Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.11.2019 o 19:00 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.11.2019 19:00 - 19:01 hod.

Ján Senko
Ďakujem. Aby nedošlo k omylu. Nejde o folklór len, ide o záujmovú umeleckú činnosť a iné aktivity, ktoré vznikajú v prostredí miest a obcí, takže netreba to takýmto spôsobom bagatelizovať. Samozrejme, každoročne bude vyhlasovaná nejaká výzva, kde budú presne určené pravidlá. V podstate ozaj ide o podporu miestnej a regionálnej kultúry, ktorej sa nedostáva v súčasnom období dostatočná podpora. Prosil by som o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 18:53 - 18:53 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o účel podpory miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu. Podpora bude spočívať vo forme poskytnutia dotácií uvedeným subjektom. Tak isto podpora, sleduje podporu na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných financií. Chcem upozorniť, že vo vzťahu k Fondu na podporu umenia sa nepristupuje nejakým deštrukčným spôsobom, pretože ten vznikol v zmysle príslušného zákona a finančné prostriedky, ktoré sú určené na jeho činnosť a podporu umeleckej činnosti, bude zachovaná. Prosím tiež o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 18:51 - 18:52 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ja iba krátko, pretože myslím si, že sme si to všetko prebrali na našom gestorskom výbore, k tomuto zákonu v podstate to auditórium sa nejakým spôsobom nerozšírilo a argumenty myslím si, že boli dostatočne vysvetlené.
V súvislosti s tým len chcem povedať, že štátna inštitúcia, ktorú navrhujeme a mala by vzniknúť v zmysle tohto zákona, bude rozpočtová organizácia, ktorá vznikne v zmysle zákona č. 523/2004 a bude hospodáriť samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Chcem len potvrdiť, že tento návrh zákona má podporu aj zo strany Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla Slovensko, kde doporučujú, aby takáto inštitúcia vznikla, pretože pomôže pri realizácii obnovy kultúrnych pamiatok, ich projektov a následne aj po jej realizáciu. Obdobne bola podpísaná dohoda alebo memorandum o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Slovenskej republiky a podpísaná so Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou, fakultou stavebnou, fakultou architektúry, Spolkom architektov Slovenska, Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ako aj e-Komosom Slovensko.
Takže ja sa touto cestou iba obraciam na vás a prosím o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 16:52 - 16:53 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných stavebných a reštaurátorských prác. Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov.
Návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh zákona doplňuje novozriadenú organizáciu ministerstva Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok, ako aj medzi subjekty oprávnené vykonávať reštaurovanie zbierkových predmetov.
Návrh zákona bol pripravený tak, aby zohľadňoval závery aj nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Prosil by som o podporu tohto návrh zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 10:57 - 10:59 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ozaj iba krátko. Pretože čas hlasovania sa blíži.
Áno, prišli sme s návrhom zákona, pretože pociťujeme potrebu väčšej podpory pre regionálnu a miestnu kultúru. Ja by som to nezužoval, tak ako ste sa to vy tu snažili zúžiť, tam to je v dôvodovej správe napísané napríklad. A bude iba na ministerstve kultúry každoročne, ako sa k tomuto rozdeľovaniu finančných prostriedkov postaví, akým spôsobom nastaví.
Ja sa nebudem vyjadrovať k Fondu na podporu umenia, k tomu, akým spôsobom sú nastavené jednotlivé schémy, akým spôsobom sa rozdeľujú, do ktorých oblastí sa dostáva viacej, do ktorých oblastí sa dostáva menej. Samozrejme, že vnímam aj názory verejnosti na to, akým spôsobom sú tieto finančné prostriedky prideľované, aj akým spôsobom sú hodnotené. Vnímam aj tie kritické postrehy, ktoré každoročne jednoducho sú.
Na druhej strane vnímam aj potrebu a cítime tie hlasy zo strany obyvateľstva, ľudí, ktorí sa venujú miestnej kultúre, venujú sa regionálnej kultúre, že sú tu veľké rezervy a radi by pocítili aj iným spôsobom, keby sa mohli dostať k nejakým finančným prostriedkom aj vzhľadom na to, aké aktivity vyvíjajú a napĺňajú kultúrny život v našich obciach a mestách.
Takže si myslím, že je to dobrý spôsob na to, aby sme udržali činnosť na území obcí a miest a aby tá kultúra bola alebo mala opäť o niečo viacej či už v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, alebo aj v oblasti knižníc.
Prosil by som vás o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

18.10.2019 9:50 - 9:54 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Týmto návrhom zákona navrhujeme rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o účel na podporu miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.
Určite mi dáte za pravdu, že miestna regionálna kultúra predstavuje významnú súčasť celoštátnej kultúry, napriek tomu sa v súčasnom období javí jej podpora zo strany štátu ako nie úplne dostatočná, sú tam veľké rezervy. V mestách a obciach sa množstvo obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách angažuje v rôznych záujmovo-umeleckých telesách, skupinách, súboroch, voľnočasových zoskupeniach zameraných na rôzne oblasti umenia a kultúry. Plní ozaj významnú umeleckú, výchovnú, ako aj sociálnu funkciu a nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci. Preto si myslíme, že aj práve táto oblasť kultúry si zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu.
Takisto obnova knižníc a knižničného fondu by mala byť zameraná na podporu rozvoja verejných knižníc. Nový dotačný titul napĺňa stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na rok 2015 až 2020 a podpora by mala byť zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc.
Dávame tento návrh zákona do vašej pozornosti a prosíme o jeho podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 9:50 - 9:54 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ja iba krátko, pretože sa patrí, ale myslím si, že v tejto diskusii budeme pokračovať v rámci nášho výboru, a myslím si, že problematiku si vyjasníme, nebudeme možno zaťažovať ním celé, celé plénum.
Treba povedať, že, áno, cieľom tohto návrhu zákona je napomôcť obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve, a to zdôrazňujem, vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom organizácie, ktorá bude napojená na rozpočet ministerstva kultúry. A to tak, aby zabezpečovali najmä predprojektovú prípravu a vybrané činnosti vo výstavbe v oblasti obnovy národných kultúrnych pamiatok, ich reštaurovanie. Bližšie je to rozpísané aj v dôvodovej správe, aj v jednotlivých, vo vysvetleniach k jednotlivým bodom predloženého návrhu a presne sú tam určené aj kvalifikačné predpoklady a všetko to, čo sa žiada.
Ešte raz chcem zopakovať, že sa reaguje na nález Ústavného súdu, na pripomienky z Legislatívnej rady vlády pri pripomienkovaní predkladaného pamiatkového zákona. Takže riešia sa v ňom rôzne kvalifikačné predpoklady medzi reštaurátormi pôsobiacimi cez Komoru reštaurátorov a v ateliéroch Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktoré boli napadnuté nálezom Ústavného súdu, a zároveň sa rieši pripomienka z Legislatívy rady vlády, a to ku kontrolnej činnosti, ktorej realizácia nemôže byť sústredená v jednej organizácii, to znamená v Pamiatkovom úrade, a je potrebné odčleniť, odčleniť štátnych reštaurátorov od samostatnej organizácie spod Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Zjednocujú sa kvalifikačné predpoklady so zákonom o Komore reštaurátorov, čo tiež namietal nález Ústavného súdu. Samozrejme, že tento návrh bol konzultovaný s ministerstvom kultúry, s Pamiatkovým úradom, a to aj práve preto, že by prichádzalo k delimitácii pracovníkov z Pamiatkového úradu, ako aj zo Slovenského národného múzea tak, aby mohla vzniknúť jedna ucelená inštitúcia, ktorá sa bude zaoberať tými činnosťami, ktoré sú presne zdôvodnené v dôvodovej správe.
Takže ešte raz, myslím si, že je to dobrý návrh zákona, ktorý rieši súčasnú situáciu na tomto poli, ak sa to tak dá povedať, ochranárskej činnosti, sme prístupní, samozrejme, diskusii a návrhom a budeme radi, ak nájdeme možno spoločnú reč tak, aby sme tento pamiatkový zákon dostali do života tak, aby sme nález Ústavného súdu, aj pripomienky z Legislatívnej rady vlády akceptovali.
Toľko z mojej strany. A myslím si, že priestor na diskusiu ešte ďalej bude pred druhým čítaním.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 9:46 - 9:48 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pán poslanec, náš návrh reaguje na situáciu, ktorá vznikla po náleze Ústavného súdu a námietok Legislatívnej rady vlády k riešeniu súčasného stavu v oblasti zabezpečovania pamiatkovej ochrany. Vzhľadom na to po rôznych konzultáciách, rozhovoroch s ministerstvom kultúry sme prevzali možno neľahkú úlohu, aby sme návrh zákona, ktorý bude riešiť túto situáciu, dostali do tohto procesu, aby sme o ňom hovorili a nachádzali riešenia tak, aby to bolo aj v súlade s tvojimi slovami, ktoré si povedal, že v oblasti pamiatok musí mať štát istý fungujúci systém.
Ja nehovorím, že tento náš návrh je perfektný, určite sa v ňom nájdu nejaké problematické časti, ale určite sleduje to, o čom si aj ty hovoril, a myslím si, že pred nami je ešte aj druhé čítanie a v rámci možností, ak to bude možné a budú tie návrhy na riešenie tohto problému vyhovujúce tomu, aby tento stav v oblasti pamiatok sme vedeli riešiť, tak myslím si, že sme úplne naklonení tomu, aby sme pomohli pri tomto riešení, pretože ozaj sme sa dostali do dosť zložitej situácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:34 - 18:38 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Spoločne s predsedom výboru pre kultúru a médiá predkladáme na schôdzu Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.
Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečenie efektívnejšej realizácie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatkov, pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky prostredníctvom novozriadenej štátnej rozpočtovej organizácie. V súčasnosti je veľké množstvo štátnych národných kultúrnych pamiatok v havarijnom stave. Zhoršujúci sa stav nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutne vyžaduje zásahy v podobe rekonštrukčných, stavebných a reštaurátorských prác.
Existujúce legislatívne možnosti štátu zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnove národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov nie sú dostatočné, v dôsledku čoho časť národného pokladu chátra. Správcovia národných kultúrnych pamiatok častokrát nemajú skúsenosti s prípravou tak rozsiahlych projektov, ich manažovaním a zabezpečením verejného obstarávania dodávateľov. Návrh zákona, návrhom zákona sa preto upravuje pôsobenie novej rozpočtovej organizácie ministerstva kultúry zriadenej, ktorá bude zriadená rozhodnutím ministerstva s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry, ktorej účelom bude podieľať sa na zabezpečení obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky, najmä v oblasti zabezpečenia predprojektovej prípravy vybraných činností vo výstavbe, reštaurátorských výskumov, reštaurovaní a pamiatkových výskumov. V tomto, táto rozpočtová organizácia prevezme časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy najmä prípravnej a projektovej fáze.
Štát má záujem získať väčšiu kontrolu nad dodržiavaním kvality výkonu prác na národných kultúrnych pamiatkach, ako aj zbierkových predmetov vo vlastníctve Slovenskej republiky. Návrh zákona bol pripravený aj tak, aby zohľadnil závery nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky upravujúce kompetencie v oblasti reštaurovania národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Títo zamestnanci by mali zriadením štátnych reštaurátorských a projekčných ateliérov prejsť pod novozriadenú rozpočtovú organizáciu a nadviazať tak na činnosti, ktoré vykonávali pod Pamiatkových úradom Slovenskej republiky.
To je všetko k tomuto návrhu zákona. Prosím teraz... (Rečník sa obrátil k predsedníckemu pultu.)
Z mojej strany všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na slová môjho predrečníka.
Pán poslanec Dostál, veľmi dobre vieme, aké boli podané pozmeňujúce návrhy. Vieme, aký je proces pri ich schvaľovaní, tak sa nemusíte obávať. Určite nebudeme používať tie výstižné slová, ako ich stále používate a donekonečna budete dávať do popredia svoju osobu. My nie sme takí. Podstatné je to, že aj my sme vo vnútri koalície o týchto záležitostiach rozprávali, hľadali sme riešenia a ten pozmeňujúci návrh, ktorý, a doplňujúci návrh pána poslanca Štefana Vavreka je, dá sa povedať, dohodou medzi všetkými stranami koalície, ale nie sme v tomto prípade tí, ktorí budeme súťažiť o to, že kto dal skôr, kto dal neskôr. Neviem, ktorý sa skôr možno objavil aj na webovej stránke Národnej rady. Vieme, že ste ho podali prví vy, ale to nie je podstatné.
Čo sa týka tlačového zákona, jeho obsahu a zmene, myslím si, že v roku 2011 bola najpodstatnejšia záležitosť, ktorá umožnila alebo zabránila vymožiteľnosť práva na odpoveď, a to bolo to, že v podstate vydavateľ nemusel, nemusel zverejniť odpoveď a tým pádom nedostal ani pokutu. A to bolo podstatné a toho sa najviacej obávali vydavatelia. Takže to bola podstatná, najpodstatnejšia zmena v tom zákone, o ktorú išlo, išlo teda vlastne. Takže k tomu sa vraciame a myslím si, že v tomto prípade to môže byť, môže byť užitočné pre objektívnejšie informovanie verejnosti a o to, aby niekto, kto sa dožaduje práva na odpoveď, ho dostal v primeranom čase.
Ďakujem.
Skryt prepis