoja jednotlivých ekonomík.
Neuspokojivý stav fragmentácie výkonu úloh v tejto oblasti neposkytuje dostatočne stabilný a prehľadný priestor na prijímanie zásadných a koncepčných rozhodnutí a úloh v tejto oblasti. Skráteným legislatívnym konaním sa umožní v tejto oblasti posunúť ďalej s minimálnym časovým odkladom tak, aby bolo možné napredovať a posilniť všetky ambície Slovenskej republiky v oblasti informatizácie a digitálneho trhu. Toľko oficiálne dôvody.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je úplne normálne, ak sa krátko po zložení vlády rozhodne vláda upraviť svoje kompetencie. Pre tých, ktorí budú možno vystupovať k tomu, či je splnené alebo nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, chcem pripomenúť prax, ktorá v tomto parlamente sa opakuje aj viackrát, a kľudne môžeme pozrieť aj hlasovanie, ja som si ho dal vytiahnuť, ešte ho tu nemám so sebou, ale počas rozpravy, ak bude nejaká a budem ho mať pri sebe, krátko po vzniku vlády Ivety Radičovej jedno z prvých skrátených legislatívnych konaní, ktoré do parlamentu predložené boli, bol návrh na vznik ministerstva životného prostredia, ktoré predtým vláda Roberta Fica zrušila a rozdelila jeho agendu medzi iné rezorty. Takže poprosím kolegov, ktorí budú spochybňovať túto prax pri zmene kompetenčného zákona, aby brali v úvahu, či náhodou nie sú aj uvedení v hlasovaní za návrh Ivety Radičovej znovu zriadiť v skrátenom legislatívnom konaní ministerstvo životného prostredia, ktoré sa tu aj takýmto skrátením legislatívnym konaním schválilo.
Chcem ešte raz povedať, že naozaj nejde z našej strany o zneužitie tohto inštitútu, ale úprimnú snahu čo najskôr nastaviť nový spôsob koordinácie a riadenie čerpania štrukturálnych fondov, nový efektívny a transparentný spôsob čerpania prostriedkov na informatizáciu spoločnosti, riadenie týchto projektov a tak ďalej. Preto vás chcem naozaj úprimne požiadať o podporu tohto skráteného legislatívneho konania, pretože v opačnom prípade ten cieľ dosiahnutý môže byť, ale bolo by tak na základe dĺžky legislatívneho procesu až o niekoľko mesiacov, možno až na konci tohto roka. Ja si myslím, že oblasť čerpania eurofondov, snaha o zlepšenie čerpania, ako aj snaha o lepšie narábanie prostriedkov v oblasti informatizácie, po čom volá aj samotná odborná verejnosť a ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, neznesie odklad a bude lepšie aj pre krajinu, ak nové pravidlá budú zavedené čo najskôr. A preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie tak, aby sme zákon ako taký mohli prerokovať a nový spôsob riadenia informatizácie a štrukturálnych fondov Slovenskej republiky mohlo byť nanovo riadené už od 1. júna 2016 tohto roku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.4.2016 20:08 - 20:13 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia vlády, máme za sebou asi týždennú diskusiu o programovom vyhlásení vlády, vlády, ktorú vymenoval prezident Slovenskej republiky a ktorá v zmysle čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky predstúpila pred Národnú radu Slovenskej republiky a tým ju požiadala aj o vyslovenie dôvery.
Programové vyhlásenie vlády, ktorá má jasný cieľ, a to je cieľ byť vládou, ktorá naozaj urobila historický kompromis a je schopná prekonať staré deliace čiary medzi doteraz rozdelenými stranami. A som preto pevne presvedčený, že aj v dnešných pohnutých časoch bude schopná posunúť Slovenskú republiku ďalej dopredu.
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade súbor jasných cieľov a záväzkov a opatrenia krokov, ktoré sú napísané v programovom vyhlásení vlády. Ide o štandardné programové vyhlásenie vlády s primeranou hĺbkou detailu, ktoré sa ničím neodlišuje od formy predchádzajúcich programových vyhlásení vlády.
A ja som veľmi rád, že aj v rámci diskusie bolo veľmi málo príspevkov od poslancov, ktorí by extrémne kriticky hodnotili samotný text. Skôr vyjadrovali pochybnosť, či sa toto programové vyhlásenie a ciele v ňom zadefinované podarí naplniť, skôr vyjadrovali svoje túžby vidieť tam aj niečo iné. Ale nezaznievala extrémna kritika ku konkrétnym pasážam tohto programového vyhlásenia, čo svedčí, že je spracované tak, ako spracované byť má, a že obsahuje priority, ktoré naozaj našu krajinu posunú dopredu, pretože sú v ňom zreteľné ciele a záväzky a opatrenia, ako chce vláda podporiť pokračovanie v doterajšom ekonomickom raste, ako chce pokračovať v znižovaní miery nezamestnanosti, ako chce pokračovať v tvorbe pracovných miest.
Z programového vyhlásenia je jasné, že vláda chce cielene podporiť menej rozvinuté regióny Slovenska, výrazne finančne podporiť, ale aj reformovať oblasť školstva, zaviesť zásadné ozdravné opatrenia v oblasti zdravotníctva a zužovať priestor pre korupciu a klientelizmus v Slovenskej republike.
Zároveň z programového vyhlásenia je zrejmé, že vláda chce garantovať našu doterajšiu proeurópsku orientáciu, ako aj cieľ - úspešne zvládnuť historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade Európy.
A je v ňom aj mnoho ďalších opatrení.
A ja som hlboko presvedčený, že práve táto koalícia postavená na štandardných politických stranách bude mať svoju akcieschopnosť, bude garantovať stabilitu našej krajiny a bude pracovať tak, aby sa čoraz väčšiemu počtu ľudí na Slovensku zlepšoval život a aby sa posilňovala aj dôvera ľudí v politiku a štát ako taký. A to je hlavnou a zásadnou prioritou vlády Slovenskej republiky.
Áno, diskusia k programovému vyhláseniu vlády je politickou diskusiou a musí strpieť aj určitú formu emócie a kritiky. A ak by som mal v stručnosti zhodnotiť rozpravu, tak musím povedať, že sme videli mnoho vystúpení, ktoré boli konštruktívne a boli k veci. Videli sme aj vystúpenie poslancov, ktorí skôr hovorili o sebe, odkiaľ pochádzajú, čo zažili, aké sú ich názory. Ale videli sme aj vystúpenia poslancov, z ktorých bolo ešte stále cítiť šok z toho, že zostali v opozícii a nevytvorili vládu, o ktorej snívali.
A z tohto miesta by som preto chcel oceniť tých, ktorí túto diskusiu viedli veľmi konštruktívne, ktorí sa snažili možno dať návrhy a tipy na ešte zlepšenie tohto dokumentu, ktorý vláda predložila. A ja pevne verím, že budeme schopní nadviazať na túto diskusiu a odniesť si z tohto pléna a z diskusie tie konštruktívne návrhy, aby sme ukázali, že pre prospech Slovenskej republiky sme schopní konštruktívne rokovať a diskutovať.
Chcem sa poďakovať všetkým koaličným partnerom a tým, ktorí prispeli k tvorbe programového vyhlásenia vlády. Som presvedčený aj na základe diskusie, a nech mi je odpustené, aké obrovské rozdielové názory, alebo názorové rozdiely, pardon, medzi opozičnými stranami vládnu, že jediným možným riešením pre stabilitu a pokračovanie rozvoja Slovenskej republiky bolo vytvorenie tej koalície, ktorá k vám dnes predstúpila a ktorá vás týmto žiada o podporu svojho programového vyhlásenia vlády a žiada vás o podporu v zmysle čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ďakujem vám veľmi pekne. A ešte raz si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že novovytvorená vláda získa väčšinu a získa podporu Národnej rady Slovenskej republiky, aby tak mohla začať napĺňať program, s ktorým pred vás predstúpila a ktorý posunie Slovenskú republiku ďalej dopredu.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

18.4.2016 16:53 - 17:25 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia vlády, vážení hostia, dovoľte mi, aby som na základe poverenia predsedu vlády Slovenskej republiky vystúpil v mene vlády Slovenskej republiky, ktorú vymenoval prezident Slovenskej republiky a ktorá predstupuje podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky, predkladá jej svoj program a žiada o vyslovenie dôvery.
Slovenská republika je plnohodnotným a spoľahlivým členom Európskej únie, zoskupenia štátov, ktoré je dnes jedinečným garantom ekonomického rozvoja a bezpečnosti našej krajiny. Žijeme v dobe narastajúcich bezpečnostných rizík, masovej migrácie a ekonomických turbulencií s výrazným dopadom na konkurencieschopnosť krajín Európskej únie na svetových trhoch. A práve preto bolo veľmi dôležité čo najskôr vytvoriť stabilnú vládu. Vládu, ktorá bude postavená na zodpovednosti za Slovensko, ktorej členovia uprednostnia budúcnosť našej krajiny pred svojimi nemennými politickými zásadami a častokrát aj malichernými hádkami s politickými protivníkmi. Predstavitelia stabilných a štandardných politických strán si boli vedomí, že jedine umenie - vyspelosť politiky - známe z najrozvinutejších krajín Európskej únie ako sú Nemecko, Rakúsko, či škandinávske krajiny, dokáže spojiť strany pravicové s ľavicovými, či strany preferovane orientované na národnostne orientovaného voliča.
Vláda, ktorej programové vyhlásenie vám predkladám, je vládou jedinečnej a historickej štátotvornej dohody. Táto vláda dohody bola jediným možným vyústením výsledkov marcových volieb, v ktorých občania vyjadrili podporu programom politických strán založených na spoločensko-politickej stabilite, sociálnom dialógu a štrukturálnych reformách. Na základe získaného mandátu od občanov vznikla koaličná vláda vymenovaná v súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky.
Narastajúce prenikanie zjednodušených riešení komplikovaných spoločenských problémov zastrešených účelovo založenými stranami veľmi pripomína obdobie konca 20. a začiatku 30. rokov minulého storočia. Aj vtedy jednoduché slogany, spočiatku podporené aj spoločenským establishmentom, dokázali voviesť ľudí na cestu skutočne jednoduchých sloganov končiacich érou fašizmu.
Vládny program sa otvorene hlási k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie. Významnú úlohu v ňom zohráva boj proti fašistickým ideológiám, ako aj akýmkoľvek podobám extrémizmu v spoločnosti.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v mene predsedu vlády v tejto súvislosti poďakovať sa všetkým stranám súčasnej vládnej koalície za konštruktívny prístup, ako ku kreovaniu samotnej koaličnej dohody, tak i k príprave programového vyhlásenia vlády, ktorého najdôležitejšie strategické priority a hospodársko-politické zámery si vám dovoľujem v stručnosti predstaviť.
Každá z priorít je rozpracovaná do konkrétnych opatrení a krokov, ktoré tvoria rámec jej reálneho uskutočnenia. Vyjadrujú premyslené, cieľavedomé a komplexné pôsobenie výkonnej moci, ktorá má prispieť ku kvalitnému a bezpečnému životu občanov Slovenskej republiky. Sú vyjadrením vôle koaličných partnerov spoločne prispieť k rozvoju Slovenska a výsledkom spoločných prienikov volebných programov, s ktorými sa strany uchádzali o priazeň občanov v parlamentných voľbách a na základe ktorých získali mandát na spravovanie vecí verejných. Prijaté kompromisy neznižujú záväzky, ktoré koaliční partneri svojim voličom dali, ale práve naopak, sú dôkazom politickej vyspelosti politikov ku konštruktívnej dohode v prospech celku. Takáto prax nie je na Slovensku ešte stále celkom bežná a preto som rád, že okrem spoločnej tvorby racionálneho obsahu vznikol tento dokument ako produkt spoločnej vyspelej politickej kultúry, ktorú chceme uplatňovať aj naďalej.
Z hľadiska zabezpečenia a posilnenia spoločensko-politickej stability ako kľúčového predpokladu ďalšieho rozvoja nášho štátu chce vláda prinášať kontinuitu a pokrok. Pri jej koaličnom zložení a silnom odbornom zázemí, ktorým disponuje, má jedinečnú historickú šancu prekonať staré deliace čiary, ktoré od vzniku Slovenskej republiky vytvárali zbytočné bariéry brániace efektívnejšej politickej kooperácii pri riešení akútnych sociálnych a ekonomických problémov naakumulovaných v našej spoločnosti. Pre Slovensko sa tak vytvorila reálna možnosť sústrediť sa naplno na zvládnutie nových výziev, ktoré prináša dnešná dynamická a komplikovaná doba. V tomto smere je veľmi dôležitá úloha vlády realizovať dôveryhodnú, transparentnú a spoločensky akceptovateľnú politiku.
Pokiaľ ide o vplyv vonkajšieho prostredia na spoločensko-politický a sociálno-ekonomický vývoj Slovenska, rád by som v kontexte programového vyhlásenia uviedol niekoľko dôležitých myšlienok. Zložitý vývoj externého prostredia nám jasne signalizuje, a vláda si to dobre uvedomuje, že rozvoj Slovenska v ďalších rokoch bude ovplyvnený viacerými procesmi sociálneho, ekonomického, environmentálneho a bezpečnostného charakteru. Tieto budú rezonovať nielen v globálnom, európskom, ale čo je pre Slovensko obzvlášť dôležité a veľmi citlivé, aj v regionálnom rozmere. Medzi relevantné zdroje, ktoré generujú tieto rizikové procesy, patria najmä stupňujúca sa utečenecká a migračná kríza, pretrvávajúci vojenský konflikt a nestabilný spoločenský vývoj na Ukrajine, nedoriešené politicko-ekonomické problémy Grécka a mohol by som tu uviesť ešte mnohé ďalšie.
Z komplikovaného geopolitického a ekonomického vývoja externého prostredia rezonujú pre Slovensko viaceré strategické výzvy, ktorých spoločným a charakteristickým znakom je, že zásadným spôsobom ovplyvnia ďalší sociálny a ekonomický vývoj štátu a rozvoj celej našej spoločnosti. Ide o také strategické oblasti, ako je budúce ekonomické postavenie a vplyv Európskej únie vo svetovom hospodárstve. V kontexte tohto vývoja bude kľúčovou schopnosť Európskej únie rešpektovať špecifiká jednotlivých členských štátov v prebiehajúcom integračnom procese. Z pohľadu Slovenska to znamená najmä aktívnejšiu pozíciu pri presadzovaní národných politických a ekonomických záujmov a udržaní parametrov sociálneho charakteru štátu.
Pre ďalšie zabezpečenie a posilnenie konkurenčnej schopnosti odvetí priemyslu, sektora energetiky a dopravy s priamym dosahom na zamestnanosť a environmentálny rozvoj Slovenska sú rovnako závažné aj výsledky Parížskej dohody k zmene prírodných podmienok, ako i budúce smerovanie energetickej stratégie Európskej únie.
Pri tvorbe obsahu programového vyhlásenia sme kládli dôraz na zohľadnenie vonkajších vývojových trendov a výziev, ktoré so sebou prinášajú. Ich zapracovanie významne ovplyvnilo zameranie strategických priorít a hospodársko-politických cieľov vlády v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, hospodárskej politiky a sociálnej politiky. Ešte viac sa ukázala potreba ich vzájomnej nadväznosti a úzkeho previazania, čo bude aj naďalej permanentnou a kľúčovou úlohou vlády počas celého jej mandátu.
V súvislosti so strategickými výzvami by som chcel preto zvýrazniť, že je nevyhnutné včas reagovať nielen na centrálnej úrovni riadenia štátu, ale aj v relevantných sférach spoločnosti, na úrovni stavovských organizácií podnikateľského sektora, ako i sociálnych partnerov, čo si bude vyžadovať kvalitatívne novú úroveň vzťahov v oblasti koordinácie a efektívnej spolupráce dotknutých subjektov, ako verejného, tak aj súkromného života.
Podľa programového vyhlásenia, dovolím si citovať: „Národno-štátnym záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky, založená na širokej politickej zhode. Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky je podriadená záujmom štátu a slúži občanom. Základom činnosti vlády preto budú potreby občana a ekonomické záujmy štátu.“
Nakoľko kľúčové záujmy Slovenskej republiky priamo súvisia s jej členstvom v Európskej únii, vláda bude posilňovať postavenie krajiny ako kredibilného, rešpektovaného a transparentného partnera v Európskej únie. Bezprostrednou úlohou vlády bude zabezpečiť dôstojný a úspešný priebeh historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016. V popredí strategickej vízie slovenského predsedníctva je zvyšovanie odolnosti Európskej únie ako celku, a tým aj jednotlivých členských krajín, ako aj zabránenie fragmentácie Únie. Vláda bude preto podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity Slovenska.
Zachovanie bezpečnosti občanov a štátu považuje za nevyhnutné pre jeho stabilitu a dynamický ekonomický a sociálny rozvoj.
Za uvedeným účelom vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii Slovenskej republiky pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a Európskej únie.
Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj ekonomická bezpečnosť štátu. Kľúčovou je energetická bezpečnosť. Vláda bude naďalej presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov, ako aj prepojenie energetických sietí so susednými štátmi. Systematická podpora hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja spoločnosti predstavuje pre vládu významnú hospodársko-politickú prioritu. Opatreniami v oblasti legislatívy, návrhmi podporných programov a rozvojových projektov, vrátane zabezpečenia zdrojov ich financovania, bude vláda vytvárať vecné predpoklady na udržateľný hospodársky rast, ako základ tvorby nových pracovných miest, zlepšovania finančných a materiálnych podmienok a celkového zvyšovania životnej úrovne, ako aj kvality života občanov.
V rámci štruktúrovania hospodárskej politiky identifikuje vláda tie oblasti, ktoré sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, vyššieho rastu hospodárstva a zamestnanosti. Prioritne bude orientovaná na rozvojovú trajektóriu Slovenska s cieľom vytvorenia 100-tisíc nových pracovných miest a zníženia a udržania miery nezamestnanosti pod 10 %. S touto hospodársko-politickou prioritou vlády budú previazané aj jednotlivé akčné plány, ktoré vláda postupne schváli pre okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti.
V nadväznosti na stratégiu hospodárskej politiky pripraví vláda nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu. Bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní. S cieľom zabezpečenia ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy kabinet podporí spracovanie Národného generelu dopravy Slovenskej republiky. V oblasti cestnej dopravy vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, ako i modernizáciou ciest nižších kategórií. Zároveň vláda bude podporovať aj rozvoj ďalších typov dopravy.
V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti Slovenska a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu a obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, strategickou prioritou finančnej politiky vlády bude cieleným využívaním nástrojov rozpočtovej, daňovo-odvodovej, colnej a cenovej politiky posilniť úlohu štátu pri plnení funkcií verejných financií. Na zabezpečenie výkonu základných funkcií štátu zvýši vláda účinnosť výberu daní, ciel a odvodov a zároveň zefektívni alokovanie verejných výdavkov. Medzi hlavné hospodársko-politické ciele vlády v oblasti finančnej politiky patrí konsolidácia verejných financií, aktívna úloha štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva, ako aj zvýšenie úrovne správy štátneho dlhu.
Na základe dohody s koaličnými partnermi zaraďujeme medzi ďalšie priority vlády dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny subjektov verejného sektora, zníženie dane z príjmov u právnických osôb na 21% a každoročné prehodnocovanie jej ďalšieho možného znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií v rôznych sférach hospodárstva.
Efektívna a transparentná alokácia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, dôrazné uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu, zjednodušená a účinná implementácia programov politiky súdržnosti predstavuje pre vládu ďalšiu príležitosť podporiť ekonomiku Slovenska a riešenie dlhodobých problémov, ako sú vnútorné dlhy v jednotlivých oblastiach infraštruktúry alebo v sektoroch verejnej správy. Tieto finančné zdroje zároveň umožnia vláde zvýšiť tempo modernizácie a revitalizácie hospodárstva, podporiť inovačné aktivity domácich podnikateľských subjektov, zlepšiť podmienky pre vedecko-výskumný potenciál, ako aj výraznejšie prepojiť akademickú sféru s podnikateľským sektorom.
Keďže budúcnosť Európy je v inováciách, týmto smerom sa musí uberať aj Slovenská republika. Téma inovácií je jednou z ďalších našich priorít na najbližšie roky. Úroveň inovačného systému je spolu s úrovňou vzdelania a ľudského potenciálu informačnou infraštruktúrou, legislatívnym prostredím a ekonomickými stimulmi považovaná za piliere znalostnej ekonomiky. Inovácie výrazne prispievajú k vyššej konkurenčnej schopnosti jednotlivých odvetví, k ich znižovaniu nákladov vo všetkých smeroch.
Vláda si je vedomá, že vo vzťahu k rastu hospodárstva, ako i rozvoja celej spoločnosti, tvoria demografický vývoj a kvalita ľudských zdrojov Slovenska kritické faktory. Preto rast a kvalitatívny rozvoj ľudských zdrojov predstavuje dlhodobú strategickú prioritu. Vzhľadom na jej prierezový charakter musí byť komplexne presadzovaná rezortmi vo všetkých relevantných oblastiach spoločnosti ovplyvňujúcich demografický vývoj, sociálnu a vzdelanostnú štruktúru populácie. Ľudské zdroje a najmä kvalifikovaná pracovná sila patria k rozhodujúcim faktorom, ktoré prispievajú k rastu produktivity práce a rozvoju hospodárstva Slovenska.
Na tomto mieste mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie zástupcom koaličných partnerov za pochopenie pre zachovanie silnej sociálnej politiky štátu. Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory sú piliermi boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť až k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní.
Pre krátkosť času ďalej uvediem len programové priority v sociálnej oblasti, ako sú dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu, adresné sociálne opatrenia, primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách, úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií, zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov, možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri, flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti, zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, či boj s úžerou.
Rozvoj školstva je jednou z najvyšších priorít vlády v nadchádzajúcom volebnom období, nakoľko vzdelanosť ľudí je základným predpokladom rozvoja a prosperity Slovenskej republiky. Programové vyhlásenie obsahuje aj konkrétne riešenia, ktoré vychádzajú z nasledovných programových priorít, ktoré boli dohodnuté s koaličnými partnermi. Už na samotnej tvorbe programového vyhlásenia vlády bola zabezpečená účasť zástupcov pracovníkov školstva. Ďalej bude schválená dlhodobá koncepcia obsahu výchovy a vzdelávania. Dôjde k výraznému zvýšeniu verejných investícií do školstva spojených so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva, čo je tak isto nevyhnutné. Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania. Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom. Hľadanie nových zdrojov financovania športu prostredníctvom aktivovania aj súkromných zdrojov.
Dlhodobé zámery a ciele Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania bude obsahovať Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania vypracovaný do konca roku 2016. Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zabezpečiť výrazné zvýšenie verejných investícií do školstva tak, aby celkový objem takéhoto zvýšenia za volebné obdobie dosiahol sumu 2 mld. eur.
Od začiatku funkčného obdobia je preto potrebné venovať veľkú pozornosť a nasadenie urýchlenej tvorbe systémových zmien. Desaťročia naakumulované problémy a spoločenské pohyby otvorili aj otázku odmeňovania pedagógov. Programové vyhlásenie predpokladá zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra tohto roku o ďalších 6 %. Ďalšie zvyšovanie platových náležitostí v regionálnom školstve od roku 2018 však bude podmienené aj realizáciou zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania. Nad rámec zakotveného vo vládnom programe posudzujeme finančné možnosti pre zvýšenie nástupných platov pedagógov.
V oblasti zdravotníctva je kľúčovou prioritou postavenie pacienta. Vláda preto zabezpečí spravodlivé podmienky v dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti skrátením čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony a zavedie maximálne čakacie lehoty na plánované výkony v nemocniciach. Vláda taktiež pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania. Rezort zdravotníctva umožní zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kľúčovou prioritou je taktiež postupná centralizácia transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
V rámci efektívneho a účinného vynakladania verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva realizovať viacero opatrení. Bude vykonaná dôsledná revízia všetkých prevádzkových zmlúv štátnych nemocníc a zavedený systém DRG v plnom rozsahu. Medzi ďalšie priority v oblasti zdravotníctva patrí aj zdôraznenie dôstojnosti povolania, presadzovanie odmeňovania na základe zásluhového princípu a realizácia dlhodobých opatrení na zabezpečenie obnovy, ako aj modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu s dôrazom na vybudovanie novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Riešenie dlhodobo nakopených problémov v oblasti pretrvávajúcej rozdielnej úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov už neznesie odklad. Jedná sa o celospoločenský problém, ktorý musí byť prioritou pre vládu, pre všetky relevantné politické reprezentácie, regionálnu a miestnu samosprávu. Strategickou prioritou vlády je využitie existujúceho potenciálu regiónov na zvýšenie ich ekonomickej výkonnosti pri súčasnom raste životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
V lehote určenej zákonom vláda v roku 2016 schváli akčné plány pre všetky najmenej rozvinuté okresy a bude pokračovať vo svojej tradícii výjazdových rokovaní vlády priamo do okresov, ktoré sú tu uvádzané. Na základe uvedeného uceleného programu umožní už obdobnú pomoc pre všetky ostatné najmenej rozvinuté okresy, kde sa tak ešte nestalo. Ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Tu všade v najbližších mesiacoch bude výjazdovo zasadať vláda Slovenskej republiky priamo v okresoch, kde bude riešiť túto situáciu. A vláda zároveň rozšíri pôsobnosť zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov aj na ďalšie okresy.
Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzenou súčasťou formovania modernej spoločnosti. Vláda preto garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi pri zachovaní vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami prostredníctvom tolerantného dialógu v slovenskej spoločnosti.
Zložité obdobie si vyžaduje ďalej posilňovať úlohu štátu a ochranu verejného sektora. Posilňovanie demokratického a právneho štátu je dôležitým záujmom spoločnosti, ako aj jednotlivých občanov. V nadväznosti na iniciatívu „Rule of Law Initiative“ bude vláda pokračovať v dôslednom plnení Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, a to vo všetkých jeho troch častiach, ktorými sú transparentnosť, predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu, korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“ a transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.
Korupcia predstavuje závažný spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu života občanov, ako aj kvalitu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Zužovanie priestoru pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy si bude vyžadovať nielen prijatie ďalších legislatívnych opatrení, ale aj ich dôsledné uplatňovanie v praxi. V prierezovej politike boja proti korupcii bude kľúčovou súhra zákonodarnej, výkonnej, aj súdnej moci pri presadzovaní nulovej tolerancie ku korupčnému správaniu.
Ucelený protikorupčný program obsahuje nasledovné programové priority. Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje, začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia, úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti, vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi, zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod, zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv, zavedenie protikorupčnej doložky aj pri návrhoch zákonov, ako aj posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch.
Vláda sa bude usilovať o zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej moci a jej orgánom. Za účelom, aby súdna moc bola vykonávaná efektívne, vláda sa legislatívnymi, organizačnými a inými opatreniami bude usilovať o nastavenie efektívneho riadenia výkonu súdnictva, správu súdov a fungovanie procesov vykonávaných súdmi, a to pri rozumnom vynakladaní zdrojov tak, aby súdnictvo v primeranej lehote poskytovalo ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.
Opäť bude vychádzať z programových priorít, ako zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade Slovenskej republiky, či zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov. Zavedú sa zásadné opatrenia na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania. Medzi piliere patrí aj úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Motorom dobre fungujúceho štátu, ktorý vytvára podmienky pre plnohodnotný a bezpečný život ľudí je aj efektívna verejná správa. Táto musí ponúkať kvalitnejšie služby občanom a podnikom. Zároveň musí byť významnou súčasťou verejného života spoločnosti, ktorá umožňuje jej komplexný a harmonický rozvoj. Za uvedeným účelom vláda vytvorí inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského kapitálu v štátnej službe za účelom profesionalizácie štátnej správy. Vláda bude pokračovať v takých opatreniach, ktoré sú zamerané na rozšírenie služieb e-governmentu ako aj efektívne nasadzovanie moderných technológií s cieľom zabezpečiť zefektívnenie procesov a znižovanie ich nákladovosti, skracovanie doby čakania a vybavovanie občanov proklientsky. Pri modernizácii a ozdravení verejnej správy bude postupovať tak, aby občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb. Tento záväzok vlády si vyžaduje moderný prístup k budovaniu štátneho IT porovnateľného s modelmi v zahraničí, ako je napríklad Veľká Británia či Estónsko. Preto sa vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že podporí centrálne riadenie informatizácie.
Jasným zámerom takéhoto kroku nastupujúcej vlády je zvýšiť transparentnosť a hlavne efektívnosť investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti uplatňovaním princípu hodnoty za verejné peniaze a pridanej hodnoty pre občana s dôrazom na bezpečnosť údajov a informácií. Víziou je optimalizácia realizovaných projektov, vylučovanie potrebných legislatívnych zmien, koordinácia spolupráce s odbornou verejnosťou na presadzovanie stratégií, koncepcií, architektúry a projektového portfólia informatizácie.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Slovenská republika v uplynulých rokoch prijala efektívne a razantné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality. Dosiahnuté výsledky ju radia na úroveň najbezpečnejších krajín v Európe. Vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu prichádzajú neustále výzvy a riziká asymetrického ohrozenia v podobe terorizmu, nekontrolovanej nelegálnej migrácie, nových podôb a foriem organizovaného zločinu. Vláda s ohľadom na nedávne teroristické útoky prijme zvýšené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s nastávajúcim predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, aby bol zabezpečený plynulý priebeh podujatí v rámci predsedníctva v súvislosti s ochranou verejného poriadku. Vláda tiež prijme všetky opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti a ochrany obyvateľov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách.
V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti okrem iného programové vyhlásenie predpokladá aj inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov na Slovensku. V súčasnosti má Slovensko pred sebou riešenia náročných prierezových a vzájomne prepojených problémov, ktoré si vyžadujú adekvátne ľudské, materiálne a finančné zdroje, politickú vôľu a odvahu, ale i čas. Hlavnou úlohou premysleného, cieľavedomého a komplexného pôsobenia výkonnej moci je zabezpečiť kvalitný, plnohodnotný a bezpečný život občanov Slovenska. Myšlienka zodpovedne spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu, štátu rešpektujúceho solidaritu a efektívnosť s dôrazným plnením princípu hodnoty za peniaze je jedným z hlavných nástrojov pre lepšie fungujúcu spoločnosť. To je možné dosiahnuť harmonizáciou pôsobenia jednotlivých verejných politík ústredných orgánov štátnej správy a so zapojením, angažovanosťou, ale aj motiváciou samospráv, podnikateľského sektora a občianskych združení.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, záverom mi dovoľte znovu zopakovať, že za kľúčové politiky, ktoré sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a majú prierezový charakter, vláda považuje politiku podpory tvorby pracovných miest, politiku odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, politiku boja proti korupcii a politiku efektívnej verejnej správy. Predložené štyri prierezové politiky vlády dokumentujú, že vláda chce ciele programového vyhlásenia naplniť nielen ako aritmetický súčet plnenia úloh jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Vláda má dostatok skúseností, schopností a odhodlania pre dosiahnutie ďalšieho posunu v kvalite života našich občanov. Nechce byť sumou individualít, ale vládou silného jednoliateho kolektívu vytvárajúceho podmienky pre tvorivú stabilitu a efektívne vládnutie pre občanov Slovenskej republiky.
Úspešné zvládnutie strategických výziev a tlmenie dôsledkov rizikového vývoja vonkajšieho prostredia a efektívne riešenie štrukturálnych problémov Slovenska v hospodárstve, verejných financiách, v zdravotníctve, v školstve, na trhu práce a s tým súvisiaca realizácia potrebných systémových reforiem a zmien budú rozhodujúcim impulzom ďalšieho spoločenského rozvoja našej krajiny.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, preto si vás v závere ešte raz dovoľujem v súlade s čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky požiadať, aby ste novej vláde Slovenskej republiky vyslovili dôveru.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis