Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.6.2019 o 15:33 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.6.2019 15:33 - 15:37 hod.

Ján Senko
Poprosil by som, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2019 14:47 - 14:52 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Na základe určenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média ako gestorského výboru podávam Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným paragrafom zákona Národnej rady o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame ako tlač 1429a v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1837 zo 16. mája 2019 pridelila uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona výbory prerokovali a odporučili schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky uznesením č. 630 z 11. júna 2019 s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 418 z 13. júna 2019 s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 167 z 13. júna 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbory Národnej rady, ktoré predmetný návrh prerokovali, prijali, ako som už hovoril, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou spoločnej správy v časti IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 175 z 18. júna 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady v zmysle ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 10:31 - 10:33 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona, ktorý prejednávame ako tlač 1429. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2019 13:23 - 13:29 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 9. mája 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1579 zo 7. mája 2019 zobral na vedomie, že prezident Slovenskej republiky 7. mája 2019 vymenoval do funkcie člena vlády Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a poveril ho riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uvedeným dňom neuplatňuje.
Rozhodnutím č. 1578 zo 7. mája 2019 predseda Národnej rady Slovenskej republiky zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia Borisa Suska, Rastislava Chovanca, Michala Bagačku a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov na ministerstve životného prostredia, ministerstve hospodárstva, ministerstve vnútra a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 1579 zo 7. mája 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníka.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického nastupuje 7. mája 2019 za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1580 zo 7. mája 2019 preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predkladá informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľujem si vám predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 9. mája 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že prezident Slovenskej republiky 7. mája 2019 vymenoval do funkcie člena vlády Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a poveril ho riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uvedeným dňom neuplatňuje.
2. Že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1579 zo 7. mája 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníka.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického nastupuje 7. mája 2019 za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uvedenom návrhu na uznesenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2019 17:34 - 17:38 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti. Vzhľadom na to, že som nemohol na niektoré veci reagovať ešte. V podstate tento poslanecký návrh zákona pána Jarjabka a Číža vracia do života opäť to, čo z neho v roku 2011 bolo vypustené, a síce finančnú pokutu v prípade, že neboli splnené podmienky na to, aby bolo právo na odpoveď zverejnené. To je, myslím si, to najpodstatnejšie a veľmi podstatné pre to, aby tento zákon nebol bezzubý. Preto som o tom hovoril aj, pán Dostál, v súvislosti s tým, keď ste povedali, že predsa v našom systéme teraz máme to právo na odpoveď. Ja to nepopieram, ale to je bezzubé právo na odpoveď, pretože dopadne dotyčný, dotyčná osoba asi tak, ako hovoril pán Hrnčiar. A možno to je až po troch, štyroch, piatich, alebo šiestich rokoch odo dňa, kedy takáto informácia bola zverejnená. Ten dotyčný, tá dotyčná osoba nemá šancu a možnosť v krátkom čase po zverejnení takejto informácie informáciu dať na pravú mieru, do objektívnej polohy.
Bolo tu povedané dosť veľa a myslím si, že aj táto rozprava poukázala na to, že tento návrh zákona je opodstatnený, že treba o ňom hovoriť. Máme za sebou prvé čítanie. Verím, že v priebehu druhého čítania môžme rozprávať aj o rôznych paragrafových zneniach, aj o tom, ako bude tento tlačový zákon vyzerať.
Právo na odpoveď ako také je zakomponované takmer v dvoch tretinách členských štátov Európskej únie s rôznymi silovými prostriedkami v rôznom znení. Je to právo jednotlivca alebo skupiny odpovedať, dá sa povedať, fakticky na nesprávnu, na urážajúcu či útočiacu informáciu. Viaceré štáty uznali právo na odpoveď nielen, nielen z dôvodu nepresnej či nepravdivej informácie, ale tiež v prípade poškodzujúcich kritických názorov, aj keď sú pravdivé. Takáto úprava je aktuálna napríklad vo Francúzku a je podmienená takisto finančnou pokutou, hrozbou v prípade neuverejnenia vo výške 3750 eur. Takže nie je to nič nové, je to bežná prax v zákonodarstve rôznych krajín v Európskej únii a môžme o tom ozaj rozprávať, že či je to primerané, neprimerané, či chceme, aby fakticky dostávala verejnosť objektívne, čo podľa možnosti, čo najpravdivejšie informácie.
A ešte vo vzťahu k novinárom, že je to bič na novinárov. Nie, v žiadnom prípade nie je novinárska práca obmedzovaná týmto zákonom. Len sa, tento zákon má za cieľ to, aby predovšetkým boli čo najobjektívnejšie, najpravdivejšie informácie zverejnené. Ak sa náhodou niečo také stane, že by tie informácie neboli takéto pravdivé alebo budú neúplné, tak je právo osoby na to, aby dala veci na pravú mieru. A v tomto prípade nie je pokutovaný novinár, ale vydavateľ. Takže vôbec nie je tento návrh zákona šitý ako hrozba pre novinársku obec.
Ďakujem za pozornosť. Verím, že predmetný návrh zákona prejde do druhého čítania a budeme môcť bližšie hovoriť o jeho paragrafovom znení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:16 - 17:18 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
V roku 2008 bol, dá sa povedať, dosť podstatným spôsobom zmenený tlačový zákon, ktorý platil od roku, tuším, 1960 a priniesol nové prvky do tejto oblasti v rámci jeho právneho systému. V rokoch 2010 až 2012 v mediálnej oblasti bolo prijatých mnoho nových právnych noriem, ktoré vytvorili trošku inú situáciu v mediálnom priestore, a medzi nimi zasiahli zmeny aj tlačový zákon. V podstate sa tam hovorilo o tom, že právo na odpoveď zostane, tak ako ste hovorili aj vy, pán poslanec. Ale tá zmena bola podstatná v jednom, a síce v tom, že reálne vymožitené právo na právo na odpoveď sa stratilo v súvislosti s tým, že z tohto zákona bola vylúčená práve finančná pokuta. A táto finančná pokuta svojím spôsobom nútila vydávateľov k tomu, aby dotknutej osobe dala možnosť sa vyjadriť a uviesť veci na pravú mieru, ak to tak môžem povedať. Bez tohto, bez tejto klauzuly sa v podstate tlačový zákon stal bezzubý a možno to je aj taká situácia, o ktorej hovoril pán Hrnčiar vo svojom vystúpení, že sa nedočkal ani práva na odpoveď, aj právo na opravu bolo v takej podobe, ako bolo. To znamená, že tlačový zákon v takej podobe, ako v súčasnom období je, je podstatne v praxi neuplatniteľný a dá sa povedať, že ani objektívne nemôže slúžiť verejnosti na to, aby dostávala možno podľa všetkého čo najobjektívnejšie informácie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 16:20 - 16:22 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja si nemyslím, že je dôležité, že koľko bolo využitých alebo koľkokrát bolo využité, bol využitý tento inštitút, ale že je tá možnosť, aby sa v prípade, že sa verejnosť dozvie nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé a menia pohľad na inštitúciu, osobu, má možnosť tá inštitúcia alebo osoba tento opravný prostriedok využiť. To je základná filozofia.
So sadzbami sú spojené, samozrejme, aj tá vymožiteľnosť. Treba povedať, že do roku 2011 bolo toľko prípadov, o ktorých som hovoril, v tých desiatich mesiacoch to bolo, tuším len v denníku SME. Ale podstatné bolo, že ho využili a že sa niečo stalo a že verejnosť sa v tom denníku, kde takáto informácia bola zverejnená, v tom istom denníku zrejme tí istí čitatelia, aj keď možno nie všetci, mali možnosť oboznámiť aj s tou druhou stranou a opraviť si možno ten názor. Veci sa dávali, dá sa povedať, na správnu, správnu mieru.
To je jedno, či je to súkromný priestor alebo iný priestor, ale jednoducho ak sa to dotýka osoby a je verejný záujem pre to, aby noviny prinášali predovšetkým objektívne a pravdivé informácie, tak je všetko v poriadku, keď aj tento súkromný priestor bude týmto spôsobom využívaný. Slúži to verejnosti, slúži to občanom práve k tomu, aby dostali podľa možnosti čo najobjektívnejšiu informáciu. Takže ja význam, význam vidím tohto práva na odpoveď a podporujem tento návrh poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 16:02 - 16:04 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, právo na odpoveď má svoj význam a myslím si, že dosť veľký v súvislosti s tým, že je to istý opravný prostriedok v období, keď je verejnosť informovaná nie celkom pravdivo, alebo keď je poškodená aj povesť nejakej osoby. Práve preto ho možno zaviedli do svojho právneho systému aj rôzne krajiny Európskej únie, aj tie, ktoré sú v našich očiach demokratické. A my sme si podľa tohto možno aj v predchádzajúcom období z ich legislatívy aj brali vzor.
Áno, v roku 2011 bol zmenený tlačový zákon, ktorý bol v platnosti od roku 2008, a možno povedať, že práve ten tlačový zákon dával verejnosti aj reálne vymožiteľné právo na uverejnenie opravy nepravdivých informácií. Bol počas jeho pôsobnosti robený aj prieskum, myslím si, že to bolo v denníku SME, študentmi jednej vysokej školy, kde sa zistilo, že počas 10 mesiacov jeho trvania v tom období o túto žiadosť požiadalo 28 čitateľov a iba jeden politik. Čiže malo to svoj význam a verejnosť sa naučila narábať s týmto inštitútom.
Takže ja by som to nespochybňoval, pretože ozaj verejnosť má právo na presné informácie a toto je opravný prostriedok k tomu, aby sa k pravdivejšej informácii verejnosť dostala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2019 10:23 - 10:24 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. tlačový zákon v znení neskorších predpisov, ktorý máme a prejednávame pod tlačou 1290.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 18:21 - 18:24 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľujem si predložiť pozmeňovací a doplňujúci návrh k prerokovávanému návrhu zákona, ktorý rieši určenie výšky sumy dotácie poskytovanej na tento účel. Navrhujem v ňom vypustenie presne určenej minimálnej sumy. Suma by sa tak mala každoročne určiť v štátnom rozpočte na príslušný rok. Zároveň sa zapracovať, do tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sú zapracované aj stanoviská vlády v súlade s jej uznesením z 10. októbra 2018 a rieši aj zmeny legislatívneho a technického charakteru.
Teraz prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, jeho presnej citácii, takže.
1. V čl. I bod 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa slová (citujem) "neskorších predpisov" (koniec citácie) nahrádzajú slovami (citujem) "zákona č. 270/2018 Z. z.". Koniec citácie.
2. V čl. I bod 2 znie (citujem): "2. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie (citujem):
"(6) Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. j), ktorý je verejnou vysokou školou 2a) a ktorý poskytuje vzdelávanie v akreditovanom umeleckom študijnom odbore 16d), najmä v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá." Koniec citácie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16d) znie (citujem):
"16d) § 51 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.". Koniec citácie.
Ďalšie doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.".
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie zákonom presne určenej minimálnej sumy, ktorú by malo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na nový dotačný program pre verejné vysoké školy s umeleckými študijnými programami vyčleniť. Výška sumy dotácie poskytovanej na tento účel zo štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanoví v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Ostatné navrhované zmeny sú legislatívno-technického charakteru. Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa navyše zapracúva aj stanovisko vlády Slovenskej republiky k predmetnému poslaneckému návrhu zákona v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 472/2018 zo dňa 10. októbra 2018.
V súvislosti s týmto mojím pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom žiadam o vyňatie bodu 1 zo spoločnej správy a hlasovať o ňom samostatne.
Ďakujem.
Skryt prepis