Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.5.2018 o 9:35 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

18.10.2019 9:56 - 9:57 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:38 - 18:39 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny právny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32. dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím otvorte rozpravu. do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, ďakujem skončil som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:38 - 18:39 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny právny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32. dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím otvorte rozpravu. do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predsedajúci, ďakujem skončil som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

22.5.2018 9:35 - 9:37 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017.
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1026 zo dňa 26. apríla 2018 na prerokovanie výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 9. mája 2018. Správa bola predložená podľa § 1 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 273 zo dňa 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 276 zo dňa 10. mája 2018. Určil ma za spravodajcu výboru, výbor ma taktiež poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2018 9:14 - 9:15 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán guvernér Národnej banky Slovenska, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017.
Správu o výsledku hospodárenia rozhodnutím č. 949 z 21. marca 2018 pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 9. mája 2018. Správa bola predložená v zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 272 zo dňa 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 275 zo dňa 10. mája 2018. Určil ma tiež ako spravodajcu, za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 18:16 - 18:18 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o zápisnici, prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 16. mája 2018. Teda iná osoba ako sudca a opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, inej osoby ako sudcu, bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, teda inej osoby ako sudcu, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 26 neplatných a 106 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Tibora Sásfaia: hlasovalo za 14 poslancov, proti 44 poslancov a zdržalo sa hlasovania 48 poslancov;
– Dávida Štefanku: hlasovalo za 33 poslancov, proti 32 poslancov a zdržalo sa hlasovania 41 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2018 18:16 - 18:17 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov a sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 119 platných.
– Martin Baločko: za hlasovalo 37, proti 32 a zdržalo sa hlasovania 50;
– Milan Husťák: za 42, proti 29, zdržalo sa hlasovania 48 a
– Pavel Varga: hlasovalo za 39, hlasovalo proti 30 a zdržalo sa hlasovania 50.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov; teda nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Taktiež overovatelia poverujú svojho člena, mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2018 18:12 - 18:15 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 16. mája 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 120 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Dušan Budzak: hlasovalo za 4, hlasovalo proti 77 a zdržalo sa hlasovania 39;
– Pavol Holeštiak: 82 za, 26 proti, 12 sa zdržalo hlasovania a
– Natáliu Holinovú: 33 za, 59 proti a 28 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Pavol Holeštiak.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 14:34 - 14:36 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1008 z 30. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v 3. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 12. marca 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2018 18:46 - 18:48 hod.

Peter Náhlik Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 803. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň ho požiadala prerokovať na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 838 z 8. januára 2018 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 29. januára 2018. Gestorský výbor prerokoval návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a prijal k nemu uznesenie č. 255 z 29. januára 2018, v ktorom po a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Po b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Mgr. Ľudovíta Ódora za viceguvernéra Národnej banky Slovenska a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu na schválenie kandidáta Mgr. Ľudovíta Ódora formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma uznesením zároveň určil za spoločného spravodajcu výboru.
Týmto môžte, vážená pani predsedajúca, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis