Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 18:32 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 18:32 - 18:34 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vždy návrh zákona zostane návrhom zákona do doby, kým sa neschváli. Tak vyčítať, že aký bol návrh predložený. Ja som poďakoval predkladateľom, že tie sporné veci, aj vy ktoré napádate, z toho zákona sa vypustili, a teda tá bezpečnosť, akceptovali predkladatelia názory odbornej verejnosti a nebude sa zaťažovať žiadna žena nejakým zvýšeným sonografickým vyšetrením alebo intenzitou sonografického vyšetrenia, čo je, teda naozaj vnímame a pozorne sledujeme odbornú verejnosť a aj napriek tomu, že polemiky, ktoré boli aj v médiách, niektorí lekári to obhajovali a tvrdili, že to je bezpečné, skutočne sme si to naštudovali a pozreli sme, že keď sú vážne výhrady odbornej verejnosti práve kvôli týmto vyšetreniam, tak predkladatelia preto predložili ten pozmeňovací návrh. Takže vyjadrovať sa k tomu, že aký bol predložený návrh zákona, vyjadrujme sa k tomu alebo hovorme o tom, čo teraz v Národnej rade je, a pokiaľ nie je schválené definitívne znenie, tak akýkoľvek návrh, ktorý tu padne, je stále len v podobe návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:14 - 16:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať predkladateľkám za tento pozmeňujúci návrh, pretože zásadným spôsobom sa upravili niektoré veci, a to najmä že sa vypustili z návrhu, práve tá zvýšená expozícia sonografického vyšetrenia a teraz je to naozaj v poriadku, pretože boli zohľadnené práve tie obavy odbornej verejnosti z toho, že pri vyššej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu, a toto sa vypúšťa. Takže myslím si, že naozaj teraz tento návrh zákona smeruje k tomu, aby žena, ktorá sa pre takéto niečo rozhodne, aby mala dostatok informácií a zvážila tento krok.
Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:35 - 15:38 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu zákona vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu zákona rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 19. novembra 2019, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
4. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti informácie:
1. V čl. I prvom bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety. To je z ústavnoprávneho výboru.
2. V čl. I druhom bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Úvodzovky dole. Gramatická úprava. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor prerokoval dňa 25. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu zákona dnes o 17.00 hod., prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.12.2019 12:02 - 12:05 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1851 zo 16. októbra 2019 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2019.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 - 2022 dňa 19. novembra 2019. Výbor svojím uznesením č. 508 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 a súhlasil s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na rok 2020 schváliť s tým, že jeho príjmy sa rozpočtujú vo výške 55 644-tisíc eur, výdavky vo výške 22 368-tisíc eur. Celkový prebytok vo výške 33 276-tisíc eur a prebytok vo výške 490-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 schváliť, pretože uvedený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dovoľte, vážený pán predsedajúci, aby som prečítal uznesenie k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 (tlač 1743).
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022.
B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom 555 644-tisíc eur, z toho
- príjmové finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 32 936-tisíc. eur,
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc,
- transfer zo štátneho rozpočtu 0 tisíc,
- transfery zo zdravotných poisťovní 21 953-tisíc eur.
Výdavky celkom: 22 368-tisíc eur
Celkový prebytok/schodok: 33 276-tisíc eur.
Prebytok/schodok: 490-tisíc eur.
To je všetko, ďakujem pekne, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:05 - 16:07 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, ja som bol, keď si to hovorila o tom, akurát som prichádzal do miestnosti, ale ďakujem pekne za zopakovanie ešte raz, ale potom teda naozaj niečo nie je v poriadku, keď na jednej strane hovoríš, že zákon na to je a takéto články sa neustále publikujú a je je ich viac a viac a dokonca zaznievajú aj z tých LGBTI pochodov, právo na to, že teda aj práve táto skupina sú predsa ľudia a keď sa jedná o LGBTI a to, že prečo by aj oni nemali mať právo a mali by byť zo spoločnosti vyčleňovaní. Viete a potom je asi problém, čo je to nejaký článok odborný, čo je to proste iba ako informácia a čo je to propagovanie. A zrejme asi teda ten zákon, ktorý doteraz alebo teraz je v platnosti, zrejme kríva na obidve nohy, pretože takýto článok by potom nikdy nemohol v žiadnej, žiadnych novinách vyjsť, keby bol, keby ho bolo možné postihnúť. A viete, ono sa to tak zdá ako také nenápadné, že veď my to nepropagujeme, my iba o tom hovoríme, že aj takíto ľudia sú a tiež majú právo na život a nakoniec veď až také veľmi zlé nerobia. A toto je to, poviem to, zľahčovanie, ktoré práve rieši predkladateľ, lebo ak to nezastavíme v tom začiatku, a ja teda stále hovorím o tom, že chápem túto iniciatívu ako niečo, čo má robiť prevenciu. Lebo keď sa už ten skutok stane, no to už je neskoro. To už je naozaj trestný čin a potom už plačeme nad rozliatym mliekom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:00 - 16:02 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, je pravda, že sme veľmi korektne debatovali aj na výbore pre zdravotníctvo a tu ide najmä teda o prevenciu, pretože ak si pozriete iba do googlu, koľko článkov o pedofílii je, pedofílii sa objavuje. A treba naozaj povedať, že v mnohých článkoch sa táto deviácia veľmi zľahčuje, ba dokonca sú aj články také, že bude pedofília módou v budúcnosti. A snaží sa, teda niektorí autori sa snažia istým spôsobom zľahčovať tento stav.
Ja si myslím, že predkladateľom práve ide o to, aby sa urobila prevencia, aj to, čo navrhovala alebo hovorila pani navrhovateľka, tam už sa hovorí o trestných činoch. Upozorňuje na to, že Trestný poriadok to rieši. Ale otázka akejsi obhajoby alebo takého, že veď tak, až tak sa veľa nedeje, toto Trestný poriadok nerieši a práve predkladatelia sa snažia v rámci prevencie sprísniť otázku trestného zákona práve v tom, že obhajoba alebo, alebo nejaké zľahčovanie tohoto, tejto deviácie by malo byť trestným činom. A ja si myslím, že my sme aj povinní, ja za to budem hlasovať, pretože sú to práve, tie najzraniteľnejšie sú deti, ktoré ak ich neochránime, tak je to katastrofa, aby nejakým spôsobom boli zneužívané, aby sme takéto skupiny ľudí v tom podporovali a ešte ich aj nejakým, nejako pred verejnosťou ospravedlňovali, tak ja vítam túto iniciatívu predkladateľov a iste ju podporím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:32 - 10:34 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste tu spomínali príklady, že znásilnená žena príde na políciu, aby s ňou policajti hneď urobili isté úkony. A toto predsa nerieši, nerieši Istanbulský dohovor. Toto predsa rieši náš Trestný poriadok. Ak sú teda nejaké naozaj problémy v Trestnom poriadku a myslíte si, že ešte by sa to malo vylepšiť, nikto proti tomu nebude namietať. Ale znova zdôrazním, pod rúškom ochrany práva žien sú tam zakomponované články, ktoré nie sú jednoznačne vykladané, o rodovej rovnosti. A mali ste pravdu, budúce voľby budú o tom a rozhodnú o tom občania, či zvíťazí teda liberalizmus so všetkými dôsledkami, a to aj to, že sa zavedie do škôl rodová ideológia, kde sa budú presviedčať deti a budú tam vydávané knihy, že teda nemusí byť dievča a nemusí byť chlapec, ale môže si to ešte rozhodnúť, aby sme ich úplne mýlili a spôsobovali úplnú katastrofu, čo teda ja, mňa to zásadne, mňa to vytáča, aby sme na deti takýmto spôsobom vplývali v tom, v tom zraniteľnom detskom veku. Alebo áno, liberalizmus presadzuje dekriminalizáciu marihuany, drog. No nech sa páči, rozhodnú to občania. Alebo to bude o hodnotovom štáte, o štáte, ktorý bude kresťansko-sociálny, tradičná rodina, ochrana života so všetkým, čo k tomu patrí. Áno, o tom rozhodnú občania a dobre ste to pomenovali. Budúce voľby budú práve o tom, alebo liberalizmus, alebo sociálno-kresťanské napredovanie Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:14 - 10:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Práve tá rodová rovnosť, ktorá sa, ktorá neni jasne definovaná a o ktorej sa hovorí, že teda pohlavie si môže určiť podľa nejakých stereotypov, zvykov a teda ako sa cíti, práve umožňuje aj to, že biologickí muži súťažia na podujatiach a vyhrávajú pred ženami. A teda ak, ak naozaj niekomu ide tu v tejto sále o práva žien, tak by mal povedať: a dosť, toto nie. Ak teda si bol muž do 20 rokov a zrazu teraz sa cítiš byť ako žena a ideš súťažiť so ženami, tak to je niečo neprípustné.
Tak naozaj, páni a panie poslankyne, ak vám naozaj záleží na právach žien, tak to dokážte tým, že takéto niečo spoločne odmietneme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:55 - 9:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, myslím, že tu v Národnej rade nenájdeme jedného, ktorý by nebol za to, aby bolo potláčané násilie voči ženám, a to už je jedno, či to je u nás alebo kdekoľvek na svete. A k tomu sa hrdo hlásime všetci. Ale treba povedať aj druhé, že tento dohovor pod rúškom presadzovania takéhoto šľachetného zámeru sa snaží presadiť aj určité prvky rodovej ideológie. Dohor ustanovuje definíciu tzv. rodu v čl. 3 písm. c), kde sa pojem rod definuje ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Jakartská definícia rodovej identity je takto: pod pojmom rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu. A to je práve tá, tá úlisnosť toho Istanbulského dohovoru, že sa snaží pod rúškom ochrany práva žien zakomponovať niektoré terminológie, ktoré sa majú vkliniť aj do nášho právneho poriadku Slovenskej republiky, a v čl. 4, v čl. 14 sa jasne hovorí, "zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania", to znamená na základné aj stredné školy, "začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien", čo je úplne v poriadku, ale je tam vsunuté, "nestereotypných rodových rolí".
Prosím vás, čo tuto chceme zakrývať, čo sa tu chceme hrať? Týmto sa snaží úzka skupina ľudí presadiť do nášho právneho poriadku niečo, čo je v rozpore so zdravým rozumom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:23 - 9:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, neviem, z ktorej strany začať, pretože vy ste urobili exkurz do minulosti a ste sa vôbec nevenovali tomu, čo je predložené v Národnej rade. Treba povedať, že áno, už druhýkrát prerokovávame Istanbulský dohovor a už pri prvom prerokovaní tu vystúpilo množstvo právnikov, ktorí povedali, že z hľadiska ochrany práva žien je náš Trestný poriadok veľmi dobre proste urobený. Ratifikovali sme množstvo medzinárodných zmlúv, ktoré ochraňujú práva žien.
Čo je rizikom Istanbulského dohovoru a vy sa to snažíte nejako zľahčovať alebo zametať pod koberec. Istanbulský dohovor práve hovorí o tom, o gender ideológii, a to je práve o tom, je tam v štvrtom bode, že budú monitorovať krajiny, ku ktorému pristúpia. To znamená, že do škôl sa musí zavádzať, že ty si rozhodneš, či chceš byť dievča alebo chlapec. Som lekár, v každej jednej bunke, či je to vo vlasoch, v nechtoch alebo kdekoľvek, máte zakódované, že muž má XY a žena má XX.
Čo tu chcete trepať sprostosti, aby si dieťa určilo, či chce byť dievča alebo muž?! Takú somarinu, aby niekto učil, že viete, to vám doktor povedal v nemocnici, že ste dieťa, že ste chlapec alebo dievča, ale potom vy si to môžete rozhodnúť, čo chcete vlastne byť. Toto má byť tá ochrana rodiny a ochrana spoločnosti?! A toto chcete vyčítať Slovenskej národnej strane, že chce informovať občanov, čo by sa stalo, keby sme ten Istanbulský dohovor prijali?!
Pani Zimenová, vy ste, vy ste tuná skladali sľub, že budete ochraňovať záujmy občanov. Toto je proti občanom, toto je proti, proti zdravému rozumu. Keby toto možno bolo takéto nejaké snahy v minulosti, tak asi tí ľudia skončia, prepáčte, v psychiatrických zariadeniach. A to, že to neni také zľahčovanie, vidím, čo sa deje vo svete vďaka tejto gender ideológii. Presviedčali nás, že, prepáčte, to je len otázka slobody. Nechajte, veď sme slobodní! Čo sa deje vo svete? Pozrite sa, aké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis