Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.12.2019 o 17:48 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 17:48 - 17:48 hod.

Jozef Valocký
Vážený pán predsedajúci, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER -SD, Slovenská národná strana a MOST - HÍD, a žiadosť predsedu vlády žiadam zaradiť hlasovanie o bode č. 102 (1694), bod č. 101 (1610) a bod 103 (1613), žiadam hlasovať zajtra o 11.00 hod., 4. 12. 2019.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:16 - 13:16 hod.

Jozef Valocký
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST – HÍD predkladám návrh o preloženie hlasovania o bodoch v návrhu programu 101 (tlač 1610), bod 102 (tlač 1694) a bod 103 (tlač 1613) na utorok 3. 12. 2019 na 17.00 hodinu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

15.10.2019 19:00 - 19:02 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu. Predseda Národnej rady pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo prerokovali vládny návrh zákona v stanovenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť v predloženom znení. Výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, atď., schválil s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 75 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 24, 26 až 33, 35 až 45, 47 až 50, 52 až 75 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 25, 34, 46, 51 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 184 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 18:52 - 18:54 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výborom, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.
Spoločná správa obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 5 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 182 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

20.6.2019 18:52 - 18:55 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ja by som chcel pani poslankyni povedať, ja rozumiem, pani poslankyňa, tvoju povinnú jazdu. Ale rozumiem aj tomu, že si urobila strednú zdravotnícku školu, potom si si urobila vysokú zdravotnícku školu.
A povedzme si úprimne, prečo nemáme dostatok zdravotných sestier na Slovensku? Ja budem otvorenejší ako pán poslanec Zelník, ktorý predložil tento návrh zákona, a ďakujem mu za to, že to predložil. Zdravotnícka škola voľakedy za socializmu, a nebojím sa to povedať, ktorú si aj ty, pani poslankyňa, skončila, aj ja, bola vynikajúca. Súhlasíš asi so mnou, že? Bola vynikajúca. Potom sme donútili zdravotné sestry chodiť na súkromné zdravotné školy a plnili sme gágory podnikateľom, kde museli tieto sestričky platiť. A platiť napríklad aj za ukončený certifikát dvojročný, povedzme 100 eur. Do akých gágorov tieto peniaze plynuli? Do akých gágorov tieto peniaze plynuli? – sa pýtam. Do gágorov súkromníkov, aj keď nie všetky, ale do gágorov súkromníkov, ktorí si tieto školy po revolúcii za-bez-pe-čili.
Je tak, pani poslankyňa, alebo nie je? Ty si aj, tiež robila v Prešove, hore-dole, a tak ďalej a tak ďalej. Áno?
Čiže a teraz si povedzme úplne otvorene, stredné zdravotnícke školy za socializmu vychovávali normálne, mám ešte asi minútu, vychovávali normálne zdravotné školy. A ďakujem Štefanovi Zelníkovi, že tento zákon navrhol, a dokonca budeme aj s mojimi kolegami všetci zaňho hlasovať, aby sestričky, ktoré si robia certifikát, to znamená, som zdravotná sestra, robím na ARO, robím si certifikát, prečo mám ísť z Trstenej do Martina, pýtam sa, keď mám napr. v Dolnom Kubíne zdravotnú školu, ale nepôjdu peniaze do gágorov súkromníkov.
Ďakujem, pán predseda, že si tento zákon predložil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 18:39 - 18:41 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácii v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1349).
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali predložený návrh zákona v stanovenej lehote, uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, vo IV. časti spoločnej správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 18. júna 2019 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 uvedených v časti IV, v časti spoločnej správy, spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 150 z 18. júna 2019. Mám poverenie gestorského výboru predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a v zmysle § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 15:54 - 15:57 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1349). Predpokladám, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.10.2018 14:57 - 14:58 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, zákon je v prvom čítaní, preberieme si ho na výbore. Samozrejme, ja by som tiež mal jednu otázku, ale chápem ministerstvo zdravotníctva, prečo dalo taký široký zoznam, lebo možnože sa bude zužovať. A ja by som mal otázku, že prečo by mal dohliadnuť nad, dohliadať do zdravotnej dokumentácie samosprávny lekár, keď on je správny orgán, a nie zdravotnícky orgán. Viete, čo myslím, pán doktor. Čiže a sestra samosprávneho kraja, už vôbec nevidím dôvod, prečo by mala nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie, pretože ona vydáva povolenie nejaké iné. Hej? A ona ma nelieči keď dostanem nejaký stav. Čiže ale, pán kolega, myslím si, na výbore to preberieme a myslím si, že aj pani ministerka uzná naše argumenty niektoré a že ten okruh asi sa ešte zúži. Alebo možnože aj rozšíri. Dobre? Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 14:40 - 14:42 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslancovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej, z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 13:43 - 13:44 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. V prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zák..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858).
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 858). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2019.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis