Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2016 o 15:36 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 15:36 - 15:38 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iste súhlasím s tým, že ak sa robí nejaká neprávosť, ak sa robí niečo nad rámec zákona, to už je jedno, či je niekto obvinený alebo teda zatiaľ je teda iba v štádiu obvinenia, že mal by mať zachované nejaké aj ľudské práva, aj nejaký priestor a to všetko. Ale je mi ľúto, ak, pani poslankyňa, z vašich úst a vôbec na pôde parlamentu zaznievajú také obvinenia, ako keby to bolo, všeobecný jav, že dochádza dokonca k mučeniu. Ako potom vyzeráme pred celým svetom, ak z úst poslankyne alebo poslancov zaznieva, že na Slovensku sa mučia ľudia? Ak k takému došlo, k jednému prípadu, dvom, alebo iks, treba tých ľudí pranierovať, ale nehovorme to, o tom, že toto je štát, kde sa mučia ľudia.
Po ďalšie, tá správa by mala byť, pani poslankyňa, trocha vyváženejšia. Ja som nepočul nikdy od pani obhajkyne ľudských práv, aby sa zaoberala takými prípadmi, ako napríklad bol Oskar Dobrovodský, ktorý musel opustiť svoj rodinný dom a ujsť pred tým, preto ho tam šikanovala skupina neprispôsobivých obyvateľov. Mne sa zdá, že táto správa je iba o ľuďoch, ktorí páchajú trestnú činnosť. Máme záujem iba o tých ľudí, aké majú oni ľudské práva. Prepáčte, ale je to úplne, poviem, zvrátenosť. A ak nejaký Breivik vyhrá súd, lebo jemu boli porušované ľudské práva a pritom on chladnokrvne úmyselne zabije deväťdesiatich ľudí, prepáčte, ak toto chceme aplikovať na našu spoločnosť, tak je to niekde asi zlé. Čiže tá správa by mala byť aj o tom, čo s tými ľuďmi, ktorí sú obeťami trestnej činnosti. Ako sa o nich postaral štát, alebo tí ľudia. Veď my stále obhajujeme a stále len počujeme o tom, čo sa deje s kriminálnikmi! Veď treba si povedať, že tých ľudí, ktorí sú v predbežnom zadržaní alebo v cele predbežného zadržania, že tí ľudia spáchali nejakú trestnú činnosť. Veď to je vážna vec, keď niekoho zavrú do basy. Ja nechcem povedať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2016 14:17 - 14:18 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja len chcem, došlo tuná k preklepu, tak aby sme to opravili.
V čl. XV bod 1; v čl. I v 64. bode "§ 29a" opraviť na "§ 29b".
Ospravedlňujeme sa, ale pri prepisovaní prišlo ku preklepu.
Čiže ten pätnásty bod bude znieť: V čl. I v 64. bode §29b ods. 19 v úvodnej vete za slová "zdravotnej poisťovne" sa vkladajú "na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2016 14:06 - 14:08 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 245a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh zákona o zdravotnom poistení na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 245), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 25 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 35 z 29. novembra 2016, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, skončil som, pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2016 17:27 - 17:28 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, dovoľte, aby som, dovoľte mi touto cestou pozvať vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra, to je zajtra, od 12. do 13. hodiny na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Podujatie pripravujeme v spolupráci so Slovenskou epidemiologickou a vakcionologickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej epidemiologickej a vakcionologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti nás budú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Kolegyne, poprosím vás, kolegyne, kolegovia, poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
... zástupcovia Slovenskej epidemiologickej a vakcionologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti nás budú informovať o stave zaočkovania proti chrípke na Slovensku... (Prerušenie vystúpenia časomerom, vstup predsedajúceho.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím, dajte ešte čas pánovi poslancovi Zelníkovi.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne.
Aj keď chrípku mnohí považujú za banálne ochorenie, chrípke a jej komplikáciám podľahne na Slovensku ročne viac ako 1 500 ľudí. Na ochorenie sa však dá pripraviť. Popri odporúčaných režimových opatreniach (správna životospráva, zvýšený prísun vitamínov, pohyb, dodržiavanie hygienických opatrení) je najúčinnejším preventívnym opatrením očkovanie. Napriek záväzku Slovenska dosiahnuť do roku 2017 zaočkovanosť proti chrípke minimálne 30 %, počet očkovaných u nás v posledných rokoch klesá a Slovensko je na chvoste spomedzi krajín Európskej únie. Z tohto dôvodu sme pre vás pripravili krátke stretnutie so zástupcami Slovenskej epidemiologickej a vakcionologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti o 12. hodine, na ktorom sa dozviete, aký je stav očkovania proti chrípke na Slovensku a jeho dôvody. V prípade záujmu môžete prísť a podporiť myšlienku ochrany očkovaním a dať sa v tento deň popoludní zaočkovať do všeobecnej ambulancie v priestoroch... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2016 14:17 - 14:30 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, vážená pani ministerka, na základe diskusie na zdravotnom výbore so zástupcami výrobcov a distribútorov liekov vzišiel, a, samozrejme, s legislatívou ministerstva zdravotníctva, vzišiel tento pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196).
1. V čl. I 5. bode § 18 ods. 1 písm. ad) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak má držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov voči držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni pohľadávky za dodané lieky po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti, musí dodať humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov prevzatý podľa písmena ac), len ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni uhradí cenu humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov objednaného podľa § 23 ods. 1 písm. at) najneskôr pri jeho prevzatí.“
Odôvodnenie: Toto opatrenie má umožniť ochranu držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov pred neúmerným zvyšovaním pohľadávok, ktoré má voči držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. V záujme zabezpečenia konečného dodania humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov objednaného prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov pacientovi sa dáva držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov povinnosť dodať uvedený liek aj držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, voči ktorému má pohľadávky, ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti uhradí cenu uvedeného lieku najneskôr pri jeho prevzatí.
2. V čl. I 5. bode § 18 odsek 1 sa dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:
„ae) vrátiť držiteľovi registrácie humánneho lieku humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov objednaný podľa § 23 ods. 1 písm. at), ktorý nedodal držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak má držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov voči držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni pohľadávky za dodané lieky po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti a ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni neuhradí cenu humánneho lieku najneskôr pri jeho prevzatí podľa písmena ad).“
Odôvodnenie: Upravuje sa povinnosť pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov vrátiť nedodaný humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov objednaný podľa § 23 ods. 1 písm. at) a písm. au) držiteľovi registrácie, ak ho nedodá držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti z dôvodu neuhradených pohľadávok za dodané lieky po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti a neuhradenia ceny dodaného humánneho lieku objednaného podľa § 23 ods. 1 písm. at) najneskôr pri jeho prevzatí.
3. V čl. I 9. bode § 23 ods. 1 písm. at) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „na základe lekárskeho predpisu, okrem lekárskeho predpisu, na ktorom je vyznačená poznámka "hradí pacient",“.
Odôvodnenie: Pokiaľ je humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov vyňatý z úhrady zo zdravotného poistenia, nevzťahuje sa naňho systém zabezpečenia lieku prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednanie liekov. Cieľom je zamedziť prípadnému špekulatívnemu zabezpečeniu liekov pre nelegálny vývoz.
4. V čl. I 9. bode § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ax), ktoré znie:
„ax) vydať humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov dodaný podľa písmena at).“
Odôvodnenie: Toto opatrenie sa navrhuje v záujme zabezpečenia konečného dodania humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov objednaného prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov pacientovi.
5. V čl. I 12. bode § 60 ods. 1 písm. z) sa slová „informáciu o dostupnosti týchto liekov u držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov na ich dodanie podľa § 18 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „informáciu o tom, ktorým držiteľom povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov držiteľ registrácie humánneho lieku humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov dodal“.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby súčasťou informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, ktorý vytvára a spravuje držiteľ registrácie, boli iba informácie, ktorými držiteľ registrácie disponuje.
6. V čl. I. 12. bode § 60 ods. 1 písm. ac) sa slová „táto povinnosť sa nevzťahuje na držiteľa registrácie humánneho lieku, ktorý má voči držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni pohľadávky za dodané humánne lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti“ nahrádzajú slovami „to neplatí, ak držiteľ registrácie humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov má voči držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni pohľadávky za dodané lieky po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti alebo ak prebieha konanie o vyradení humánneho lieku objednaného podľa § 23 ods. 1 písm. at) a písm. au) zo zoznamu kategorizovaných liekov podľa osobitného predpisu, 15b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b) § 17 zákona č. 363/2011 Z. z.“
Odôvodnenie: Upravuje sa povinnosť držiteľa registrácie. Navrhuje sa, aby nemusel dodať humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov do 24 hodín od prijatia objednávky prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednanie liekov, ak prebieha konanie o vyradení uvedeného objednaného lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.
7. V čl. I 17. bode § 138 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:
„ak) nevráti držiteľovi registrácie humánneho lieku humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorý nedodal držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni objednaný podľa § 23 ods. 1 písm. at).“
Odôvodnenie: Upravuje sa nový správny delikt pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v súvislosti s novou povinnosťou vrátiť žiadateľovi registrácie humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov objednaný cez informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov.
8. V čl. I 18. bode § 138 ods. 5 písmeno bl) znie:
„bl) nezabezpečí dodanie humánneho lieku podľa § 23 ods. 1 písm. at),“.
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava znenia správneho deliktu v nadväznosti na vyčlenenie lekárskeho predpisu s vyznačenou poznámkou „hradí pacient“ z možnosti objednania humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov.
9. V čl. I 18 bode § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenami bp) a bq), ktoré znejú:
"bp) nevydá humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov dodaných podľa písm. at),
bq) vydá na základe lekárenského predpisu humánny liek v počte balení, ktorý prekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov."
Odôvodnenie: Upravujú sa nové správne delikty v súvislosti s novými povinnosťami držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
10. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
"19. V § 138 ods. 21 písm. i) sa slová "§ 120 ods. 1 písm. l)" nahrádzajú slovami "§ 120 ods. 1 písm. g) a l)"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa nový správny delikt pre v súčasnosti už existujúcu povinnosť ustanovujúcu maximálne predpisované množstvá liekov podľa § 120 ods. 1 písm. g).
11. V čl. I 20. bod znie:
"20. V § 138 sa za ods. 29 vkladajú nové odseky 30 až 32, ktoré znejú:
"(30) Za iné správne delikty podľa ods. 2 písm. az) až bd), be) a bg) odseku 3 písm. ah) až ak) a ods. 5 písm. bk) až bq) uloží ministerstvo zdravotníctva pokutu od 5 000 eur do 100 000 eur.
(31) Za iné správne delikty podľa odseku 2 písm. bf) odseku 3 písm. ag) uloží ministerstvo zdravotníctva pokutu od 100 000 eur do 1 000 000 eur.
(32) Ak bola držiteľovi registrácie počas predchádzajúcich troch mesiacov právoplatne uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 2 písm. dc) a ak sa tým závažným spôsobom ohrozil život a zdravie pacienta, ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu od 100 000 až 1 000 000 eur, za závažné ohrozenie života a zdravia pacienta sa nepovažuje omeškanie s dodaním humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov, ktorého je držiteľom registrácie, nepresahujúce 24 hodín."."
Doterajšie odseky 30 až 37 sa označujú ako odseky 33 až 40.
V tejto súvislosti sa upraví označenie odseku v bode 21.
Odôvodnenie: Navrhuje sa znížiť výšku pokuty pre správny delikt, ak držiteľ registrácie nedodá humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorých je držiteľom registrácie, objednané podľa § 23 ods. 1 písm. at) a písm. au). Dôvodom je primeranosť sankcií pri porušení povinností, ktoré nesúvisia priamo s reexportom.
12. V čl. I sa za 20. bod vkladá nový bod 21, ktorý znie:
"21. V § 138 ods. 31 sa slová "okrem písmena bb), bi) a bj)" nahrádzajú slovami "okrem písmena bb), bi) až bq)."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Upravuje sa, aby správne delikty, za ktoré podľa návrhu zákona ukladá pokutu ministerstvo zdravotníctva, boli vyňaté z pôsobnosti samosprávneho kraja. Cieľom je, aby ukladanie pokút za správne delikty súvisiace s reexportom liekov bolo v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
Navrhujem hlasovať o všetkých bodoch pozmeňujúcich návrhov spoločne a súčasne navrhujem bod 25. zo spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 19.10.2016 14:04 - 14:10 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, môj pozmeňovací návrh znie:
1. V čl. I § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak je tkanivové zariadenie a odberová organizácia prevádzkovaná tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, uzatvorenie zmluvy o spolupráci sa nevyžaduje.“
Odôvodnenie: Navrhuje sa osobitná úprava pre prípad, ak tkanivové zariadenie a poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je prevádzkované tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda majú vydané jedno povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V takýchto prípadoch sa nevyžaduje zmluva o spolupráci, ale žiadateľ o vydanie povolenia predloží potrebné doklady.
2. V čl. I § 3 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Ak je tkanivové zariadenie a zdravotnícke zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkované tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, uzatvorenie zmluvy o spolupráci sa nevyžaduje.“
Odôvodnenie: Navrhuje sa osobitná úprava pre prípad, ak tkanivové zariadenie a poskytovateľ spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prevádzkované tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda majú vydané jedno povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V takýchto prípadoch sa nevyžaduje zmluva o spolupráci, ale žiadateľ o vydanie povolenia predloží potrebné doklady.
3. V čl. I § 34 body 3 a 4 znejú:
„3. výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2012 č. S09229-OL-2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike darcu, označovaní prepravného kontajnera, zázname o odobraných orgánoch a zázname o transplantovaných orgánoch (oznámenie č. 426/2012 Z. z.),
4. výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2012 č. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náležitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky (oznámenie č. 427/2012 Z. z.) v znení výnosu z 24. júna 2013 č. 04114-OL-2013 (oznámenie č. 197/2013 Z. z.).“
Odôvodnenie: Precizujú sa názvy zrušovaných právnych predpisov.
4. V čl. VII (pozn. red.: správne malo byť: "v čl. III") 4. bod § 13a ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v písmenách e) a f) nie je ustanovené inak,“.
Odôvodnenie: Úprava ustanovenia nadväzuje na úpravu podľa bodu 1 a 2 tohto návrhu, keď tkanivové zariadenie a poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prevádzkované tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
5. V čl. III 4. bode § 13a ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) priloží písomný doklad o určení lekára poskytovateľom podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhý bod a písm. b) a ods. 4 písm. a), ktorý vykonáva výber darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad o určení zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad s uvedením typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a vzoriek na testovanie, ktoré je potrebné odobrať, a vzor správy, ktorú je po odbere ľudského tkaniva alebo ľudských buniek potrebné vyplniť, ak sú tkanivové zariadenia a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhý bod a písm. b) a ods. 4 písm. a) prevádzkované tým istým poskytovateľom,
f) priloží písomný doklad o spolupráci na testovanie odobraného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak sú tkanivové zariadenia a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. f) prevádzkované tým istým poskytovateľom."
O všetkých bodoch pozmeňovacieho návrhu je potrebné hlasovať spoločne.
Odôvodnenie: Úprava ustanovenia nadväzuje na úpravu v bodoch 1, 2 a 4 tohto návrhu tak, že dopĺňa zoznam dokladov, ktoré žiadateľ povolenia prikladá k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia v prípade, keď tkanivové zariadenie a poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek je prevádzkované tým istým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2016 18:20 - 18:22 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni, ja budem veľmi stručný, nakoľko je to zákon, ktorý je v prvom čítaní a hovorí o filozofii. Môžem súhlasiť s pánom predkladateľom, že skutočne do istého promile, ale asi do 0,2, neovplyvňuje toto zmysly ani konanie, či už je to vodič alebo iste aj cyklistov. Ale treba si uvedomiť, že aj cyklista je účastníkom cestnej premávky, a tu by sme nemali robiť potom nejaké dve kategórie, účastník cestnej premávky ako cyklista a účastník cestnej premávky ako vodič motorového vozidla, a teda mali by sme potom povedať, dobre, alebo všetci, alebo nikto. Už tu jeden taký pokus v Národnej rady bol, aby to bolo do 0,2 promile. Aj to si vieme predstaviť, že áno. Pokiaľ ale takýto účastník aj s 0,2 by spôsobil dopravnú nehodu, tak je to skôr priťažujúca okolnosť. Ale vieme si predstaviť aj to, že napríklad niektoré, napríklad kompóty vedia ovplyvniť tú dychovú skúšku, a potom teda ten dotyčný musí ísť na odber krvi. A toto by prakticky myslím si, že pomohlo mnohým alebo väčšine, že pri takejto skúške na alkohol, keby to bolo napríklad 0,2 dobré, to je zbytkový alkohol, alebo je to alkohol, napríklad nadýchal po nejakom užití toho slivkového kompótu, kde sa napríklad pridávajú aj alkohol na zakonzervovanie, že by sme to mohli zjednodušiť občanovi.
Ale je to samozrejme na odbornú diskusiu, ale ak, tak sa potom prihováram, že urobiť nie pre jedného áno, pre jedného nie, ale potom urobiť to celoplošne. Keď teda povoliť isté promile alkoholu, ktoré bude bezpečné pre cestnú premávku, tak potom pre všetkých.
Ďakujem, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 14:14 - 14:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, chcem podporiť predsedu Národnej rady Andreja Danka v snahe vytvoriť v Národnej rade podmienky na rokovanie bez urážok, kde budú v prvom rade zaznievať argumenty. Na Slovensku by stačilo tak málo. Používať viac tie krásne slová "ďakujem, prosím, prepáčte". Iste by to prospelo k zmene klímy nielen v spoločnosti, ale aj tu v Národnej rade. Parlament by mal byť tým miestom, kde je vzájomná úcta, tolerancia, vzájomný rešpekt, ale aj pokora. Tieto atribúty vzájomnej tolerancie, počúvania sa navzájom, úcty jeden voči druhému sa nedajú nanútiť zákonom. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad svojím konaním. Rokovací poriadok je dokumentom, ktorý vymedzuje pravidlá rokovania. Ak sa situácie nedajú zvládať inak, len cez zadefinovanie nových pravidiel, tak treba o nich diskutovať. Súhlasím s predsedom Národnej rady, že pravidlá by mali byť jasné a rovnaké pre každého z nás. Všetkých nás to môže posunúť dopredu a zbaviť Národnú radu expresívnych výrokov, zbytočných konfliktov, zatiaľ len verbálnych.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:13 - 11:14 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Mám dve informácie. Zvolávam rokovanie výboru pre zdravotníctvo dnes o 12.30 hod. v rokovacej miestnosti č. 143.
A druhý oznam, prosím, zajtra 16. júna 2016 od 9. hodiny do 15. v rámci programu výboru pre zdravotníctvo Prevent dialóg sa uskutoční odborné vyšetrenie srdca a meranie indexu stresu pod odbornou garanciou zástupcov Únie pre zdravšie srdce. Akcia sa uskutoční v rokovacej miestnosti výboru pre zdravotníctvo, pozvánky na uvedenú akciu máte k dispozícii na prezentácii. Srdečne, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vás na túto akciu pozývam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.5.2016 11:18 - 11:18 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Na 12.45 zvolávam mimoriadny výbor zdravotníctva Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis