Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.2.2018 o 18:41 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 14:34 - 14:36 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1008 z 30. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v 3. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 12. marca 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 18:46 - 18:48 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 803. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň ho požiadala prerokovať na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 838 z 8. januára 2018 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 29. januára 2018. Gestorský výbor prerokoval návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a prijal k nemu uznesenie č. 255 z 29. januára 2018, v ktorom po a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Po b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Mgr. Ľudovíta Ódora za viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu na schválenie kandidáta Mgr. Ľudovíta Ódora formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma uznesením zároveň určil za spoločného spravodajcu výboru.
Týmto môžte, vážená pani predsedajúca, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 18:41 - 18:43 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako spravodajca výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 819. Prezident Slovenskej republiky v súlade s čl. III ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov predložil tento návrh a zároveň požiadal o jeho prerokovanie na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 852 z 12. januára 2018 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 29. januára 2018.
Gestorský výbor prerokoval návrh prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a prijal k nemu uznesenie č. 254 z 29. januára 2018, v ktorom po a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa čl. III ods. 2 štvrtej vety a čl. III ods. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. Po b) súhlasí s návrhom prezidenta Slovenskej republiky na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a po c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, zvoliť na návrh prezidenta Slovenskej republiky Mgr. Juraja Kotiana za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma uznesením zároveň určil za spoločného spravodajcu výboru.
Týmto môžete, vážená pani predsedajúca, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2018 13:44 - 13:45 hod.

Peter Náhlik
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2017 14:09 - 14:10 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujem si ako určený spravodajca výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016.
Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 782 zo dňa 15. novembra 2017 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 27. novembra 2017. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 782 zo dňa 15. novembra 2017 určené výbory prerokovali návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 238 zo dňa 20. novembra 2017 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 116 zo dňa 23. novembra 2017. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 vziať na vedomie. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 243 zo dňa 28. novembra 2017. Zároveň ma určil za spravodajcu výboru, taktiež ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.12.2017 14:26 - 14:27 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2018.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výboru o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu rozpočtu:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 758 z 13. októbra 2017 pridelil návrh rozpočtu na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 231 z 20. novembra 2017 súhlasil s návrhom rozpočtu. Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojím uznesením č. 248 z 28. novembra 2017 správu výboru. Tým uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.10.2017 18:58 - 19:00 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, taktiež vážené, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 767 zo 6. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská, a to odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 37 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 220 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.9.2017 18:01 - 18:03 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, tlač 499. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 747 z 20. júna 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to teda výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 127 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 183 z 5. septembra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.9.2017 17:35 - 17:36 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2017 11:34 - 11:36 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis

52.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8. decembra 2011 ako nástroja na riešenie nedostatku financií na dobudovanie nadradenej – prioritnej cestnej infraštruktúry (tlač 614) vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh skupiny poslancov pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 634 zo dňa 20. júna 2017 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor.
Gestorský výbor, teda výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, prerokoval uvedený návrh a prijal k nemu uznesenie č. 172 zo dňa 20. júna 2017, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť uvedený návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v správe 614a.Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis