Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 10:10 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:10 - 10:11 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať, pán kolega Pčolinský, za vaše vystúpenie, pretože z praktickej skúsenosti ste veľmi zrozumiteľne a, poviem, ľudskou rečou vysvetlili filozofiu tohoto zákona, a teda aj vyvrátili mnohé zavádzania kolegov. A aj váš návrh, ktorý podávate, si myslím, že má svoje ratio, pretože upresňuje podmienky na výšku príspevkov, a teda bude zamedzovať v budúcnosti tomu, aby niekto nemohol zneužívať tento inštitút napríklad aj členských príspevkov. A poviem, osobne ja váš návrh podporím, lebo vychádza z toho ratia a ide naozaj o to, aby sa nastavili jasné pravidlá pri volebnej kampani a pri fungovaní politických strán.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:45 - 9:47 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Dostál, bola to typická ukážka toho, ako sa snažíte prezentovať ako absolútny demokrat, ktorému ide o slobodu slova, demokraciu, a teda obhajobu všetkých takých vznešených vecí, ale platí presne na vás to slovenské, vodu káže, víno pije. Nám vyčítate to, že takýto zákon mal prejsť medzirezortným pripomienkovaným konaním, dokonca širokou diskusiou, dokonca malo to byť odkomunikované so sociálnymi partnermi. No tak si pozrime program dnešnej schôdze. Tri zákony, Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Zuzana Zimenová, návrh poslancov Národnej rady, tak závažný vstup, ako je zákon o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Ďalší zákon, ktorý hovorí o mene, priezvisku v znení neskorších predpisov, ktoré naozaj mali prejsť širokou diskusiou. Ale ako poslanecké návrhy nemusia prejsť, to vám vôbec nevadí, ale nám vyčítate, skupine poslancov, že dávame takýto návrh, ktorý neprešiel širokým konsenzom alebo širokou diskusiou. Áno, toto je to, čo vy vidíte. Nevidíte tie brvná pred svojou vlastnou chalupou. To je ten celý problém.
Zákony by mali prirodzene reagovať na danú situáciu, ktorá je. A my sme ešte pred rokom nevedeli, že do toho budú vstupovať tretie strany. Ukázali to až voľby prezidentské, ukázali to voľby do europarlamentu, kedy finančné skupiny skúpili mediálne priestory, a preto tento zákon reaguje na minulú, krátku, dozadu krátku históriu na to, ako sa správali títo mecenáši. A to, že my chceme zabrániť, aby naozaj politické strany neboli v rukách niekoľkých oligarchov, dvoch-troch, ktorí si to zaplatia a potom tie politické strany len plnia ich úlohy, to nám vyčítate, vy najväčší demokrati?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 8:55 - 9:10 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Cieľom tejto právnej úpravy je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia. Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom.
Zhrniem tie najpodstatnejšie veci, o ktorých zákon hovorí, a to:
Ruší sa možnosť financovania politickej strany či kandidáta treťou stranou.
Ak niekto prekročí limit na volebnú kampaň, pokuta má byť určená ako dvojnásobok sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili povolenú sumu nákladov na volebnú kampaň.
Maximálna suma ročného členského príspevku od jedného člena má byť 10-tisíc eur.
Politická strana by mohla počas jedného volebného obdobia prijať okrem príspevku od štátu najviac tri a pol milióna eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. Ide o sumu porovnateľnú s príjmom zo štátneho rozpočtu, ak strana vo voľbách do parlamentu získala viac ako 5 percent. Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:45 - 18:46 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, vyčítate, že tento zákon nerieši napríklad prezidentské voľby. Chcem povedať, že sme v prvom čítaní a to prvé čítanie je o filozofii toho zákona. Keď teda vám takéto veci chýbajú, teda aj prezidentská kampaň, veď o tom je potom rozprava, o tom je práca vo výboroch a môžete to doplniť.
Ale v podstate ide o dva filozofické smery. My hovoríme o tom, že politické strany by sa mali v prvom rade prezentovať a bojovať o voličov kvalitou programu a o hodnotových otázkach v programe. Vy hovoríte, že treba bojovať peniazmi. No, tak to už nech si vyberú, samozrejme, občania, ktoré strany budú preferovať. Či tie, ktorým ide o hodnoty, alebo tie, ktorým ide o marketing a vynaloženie obrovských peňazí do toho a program im nič nehovorí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:10 - 18:11 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja som pochopil z toho vášho vystúpenia, a teda niektoré veci by som zacitoval, vy tu hovoríte o tom, že nie všetky strany pracujú poctivo, niektoré politické strany vedome obchádzajú transparentné financovanie, niekto vedome obchádza pravidlá. A práve tento zákon na to reaguje tým, že chceme, aby to financovanie bolo, po prvé, transparentné, aby boli rovnaké podmienky pre všetky politické strany. Veď preto vznikol aj štátny príspevok pre politické strany, aby politické strany neboli závislé práve od finančných skupín. Takže ja z toho vášho prejavu, ktorý ste povedali, to vnímam tak, že toto práve naopak vítate a že práve tuná sa zavádzajú, týmto zákonom, pravidlá, rovnaké pravidlá pre všetkých.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 17:41 - 17:47 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel vedenia volebnej kampane vo voľbách, vykonaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Cieľom tejto právnej úpravy je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti, nielen vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň, využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.
Inštitút tretích strán ustanovený v zákone o volebnej kampani sa minul svojho účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Po vykonaní viacerých volieb sa dokonca javí, že tento inštitút môže narúšať aj rovnaké súťažné podmienky politických strán, keďže, po prvé, jedny politické strany môžu byť podporené neobmedzeným počtom tretích strán, a teda aj v ich súčte ničím neobmedzeným limitom finančných prostriedkov, po druhé, iné politické strany nie sú podporené žiadnymi tretími stranami a musia dodržať limit ustanovený pre politické strany v sume 3 milióny eur, po tretie, niektoré politické strany dokonca môžu byť činnosťou tretích strán vedúcich voči nim negatívnu volebnú kampaň výrazne poškodené. Zároveň je inštitút tretej strany vo volebnej kampani často využívaný najmä samotnými kandidátmi, pričom úlohu tretích strán plnia predovšetkým ich priami príbuzní.
Taktiež dávame do pozornosti, že tretie strany nemusia spĺňať prísne podmienky na ich financovanie ako politické strany alebo politické hnutia. Tretie strany môžu byť dokonca financované netransparentne, čo v prípade politických strán a politických hnutí nie je možné. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného aj iné obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň, zavádzajú sa maximálne členské príspevky a podobne, teda ich financovanie je právne regulované.
Upravujú sa niektoré sankčné ustanovenia zákona o volebnej kampani. Upravuje sa spôsob ukladania sankcií, respektíve zosúlaďuje sa spôsob ukladania sankcií so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach tak, že namiesto finančného rozpätia pokuty sa ustanovuje konkrétna pokuta vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň. Táto výška pokuty sa javí ako spravodlivejšia pri vážnejších aj menej závažných porušeniach týmto zákonom ustanoveného limitu pre volebnú kampaň.
V nadväznosti na vyššie uvedené úpravy v zákone o volebnej kampani sa navrhuje v úzko súvisiacom zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach ustanoviť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena na sumu 10-tisíc eur. Tak ako z § 23 ods. 1 druhej vety tohto zákona vyplýva cieľ, že politická strana nesmie byť financovaná jedným, respektíve zopár darcami, aj v prípade členských príspevkov je potrebné ustanoviť obdobné obmedzenie, ktoré zabezpečí nezávislosť politickej strany od jedného alebo zopár finančne zabezpečených členov a bude podporovať reprezentatívnosť politickej strany mnohopočetnou členskou základňou.
Navrhuje sa, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať súhrnne najviac 3 milióny 500-tisíc eur z darov iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. Navrhovaná suma sa rovná približne sume, ktorú počas jedného volebného obdobia prijme politická strana z príspevkov zo štátneho rozpočtu v prípade, ak vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získa viac ako 5 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán a zabráni sa neúmernému predvolebnému predlžovaniu politických strán, ktoré sa spoliehajú na svoj volebný úspech a následné príjmy zo štátneho rozpočtu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážený pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:49 - 18:52 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja budem veľmi krátky. Kolegyňa, veď ona je skutočne veľmi skúsená zdravotnícka pracovníčka, teda pozná celú tú tortúru od zdravotnej, od štúdia na strednej zdravotnej škole cez vysokú školu, takže jej názory si naozaj veľmi vážime. Ale chcem povedať, že nieže možno sa zvýši záujem, a ja chcem poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí hlasovali aj za zmenu na praktickú sestru, pretože už tento rok sa zásadným spôsobom zvýšil záujem o štúdium pre odbor praktická sestra. To je fakt. A my, keďže máme deficit zdravotných sestier, tak ja toto vítam ako veľmi dobré opatrenie a, chvalabohu, že sme naštartovali stredné zdravotné školy.
Obava o tom, že či teda tie sestry predsa len v tých okresných špitáloch budú dostatočne dovzdelávané, je absolútne neopodstatnená. A poviem prečo. Veď, prosím vás pekne, v tých okresných špitáloch sa vzdelávajú aj lekári v rámci svojej predatestačnej praxe. A teda ak niekto, nikto nespochybňuje o tom, či ten lekár, poviem, v tej nemocnici prvého stupňa na tom lôžkovom oddelení, že bude chirurg a že či je dostatočne dovzdelávaný. On sa tam jednoducho učí to, čo tá okresná nemocnica poskytuje. Takže z hľadiska tohoto mať nejakú obavu, či tieto sestry budú dostatočne vyvzdelávané, je, myslím si, že absolútne neopodstatnená.
A ja chcem teda poďakovať všetkým a prosím o podporu a chcem aj povedať, že aj samotné to zriadenie toho odboru praktická sestra, vidíte, že nebolo to preto, že chceme vylepšovať štatistiky, alebo preto, že chceme nejakým spôsobom odsúvať zdravotné sestry alebo ich chceme nejako dehonestovať. My sme presne išli v tých intenciách, že chceme, aby spĺňali podmienky, to, čo nám ukladá európska smernica. A preto chceme, aby sa sestry dovzdelavávali, ale viete, komplikuje to život, že ony musia ísť do miesta, tam, kde je sídlo fakultnej nemocnice. A teraz si predstavte, že tá dievčina napríklad ako v Trstenej, má 120 km do Žiliny, kde je fakultná nemocnica. A ona si teraz povie: tak mám cestovať 120 km každý deň? Nonsens. To znamená, musí si nájsť ubytovanie a de facto tú istú, ten istý praktický výkon bude robiť v tej fakultnej nemocnici, ako by to robila v tej Trstenej. Ba dokonca si dovolím povedať, že možno, že v tej Trstenej, keďže tých sestier tam je málo, dostane sa viacej k tej praktickej výučbe, ako by sa dostala v tej fakultnej nemocnici. A už nehovorím o fakultných nemocniciach, tam, kde je výučba medikov, kde sa naraz stretnú medici, zdravotné sestry zo strednej zdravotnej školy a plus ešte aj bakalárky alebo magisterky. Takže z tohoto absolútne by obava nemala byť. A my naozaj vďaka tomu zvýšenému záujmu zasaturujeme práve tie počty, ktoré nám teraz chýbajú.
Takže veľmi pekne ďakujem za podporu tomuto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2019 18:36 - 18:39 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spolu s poslancom, pánom poslancom Pamulom predkladám novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ EÚ zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení. V prílohe citovanej smernice je ako doklad o formálnej kvalifikácii sestier pre Slovenskú republiku uvedený okrem vysokoškolských diplomov v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na strednej zdravotníckej škole. Od schválenia smernice a jej prijatia v Slovenskej republike sa sestry primárne vzdelávajú na vysokých školách a univerzitách. Stredné zdravotné, zdravotnícke školy etablovali vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent a zaznamenali zníženie záujmu mladých ľudí o štúdium zdravotníckych odborov.
Cieľom predkladaného návrhu je optimalizácia postavenia stredných zdravotných škôl, ktoré nemajú v mieste pôsobenia fakultnú nemocnicu s tými strednými zdravotnými školami, v ktorých mieste pôsobenia sa fakultná nemocnica nachádza. Takto dosiahnutý stav by prispel k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na Slovensku, nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda jeho počtu personálu v praxi a tiež k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 18:31 - 18:36 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajca výboru predkladám správu o výsledku prerokovania o návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1527 z 24. apríla 2019 pridelil predložený návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 9. mája 2019. Výbor prerokoval predložený návrh na svojej 55. schôdzi výboru dňa 9. mája 2019. Päťročné funkčné obdobie uplynie členovi dozornej rady Martinovi Huorkovi dňom 24. júna 2019 a týmto dňom mu končí výkon uvedenej funkcie.
Vláda Slovenskej republiky navrhla zvoliť dňom 25. júna 2019 do funkcie člena dozornej rady Juraja Váňu. Z dôvodu, že v súčasnosti je neobsadené ďalšie miesto člena dozornej rady, vláda Slovenskej republiky navrhla zvoliť za člena dozornej rady Jozefa Ráža, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. Pri prerokovaní predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovaní kandidáti spĺňajú požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d), e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Výbor po prerokovaní uvedeného návrhu vlády Slovenskej republiky súhlasil s návrhom vlády Slovenskej republiky na zvolenie dvoch členov dozornej rady a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky:
Po prvé, zobrať na vedomie podľa § 26 ods. 8 č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členovi Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Martinovi Huorkovi zánik výkonu funkcie dňom 24. júna 2019.
Po druhé, zvoliť podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Juraja Váňu do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňom 25. júna 2019, Jozefa Ráža do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Po tretie, podľa § 39 ods. 2 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonať verejným hlasovaním a osobitne.
Výbor poveril poslanca Štefana Zelníka, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás informovať, že Jozef Ráž dňa 20. júna 2019 doručil písomné oznámenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom sťahuje svoj súhlas s kandidatúrou za člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe čoho prestal spĺňať zákonom stanovené podmienky.
Pani predsedajúca, prečítam návrh na uznesenie Národnej rady k návrhu na zvolenie dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tlač 1433.
Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky a) berie na vedomie podľa § 26 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členovi Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Martinovi Huorkovi zánik výkonu funkcie dňom 24. júna 2019; b) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Juraja Váňu do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňom 25. júna 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Štefan Zelník

52.
Ďakujem pekne za slovo. Ja len pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že dnes máme schôdzu výboru pre zdravotníctvo 0 12.00. Ďakujem.

Skryt prepis