Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.2.2020 o 9:47 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.2.2020 9:47 - 9:49 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1960 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 226 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 15:26 - 15:28 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ja na rozdiel od pani poslankyne Cigánikovej budem úplne vecne odpovedať, pretože nesúhlasím s tou snahou za každú cenu všetko, všetko na svete politizovať.
Pán poslanec Dostál, zákony vecne súvisia, pretože je to riešenie otázky bývania, ten zákon máme otvorený, ja si myslím, že ak pri tom riešime otázku bývania zdravotných sestier a lekárov, tak vecne ten návrh zákona súhlasí s predloženým alebo s otvoreným zákonom, aj keď súhlasím, že môžeme diskutovať o tej legislatívnotechnickej otázke. Ale vecne súvisia, nie je to miešanie hrušiek s jablkami, ale naozaj je to otázka riešenia bývania.
Treba povedať aj to, že neriešime otázky platu sestier a lekárov, riešime otázku posudzovania príjmov lekárov a sestier pri prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú, ktoré sú financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nikto to nepredkladá na základe nejakého pokynu ministerstva, ja som mal osobne stretnutia s viacerými riaditelia, riaditeľmi nemocníc, ktorí majú tieto zámery, je to malá technická zmena, ktorá im umožní efektívne čerpať finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na tento účel, netreba za tým hľadať žiadnu politiku, žiadnu konšpiráciu, žiadne iné veci, ktoré ste tu spomínali, je to normálne, technické riešenie jedného problému, ktorý, nevravím, že vyrieši všetko na Slovensku, ale aspoň malým krokom pomôže tým riaditeľom nemocníc, ktorí chcú využiť ponúkané možnosti a stabilizovať zdravotníckych pracovníkov aj takýmto spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:17 - 15:22 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel v súvislosti s otvoreným zákonom predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tiež problematiky bývania, špeciálne bývania lekárov a zdravotných sestier. Existuje jeden veľmi dobrý nástroj, ktorý môže využívať samospráva, ale aj iné právnické osoby, je to zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, na základe ktorého sa dá veľmi efektívne realizovať výstavba dostupných nájomných bytov. Bohužiaľ, v prípade, že takéto byty chce stavať nemocnica, tak sú v tomto zákone určité obmedzenia, ktoré v podstate neumožňujú prideľovania bytov svojim zamestnancom, teda lekárom a zdravotným sestrám, nakoľko ich príjem je o niečo vyšší, než je požadovaný príjem pri, tak ako je stanovený v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania. Preto navrhujem v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu, aby v prípade, že nemocnica bude chcieť stavať byty pre svojich lekárov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, aby táto podmienka nebola v tomto prípade vyžadovaná, teda keď to budú robiť nemocnice pre svojich lekárov pre svoje zdravotné sestry.
Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože naše nemocnice dostanú významné významný nástroj na stabilizovanie svojich zamestnancov, lekárov, zdravotné sestry prípadne iných zdravotníckych pracovníkov. Mnohé nemocnice prípadne ich zriaďovatelia majú k dispozícii pozemky, majú k dispozícii priestory, ale nemajú finančné nástroje na to, aby mohli takéto byty stavať. Fakt je aj taký, že v mnohých nemocniciach máme veľmi staré, zanedbané slobodárky, ktoré už nezodpovedajú tým dnešným technickým štandardom, ich oprava je mimoriadne náročná, a preto podaná pomocná ruka prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu môže nemocniciam pomôcť, aby si aj takýmto spôsobom tam, kde to budú chcieť a budú na to vhodné priestory, aby mohli stavať byty, kvalitné, moderné byty pre svojich lekárov a zdravotné sestry. Dovoľte, teda aby som predniesol pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Jána Podmanického k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu (tlač 1640).
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640) sa mení a dopĺňa takto:
Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
Čl. III
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
„Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi 24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 10:29 - 10:31 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej a Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tlač 1622.
Národná rada uznesením č. 2045 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Výbor pre hospodárske záležitosti predmetný návrh prerokoval, avšak o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 21 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 207 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 17:16 - 17:16 hod.

Ján Podmanický
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy, pri hlasovaní (tlač 1655) som hlasoval proti, hlasovacie zariadenie ma vykázalo za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:22 - 15:24 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste sa pýtali, že prečo niektorí členovia SMER-u nekandidovali pod hlavičkou SMER-u alebo za SMER v komunálnych voľbách.
Ja sa vás chcem spýtať, a prečo vy ako predseda OKS, predseda politickej strany nekandidujete za túto stranu, ale kandidujete za SaS. Hanbíte sa za svoju politickú stranu, ktorej ste predsedom? Čiže to je tá logika vašich otázok, ktoré ste položili. Ja som vám ju doviedol ad absurdum na vašom príklade.
Ale keď sme už teda pri tom, keď hovoríte, že sa mnohí hanbia kandidovať za SMER, napriek tomu za SMER bolo zvolených približne, priamo čisto za SMER bez koalícií, bolo zvolených približne 600 starostov, 600 starostov. A predstavte si, za SaS-ku som nenašiel jedného, dvoch? A za OKS som teda nenašiel nikoho. Tak viete, snažíte sa tu vnucovať nejaký obraz o tom, ako kto vníma akú politickú stranu. No ale tá samotná realita je úplne iná, než tu vytvárate obraz alebo sa snažíte vytvoriť obraz.
A k tomu, či je to volebný podvod, alebo nie je to volebný podvod. No ja som sa spýtal, že ako nazvať to, že niekto, kto vypisuje, kandidát, ktorý vypisuje kandidačnú listinu, má tam kolónku zamestnanie, ja si myslím, že každý človek, ktorý ide kandidovať, vie, čo je zamestnanie. Viete asi aj vy, čo je zamestnanie. A oni do kolónky zamestnanie nenapísali svoje zamestnanie, ale do kolónky zamestnanie napísali Team Vallo, napísali tam Tím Hattas. Tak jednoducho to je úmyselné zavádzanie voličov, ktorí, lebo tie informácie z kandidačného, z kandidačnej listiny sa objavili vo volebnom lístku, a takýmto spôsobom úmyselne, vedome zavádzali voličov.
No tak čo to je, ak to nie je volebný podvod? Ja som toto vôbec nevedel, až vy keď ste vystúpili, som pochopil, že aké volebné podvody sa diali v komunálnych voľbách v roku 2018.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:53 - 11:55 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobre. Pán poslanec, vy ste tu v podstate obhajovali volebný podvod, ktorý robili niektorí poslanci v komunálnych voľbách, keď si vymýšľali svoje zamestnanie a písali účelovo do kolonky zamestnanie v podstate volebné slogany, písali tam v podstate nejaké volebné zoskupenia, občianske združenia a podobne.
Veď práve to ste mali, pán poslanec, odsúdiť, že toto je, to je, jednoducho to sa nesmie robiť, aby sa takýmto spôsobom falšovali voľby, a ja som si to v podstate neuvedomil doteraz, až vy keď ste vystupovali, že to naozaj ako v podstate prešlo mlčaním, prešlo bez povšimnutia to, že mnohí a mnohí kandidáti, dokonca úspešní kandidáti v posledných komunálnych voľbách sa v podstate dopustili volebného podvodu. Je otázka, je otázka, či z tohto dôvodu je ich voľba platná, a je otázka, či by sa tým nemali zaoberať možno aj príslušné orgány, aby preverili, či nedošlo k volebnému podvodu, a ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolonky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali, pán poslanec, odsúdiť, to je podľa mňa po prvé.
A po druhé je otázka, či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ešte dodatočne prešetriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:39 - 11:39 hod.

Ján Podmanický
No, pán podpredseda, ja som sa len chcel spýtať, či pán predseda Ústavného súdu ide so svojou požiadavkou aj do prezidentského paláca. Len toľko som sa ho chcel spýtať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 11:32 - 11:35 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 19:01 - 19:02 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1574. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis