Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 18:45 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:45 - 18:46 hod.

Štefan Zelník
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:10 - 18:11 hod.

Štefan Zelník
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 17:41 - 17:47 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Návrh zákona reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel vedenia volebnej kampane vo voľbách, vykonaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto právnej úpravy je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia, súperiace vo voľbách o hlasy voličov. O voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti, nielen vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.
Inštitút tretích strán ustanovený v zákone o volebnej kampani sa minul svojho účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Po vykonaní viacerých volieb sa dokonca javí, že tento inštitút môže narúšať aj rovnaké súťažné podmienky politických strán, keďže
1) jedny politické strany môžu byť podporené neobmedzeným počtom tretích strán, a teda aj v ich súčte ničím neobmedzeným limitom finančných prostriedkov,
2) iné politické strany nie sú podporené žiadnymi tretími stranami a musia dodržať limit ustanovený pre politické strany v sume 3 milióny eur,
3) niektoré politické strany dokonca môžu byť činnosťou tretích strán vedúcich voči nim negatívnu volebnú kampaň výrazne poškodené.
Zároveň je inštitút tretej strany vo volebnej kampani často využívaný najmä samotnými kandidátmi, pričom úlohu tretích strán plnia predovšetkým ich priami príbuzní. Taktiež dávame do pozornosti, že tretie strany nemusia spĺňať prísne podmienky na ich financovanie ako politické strany alebo politické hnutia. Tretie strany môžu byť dokonca financované netransparentne, čo v prípade politických strán a politických hnutí nie je možné. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného aj iné obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň, zavádzajú maximálne členské príspevky a podobne, teda ich financovanie je právne regulované.
Upravujú sa niektoré sankčné ustanovenia zákona o volebnej kampani. Upravuje sa spôsob ukladania sankcií, respektíve zosúlaďuje sa spôsob ukladania sankcií so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach tak, že namiesto finančného rozpätia pokuty sa ustanovuje konkrétna pokuta vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň. Táto výška pokuty sa javí ako spravodlivejšia pri vážnejších, aj menej závažných porušeniach týmto zákonom ustanoveného limitu pre volebnú kampaň.
V nadväznosti na vyššie uvedené úpravy v zákone o volebnej kampani sa navrhuje v úzko súvisiacom zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach ustanoviť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena na sumu 10-tisíc eur. Tak ako z § 23 ods. 1 druhej vety tohto zákona vyplýva cieľ, že politická strana nesmie byť financovaná jedným, respektíve zopár darcami a v ich prípade členských príspevkov je potrebné ustanoviť obdobné obmedzenie, ktoré zabezpečí nezávislosť politickej strany od jedného alebo zopár finančne zabezpečených členov a bude podporovať reprezentatívnosť politickej strany mnohopočetnou členskou základňou.
Navrhuje sa, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať súhrnne 3 500-tisíc eur z darov iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. Navrhovaná suma sa rovná približne sume, ktorú počas jedného volebného obdobia prijme politická strana z príspevkov zo štátneho rozpočtu v prípade, ak vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získa viac ako 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán a zabráni sa neúmernému predvolebnému predlžovaniu politických strán, ktoré sa spoliehajú na svoj volebný úspech a následné príjmy zo štátneho rozpočtu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:49 - 18:52 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi krátky. Kolegyňa a veď ona je skutočne veľmi skúsená zdravotnícka pracovníčka, teda pozná celú tú tortúru od zdravotnej, od štúdia na strednej zdravotnej škole cez vysokú školu, takže jej názory si naozaj veľmi vážime, ale chcem povedať, že nie že možno sa zvýši záujem a ja chcem poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí hlasovali aj za zmenu na praktickú sestru, pretože už tento rok sa zásadným spôsobom zvýšil záujem o štúdium pre odbor praktická sestra. To je fakt a my keďže máme deficit zdravotných sestier, tak ja toto vítam ako veľmi dobré opatrenie a chvalabohu, že sme naštartovali stredné zdravotné školy. Obava o tom, že či teda tie sestry predsa len v tých okresných špitáloch budú dostatočne dovzdelávané, je absolútne neopodstatnená. A poviem prečo. Veď prosím vás pekne, v tých okresných špitáloch sa vzdelávajú aj lekári v rámci svojej predatestačnej praxe. A teda ak niekto, nikto nespochybňuje o tom, či ten lekár, poviem, v tej nemocnici prvého stupňa na tom lôžkovom oddelení, že bude chirurg a že či je dostatočne dovzdelávaný. On sa tam jednoducho učí to, čo tá okresná nemocnica poskytuje, takže z hľadiska tohoto mať nejakú obavu, či tieto sestry budú dostatočne vyvzdelávané, je, myslím si, že absolútne neopodstatnená.
A ja chcem teda poďakovať všetkým a prosím o podporu a chcem aj povedať, že aj samotné to zriadenie toho odboru praktická sestra, vidíte, že nebolo to preto, že chceme vylepšovať štatistiky, alebo preto, že chcem nejakým spôsobom odsúvať zdravotné sestry alebo ich chceme nejako dehonestovať. My sme presne išli v tých intenciách, že chceme, aby spĺňali podmienky, to, čo nám ukladá európska smernica, a preto chceme, aby sa sestry dovzdelávávali, ale viete, komplikuje to život, že oni musia ísť do miesta, tam, kde je sídlo fakultnej nemocnice. A teraz si predstavte, že tá dievčina napríklad ako v Trstenej, má 120 km do Žiliny, kde je fakultná nemocnica a ona si teraz povie, tak mám cestovať 120 km každý deň? Non sens. To znamená musí si nájsť ubytovanie a de facto tú istú, ten istý praktický výkon bude robiť v tej fakultnej nemocnici, ako by to robila v tej Trstenej. Ba dokonca si dovolím povedať, že možno, že v tej Trstenej, keďže tých sestier tam je málo, dostane sa viacej k tej praktickej výučbe ako by sa dostala k tej fakultnej nemocnici. A už nehovorím o fakultných nemocniciach tam, kde je výučba medikov, kde sa naraz stretnú medici, zdravotné sestry zo strednej zdravotnej školy a plus ešte aj bakalárky alebo magisterky. Takže z tohoto absolútne by obava nemala byť a my naozaj vďaka tomu zvýšenému záujmu zasaturujeme práve tie počty, ktoré nám teraz chýbajú. Takže veľmi pekne ďakujem za podporu k tomuto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:36 - 18:39 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spolu s poslancom, pánom poslancom Pamulom predkladám novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ EÚ zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení. V prílohe citovanej smernice je ako doklad o formálnej kvalifikácii sestier pre Slovenskú republiku uvedený okrem vysokoškolských diplomov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, aj diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na strednej zdravotníckej škole.
Od schválenia smernice a jej prijatia v Slovenskej republike sa sestry primárne vzdelávajú na vysokých školách a univerzitách. Stredné zdravotné, zdravotnícke školy etablovali vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zaznamenali zníženie záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov.
Cieľom predkladaného návrhu je optimalizácia postavenia stredných zdravotných škôl, ktoré nemajú v mieste pôsobenia fakultnú nemocnicu s tými strednými zdravotnými školami, v ktorých mieste pôsobenia sa fakultná nemocnica nachádza. Takto dosiahnutý stav by prispel k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na Slovensku, nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda jeho počtu personálu v praxi a tiež k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som. predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správ pre občana.
Pni predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:36 - 18:39 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spolu s poslancom, pánom poslancom Pamulom predkladám novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ EÚ zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení. V prílohe citovanej smernice je ako doklad o formálnej kvalifikácii sestier pre Slovenskú republiku uvedený okrem vysokoškolských diplomov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, aj diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na strednej zdravotníckej škole.
Od schválenia smernice a jej prijatia v Slovenskej republike sa sestry primárne vzdelávajú na vysokých školách a univerzitách. Stredné zdravotné, zdravotnícke školy etablovali vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zaznamenali zníženie záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov.
Cieľom predkladaného návrhu je optimalizácia postavenia stredných zdravotných škôl, ktoré nemajú v mieste pôsobenia fakultnú nemocnicu s tými strednými zdravotnými školami, v ktorých mieste pôsobenia sa fakultná nemocnica nachádza. Takto dosiahnutý stav by prispel k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na Slovensku, nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda jeho počtu personálu v praxi a tiež k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som. predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správ pre občana.
Pni predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 18:31 - 18:36 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajca výboru predkladám správu o výsledku prerokovania o návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1527 z 24. apríla 2019 pridelil predložený návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 9. mája 2019. Výbor prerokoval predložený návrh na svojej 55. schôdzi výboru dňa 9. mája 2019. Päťročné funkčné obdobie uplynie členovi dozornej rady Martinovi Hôrkovi dňom 24. júna 2019 a týmto dňom mu končí výkon uvedenej funkcie.
Vláda Slovenskej republiky navrhla zvoliť dňom 25. júna 2019 do funkcie člena dozornej rady Juraja Váňu. Z dôvodu, že v súčasnosti je neobsadené ďalšie miesto člena dozornej rady, vláda Slovenskej republiky navrhla zvoliť za člena dozornej rady Jozefa Ráža, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. Pri prerokovaní predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d), e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Výbor po prerokovaní uvedeného návrhu vlády Slovenskej republiky súhlasil s návrhom vlády Slovenskej republiky na zvolení dvoch členov dozornej rady a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky
1. zobrať na vedomie podľa § 26 ods. 8 č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členovi Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Martinovi Hôrkovi zánik výkonu funkcie dňom 24. júna 2019.
2. zvoliť podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Juraja Váňu do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňom 25. júna 2019, Jozefa Ráža do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3. podľa § 39 ods. 2 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonať verejným hlasovaním a osobitne.
Výbor poveril poslanca Štefana Zelníka, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás informovať, že Jozef Ráž dňa 20. júna 2019 doručil písomné oznámenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sťahuje svoj súhlas s kandidatúrou za člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe čoho prestal spĺňať zákonom stanovené podmienky.
Pani predsedajúca, prečítam návrh na uznesenie Národnej rady k návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tlač 1433.
Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky
a) berie na vedomie podľa § 26 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členovi Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Martinovi Hôrkovi zánik výkonu funkcie dňom 24. júna 2019;
b) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Juraja Váňu do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňom 25. júna 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Štefan Zelník

52.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že dnes máme schôdzu výboru pre zdravotníctvo 0 12.00. Ďakujem.

Skryt prepis
 

13.5.2019 17:25 - 17:40 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
na bratislavskej zdravotnej škole pre nové odbory ako je praktická sestra asistnej výživy, či masér, sa prihlásilo o 214 % viac žiakov ako v minulom roku. Vďaka všetkým, ktorí ste hlasovali za pozmeňujúci vtedy návrh, praktická sestra.
Pán predseda, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo sedem poslancov. Pani poslankyňa Cigániková požiadala o vyňatie bodov zo spoločnej správy 17, 23, 26 a 28 na osobitné hlasovanie.
Pani poslankyňa Červeňáková a pán poslanec Baláž podali konkrétne pozmeňujúce návrhy. Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes v rozprave, dajte najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 72, proti 46, zdržalo sa 13, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty, môžme pristúpiť k jednotlivým hlasovaniam.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 16, 18 až 22, 24, 25, 27 a 29 až 42, spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87, zdržalo sa 50 poslancov.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Dajte prosím, hlasovať o bodoch, ktoré požiadala vyňať pani poslankyňa Cigániková na osobitné hlasovanie. Hlasujeme o bode 17 spoločnej správy, s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 99, proti 1, zdržalo sa 35 poslancov, návrh bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 23 spoločnej správy, s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 106, zdržalo sa 29 poslancov.
Aj bod 23 sme schválili.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 26 spoločnej správy, s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 130, 5 sa zdržali.
Bod 26 sme schválili.
Posledný.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Hlasujeme o bode 28 spoločnej správy, s návrhom gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 27, zdržalo sa 21 poslancov, 1 nehlasoval.
Aj bod 28 zo spoločnej správy sme schválili.
Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vyčerpali sme všetky body zo spoločnej správy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy, v poradí ako boli predložené.
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Červeňákovej.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 41, proti 32, zdržalo sa 64 poslancov.
Návrh nebol schválený.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baláža.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 94, 1 proti, 41 sa zdržalo a 1 nehlasoval.
Návrh pána poslanca Baláža bol schválený.
Ďalej.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovania o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy. Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 19, 30 sa zdržali hlasovania.
Sme v treťom čítaní, pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy? Nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Nech sa páči.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s prijatými pozmeňovacími návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 87 poslancov, proti 18, zdržalo sa 32 poslancov.
Návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Balódiho, aby uviedol hlasovania v druhom čítaní o návrhu poslancov Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Petra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (tlač 1370), 1370.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch uvedených v štvrtej časti spoločnej správy, pod bodmi 1 až 12 spoločne, s odporúčaním ich schváliť. Prosím, pán predsedajúci, dajte o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 88, zdržalo sa 46 poslancov.
Tieto body sme schválili.
Nech sa páči.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 89, proti 18, zdržalo sa 26 poslancov.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy, v rámci tretieho čítania?
Nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Balódi, Ladislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 88, zdržalo sa 46 poslancov, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Prosím teraz pána poslanca Valockého, aby v prvom čítaní uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Pamulu a Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 1349).

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 129, zdržali sa 2.
Návrh sme schválili.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Ďakujem.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 132, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Vážneho, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Hrnka, Pašku, Zelníka, Kuciáňovej a Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov (tlač 1378).

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec a nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. .... , aby Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme ....
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 133, 2 nehlasovali, návrh bol schválený.
Nech sa páči, ďalej.

Vážny, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, pre sociálne veci, pre obranu a bezpečnosť a pre ľudské práva a národnostné menšiny, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za hlasovalo 134 poslancov.
Teraz prosím, pána poslanca Federiča, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Blanára a Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (tlač 1320).

Federič, Igor, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:01 - 16:02 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja len chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí budú hlasovať za zákon, a chcem aj poďakovať za, aj Marekovi, aj tebe, Alenka, za tieto slová, pretože ideme presne tým, čo sme začali, že podporiť stredné zdravotné školy a zvýšiť záujem o, o vzdelávanie, pretože veď z praxe vieme, že keď zoberiem napríklad z Trstenej, keď má dochádzať do Univerzitnej nemocnice 120 kilometrov, tak potom radšej povedia tie dievčatá, že tak radšej tam nejdeme, pretože musím si urobiť vysokú školu, ale pokiaľ to bude môcť robiť v Donom Kubíne, tak to už sú iné vzdialenosti.
Ale chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom za podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis