Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 14:32 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 14:32 - 14:43 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na úvod mi dovoľte ospravedlnenie, lebo ja som spôsobil tie technické príčiny, ale teraz prejdeme hneď k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predkladám.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Ľubomíra Vážneho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poznáme ako zákon proti byrokracii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máte všetci ako tlač 1421.
Navrhujem aby vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z., ktorý som pred chvíľou citoval, sa doplnil takto:
Bod 1. V čl. XV bode 1 v § 29 ods. 3 písm. c) sa za slovo "poistenie" vkladajú slová "podľa osobitného predpisu odkaz35ba)" a slová "osobitných predpisov" sa nahrádzajú slovami "osobitného predpisu".
Bod 2. V čl. XV bode 1 posledná veta znie:
"Poznámky pod čiarou k odkazom 35b), 35ba) a 35c) znejú:
«35b) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odkaz 35ba) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona číslo, zatiaľ neuvedené, bude uvedené po schválení tohto návrhu zákona, č. .../2019 Z. z.
Odkaz 35c) § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo, zatiaľ číslo neuvedené, bude po schválení tohto zákona, č. ... /2019 Z. z. bude doplnené.»."
Bod 3. V čl. XV bod 2 znie:
"2. V § 53e ods. 3 písmeno d) znie:
«d) zdravotná poisťovňa neeviduje voči malému zamestnávateľovi pohľadávky po splatnosti podľa osobitného predpisu35c) viac ako 180 dní a malý zamestnávateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,35ba)».".
V zásade tento zákon má riešiť zaužívaný systém, že Sociálna poisťovňa nezisťuje pohľadávky po uplynutí 180 dní, tak ako je to v zdravotnom poistení, ale eviduje pohľadávky v podstate okamžite po podaní žiadosti, či ten subjekt má alebo nemá pohľadávky. Toľko k tomu pozmeňujúcemu návrhu č. 1.
Dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh č. 2.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poznáme ako zákon proti byrokracii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorí ste všetci obdržali ako tlač 1421.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
"5. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
«h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia.».".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona. Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
2. V čl. XIII sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
"3. V § 37 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
«Rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu.125a)».".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
3. V čl. XV sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. V § 36 ods. 6 sa vypúšťajú slová «uchádzač o zamestnanie alebo».".
Nasledujúci novelizačný bod sa primerane prečísluje.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
4. Článok XV sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. V prílohe č. 2, časti A sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).".
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
5. V čl. XXVIII sa na začiatok vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
"1. V § 11 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová «potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo».". Doterajší text sa označuje ako druhý bod.
Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LXIV (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
6. Za článok L sa vkladá nový článok LI, ktorý znie:
"Čl. LI Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto: § 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
«(10) Na účel overenia nároku podľa odseku 6 písm. d) je vyberateľ úhrady, ak je to možné, povinný využívať údaje obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu,22a)».
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
«22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona číslo, ktoré bude doplnené po schválení tohto návrhu zákona, .../2019 Z. z.».".
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona. Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
7. Za článok LIV sa vkladá nový článok LV, ktorý znie:
"Čl. LV Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z. a zákona č. 42/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 28 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: «ak údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu,48b)».
Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:
«48b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona číslo, ktoré je zatiaľ neuvedené a bude uvedené po schválení tohto návrhu zákona, .../2019 Z. z.».".
Nasledujúce novelizačné články sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona. Účinnosť novelizačného bodu sa navrhuje 1. januára 2021, čo sa premietne do čl. LIX (pozn. red.: správne "do čl. LXIX") o účinnosti v rámci čistopisu schváleného zákona.
Na záver. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie body 2, 14, 17, 19, 40, 56 a 57 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú máte ako 1421a s odporúčaním tieto body neschváliť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:15 - 16:25 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ja len stručne, ja som uviedol, že určitou krivdou voči tým, ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom, je aj to, že nebol im zvyšovaný tento príplatok, a tiež je možno nie najšťastnejšie porovnanie dôchodkov a zvyšovanie dôchodkov s týmto, lebo to je úplná kategória, úplne iná kategória, príplatok a dôchodok, čiže s týmto súhlasím a, samozrejme, v druhom čítaní, ak sa situácia zmení a rozhodne sa plénum Národnej rady to riešiť inak, tak alebo lepšie, výhodnejšie, budem len spokojný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:08 - 16:11 hod.

Ľubomír Vážny
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 18:10 - 18:13 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021. Návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky 10. októbra 2018 uznesením č. 455/2018 Z. z. a jeho súčasťou je aj stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovni. Návrh rozpočtu je v zostavených podmienkach v súčasnosti platného znenia zákona o sociálnom poistení.
Predkladaný materiál zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2017, ďalej očakávané výsledky hospodárenia do konca roku 2018 a tiež vplyv aktuálnych makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej politiky 20. septembra 2018.
V návrhu rozpočtu je zohľadnená Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaná výška príjmov a výdavkov. Prvýkrát od roku 2006 sa predpokladá, že Sociálna poisťovňa nebude potrebovať transfer zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ani v roku 2019, ani v rokoch 2020 a 2021.
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 sa predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 8,38 mld. eur a výdavky 8,36 v eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku sa očakáva v sume 20,72 mil. eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2018 vo výške 628,47 mil. eur by zdroje v roku 2019 mali predstavovať 9,01 mld. eur, čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2019 by sa malo skončiť celkovým bilančným rozdielom 649,19 mil. eur.
V roku 2019 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť do dôchodkových správcovských spoločností príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 697,26 mil. eur.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2018 15:02 - 15:09 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh. Najskôr stručné odôvodnenie.
Odôvodnenie k bodom 1, 2 a 7. Konštatujem skutočnosti, že súčasná právna úprava obmedzuje vymeriavací základ pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie minimálnym vymeriavacím základom. Neupravuje maximálny vymeriavací základ na účely doplatenia poistného na dôchodkové poistenie.
V súlade so všeobecnými zásadami platenia poistného na dôchodkové poistenie, v rámci ktorých je vymeriavací základ na platenie poistného ohraničený maximálnym vymeriavacím základom, sa navrhuje, aby aj vymeriavací základ na dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie bol ohraničený sumou maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. Toľko odôvodnenie k bodom 1, 2 a 7.
Stručné odôvodnenie k bodom 3, 4 a 5 predloženého pozmeňujúceho návrhu alebo predkladaného teraz pozmeňujúceho návrhu je, že sú to legislatívno-technické úpravy v zákone.
A posledné stručné odôvodnenie k bodom 6 a 8 je také, že v kontexte z reformy a rozvojovými aktivitami Sociálnej poisťovne sledujúcimi nové komplexné nastavenie a optimalizáciu procesov a s tým súvisiacim návrhom na posun účinnosti v ustanovení zákona súvisiacich s preddavkovým platením poistného a ročným zúčtovaním v sociálnom poistení o jeden rok je potrebné vykonať zmeny aj v prechodných ustanoveniach. Toľko k tomu stručnému odôvodneniu.
Teraz mi dovoľte, aby som v zmysle rokovacieho poriadku § 29, čo mám povinnosť, doslovne prečítal pozmeňujúci návrh. Čiže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho, Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej, Jozefa Buriana a Juraja Blanára k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máte ako tlač 997.
1. V čl. I bode 41 v § 138 ods. 13 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: "Ak sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca len za časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ podľa odsekov 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné dopláca.".
2. V čl. I sa za doterajší bod 41 vkladá nový bod 42, ktorý znie: "42. V § 138 odsek 16 znie:
"(16) Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca, a mesačne najviac v sume maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou platného v kalendárnom roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod 42 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Navrhované zmeny sa premietnu v článku o účinnosti.
3. V čl. I v bode 76 sa veta "Doterajšie písmená n) a o) sa označujú ako písmená o) a p)." nahrádza vetou "Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená o) až q).".
4. V čl. I v bode 77 sa veta "Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená p) a q)." nahrádza vetou "Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená p) až r).".
5. V čl. I v celom bode 111 sa označenie "§ 293ec" nahrádza označením "§ 293ee", označenie "§ 293ed" sa nahrádza označením "§ 293ef", slovo "293ee" sa nahrádza slovom "293eg" a označenie "§ 293ee" sa nahrádza označením "§ 293eg".
6. V čl. I v celom bode 111 sa slovo "2020" nahrádza slovom "2021" a slovo "2021" sa nahrádza slovom "2022" a slovo "2022" sa nahrádza slovom "2023".
7. V čl. VI sa slová "1. novembra 2018" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
8. V čl. VI sa slovo "2020" nahrádza slovom "2021" a slovo "2021" sa nahrádza slovom "2022".
V súvislosti so zmenou účinnosti sa navrhuje hlasovať samostatne o bodoch 1 a 4 spoločnej správy a samostatne o bodoch 2, 3, 5 a 6 spoločnej správy.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 14:59 - 15:01 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Mihál, povinnosťou Sociálnej poisťovne je preverovať, hodnotiť, či sú prostriedky na materské dovolenky vynaložené správne, efektívne a v zmysle zákona. Čiže opatrne s takými výrazmi, že šikanujeme niekoho. My si plníme zákonnú povinnosť. A ak plnenie zákonných povinností Sociálnou poisťovňou vy považujete za šikanovanie, tak potom nemôžem iné konštatovať len to, že je to vaša predvolebná kampaň.
Za Sociálnu poisťovňu konštatujem, že súčasný stav, že otcovia poberajú materské a že sú na materskej, je v súlade a v ustanoveniach súčasných zákonov, čiže tam nemáme žiadny problém. Ale ešte raz zdôrazňujem, my hodnotíme, preverujeme a hodnotíme alebo vyhodnocujeme, či je tento postup v zmysle zákona. A doteraz, keďže takýto zákon to umožňuje alebo súčasný legislatívny stav to umožňuje, žiadne dôsledky sme nevyvodili. Naopak, konštatujeme, že je to v súlade so zákonom. Takže so slovom šikanovanie opatrne.
A k tomu číslu vám ešte doplním to, že vyše 8 300 bolo otcov na materskej dovolenke v roku 2017 a za prvý polrok 2018 je to už vyše 12-tisíc. Čiže naozaj to číslo rastie, ale je to v intenciách zákona. My hodnotíme, preverujeme a konštatujeme, či je to v zmysle zákona, to, čo sa deje, a zatiaľ je v zmysle zákona. To je všetko. A nie je to šikanovanie, ešte raz zdôrazňujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 16:39 - 16:48 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Skúsim v stručnosti reagovať na kolegov, ktorí vystúpili v rozprave.
Pani poslankyňa Gaborčáková, poslali sme vám to, nechápem, prečo to nemáte, to, čo ste tu dneska predniesli ohľadne odmien, ale sú definované odmeny generálneho riaditeľa, je, odmena generálneho riaditeľa je definovaná v zákone, takisto aj odmeny členom dozornej rady a tie rozdiely sú tam preto, lebo v roku 2017 je uznesenie, existuje uznesenie vlády a Národnej rady, ktoré hovorí o tom, že aj tí členovia dozornej rady, ktorí sú nominovaní za štát, majú nárok na odmenu za členstvo v dozornej rade, čiže je to definované v príslušných pravidlách, ktoré sú záväzné pre Sociálnu poisťovňu.
Čo sa týka, na čo sa minuli prostriedky, všetko je to definované v tejto, v tomto návrhu účtovnej závierky, čiže je treba si to podrobnejšie pozrieť, lebo to bola príliš všeobecná otázka a takto konkrétne sa nedá na všeobecnú otázku reagovať, čiže ak by ste mi povedali, na čo sa ktorá kategória vyčerpala, presne sa to dá identifikovať v predloženom materiáli.
Pán poslanec Heger, čo sa týka pohľadávok, áno, pohľadávky Sociálnej poisťovne sú v hodnote 960 mil. eur, ale to nie za minulý rok, ale za posledné obdobie desať, 10 rokov a tieto pohľadávky sú, ako som povedal, 960 mil. eur a z toho jednu tretinu, cirka 290 mil. eur tvoria pohľadávky voči zdravotníckym zaria; pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam. Je to taký komplikovaný systém, pretože zdravotnícke zariadenia majú veľkú časť majetku, tzv. chránený majetok zjednodušene, a tento majetok sa nedá ani exekvovať, ani vymáhať. S tým, že znižovanie dlhu, samozrejme, je to prioritou Sociálnej poisťovne.
A takisto som to aj minulý rok hovoril, ak by Sociálna poisťovňa mala iné pravidlá zo zákona, aby mohla pohľadávky znižovať, aby mohla pohľadávky účinnejšie vymáhať, tak by sa určite ani v takomto veľkom objeme pohľadávky nediali, ale Sociálna poisťovňa nie je ani zabezpečený veriteľ a vymáhanie pohľadávok je veľmi zdĺhavý proces, čiže podstatne väčšie ramená zo zákona má napríklad Finančná správa ako Sociálna poisťovňa, ale aj komerčné banky a všetky ostatné subjekty. Čiže ak by sme Sociálnu poisťovňu zákonom dali na úroveň tých subjektov, ktoré som spomenul, garantujem vám, že ten objem pohľadávok by sa výrazne znížil. Nie tie sedem-, osemročné pohľadávky, lebo tie väčšinou skončia v nenávratne pre nemajetnosť toho dlžníka, ale jednoducho nevznikali by tak výrazne tie nové pohľadávky. A čo ma teší, zatiaľ sa nám darí ten správny výkon, ktorý Sociálna poisťovňa realizuje od 1. 7. 2011, napĺňať v tých daných pravidlách a tie pohľadávky sa výrazne, pohľadávky Sociálnej poisťovne sa výrazne znižujú.
Čo sa týka, nechcel som komentovať nič z minulosti, ale vy ste to spomenuli, že hrdinský kúsok za sebou zanechal pán Lopatka, pretože znížil pohľadávky Sociálnej poisťovne o 228 miliónov. Ten hrdinský kúsok, nechcem to vôbec spochybňovať, ale hrdinský kúsok spočíval vo veľmi jednoduchej, jednoduchom úkone a ten sa volá odpísanie pohľadávok, čiže on odpísal pohľadávky za 228 mil. a tak aj znížil ten objem pohľadávok, takže nevnímam to ako nejaký významný hrdinský kúsok, ako ste to nazvali.
Takisto tvorba rozpočtu, ste spomenuli, že mala by sa uberať tým smerom, že mali by sme stanoviť výber za všetkých poistencov Sociálnej poisťovne mínus 3,5 % dočasná pracovná neschopnosť a to by mal byť rozpočet. Je to možno jeden z prístupov, ale súčasne Sociálna poisťovňa tvorí rozpočet podľa makroekonomických ukazovateľov, ktoré zatiaľ sa napĺňajú a takisto aj rok 2017 svedčí o tom, že sme dodržali tie makroekonomické ukazovatele a tie parametre rozpočtu Sociálnej poisťovne, ktoré nám ministerstvo financií a dozorná rada uložila naplniť. Takže po tejto stránke si myslím, že sa to realizuje tak, ako sa realizovať má, a realizuje sa ten prístup, ktorý je definovaný ministerstvom financií.
K tej rozprave zatiaľ všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 16:18 - 16:22 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladám návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017.
Návrh bol prerokovaný v Dozornej rade Sociálnej poisťovne dňa 17. 4. 2018. Následne bola účtovná závierka schválená vo vláde Slovenskej republiky dňa 9. 5. 2018 uznesením č. 218 a tiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci schválil uznesenie, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017 schváliť.
Predmetný návrh je spracovaný v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade s príslušnými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na hodnotené účtovné obdobie, to znamená rok 2017.
Návrh účtovnej závierky obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, ktoré vyjadrujú celkovú majetkovú a finančnú situáciu, ako aj stav pohľadávok a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, ďalej obsahuje poznámky, ktoré komentujú, dopĺňajú a prezentujú položky účtovných výkazov a tiež tabuľkovú časť, ktorá dopĺňa číselnými údajmi poznámky.
Súčasťou návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne je v súlade so zákonom o sociálnom poistení tiež správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2017. Článok VIII poznámok rieši plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne a tvorbu fondov k 31. decembru 2017.
Príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2017 dosiahli výšku 7,747 mld. eur, čo predstavuje 101,32-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2017. Zdroje Sociálnej poisťovne, to znamená príjmy vrátane prevodu prostriedkov z minulého roku, ktorý bol v objeme 529 mil. eur, teda zdroje Sociálnej poisťovne celkom predstavovali výšku 8,276 mld. eur.
Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2017 dosiahli výšku 7,711 mld. eur, čo predstavuje 100,92-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2017. Najväčší podiel na výdavkoch bol vo výdavkoch základného fondu starobného poistenia a základného fondu invalidného poistenia, spolu 6,766 mld. eur, čo predstavuje 87,75 % z celkových výdavkov Sociálnej poisťovne.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2017 skončilo bilančným rozdielom v sume plus 566 mil. eur, čo je o 17,758 mil. viac alebo lepší výsledok, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte na rok 2017. Hospodárenie Sociálnej poisťovne bolo aj v roku 2017 významnou mierou ovplyvnené druhým dôchodkovým pilierom. Sociálna poisťovňa postúpila v roku 2017 dôchodkovým správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 525,083 mil. eur. Detailnejšie údaje o týchto skutočnostiach sú v predkladanom materiáli.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2017.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.2.2018 18:52 - 18:56 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, čas je pokročilý naozaj, tak pokúsim sa veľmi stručne a nejak komentovať niektoré chybné vystúpenia.
V prvom rade častokrát tu zaznelo, že bolo by dobré dať investíciu do Prešova, veľkú investíciu. Verte mi, že bol som pri tom a určite prioritnou ambíciou vtedy vlády Slovenskej republiky bolo dostať takúto investíciu do Prešova alebo niekde ďalej na východ. Hovorí to logika veci, pretože tam tá nezamestnanosť je taká, že naozaj by sme sa stretli s úspechom takejto investície podstatne väčším, ale otázka neznela zo strany investora, či do Prešova, alebo v Poľsku či do Rzeszówa, niekde na východ krajiny, ale tvrdo bola podmienka postavená, kde to má byť. A ak tam to nebude, tak jednoducho nebude tá investícia na Slovensku, nebude tá investícia v Poľsku ani nikde inde. Čiže je scestné si myslieť, že vláda Slovenskej republiky rozhodovala, že musí to byť v Nitre, napríklad Jaguar Land Rover, to je absolútny nezmysel. Vláda sa snažila to dostať ďalej na východ, lebo tam to hovorí logika, ale podmienky si kládol investor, či už v Maďarsku, v Poľsku, na Slovensku a v Česku, a bola pomerne veľká vojna o to, aby tá investícia, ktorú tak kritizujete, bola umiestnená niekde inde, ale dostala sa tam, kde sa dostala.
Pevne verím, že tá investícia prinesie svoje ovocie minimálne v obrovských prínosoch, čo sa týka hrubého domáceho produktu, dépeháčky a tak ďalej, ktoré jednoznačne ostanú na Slovensku. Aj keď mi je ľúto a mrzí ma, že sa narúša verejný poriadok, ako to tu zaznelo, ak je to tak. Ale to sú už technické problémy, ktoré treba riešiť inými nástrojmi.
Každopádne opakujem, tá investícia, ktorá tu je a ktorá bude niesť vysoký prírastok hrubého domáceho produktu a vysoký prírastok DPH, bude určitým ovocím pre Slovensko. Veľmi stručne; a samozrejme, ukáže život, či tento návrh zákona, ktorý tu dnes prerokúvame, či bude prínosom, alebo nebude prínosom, ale každopádne je to snahou vyriešiť tento problém. Myslím si, že bude, ale opakujem, vychádza z určitých predpokladov a tie predpoklady sú definované v tomto zákone. Ale tie predpoklady by mali vyjsť, ale dúfam, že aj vyjdú a že tento zákon, táto novela zákona o lepšej migrácii za prácou, myslím si, že bude prínosom.
Veľmi stručne sa zmienim, ale už tu neni ten pán poslanec, ktorý tu veľmi komentoval diaľnice a, ja neviem, sľub Roberta Fica do roku 2010 postaviť diaľnice. Čiže, pán poslanec, možno si to niekedy vypočujete a prečítate, ale podstatne menej pátosu do vášho prejavu, podstatne menej zapálenej intonácie a viacej faktov. A tie fakty znejú tak, že v tom roku 2010 naozaj, ak by nebolo vyššej moci, boli by diaľnice bez tunelov zrealizované a svedčí o tom to, že sám som riadil tzv. koncesný dialóg a sám som riadil komunikáciu so svetovými piatimi konzorciami, z ktorých ani jeden nám nespochybnil to, že to nebude môcť byť postavené, spojenie východu a západu, resp. Žilina, Žiliny, Prešova a Košíc, že to nemôže byť zrealizované bez tunelov do roku 2010, a takto to bolo aj definované. Ale prišla do toho vyššia moc, tá vyššia moc sa volala hospodárska a finančná kríza, v podstate celosvetová kríza a veľké banky, ktoré sa zúčastňovali na financovaní, či už je to Deutsche Bank, Real Scotland Bank a Dutch bank Holandska, čiže to boli obrovské banky, ktoré dávali do toho, do toho, do tej koncesie obrovské finančné prostriedky, po kríze stratili úplne likviditu a tým sa to všetko oddialilo.
A zabúda sa často povedať, že až vláda Ivety Radičovej, resp. menovite exminister Figeľ potom zastavil a nechal exspirovať tieto všetky dohody. Ak by sa to stalo, tak by tá diaľnica možno bola naozaj v roku dveti; ak by sa to nestalo, pardon, tak tá diaľnica by naozaj bola v 2013, ´14 a nemáme sa tu dnes už o čom baviť. Ale bolo to historicky zlé rozhodnutie, ja ho, samozrejme, vždy za to budem kritizovať, ale, samozrejme, to tak urobil, mal na to právo. Čiže nehovorte to, že Fico sľúbil diaľnicu a nepostavil. Tam naozaj je vyššia moc, ktorá sa volá hospodárska a finančná kríza a viacej sa venujte tomu, ako hlúpo, nezmyselne a nekompetenčne bola zastavená výstavba diaľnic a nemuseli sme sa tu o týchto veciach baviť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.2.2018 14:09 - 14:12 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča, Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ste obdržali ako tlač 779.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 965 z 8. decembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a tiež určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 779) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú zosumarizované pod bodom IV spoločnej správy výborov, vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona, ktorý máte ako tlač 779, a v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV spoločnej správy výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 12 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 95 z 30. januára 2018. Uvedeným uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis